Je manžel ohrozený, keď spoluvlastník nehnuteľnosti má exekúcie?

Zodpovedané
19. máj 2019

Dobrý deň,

manžel je spoluvlastníkom nehnuteľnosti, na ktorú ako sa náhodou dozvedel je ťarcha. Ďalší spoluvlastník nehnuteľnosti má exekúcie. Dlžník vlastní 1/4 nehnuteľnosti.

Čo to pre manžela znamená?

Je ohrozený jeho majetok?

Môže exekútor dať do dražby takúto nehnuteľnosť?

Ďakujem

Dobrý deň,

pre Vášho manžela to znamená, že má možnosť kúpiť tento spoluvlastnícky podiel bez dražby za trhových podmienok a ak si toto predkupné právo neuplatní, tak exekútor môže dať do dražby spoluvlastnícky podiel dlžníka.

Určite nemôže dražiť celú nehnuteľnosť. Na druhej strane ak sa stane vlastníkom tohto podielu tretia osoba, tak má práva podielového spoluvlastníka a teda môže žiadať užívanie nehnuteľnosti podľa pomeru prípadne môže navrhnúť zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva.


S úctou,

Advokátska kancelária JUDr. Jána Kasenčáka
Zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 4907
Juraja Fándlyho 2163/7
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel: +421 (911) 541273
E-mail: office@kasencaklegal.eu