Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri
logo_napady
17. júl 2017
104 

Čo vás čaká u logopéda?

        Traduje sa, že logopéd pri vyšetrení sedí s dieťaťom pred zrkadlom, kladie mu otázky, ukazuje obrázky, ktoré dieťa pomenúva, žiada dieťa, aby po ňom zopakovalo zoznamy slov a pod. Logopedická diagnostika však takto prebiehala pred polstoročím! Pri návšteve logopéda sa vyšetrenie odvíja prostredníctvom hry. Dieťa sa s logopédom hrá, prezerá si knižky, skladá stavebnice, alebo sa hrá s čímkoľvek, čo ho zaujme.         Logopéd pri tom hodnotí:

 • vývinovú úroveň hrových schopností
 • používanie očného kontaktu v komunikácii
 • používanie prirodzených gest
 • používanie zvukových prejavov
 • spájanie gest a slov
 • celkový vývin pohyblivosti (hrubú aj jemnú motoriku)
 • záujem o okolie
 • dôvody, prečo dieťa komunikuje (tzv. funkcie reči)
 • rozsah záujmov
 • schopnosť dieťaťa hľadať ukryté predmety
 • schopnosť dieťaťa chápať kauzálne vzťahy (príčina – následok)
 • schopnosť narábať s predmetmi, spájať predmety
 • schopnosť predstierať neexistujúce predmety
 • schopnosť imitovať (napodobňovať).

        Niektorí logopédi potom pozorujú, ako sa dieťa hrá s rodičom, na základe čoho získavajú informácie o komunikačnom štýle rodiča. Všetky tieto informácie sú doplnené o ďalšie údaje získané od rodičov (napr. priebeh doterajšieho vývinu, prekonané problémy a pod.).

        Pri hodnotení komunikačných schopností sa používajú približné vekové hranice, kedy väčšina detí dosahuje dané komunikačné schopnosti. Samozrejme, niektoré deti tieto schopnosti dosiahnu skôr, iné neskôr. Logopéd neposudzuje jednotlivé schopnosti izolovane, ale vytvára celkový obraz o dieťati, vrátane ukazovateľov potenciálu pre ďalší vývin dieťaťa, teda akúsi pripravenosť osvojiť si ďalšie rečové schopnosti.

        Po dôkladnom zhodnotení schopností dieťaťa logopéd navrhuje ďalší postup:

 • intenzívnu terapiu prostredníctvom rodičov
 • priamu terapiu s dieťaťom a rodičom
 • pravidelné sledovanie vývinu
 • ďalšie vyšetrenia.