Do koľkých rokov musím podať navrh na vysporiadanie majetku?

momko
8. feb 2015

Dobry den, chcem sa spýtať do kolkých rokov treba vysporiadať majetok po rozvode? Rozvod sme mali vo februari 2013 a pravoplatnosť v aprili 2013. Riešila som to aj cez mediatora, ale neuspešne, nedohodli sme sa na tom hlavnom a to je rozdelenie majetku - hn- dom, ktorý je neobývaný, nedokončený ale chce si ho ex nechať a mne za žiadnu cenu nechce dať peniaze za vyplatenie.
Do kedy treba podať navrh na súd na vysporiadanie majteku po rozvode???? dakujem

david93
8. feb 2015

myslím, že podať návrh treba do 3 rokov

sissy27
8. feb 2015

do troch rokov...

lubicaregecova
8. feb 2015

do troch rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode, teda do apríla 2016...

duun
8. feb 2015

§148 Občianskeho zákonníka zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) zánikom manželstva = deň, kedy nadobudol rozsudok o rozvode manželstva právoplatnosť.

§149 ods. 3 Občianskeho zákonníka je možné realizovať vyporiadanie BSM na základe dohody ex manželov (stačí aj ústne, ale na vyzvanie to musia aj tak predložiť písomne, či lepšie rovno overené u notára) alebo, ak k dohode nedôjde súdnou cestou, t.j. podaním návrhu na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov na súde, ktorý rozhodoval o rozvode manželstva.

§149 ods. 4 Občianskeho zákonníka: "Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník používa. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerané o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné".

Teda, ak je ti jedno, že sa dom podelí na polovicu - nemusíš nič, ale po 3 rokoch je to proste na polovicu a už neuspeješ zo žiadnymi žalobami, súd ich zamietne. Ak máš doklady, že by z domu mala byť tvoja viac ako polovica - investovala si napr. dedičstvo, dar od rodičov atď, potom podaj (ak to neurobí on). Je to ale mastné - návrh stojí cca 166€ a potom sú tu súdne trovy - po skončení súdneho konania o vyporiadanie BSM sa platí súdny poplatok 3 % z celkovej hodnoty majetku patriaceho do BSM, ak vec skončí rozsudkom (alebo 1 % z hodnoty, ak vec skončí súdnym zmierom).

Pozri viac: http://centrumpravnejpomoci.sk/doc/BSM_08-2012.pdf

bonaqa2013
8. feb 2015

Do 3 rokov od rozvodu. Ja som dávala a na moje veľké prekvapenie to aj rýchlo skončilo. K spokojnosti oboch strán....