♥Augustové miláčiky 2010♥

Ahojte nove tehulky!

vcera som po dllllhom snazeni dostala najkrajsiu spravicku na svete x-) x-) x-)
dufam, ze sa pekne rozrastieme a dotehulime pekne do konca, uz sa tesim 😉
kvietok121
1. aug 2010
@akika722 @lucia20 tak teraz mam v tom chaos
lucia20
1. aug 2010
@akika722
@kvietok121 no to viete... tu u nas vo "velkomeste" 😃 😃 😃 😃 chodi do nemocnice matrikarka... ja to podpisem uz tam a muz priamo na matrike.
akika722
1. aug 2010
@lucia20 ano mam tolko energie že kufor nie a nie dobaliť 😃
lucia20
1. aug 2010
@kvietok121 nemaj chaos, zistis... to vies, iny kraj, iny mrav....
lucia20
1. aug 2010
@akika722 tak ale to su take nutnosti... to sa nechcelo ani mne... :-S
akika722
1. aug 2010
@kvietok121 a ktorej stranke si to našla čo všetko treba vybaviť
kvietok121
1. aug 2010
ja som si to stiahla z netu je toho viac
Úradný šimel - po pôrode
1) Rodný list
S hlásením o narodení dieťaťa (ktoré dostane matka v pôrodnici) treba ísť na matričný úrad, pod ktorý patrí vaša pôrodnica (nie miesto trvalého pobytu!) a nahlásiť dieťa. Rodný list by ste mali dostať na počkanie, treba si urobiť veľa kópií. Mali by ste získať potvrdenie o narodení dieťaťa s ktorým budete žiadať o Príspevok pri narodení dieťaťa.
Narodenie dieťaťa
Pri zápise novorodenca do matriky sa vyhotovuje zároveň aj rodný list.
Na vykonanie zápisu narodenia do knihy narodení je príslušný matričný úrad, v ktorého obvode sa dieťa narodilo.
Zápis do knihy narodení
Do knihy narodení sa zapisuje
• deň, mesiac, rok a miesto narodenia dieťaťa, a ak ide o viacpočetný pôrod, aj časové poradie narodenia,
• meno, priezvisko, pohlavie a rodné číslo dieťaťa,
• meno, priezvisko, rodné priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto narodenia, rodné číslo, štátne občianstvo a miesto trvalého pobytu rodičov dieťaťa,
• dohoda rodičov o priezvisku dieťaťa, ak majú rôzne priezviská alebo nežijú v manželstve, prípadne rozhodnutie súdu o určení priezviska,
• deň, mesiac a rok zápisu.
Narodenie živého dieťaťa i narodenie mŕtveho dieťaťa sa oznamuje na zápis do knihy narodení.
Narodenie je povinný oznámiť matričnému úradu lekár, ktorý pôsobil pri pôrode alebo ktorý po pôrode poskytol liečebný úkon; v ostatných prípadoch je povinný to urobiť jeden z rodičov. Ten, na koho sa vzťahuje oznamovacia povinnosť, je povinný urobiť oznámenie najneskôr do troch pracovných dní odo dňa pôrodu. Matka môže splniť oznamovaciu povinnosť aj po tejto lehote, hneď ako je schopná urobiť oznámenie.
Pri ústnom oznámení narodenia je oznamovateľ povinný preukázať svoju totožnosť. Ak je oznamovateľ nemý alebo hluchonemý, alebo ak urobí oznámenie v jazyku, ktorý matrikár neovláda, je potrebná prítomnosť tlmočníka; ak nejde o úradne ustanoveného tlmočníka, musí tlmočník zložiť do rúk matrikára, pred ktorým vykonáva tlmočnícku funkciu, sľub predpísaný osobitným predpisom. Údaje o tlmočení a tlmočníkovi sa vyznačia v knihe narodení.
Zápis dieťaťa, ktoré matka zanechala po pôrode v zdravotníckom zariadení a súčasne písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, do knihy narodení sa vykoná na základe správy lekára, ktorý pôsobil pri pôrode; správa sa posiela najneskôr v deň prepustenia matky zo zdravotníckeho zariadenia a musí obsahovať tradičné údaje, ktoré sa zapisujú do knihy narodení a údaj o pohlaví dieťaťa.
O ústnom oznámení narodenia dieťaťa vyhotovuje matrikár s oznamovateľom zápisnicu, v ktorej treba uviesť údaje o všetkých skutočnostiach, ktoré sa majú zapísať do matriky.
Meno
Meno alebo mená dieťaťa sa zapisujú podľa súhlasného vyhlásenia rodičov. Ak nie je vyhlásenie rodičov súhlasné, matrikár to vyznačí a neodkladne oznámi príslušnému súdu. Oznámenie súdu sa urobí aj v prípade, ak nie je známy ani jeden rodič dieťaťa. Zapísať sa môžu najviac tri mená, a to aj cudzojazyčné. Pri zápise cudzojazyčného mena sú rodičia povinní poskytnúť matričnému úradu súčinnosť.
Priezvisko
Ak majú rodičia spoločné priezvisko, priezvisko dieťaťa sa zapisuje podľa priezviska rodičov.
Ak majú rodičia, ktorí sú manželmi, rôzne priezviská, zapisuje sa priezvisko, na ktorom sa rodičia dohodli pri uzavretí manželstva.
Ak ide o nezosobášených rodičov, priezvisko dieťaťa sa zapisuje podľa dohody rodičov. Ak sa rodičia v čase zápisu nedohodli o priezvisku dieťaťa, zapíše matrikár priezvisko matky a urobí oznámenie súdu. Zmena takto zapísaného priezviska dieťaťa sa vyznačí, ak sa rodičia dohodli o priezvisku dieťaťa ešte pred právoplatnosťou súdneho rozhodnutia o určení priezviska dieťaťa alebo ak tak rozhodol súd v prípade nezhody rodičov.
Ak otec dieťaťa nie je známy, zapisuje sa priezvisko matky, ktoré má v čase narodenia dieťaťa.
Ustanovenia predchádzajúcich štyroch odsekov sa nepoužijú, ak je dieťa štátnym občanom aj iného štátu a nadobúda priezvisko v súlade s jeho právnym poriadkom alebo tradíciou; túto skutočnosť rodičia preukážu písomným potvrdením vydaným orgánom príslušného štátu.
Ak nie je známy ani jeden z rodičov, zapisuje sa priezvisko, ktoré určí súd.
Tvar priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania sa zapisuje na základe osobitnej žiadosti, ktorá sa zakladá do zbierky listín.
Pri zápise novorodenca do matriky (knihy narodení) sa vyhotovuje zároveň aj prvý rodný list.
Potrebné doklady pri podaní:
• dieťa narodené v platnom manželstve:
1. preukaz totožnosti (občiansky preukaz, prípadne cestovný doklad) rodičov a
2. sobášny list,
• dieťa narodené slobodnej matke
1. preukaz totožnosti (občiansky preukaz, prípadne cestovný doklad),
• dieťa narodené rozvedenej matke:
1. právoplatný rozsudok o rozvode manželstva a
2. preukaz totožnosti (občiansky preukaz, prípadne cestovný doklad),
• dieťa narodené vdove:
1. úmrtný list zosnulého manžela a
2. preukaz totožnosti (občiansky preukaz, prípadne cestovný doklad).
Praktická rada: Prvý originál rodného listu sa vydáva bezplatne, za vydanie duplikátu sa platí 1,50 €.

2) Kópie rodného listu
využijeme pri informovaní o presnom dátume narodenia dieťaťa:
• v sociálnej poisťovni (vyplácanie materského a prihláška na dôchodkové poistenie)
• u zamestnávateľa matky i otca (uplatnenie daňového bonusu, niekde aj iné peňažné dary😉
• na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (3ks), kde ich priložíme k žiadosti o Prídavok na dieťa, Príspevok pri narodení dieťaťa a príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa (ak je dieťa jedno z vašich prvých troch).
3) Pediater
Pri odchode z pôrodnice dostanete do rúk dve prepúšťacie správy - jednu pre vás, druhú pre dieťa a jeho očkovací preukaz. Prepúšťaciu správu dieťaťa treba odniesť k pediatrovi v prvý pracovný deň po prepustení, s ním sa dohodnete na prvej poradni (niekto chodí domov, k niekomu treba ísť)
Adresu aj telefón pediatra treba pribaliť už do pôrodnice!
4) Zdravotná poisťovňa
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný do 60 dní od narodenia dieťa prihlásiť do zdravotnej poisťovne, ktorú vybral.
Potrebujete:
• prihlášku poistenca,
• rodný list (resp. oznámenie o narodení),
• OP rodiča
Prvý recept (K a D vitamín) dostane dieťa ešte na matkine poistenie, ale s vybaveným rodným listom ho treba ísť prihlásiť. Môže sa stať, že budete na preukaz čakať 2-3 týždne, kvôli kontrole na Úrade pre dohľad nad poisťovňami.
5) Trvalý pobyt
Zákonný zástupca je povinný hlásiť začiatok trvalého pobytu novonarodeného dieťaťa a to do 3 pracovných dní po tom, čo dostane rodný list.
Treba prísť osobne (stačí otec, nie matka a dieťa) - potrebujete originál rodného listu dieťaťa a občiansky preukaz matky.
Evidenciu trvalého pobytu vykonáva Ohlasovňa pobytu obecných a mestských úradov.
Od 1.7.2006 prešla agenda hlásenia a evidencie pobytu občanov z útvaru Policajného zboru na mestské časti Bratislavy a Košíc.
• Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky.
• Potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov sa nevyžaduje, ak ... ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa.
6) Príspevok pri narodení dieťaťa od obce
Nie je pravidlom, ale niektoré obce ho vyplácajú, informujte sa na obecnom alebo mestskom úrade.
7) Zapísanie do cestovného dokladu
Zvážte, či by sa Vám nezišlo zapísať dieťa do cestovného dokladu, pretože tam, kde pustia bez cestovného dokladu Vás, dieťa cez hranice nepustia, ak ho nemáte zapísané. Dieťa môže do 5 rokov veku prekročiť hranice bez vlastného pasu, ak cestuje s rodičom, ktorý ho má zapísané v pase.
Od 1. 7. 2008 budú cestovné pasy vydávať obvodné úrady príslušné podľa miesta trvalého pobytu!
Na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny treba získať:
8) Príspevok pri narodení dieťaťa
obšírne aktuálne novoty
tlačivo žiadosti na stiahnutie: (.doc) (.pdf)
žiadosť o príspevok sa vydáva na matrike - najjednoduchšie pri vydaní rodného listu dieťaťa (potrebujete kópiu Rodného listu, OP matky - žiadateľa, kópiu kartičky od účtu v prípade zasielania na účet)
Pozor: Nárok na príspevok a na príplatok k príspevku zaniká uplynutím šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa!
9) Príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa
Získa matka (za určitých podmienok otec), ktorá porodila prvé, druhé alebo tretie dieťa, ktoré sa dožilo aspoň 28 dní, podmienkou je:
• narodenie prvého, druhého, tretieho dieťaťa, ktoré sa dožilo aspoň 28 dní (Ak sa matke pri prvom pôrode súčasne narodí viac detí, nárok na príplatok k príspevku vzniká na každé dieťa, ktoré sa dožilo aspoň 28 dní.)
• Od 1. 2. 2008 nárok na príplatok k príspevku vzniká len matke, ktorá dieťa porodila a zároveň sa od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva do pôrodu zúčastňovala raz za mesiac na preventívnych prehliadkach u lekára so špecializáciou v odbore gynekológia a pôrodníctvo alebo bola v danom čase hospitalizovaná.
tlačivo žiadosti na stiahnutie: (.doc) (.pdf)
Budete potrebovať (minimálne, nič nie je zadarmo;-):
• občiansky preukaz, rodny list dieťaťa/detí (originál a fotokópiu), fotokópiu identifikacnej karticky majitela bankového úctu
• potvrdenie gynekológa, v ktorého starostlivosti je matka dietata, že dieta/deti je/sú prvonarodené
• potvrdenie gynekológa, v ktorého starostlivosti je matka dietata, že ste absolvovali dané preventívne prehliadky (vyplní sa vraj do daného tlačiva)
• potvrdenie ošetrujúceho lekára o dožití sa 28 dní života dieťaťa
• potvrdenie zdravotnej poistovne, že matka dietata bola pred narodením dietata najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov povinne (alebo dobrovolne) verejne zdravotne poistená v SR
10) Prídavok na dieťa
tlačivo žiadosti na stiahnutie: (.doc) (.pdf)
(potrebujete originál a kópiu Rodného listu, OP matky - žiadateľa, kópiu kartičky od účtu v prípade zasielania na účet, v prípade rozdielneho trvalého bydliska matky a otca - potvrdenie, že si druhý rodič nepodal žiadosť v mieste svojho bydliska)
11) Prihlásiť sa na dôchodkové poistenie v Sociálnej poistovni
Ospravedlňujeme sa, ale Sociálna poisťovňa k 29. januáru 2010 neaktualizovala údaje pre matky poberajúce materské. Nasledujúce informácie sú teda platné od 1. januára 2009 a treba si ich overiť. Budeme sa snažiť získať relevantné informácie čo najskôr.
Platné od 1. januára 2009 a bez záruky!
Fyzickej osobe, ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku, vzniká povinné dôchodkové poistenie odo dňa narodenia dieťaťa, ak podala prihlášku na dôchodkové poistenie do 45 dní odo dňa narodenia dieťaťa.
Ak ste však zamestnanec, alebo povinne dôchodkovo poistená SZČO, ktorej sa poskytuje materské, nepodávate prihlášku na dôchodkové poistenie za obdobie, v ktorom sa vám poskytuje materské.
Ak v takom prípade (zamestnanec, povinne dôchodkovo poistená SZČO) chcete byť po skončení obdobia, v ktorom sa vám poskytovalo materské, dôchodkovo poistená ako fyzická osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku, podáte prihlášku na dôchodkové poistenie s dátumom vzniku tohto poistenia najskôr odo dňa nasledujúceho po dni skončenia poskytovania materského na tlačive Registračný list FO.
Dokedy sa môžete prihlásiť na poistenie?
Čiže po slovensky:😉:
• Ak ste zamestnanec, alebo povinne dôchodkovo poistená SZČO, ktorej sa poskytuje materské, podávate prihlášku na dôchodkové poistenie pri prechode z mateskej na rodičovskú dovolenku.
• Inak musíte podať prihlášku na dôchodkové poistenie do 45 dní odo dňa narodenia dieťaťa, a budete poistená od dňa narodenia dieťaťa. Ak to do tejto lehoty nestihnete, budete poistená až odo dňa prihlásenia, najskôr odo dňa podania prihlášky!
II. pilier dôchodkového poistenia - bez záruky!
Ak nastupujete na MD a chcete byť v II. pilieri dôchodkového poistenia, musíte to oznámiť do SP najneskôr do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o priznaní materského.
Ak svoje rozhodnutie byť zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení počas poberania materského poisťovni v uvedenej lehote neoznámite, bude za Vás štát platiť poistné na dôchodkové poistenie len do prvého, štátneho priebežného systému.
12) Gynekologcká prehliadka po šestonedelí
S vašou prepúšťacou správou, po 6. týždňoch po pôrode, idete na gynekologiickú prehliadku po ukončení šestonedelia k svojmu ambulantnému gynekológovi.
daňový bonus
Potvrdenie o čase čerpania Materského i potvrdenie o začiatku čerpania Rodičovskej dovolenky xeroxujte a odkladajte, zíde sa pri uplatňovaní daňového bunusu.
podrobné informácie o daňovom bonuse z www.babetko.sk
akika722
1. aug 2010
@kvietok121 viem že rodny list karta poistenstva niečo urad prace a socialka
kvietok121
1. aug 2010
@kvietok121 fuha toho je stranku uz neviem ale ked das email poslem
kvietok121
1. aug 2010
@lucia20 ani nevrav musim nastudovat
akika722
1. aug 2010
@kvietok121 uf uf budem študovať do rana diky
kvietok121
1. aug 2010
@akika722 neviem ci sa v tom vyznas
kvietok121
1. aug 2010
@akika722 aby si sa nenudila
kvietok121
1. aug 2010
@akika722 @lucia20 tam su aj tlaciva
lucia20
1. aug 2010
@akika722
@kvietok121 no ja vam dam... uzivat si... som rada ze zijem.. sak ked sa na mna vrhne tak mam pocit ze obraba lokomotivu.... :-S


@kvietok121 nestuduj.. v nemocke ti povedia...
akika722
1. aug 2010
@kvietok121 ok diky 😃
lucia20
1. aug 2010
@kvietok121 ti vravim kasli na to... vsetky tlaciva ti daju na urade prace, na socialku len list a druhy pilier, matriku muz a v zdravotnej ti vyplnia tlacivo za teba...
akika722
1. aug 2010
@lucia20 mile 😃 😃 😃
kvietok121
1. aug 2010
@lucia20 ja musim aj pripravit manzela
kvietok121
1. aug 2010
@lucia20 to je super ze mas v tom prehlad
kvietok121
1. aug 2010
@akika722 @lucia20 budem studovat zajtra
lucia20
1. aug 2010
@kvietok121 prehlad mam lebo mamdve deti... a teraz som to obiehala kvoli tomu, ze ci to moze muz vybavit a ako ho nadirigovat.... on je v tomto uplne lavy...
akika722
1. aug 2010
@kvietok121 nechaj študovať mm
kvietok121
1. aug 2010
@akika722 @lucia20 baby co mate naplanovane na zajtra???
akika722
1. aug 2010
@kvietok121 žehlenieeeee 😞 balenieeeee 😞 s krpcom sama 😞 a potom pride navšteva druhe dieťa 😞
kvietok121
1. aug 2010
@akika722 @lucia20 moje zlaticka ze nechat muza studovat tak to som ako lucia on nejde ani na postu vsetko platim ja ... on je na technicke veci a ja vybavujem urady takze teraz mu to musim nachystat sobasne listy a tak treba aj nakopirovat moj obciansky???
lucia20
1. aug 2010
@kvietok121 ja budem prat... rychlo im prezleciem postele keby nahodou, nech su v cistom. domalujem obyvacku, pretriedim deckam skrine, nech nechodia v malych veciach lebomuz im oblecie hocico... a take nejake pripravy... 😃 musim si to zariadit tak aby som ich mohla riadit z nemocnice.. 😃
kvietok121
1. aug 2010
@akika722 tak to zehlenie nezavidim bude teplo
lucia20
1. aug 2010
@kvietok121 kopirovat ho nemusis, lebo ak pojde vybavovat prispevok pri narodeni, tak ziadost ti daju na matrike, tu musis ty podpisat a s originalom musi ist na UPSV

Začni písať odpoveď...

Odošli