Používame cookies. Viac informácií tu. OK
juliet86
21. feb 2019

@evkys som v tom vcelku sikovna. co potrebujes vediet? 😉

nasasa_1
21. feb 2019

Akoze s tym, ze si obetou alebo ze ty stalkujes?

klarissa25
21. feb 2019

A teraz v akom zmysle??

stela01
21. feb 2019

@juliet86 😂😂😂👍🏻

evkys
autor
21. feb 2019

@nasasa_1 som obeťou, na dotyčného som podala trestné oznámenie, je to klasifikované ako priestupok, pritom mne to znepríjemnuje život, keď viem ze niekto ma sleduje za každým stromom

evkys
autor
21. feb 2019

@juliet86 tak môžes mi. Nejaké triky prezradiť,je stalker schopný Fyzicky napadnúť?

natalienka12
21. feb 2019

@evkys a co presne ti robi?

evkys
autor
21. feb 2019

@natalienka12 ako každý stalker sleduje, znepríjemnuje život, snaží sa nadviazat so mnou kontakt, keďže je všade bloknuty kde sa da, vytvára si falošné profilu aby som prijala jeho spravu, jedna sa o kolegu z prace, nič som s nim nemala ani náznaky,žeby som chcela len v jeho hlave sa zrodilo niečo iné a bol. Mi neustále v pätách, či v práci či v súkromí, stále výpisovacky, darčeky, vynucovanie pozornosti, pokiaľ priateľ nezakrocil, chvíľu bol pokoj, pred týždňom dvoma ma vyckal na parkovisku s kyticou, úplne nepricetny priateľ ho po riešil, včera som si našla rozbitý Spatak, tak som podala Trestne oznámenie, neviem ako to. Riešiť, ide o mladého 20rocneho sopliaka zrejme panica, ktorý nosí make up na tvári
Neviem ako to. Riešiť, okolie ho. Vníma ako dobrého chlapca, ja vyse 30rocna žena

natalienka12
21. feb 2019

@evkys tak toto je rozhodne trestny cin ziadny priestupok. Treba sa branit proti uzneseniu policajta.

juliet86
21. feb 2019

@evkys vsetky spravy archivuj . uplne vsetky. aj hlasove obrazove aj fotky. deaktivuj si profily na soc. sietach. zmen cislo. nechodievaj sama. zvaz zmenu prace a v praci zamedtnavatelovi podaj pisomnu staznost za nevhodne spravanie obmedzovanie osobnej slobody sexualny harasment. skus nemat rutinu v odchodoch a prichodoch. neostavaj sama a vyuzi podporu zo stranky pomocobetiam.sk lebo ide o psychicke nasilie. drz sa

evkys
autor
21. feb 2019

@juliet86 v práci zo strany vedenia podporu nenájdem, budú si radšej držať psychopata, keďže som jeho druhá obeť, a ta prvá žena musela kvôli nemu opustiť aj mesto
Ón sa robí úplne neviniatko, ja si vymýšľam, ja jeho obťažujem, koketujem s nim a vabim ho,, chorá duša... Vyzerá ako obluda, je mi z toho stvorenia na nič,

romiada
21. feb 2019

@evkys akurat som si precitala clanok https://m.topky.sk/cl/100370/1774033/Ceska-sa-r...
Drzim palce aby Ti to trapenie skoncilo

juliet86
22. feb 2019

@evkys v poriadku. v tom pripade nahlas zamestnavatela na inspektorate prace. napis vedeniu staznost aj ked to meporiesi mech mas dokaz ze to existuje. spoj sa s tpu zenou ktpra odisla a bojujte spolu. urcite vyuzi stranku pomocobetiam.sk drzim palce. stale mas aj moznost zverejnit to. les mas ale nepriestrelne dokazy. na svojich mediach peipadne v mediach.drz sa

moonlight1210
22. feb 2019

@evkys ak mas dokazy, spis staznost, pripoj kopie dokazov a odovzdaj to vedeniu, nech ti podpisu prevziatie, alebo nech podpisu odmietnutie prevziatia. vezmi si so sebou svedka.

jednak to uz budu musiet riesit, jednak budes mat pripadny doklad, ze si skusila riesit aj inymi cestami (pre policiu, ci mozno sud) a bezvysledne.

tazko povedat, ci ten chlapec patri do tej skupiny, ktora sa da zastrasit policiou, strati zaujem a prenesie ho na novu obet. mozno ano, kedze aj tu prvu zenu vypustil zo zaujmu, ked sa prestahovala a vyhliadol si teba.
vyzera, ze ma skor zaujem o svoju osobu (nie o vas dve, vy ste skor taky preneseny objekt) a stalkovanim si zvysuje sebavedomie, ktore nema (tym, ze si vytvara falosnu iluziu, ze je ziadany, ze mas o neho zaujem, ze s nim chces mat vztah).

myslim si, ale ze ak by si aj dosiahla jeho vyhodenie z prace, moc to nepomoze, lebo pozna tvoje prostredie a este lepsie by poznal to pracovne. takze by mal velmi dobry prehlad a neprestal by s tym.
plus ako nezamestnany by mal na teba kopec casu.

a ano, niektory stalker moze zacat byt aj agresivny. a moze dokonca aj fyzicky ublizit.

http://www.pravnelisty.sk/clanky/a681-vzajomna-...
K hlav­ným stra­té­giám obe­te, kto­rý­mi mô­že­me pod­po­riť ukon­če­nie stal­kin­gu je:
Dôs­led­ne ig­no­ro­vať po­ku­sy o kon­takt

Obeť mu­sí stal­ke­ro­vi jed­noz­nač­ne a pres­ved­či­vo po­ve­dať, že si s ním nep­ra­je udr­žia­vať žiad­ny kon­takt. For­mu­lá­cia od­miet­nu­tia mu­sí byť z poh­ľa­du stal­ke­ra dô­vod­ná. Pre­nas­le­do­va­te­lia ma­jú sklon prek­rú­cať reali­tu na zá­kla­de ra­cio­na­li­zá­cie a idea­li­zá­cie. Prík­la­dom mô­že byť upo­zor­ne­nie: ,, Ne­mô­žem byť s te­bou, mám pria­te­ľa .“ Pre stal­ke­ra z to­ho ply­nie lo­gic­ký zá­ver, že ke­by ne­ma­la pria­te­ľa, tak bu­de mať zá­ujem o mňa. Pre od­miet­nu­tie kon­tak­tu je ne­vyh­nut­ne vy­tr­vať v nu­lo­vej reak­cii. Po­mer­ne čas­tou chy­bou je ne­dôs­led­nosť na stra­ne obe­te, kto­rá dl­ho zotr­vá­va v blo­ká­cii po­ku­su o kon­takt, ale na­ko­niec ne­vydr­ží a po nie­koľ­ko­ná­sob­nom za­zvo­ne­ní te­le­fó­nu, ho aj tak zdvih­ne. Pre stal­ke­ra je to akým­si pov­zbu­de­ním. Obeť je ne­vyh­nut­né va­ro­vať aj pred poz­va­ním na tzv. pos­led­nú schôdz­ku, pre­to­že je to len fa­loš­ný prís­ľub, kto­rý pre­nas­le­do­va­teľ nik­dy ne­dodr­ží.

Vy­hnúť sa stret­nu­tiu a ísť stal­ke­ro­vi z ces­ty

Od­po­rú­ča­nie, aby sa obeť stal­ke­ro­vi vy­hla, po­va­žu­jú pre­nas­le­do­va­né oso­by ako nes­pra­vod­li­vé, pre­to­že im pri­pa­dá ne­fér, že sa­mé nič zlé nes­pra­vi­li, a aj na­priek to­mu ma­jú zme­niť svo­je zvy­čaj­né ži­vot­né ná­vy­ky. Zme­na ži­vot­ných ná­vy­kov tak­mer vždy zna­me­ná pre­ru­še­nie pô­vod­ných kon­tak­tov a ďal­šie pod­stat­né so­ciál­ne ob­me­dzenia. Prá­ve tu pla­tí pra­vid­lo prag­ma­tic­ké­ho prís­tu­pu.

Stal­king do­ku­men­to­vať

Pr­vou reak­ciou na ďal­ší list, SMS či e-mail bý­va im­pul­zom ta­kú­to sprá­vu zni­čiť. Ide však o chyb­ný pos­tup, pre­to­že správ­na stra­té­gia spo­čí­va v do­ku­men­tá­cii a ar­chi­vá­cii všet­kých stal­ke­ro­vých ak­ti­vít. Ma­li by byť za­do­ku­men­to­va­né všet­ky ak­ti­vi­ty stal­ke­ra, nap­rík­lad aj po­ku­sy o vy­hľa­da­nie obe­te na jej pra­co­vis­ku, pos­tá­va­nie pred byd­lis­kom a po­dob­ne. U zni­če­ných ve­cí sa do­kon­ca od­po­rú­ča ich fo­to­do­ku­men­tá­cia. Tak­to zhro­maž­de­né in­for­má­cie sú cen­né nie len pre even­tuál­ny práv­ny pos­tup vo ve­ci, ale sú ne­vyh­nut­né aj pre po­sú­de­nie ri­zík ďal­šej es­ka­lá­cie (zvyšovania intenzity útokov).

Stal­king zve­rej­niť, in­for­mo­vať o ňom oko­lie

Obe­te pre­nas­le­do­va­nia by ne­ma­li ta­jiť pred svo­jím oko­lím ani na pra­co­vis­ku, in­for­má­cie o tom, čo sa de­je. Včas­né zve­rej­ne­nie stal­kin­gu v súk­rom­nom i pra­cov­nom pros­tre­dí zvy­šu­je mož­nos­ti ochra­ny obe­te a do­kon­ca za­bra­ňu­je to­mu, aby stal­ker ma­ni­pu­lo­val s je­ho oko­lím. K to­mu má príl­eži­tosť naj­mä vte­dy, keď on ako pr­vý pos­kyt­ne fa­loš­né in­for­má­cie o tom, že sa oko­lo pre­nas­le­do­va­nej oso­by nie­čo de­je.
Keď­že pla­tí efekt pr­vej in­for­má­cie, pre obeť je nás­led­ne veľ­mi ťaž­ké vy­vra­cať nep­rav­dy, kto­ré uvie­dol pre­nas­le­do­va­teľ. Včas­né in­for­mo­va­nie oko­lia je z poh­ľa­du obe­te ofen­zív­na stra­té­gia, kto­rá zvy­čaj­ne po­sil­ňu­je jej po­cit vlas­tnej si­ly a kom­pe­ten­cie.

evkys
autor
22. feb 2019

@moonlight1210 ďakujem, podľa mňa si to. Úplne vystihla... Veľmi si mi pomohla, sťažnosť zamestnavatel prebral, a bude to riešiť, že nás rozdelia do rozdielnych budov, som zvedavá co pôjdem na novú pracovnu pozíciu ja ako. Obeť alebo ten chujko :/

any198
20. mar 2019

ahojte..neviete mi niiekto pomoct uz dlhsie som pozorovala zvuky pri mojom okne ..byvam na prizemi..vcera som prichytila ako niekto stoji pri okne a pozoroval ma videla som len hlavu kedze bolo neskoro vecer ....po kriku hned utiekol dakujem

Tu začni písať odpoveď...

Odošli