Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri

Nástup do práce po rodičovskej na inú pozíciu. Poradíte?

zuzanka.h
23. nov 2012

Dobrý deň , chcela by som sa opýtať či ma môže môj zamestnávateľ zamestnať na pozícii vychovávateľky v školskom klube. Pred nástupom na MD som bola na pozícii Učiteľka 1.stupňa ZŠ. Zamestnávateľ sa odvoláva na Par.157odst.1 Zákonníka práce. Mne táto pozícia nevyhovuje nakoľko mám malé dieťa, ktoré chodí do škôlky (otvorená do 16.15) a moja pracovná doba v školskom klube by bola od 11.00 do 16.30 . Pred odchodom na MD som mala pracovnú dobu od 7.30 do 14.00. Je možné odmietnuť túto pozíciu a nárokovať si na odstupné??? Za skoré odpovede vopred ďakujem.
Nástup po RD mám 28.11.2012 dnes mi zamestnávateľ doručil toto oznámenie.

sisaha
23. nov 2012

na tvojom mieste sa odvolam na ten isty paragraf a tiez hrubym vyznacim, ze je povinny zaradit ta na poziciu, ktora nie je horsia nez si mala pred nastupom na RD.. A to v tvojom pripade by bola...
Nové znenie ust. § 157 ods. 1 Zákonníka práce po účinnosti novely zakotvuje:

Ak sa zamestnankyňa vráti do práce po skončení materskej dovolenky alebo ak sa zamestnanec vráti do práce po skončení rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 1, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve.

Zmena predmetnej právnej úpravy spočíva tak, ako je popísané a zdôvodnené nižšie, v zakotvení nasledovných oprávnení zamestnankyne (zamestnanca):

- práva vrátiť sa na svoje pracovné miesto alebo porovnateľné miesto, a to za dojednaní a podmienok, ktoré nie sú pre zamestnankyňu (zamestnanca) menej priaznivé a zároveň

- práva mať úžitok z akéhokoľvek zlepšenia pracovných podmienok, na ktoré by mala/mal právo počas svojej neprítomnosti v práci.

Účelom zmeny znenia ustanovenia § 157 bolo zosúladiť Zákonník práce so smernicou 76/207/EHS v znení smernice 2002/73/ES (od 15. augusta 2009 článok 15 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES o vykonaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania) a judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie, ktorá sa týka návratu ženy po materskej dovolenke a návratu muža po rodičovskej dovolenke podľa § 166 ods. 1 Zákonníka práce.

V odôvodnenom stanovisku Európskej komisie sa uvádza, že v čl. 2 ods. 7 smernice 76/207/EHS v znení smernice 2002/73/ES sa žene, ktorá sa po materskej dovolenke vracia do práce, zaručuje nielen právo na pracovné podmienky dohodnuté v pracovnej zmluve, ale aj právo mať úžitok z akéhokoľvek zlepšenia, na ktoré by ako zamestnankyňa mala právo (napríklad na základe právneho predpisu, kolektívnych zmlúv, politiky spoločnosti, obvyklých postupov, atď.). Podľa čl. 2 ods. 7 smernice má žena tri oprávnenia: právo vrátiť sa na svoje pracovné miesto alebo porovnateľné miesto, a to za dojednaní a podmienok, ktoré nie sú pre ňu menej priaznivé a zároveň mať úžitok z akéhokoľvek zlepšenia pracovných podmienok, na ktoré by mala právo počas svojej neprítomnosti v práci (počas trvania jej materskej dovolenky).

Vyššie uvedenými skutočnosťami odôvodňuje zákonodarca potrebu doplnenia ustanovenia § 157 ods. 1 Zákonníka práce o nové dve oprávnenia pre ženu (a v zmysle filozofie Zákonníka práce ako aj zásady rovnakého zaobchádzania aj pre muža).

Po prvé, zamestnanec a zamestnankyňa majú právo byť zamestnávateľom zaradení späť do práce za takých podmienok, ktoré pre nich nebudú menej priaznivé ako podmienky, ktoré mali v čase, keď nastúpili na materskú alebo rodičovskú dovolenku.

Po druhé, zamestnanec a zamestnankyňa majú právo na prospech z akéhokoľvek zlepšenia, ktoré by vo vzťahu k ich pracovným podmienkam nastalo, ak by nenastúpili na príslušnú dovolenku, pričom Zákonník práce výslovne nestanovuje, z čoho tento prospech môže vyplývať (v praxi môže ísť napr. o právny predpis, kolektívnu zmluvu, vnútorný predpis, obvyklé postupy u zamestnávateľa, atď.).

Tu začni písať odpoveď...

Odošli