Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri
Čadca    155     Profil používateľky
Väčšinu tovaru máme skladom. Ihneď odosielame. Tovar, ktorý nemáme skladom, dodáme do 5 prac. dní.
Máme aj kamennú predajňu v Čadci, kde je možné objednaný tovar osobne vyzdvihnúť.
Kompletná ponuka na: www.babyobchodik.sk
Tovar odosielame Slov. poštou, podľa tarif Slov. pošty.
K tovaru dostanete faktúru s 2 - ročnou zárukou.
6. DODACIE PODMIENKY


V prípade, že je tovar vybraný Kupujúcim
dostupný na sklade, bude Kupujúcemu dodaný do 3 pracovných dní. Ak tovar
momentálne nie je skladom, po prijatí objednávky je Predávajúci povinný
kontaktovať Kupujúceho a upresniť približný termín dodania. Predávajúci bude
Kupujúceho kontaktovať pred odoslaním tovaru (e-mailom, resp. telefonicky) a
informovať ho o predpokladanom termíne doručenia tovaru, celkovej dobierkovej
sume, resp. ďalších podstatných náležitostiach.


Objednaný tovar je možné vyzdvihnúť si
osobne priamo v sídle Predávajúceho (po telefonickej dohode), príp. si ho
nechať doručiť kuriérskou spoločnosťou alebo Slovenskou Poštou.


Prepravné náklady nie sú zahrnuté v
cene tovaru. Ceny jednotlivých spôsobov prepravy sú uvedené pri objednávacom
procese.


Predávajúci účtuje nasledovné ceny za
prepravu (ceny sú vrátane DPH) :osobný odber tovaru v
sídle Predávajúceho ..................................... 0 EUR

doručenie kuriérskou
spoločnosťou (platba na dobierku) ................... 6 EUR
platba predom na účet............................................5 EUR

Slovenskou poštou (platba
na dobierku, do 5 kg)………………………………….od 3,- do 4,5 EUR /podľa hmotnosti a rozmerov/

Slovenskou postou (platba
predom na účet, do 5 kg)……………………………od 1,8 do 3,3EUR /podľa hmotnosti a rozmerov/


Odporúča sa, aby si Kupujúci pred prevzatím a zaplatením zásielky od
kuriérskej spoločnosti na mieste skontroloval, či zásielka nie je poškodená.
V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle
poškodenie) Predávajúci odporúča Kupujúcemu zásielku neprebrať.

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla
predávajúceho.


Balík musí
byť riadne zabalený a má obsahovať:


1) reklamovaný tovar vrátane príslušenstva,


2) kópiu faktúry,


3) pôvodný záručný list za účelom vykonania záznamu o spôsobe vybavenia
reklamácie,


4) podrobný popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa,
telefónne číslo, e-mail.


Tovar odošle Kupujúci Predávajúcemu buď formou balíka, alebo doporučene
ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.
Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od Kupujúceho k Predávajúcemu
hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky Predávajúci nevracia.

Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí Predávajúci.V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe (24 mesiacov), má zakazník
právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je
neodstrániteľná, nahradí predávajúci kupujúcemu vadný výrobok novým, alebo po
dohode - výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu
cenového rozdielu.


8. PODMIENKY ZÁRUKY


1. Na každý výrobok poskytujeme záruku, ktorá sa začína
kúpou výrobku a trvá 24 mesiacov.


2. Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady spôsobené výrobcom a zistené počas
trvania záručnej doby, nie na opotrebovanie výrobku. Záručnú dobu si nie je možné
zamieňať so životnosťou výrobku.


3. Ak sa na výrobku prejaví výrobná vada, je nutné ho reklamovať okamžite
a neodkladne po jej zistení (§599 Občianskeho zákonníka). Výrobok ďalej
nepoužívajte, aby bolo možné určiť pôvod závady. Ak túto povinnosť nesplníte,
nebude možné reklamáciu uznať. Reklamácia sa môže uplatniť len v záručnej
dobe.


4. Výrobok môže byť používaný výhradne k účelu, ku
ktorému je určený. Výrobok je potrebné pravidelne ošetrovať a skladovať takým
spôsobom, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby,
ktoré vzniknú nadmerným opotrebením, preťažením alebo nesprávnym používaním a
údržbou výrobku.


5. K reklamácii je možné predložiť len čistý výrobok v
takom stave, aby bolo možné reklamovanú závadu odstrániť. Odporúčame priniesť
aj pôvodný (resp. iný podobný) obal výrobku, aby pri jeho transporte nedošlo
k znehodnoteniu.


6. Výrobok môže byť prijatý na reklamáciu len vtedy, ak
je k nemu priložený pôvodný záručný list (slovenská aj poľská verzia). Ak záručný list chýba, zaniká zodpovednosť
poskytovateľa záruky z titulu udelenia záruky.


7. O spôsobe odstránenia závady výrobku rozhoduje
výrobca. Čas trvania záruky sa predlžuje o čas trvania opravy.


8. Náklady na odoslanie reklamácie k poskytovatelovi
záruky a od poskytovateľa záruky k predajcovi, resp. k používateľovi výrobku
znáša poskytovateľ záruky v prípade, že ide o oprávnenú reklamáciu, uplatnenú
počas záručnej lehoty. Náklady na odoslanie v prípade neoprávnenej reklamácie
znáša predajca, resp. používateľ výrobku.


9. Zaplatením kúpnej ceny za výrobok a prevzatím pokladničného dokladu
kupujúci prehlasuje, že výrobok mu bol riadne predvedený predajcom a že bol
oboznámený s návodom na používanie výrobku, ako aj s podmienkami záruky.


Záruka sa nevzťahuje:


a) na poškodenia vzniknuté následkom nedodržania
podmienok záruky.


b) na opravy týkajúce sa regulácie a ošetrovania
výrobku. Poskytovateľ záruky má právo inkasovať si poplatok za uskutočnenie
činností, týkajúcich sa ošetrovania výrobku, nakoľko tieto činnosti je
povinný uskutočňovať používateľ výrobku pravidelne, ako aj pred odoslaním
výrobku na reklamáciu.


c) na zmenu farby poťahu v dôsledku pôsobenia slnečného
žiarenia, namoknutia poťahu pri daždi, jeho ošúchania ani na mechanické
poškodenie a nesprávne ošetrovanie poťahu.


d) na poškodenia, vyplývajúce z bežného opotrebenia
materiálu.


e) na mechanické poškodenia zavinené používateľom
výrobku a spôsobujúce odtrhnutie jednotlivých častí výrobku (popruhy, cvoky,
zipsy, suché zipsy) alebo prasknutie plastových spojov.


f) na zhrdzavenie konštrukcie, resp. kovových častí v
dôsledku nesprávnej údržby a úschovy výrobku.


g) na deformáciu konštrukcie v dôsledku jej preťaženia,
nesprávneho použitia alebo použitia na účel, na ktorý nebol výrobok pôvodne
určený.


h) na mechanické poškodenia spôsobené dopravou a
nešetrným zaobchádzaním.


i) na samovoľné prerábania a opravy vykonávané tretími
osobami.


j) na opotrebovanie rukoväte v dôsledku bežného
používania výrobku ani na mechanické poškodenie rukoväte.


k) na odchýlenie osi kolies o uhol do 10%. Odchýlenie
smeru jazdy zaťaženého kočíka nesmie prekročiť 0,5 m na dráhe 5 m. Uvedená
skutočnosť sa netýka kočíkov so samonastaviteľnými kolesami, nakoľko
odchýlenie smeru jazdy môže v dôsledku existencie a spôsobu fungovania
samonastaviteľných kolies prekočiť uvedené hranice.


l) na defekt kolies, mechanické poškodenia kolies ani
na také poškodenia, ktoré vzniknú v dôsledku zanedbania ich pravidelného
ošetrovania a údržby.


m) na mierne vychyľovanie kolies, ktoré neznemožňuje
riadne používanie kočíka (?osmičky?, zodratý plášť kolies alebo vyšúchané
otvory na kolesách ako následok nadmerného používania).


POZOR: Používanie kočíka golfového typu pri jazde dozadu môže byť sťažené z
dôvodu jeho konštrukcie. Takáto jazda môže spôsobiť vykrivenie alebo
poškodenie jazdných častí. Na takéto poškodenia sa záruka nevzťahuje.


Záručná oprava môže byť z bezpečnostných dôvodov spojená s výmenou alebo
modifikáciou niektorých častí výrobku, spôsobujúcou zmeny jeho vzhľadu alebo
niektorých doplnkových funkcií bez predchádzajúceho súhlasu zákazníka. V
takomto prípade nemá zákazník právo vrátenia peňazí, príp. uplatnenie zľavy.


Pri strate záručného listu sa duplikát neposkytuje.


9. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY


Kupujúci je oprávnený stornovať
objednávku bez udania dôvodu do 12 hodín od jej odoslania. Po 12 hodinovej
dobe predávajúci začne objednávku kupujúceho realizovať ako záväznú. Storno
objednávky je kupujúci povinný zaslať formou e-mailu. Inú formu storna objednávky
predávajúci nebude akceptovať.


10. PRÁVO NA VRÁTENIE TOVARU


Poučenie o práve Kupujúceho - spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

(v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

5.1. Kupujúci - spotrebiteľ má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenia od Kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Kupujúci - spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.
11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Predávajúci sa zaväzuje
neposkytnúť osobné údaje tretej strane pre akékoľvek účely, pokiaľ k tomu
Kupujúci nedá súhlas. Pri registrácií má Kupujúci možnosť zvoliť si
zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových
informácií od Predávajúceho.


Ďalšie vzťahy neupravené týmito
obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka.


12. ZÁVEREČNE USTANOVENIA


Kupujúci berie na vedomie a
súhlasí, že práva a povinnosti medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa okrem týchto
obchodných podmienok riadia obchodnými podmienkami Predávajúceho, ktoré sú k
dispozícii v sídle Predávajúceho alebo na jeho internetových stránkach a
postup pri uplatnení nároku z chýb tovaru (reklamácie) reklamačným poriadkom
predávajúceho, ktorý je k dispozícii rovnako v sídle Predávajúceho alebo na
jeho internetových stránkach.


Kupujúci prehlasuje, že sa pred
vyplnením objednávky zoznámil s týmito obchodnými podmienkami Predávajúceho a
reklamačným poriadkom Predávajúceho a že s týmito súhlasí.
Zobraz celé podmienky
Zobraziť hodnotenia:
miuska26
23. aug 2019
Predavajucu vrelo odporucam, rychla komunikacia i odoslanie tovaru, dakujem i za moznost dobierky 🙂 ..ja som maximalne spokojna 🙂
mady22
4. máj 2019
Rýchle jednanie,rýchle doručenie!Jednoducho top👍Môžem odporucit
evicka20
18. apr 2019
Určite odporúčam 😊
ivuska7
22. mar 2019
S tovarom som spokojna rychle dodanie. Cena je prisposobena kvalite
suzib
20. mar 2019
Predávajúcu odporúčam, super rýchly obchodík ešte raz ďakujem
sklenka22
18. mar 2019
Maxinalna spokojnost,ochota,urcite mozem len odporucit 🙂
bazosko
16. mar 2019
Vrelo odporúčam 🙂 rýchle dodanie, krásny a kvalitný tovar
katkapatko
7. mar 2019
Ďakujeme veľmi pekne za autosedačku,aj komplet.sme veľmi spokojní a určite vás vrelo odporúčame 🙂
veroniculiatko
1. mar 2019
Odporucam, rychly obchod aj komunikacia😊
janakas
14. feb 2019
Odporúčam predávajúcu. ústretová👍
dankaemka
8. sep 2018
Predavajucu a ich obchodik odporučam na 200% super pristup komunikacia cez konika mail aj telefonicky na 1* Informovanosť a profesionalita o produktoch a novinkach na 1* Ďakujeme velmi pekne za super skusenosť a nadherny kočik
sandria
19. júl 2018
Dakujem za obchodík. Balík prišiel v poriadku.
livuska25
12. júl 2018
Super rýchle dodanie a komunikácia 😊
matula06
14. jún 2018
Veľmi dobrá komunikácia super pani a veľmi rýchly a dobrý obchodík 🙂som na 1000%spokojná 🙂
bojunka
3. apr 2018
Velmi pekne dakujem za bezproblémový obchodík 👍 a odporúčam 🙂
twixinka666
16. feb 2018
Ďakujeme za choditko isto odporúčam 😉
martina0511
15. jan 2018
S predávajúcou som maximálne spokojná 😉 určite na 100% odporúčam, ochotná, ústretová a rýchla komunikácia 😉 dakujeme krásne za kočík
xbeatrix
22. nov 2017
Super obchodík,skvelá komunikácia,rýchle dodanie-odporúčam 🙂
dominiknoemi
12. okt 2017
Superrychle ochotne jednanie, pekna stolicka na papanie, urcite odporucam 🙂 🙂
isabellka1603
26. aug 2017
Som velmi spokojná, vrelo odporúčam super obchodík, rýchle jednanie a rýchle dodanie.😉
lucasko23
18. aug 2017
Veľká spokojnosť,prijemna komunikácia,rychle dodanie.odporucam....😉☺
lenochod13
14. júl 2017
Veľká spokojnosť odporúčam na 100%
sysasebestian
23. jún 2017
Obchodík na jednotku. Od komunikácie, poradenstvo až po dodanie 😀👍😀👍 Môžem len a len odporučiť Sysa 👏
twixinka666
26. máj 2017
Ďakujem veľmi pekne za kolísku 👍 Je úžasná a samozrejme predavajucu vrelo odporúčam 😀😀 veľmi milá komunikácia a super tovar a rychle dodanie 😉
szerejucus
7. apr 2017
Ano, samozrejme mam este zaujem. Dakujem
katka1810
6. mar 2017
Dakujem za super stolicku a prijemnu komunikaciu 👏👍👏👍
veruska00
25. feb 2017
Dakujem! Mila predavajuca 100% spokojnost 🙂
hlavat
15. dec 2016
Výborne sa mi u vás nakupovalo. Rýchle jednanie, rýchle dodanie. Úplná spokojnosť 👍
bobby4
9. dec 2016
100% spokojnosť s obchodíkom...bezproblémová, rýchla komunikácia a rýchle dodanie... Ďakujem 🙂
mdonald
8. dec 2016
Odporúčam, rýchle dodanie tovaru, max.spokojnosť.
bergalm
28. nov 2016
☺☺Odporucam,spokojnost
0tereza0
27. nov 2016
👍 dakujem za krasny kociarik, dcerka bude nadsena. Som spokojna a mozem odporucat...😘
nika_17
21. okt 2016
Mila kuminikacia,prijemna predavajuca,expresne dodanie.vrelo odporucam..
ala2110
12. okt 2016
promptné dodanie, určite odporúčam🙂
dananemcova7
30. sep 2016
Dobra komunikacia,rychle dorucenie,odporucam.
lucuska22
26. aug 2016
Milapredavajuca,obchodik prebehol na 1 ja len odporucam 😃
Dakujem za obchod. Aj napriek mojej reklamacii sa predajca zachoval ferovo a vyriesil danu vec v obojstrannu spokojnost. Preto predajcu odporucam
bibix25
25. júl 2016
Odporucam. Vsetko bolo ok. Som spokojna 🙂
djablica
22. júl 2016
🙂🙂 Skvely pristup predavajucej,rychla komunikacia a takziez rychle dodanie. Mozem len a len odporucit. 🙂
mimuska1987
21. júl 2016
Veľmi som spokojná 🙂
zuzka119911
10. júl 2016
Super predavajuca, dakujeme 🙂
mahuliena_biela
7. júl 2016
Milá a ochotná predávajúca, obchodík bez problémov. Krásny tovar. Určite odporúčam.
mbelinda
14. jún 2016
Ďakujem za skvelý a ukážkový obchodík, predávajúcu odporúčam na 1 000 000 % 😃
mahuliena_biela
13. jún 2016
Obchodík super, krásny tovar. Určite odporúčam
nelly0212
13. jún 2016
Výborná komunikácia, ochota, poradenstvo. Bezproblémová platba vopred, tovar prišiel v poriadku a podľa dohody. Určite odporúčam 🙂
majjka1985
7. jún 2016
Milá, ochotná predávajúca, všetkým môžem len odporúčať 🙂 🙂 🙂
wiktoria2
25. máj 2016
TOP predavajuca velmi mila, ochotna, rychla komunikacia objednala som si kociar super kvalita 100% odporucam prajem kopu dalsich obchodou 😉
angelika812
18. máj 2016
Spokojnosť,pekne veci,odporúčam,ďakujem za pekne disney body,autosedačku -vajíčko ☺
wiktoria2
13. máj 2016
Dobry den, tak vas mozem poprosit skusit mi objednat ten trojkolesovy v cervenej farbe vopred dakujem
martina172
6. máj 2016
Obchod určite odporúčam, všetko prebehlo na jednotku. Poradenstvo super, komunikácia perfektná, sedačky došli nepočkodené, obchod prebehol rýchlo a bez problémov. Odporúčam na 100% a ďakujem.