Voľnočasový program pre predškoláka

Voľnočasový program pre predškoláka by mal umožniť jeho ďalší duševný, psychický aj fyzický rozvoj. Ideálne je striedať aktivity, ktoré podporia komunikačné, psychomotorické, kognitívne, intrapersonálne a interpersonálne kompetencie. Voľný čas svojho dieťaťa môžete vyplniť aj týmito aktivitami:

Hry 

Najmä v období predškolského veku je hra nevyhnutná pre zdravý rozvoj dieťaťa.  Stimuluje a motivuje k nadobúdaniu nových vedomostí, k zbieraniu skúseností a vzájomnému prepájaniu získaných informácií. Hrou teda dieťa nielen zisťuje nové poznatky, ale nenásilnou formou sa ich učí aplikovať v rôznych životných situáciách. "Hra je cestou k sebapoznaniu, k objavovaniu samého seba, svojich možností,vlastného správania a uvedomenia si svojho miesta v kruhu ľudí z jeho najbližšieho sveta", uvádza vo svojej štúdii prof. PhDr. Mária Podhájecká, PhD.

Konštruktívne hry

Pri výbere hry treba vždy rešpektovať vekové, ale aj individuálne osobitosti. Deti v predškolskom veku obľubujú najmä konštruktívne hry. Pri týchto činorodých hrách dieťa využíva maximum svojej mentálnej kapacity a pracuje na jej rozširovaní. Medzi konštruktívne hry patrí napríklad kreslenie a maľovanie, modelovanie z plastelíny, stavanie rôznych výtvorov z papiera, kociek či stavebníc.
Voľnočasový program pre predškoláka
Úlohou rodiča pri týchto hrách je zabrániť, aby sa hra1 stala stereotypnou, a tým pádom pre dieťa nezaujímavou. Je preto vhodné napríklad obmieňať jednotlivé stavebnice, využívať striedavo plastelínu a inú modelovaciu hmotu, vyberať predmety v širokej farebnej škále a podobne. Týmto jednoduchým trikom udržíte záujem dieťaťa a zároveň mu poskytnete inú skúsenosť.

Fiktívne hry

Podporiť rozvoj detskej predstavivosti môžeme aj fiktívnou hrou, ktorá nastupuje okolo druhého roku života. Táto hra obsahuje fantáziu, alebo predstieranie, kedy deti dávajú sebe alebo predmetom, s ktorými sa hrajú určitú rolu. Ide v podstate o "hru na niečo", napríklad na obchod, na kuchárov, na mamu a podobne. Tento typ hry nielen rozvíja fantáziu, ale aj výrazne napomáha rozvoju komunikačných zručností a často tiež pomáha dieťaťu ventilovať napätie či stres.  

Fiktívne hry ako voľnočasová aktivita pre predškoláka

Kolektívne hry

Ak dieťa nenavštevuje škôlku, má menej možností zapájať sa do kolektívnych hier. Vyhľadávajte preto miesta, ktoré mu poskytnú príležitosť hrať sa s rovesníkmi. Prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc. a prof. PhDr. Beata Kosová CSc., ako aj iní prívrženci tvorivo-humanistického prístupu zdôrazňujú, že kontaktom s inými deťmi sa dieťa učí ako vystupovať v kolektíve a učí sa vytvárať si vzťahy odlišné od tých rodinných, na ktoré je zvyknuté. Rovesnícke vzťahy budované aj kolektívnymi hrami predstavú veľký potenciál a možnosti emocionálneho a sociálneho rozvoja detí  (Zelina, Kosová).

Kultúra a umenie

Kultúrne umelecké činnosti  nepochybne významnou mierou vplývajú na duševný rozvoj dieťaťa. Návšteva bábkového či detského divadla bude príjemne stráveným časom nielen pre dieťa, ale aj pre rodiča. Správne zvolená divadelná hra podnecuje rozvoj predstavivosti, tiež ovplyvňuje aj budovanie a cítenie estetična a neraz pomáha vytvárať a upevňovať morálne hodnoty. Interaktívne predstavenie dokonca vtiahne dieťa priamo do diania, čím dieťa získa úplne novú, jedinečnú skúsenosť.
Ak dieťa inklinuje k hudbe, prípadne má umelecké vlohy, je treba ich rozvíjať. Hra na hudobný nástroj v útlom veku môže výraznou mierou ovplyvniť ďalší (nie len umelecký) vývoj dieťaťa. Navyše, ak dieťa nechodí do škôlky, navštevovanie umeleckej školy či umeleckého krúžku bude preňho znamenať prvé inštitucionálne vzdelávanie, kde bude mať možnosť vstúpiť do nových sociálnych vzťahov.

Kultúrne racionálne činnosti 

V predškolskom veku je to predovšetkým čítanie kníh5. Obohatenie slovnej zásoby, rozvoj fantázie, upevňovanie morálnych hodnôt, nadobúdanie komunikačných zručností a všeobecného prehľadu - to je len zlomok benefitov, ktoré čítanie kníh deťom prináša.

Pohybové aktivity

Predstavujú súhrn pohybových a relaxačných (prípadne aj edukačných) aktivít, ktorými sa rozvíjajú psychomotorické kompetencie detí. Ich cieľom je, aby dieťa na konci predškolského veku využívalo v činnostiach všetky zmysly a prejavovalo grafomotorickú gramotnosť. Voľná pohybová aktivita tiež prináša deťom radosť, uspokojenie a najmä prevádzaná na čerstvom vzduchu pôsobí priaznivo na rast a vývin dieťaťa , podporuje rozvoj všetkých orgánov, tkanív a otužuje ho.
Šport ako voľnočasová aktivita pre predškoláka

Odoborníčky  na didaktiku telesnej výchovy Doc. PaeDr E. Chovanová, PhD. a Mgr. M. Majherová, PhD. vo svojej štúdii upozorňujú, že pohybových aktivitám treba venovať pozornosť už v detstve, keďže správne pohybové návyky a stereotypy budované v predškolskom veku sa stávajú základom pre celý život a sú v značnej miere aj prevenciou civilizačných chorôb pohybového aparátu v detskom i dospelom veku.

Starší škôlkar už vie prejaviť obdiv a sympatiu ku konkrétnym športovým činnostiam. Vek okolo 4 - 5 rokov je tým správnym vekom, kedy sa dieťa môže začať venovať pravidelne konkrétnej pohybovej  či športovej aktivite. Všeobecne sa za vhodný „začiatočný“ šport považuje gymnastika, a to kvôli jej univerzálnosti. Ako dobrá voľba pre odrazovú, počiatočnú pohybovú aktivitu sa tiež javí tanec.
Ideálne však je, ak rodič zváži fyzické a psychické predpoklady svojho dieťaťa a podľa toho vyberie aktivitu, ktorej sa dieťa bude venovať systematicky. Najvhodnejšie športy pre deti sú také, ktoré im zlepšujú postreh, rovnováhu, koordináciu pohybov, zmysel pre fair-play a kolektívnu spoluprácu.
Pri všetkých športových či akýchkoľvek pohybových aktivitách rešpektujte zásadu primeranosti. Neprimerané a náročné požiadavky, ktoré nezodpovedajú fyzickým a mentálnym možnostiam detí predškolského veku, by mohli pri cvičení ohroziť vývoj detského organizmu a vyvolať pocit frustrácie. Bc. Ľudmila Baginová, ktorá pracuje ako riadieteľka MŠ vo svojej štúdii však upozorňuje, že ak sú na dieťa kladené neúmerne nízke požiadavky, nepodnecujú deti k dostatočnej pohybovej aktivite a dochádza k ich zaostávaniu v psychomotorickom vývine (Baginová, Ľ. a kol., 2013).

Drobné manuálne činnosti 

Sú to  činnosti, ktorými sa rozvíja jemná motorika dieťaťa. Táto zručnosť je mimoriadne dôležitá na vykonávanie všetkých bežných pohybov a úkonov, ako napr. jedenie, obliekanie, hranie sa, kreslenie, písanie. Precvičovanie jemnej motoriky je preto zamerané na rozvíjanie pohybov, ktoré umožňujú lepšiu kontrolu a koordináciu prstov, rúk, očí.
Voľnočasový program pre predškoláka

Medzi aktivity podporujúce rozvoj jemnej motoriky patria napríklad triedenie, vystrihovačky, navliekanie korálikov, prípadne drobné ručné práce. Deti tiež milujú omotávanie, modelovanie, zostavovanie skladačiek, stavanie veže, vytrhávanie papiera či strihanie.

Pasívny odpočinok

Nie každá minúta voľného času3 vášho dieťaťa  musí byť nevyhnutne vyplnená nejakou aktivitou. Dajte dieťaťu aj priestor pre vlastnú realizáciu, dieťa sa potrebuje aj nudiť, aby prišlo s vlastnými nápadmi alebo si jednoducho oddýchlo.

Súvisiace články

Viac o voľnočasovom programe pre predškoláka:

Použité zdroje

  1. Šimonek, J. a kol: Metodika telesnej výchovy. Bratislava: SPN, 2004. 287 s. ISBN 80-10-00380-8
  2. Podhájecká, M., Miňová, M. a kol.: Hra v predprimárnej edukácii. Prešov: Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu, 2011. ISBN: 978-80-555-0467-4
  3. Chovanová, E., Majherová M.: Pohybové aktivity detí predškolského veku. Prešov: Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove.
  4. Zelina,M.: Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa. Bratislava: Iris, 1994. ISBN 80-967013-4-7
  5. Kosová, B.: Rozvoj osobnosti žiaka (so zameraním na 1. stupeň základnej školy). Prešov: Rokus, 2000. ISBN 80-968452-2-5
  6. Kol. autorov: Pracovný materiál pre nultý ročník základnej školy, 3. časť. Prešov: Roskus, 2006

Bagínová, Ľ. A kol.: Pohybové hry, aktivity a civčenia pre deti predškolkého veku. Bratislava. 2013, ISBN 978-80-8052-531-6

Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s voľnočasovým programom pre predškoláka

Máš skúsenosť s voľnočasovým programom pre predškoláka?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť