Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri
  ciernabrigita
  16. nov 2021    Čítané 52x

  Daňový bonus na dieťa

  Pokiaľ chce mať zamestnanec alebo živnostník nárok na daňový bonus na dieťa, musí spĺňať niekoľko podmienok.

  Nárok na daňový bonus má daňovník, ktorý:

  1.     dosiahol príjem zo závislej činnosti (zamestnanec) aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy alebo zdaniteľné príjmy z podnikania alebo inej SZČO aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane (čiastkový základ dane).

  Minimálna mzda platná pre rok 2021 je vo výške 623 € / mesiac, to znamená, že daňovník, ktorý si chce uplatniť daňový bonus na dieťa, musí mať ročný príjem minimálne vo výške 3738 €.

  V roku 2022 bude minimálna mzda vo výške 646 € / mesiac. Daňovník, ktorý si bude chcieť uplatniť daňový bonus na dieťa v roku 2022, bude musieť mať ročný príjem minimálne vo výške 3876 €.

  Tu je potrebné dodať, že príjmy dosiahnuté zo zamestnania a zo živnosti sa nespočítavajú.

  Ak by mal daňovník príjem zo zamestnania v roku 2021 vo výške 3000 € a príjmy zo živnosti vo výške 2500 €, nevznikne mu nárok na daňový bonus.

  2.     vyživuje nezaopatrené dieťa, ktoré s ním žije v spoločnej domácnosti.

  Za vyživované dieťa sa považuje dieťa vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, dieťa druhého z manželov. Dieťa musí spĺňať podmienky nezaopatreného dieťaťa podľa zákona o prídavku na dieťa.

  Dôležité je splniť podmienku žitia v spoločnej domácnosti, pričom adresa trvalého pobytu nie je rozhodujúca.

  Kedy si môže daňovník uplatniť daňový bonus na dieťa?

  Zamestnanec, ktorý spĺňa vyššie uvedené podmienky, si môže uplatniť nárok na daňový bonus na mesačnej báze v mzde u zamestnávateľa (jeho mesačný príjem musí byť minimálne vo výške ½ aktuálne platnej minimálnej mzdy) alebo si ho môže uplatniť raz ročne prostredníctvom ročného zúčtovania dane. Pokiaľ zamestnanec podáva daňové priznanie, môže si ho uplatniť aj prostredníctvom daňového priznania.

  Daňovník, ktorý má zdaniteľné príjmy vo vyššie uvedenej výške z podnikania alebo inej SZČO, si môže daňový bonus na dieťa uplatniť len prostredníctvom daňového priznania. Dôležité je pripomenúť, že musí vykázať základ dane, t.j. nesmie byť v strate.

  Pokiaľ bol zamestnancovi vyplácaný daňový bonus na mesačnej báze a jeho ročný príjem napokon nebol minimálne vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, už vyplatený daňový bonus nevracia, nestráca naň nárok.

  Zamestnanec, ktorý splnil podmienky nároku na daňový bonus len časť roka a neuplatnil si ho na mesačnej báze (napríklad mal potrebný mesačný príjem len počas troch mesiacov v roku), nemá nárok na spätné doplatenie daňového bonusu v rámci ročného zúčtovania alebo daňového priznania za tie mesiace, kedy by mu nárok vznikol (v tomto prípade za tie tri mesiace).

  Výška daňového bonusu

  Výška daňového bonusu na dieťa sa odvíja od výšky životného minima.

  Od 1.7.2021 do 31.12.2021 platia nasledovné sumy daňového bonusu:

  • dieťa do 6 rokov → suma 46,44€,
  • dieťa od 6 rokov do 15 rokov → suma 39,47€,  
  • dieťa nad 15 rokov → suma 23,22€.

  Od 1.1.2022 bude výška daňového bonusu:

  • dieťa do 6 rokov → suma 47,14€,
  • dieťa od 6 rokov do 15 rokov → suma 43,60€,  
  • dieťa nad 15 rokov → suma 23,57€.

  Rodičia, ktorí majú dieťa od 6 do 15 rokov, majú možnosť vybrať si medzi daňovým bonusom a dotáciou na stravovanie → viac v článku: https://www.modrykonik.sk/blog/ciernabrigita/article/obedy-zadarmo-danovy-bonus-na-dieta-qsn44u/ .

  Vznik a zánik nároku na daňový bonus

  Nárok na daňový bonus na dieťa vzniká v mesiaci, kedy sa dieťa narodilo.

  Nárok na daňový bonus je najneskôr do mesiaca, kedy dieťa dovŕšilo 25 rokov.

  Musí sa však sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, to znamená, že musí byť študent dennej formy na strednej alebo vysokej škole po skončení povinnej školskej dochádzky.

  V praxi môžu nastať nasledovné situácie:

  • dieťa riadne skončí strednú školu a nepokračuje ďalej v štúdiu na vysokej škole, nárok na daňový bonus je do 31. augusta daného roka,
  • dieťa opakuje maturitnú skúšku, nárok na daňový bonus je do 31. augusta,
  • dieťa pôjde na vysokú školu, nárok na daňový bonus bude aj počas obdobia medzi skončením strednej školy a nástupom na vysokú školu. To isté platí aj pri prechode z I. stupňa VŠ na II. stupeň VŠ,
  • dieťa opakuje štátnice na vysokej škole, nárok na daňový bonus je do 31. augusta,
  • dieťa skončí štúdium na vysokej škole v riadnom termíne, nárok je do konca mesiaca, v ktorom táto skutočnosť nastala, prípadne do konca mesiaca, kedy dieťa dovŕši 25 rokov veku.

  Kto si môže uplatniť nárok na daňový bonus?

  Nárok na daňový bonus si môže súčasne uplatniť len jeden daňovník

  Je možné, aby si časť roka uplatnil daňový bonus jeden daňovník (napríklad matka) a časť roka druhý daňovník (napríklad otec).

  Ak žijú v spoločnej domácnosti viacerí daňovníci, ktorí spĺňajú podmienky nároku na daňový bonus na dieťa a nedohodnú sa, ktorý z nich si ho bude uplatňovať, zákon stanovuje poradie:

  1.     matka,

  2.     otec,

  3.     iná oprávnená osoba.

  • Táto situácia môže nastať napríklad vtedy, keď sú rodičia dieťaťa rozvedení, nežijú v spoločnej domácnosti, ale majú dieťa v striedavej starostlivosti

  V prípade striedavej starostlivosti majú po splnení ostatných podmienok nárok na daňový bonus obaja rodičia. Ak sa nedohodnú, ktorý z nich ho bude poberať, matka dieťaťa má prednosť.

  • Ak by táto matka už mala druhého manžela, žila s ním a s dieťaťom z prvého manželstva v spoločnej domácnosti, nárok na daňový bonus by mal už aj druhý manžel.
  • Ak by však táto matka žila v spoločnej domácnosti s druhom, on by nárok na daňový bonus na dieťa z prvého manželstva matky nemal. Nejedná sa totiž o dieťa druhého z manželov.
  • Ak by boli títo rodičia rozvedení, ale dieťa by nemali v striedavej starostlivosti, nárok na daňový bonus má ten rodič, s ktorým žije dieťa v spoločnej domácnosti. Znova podotýkam, že trvalý pobyt je irelevantný.
  • Netreba si to však mýliť s prípadom, kedy by matka a otec dieťaťa žili v spoločnej domácnosti, ale neboli by manželia. V tomto prípade by mali nárok na daňový bonus na toto dieťaťa aj matka aj otec, nakoľko v oboch prípadoch ide o ich vlastné dieťa.
  • Nárok na daňový bonus má daňovník aj v prípade, že má dieťa popri štúdiu príjem. Výška príjmu nemá vplyv na uplatnenie si nároku na daňový bonus na toto dieťa, pokiaľ sú splnené ostatné podmienky.
  • Na posúdenie nároku na daňový bonus nemá taktiež vplyv ani to, či má dieťa daňovníka už uzavreté manželstvo alebo či je dcéra daňovníka už matkou, pokiaľ sú splnené ostatné podmienky.
  ciernabrigita
  27. okt 2021    Čítané 165x

  Zmeny v stravovaní od 1.1.2022

  Dňa 26.10.2022 bola schválená novela Zákonníka práce, ktorá sa zaoberala gastrolístkami a finančným príspevkom na stravovanie.

  Zamestnanci

  Gastrolístky a finančný príspevok na stravovanie sa od 1.1.2022 zrovnoprávnia.
  Zdanené nebudú len do výšky 2,81 €, čo predstavuje 55 % zo sumy stravného pri pracovnej ceste v trvaní 5-12 hodín (55 % zo sumy 5,10 €).
  Zvyšná časť bude zamestnancom zdanená, to znamená, bude podliehať odvodom do Sociálnej aj do zdravotnej poisťovne a dani z príjmu.
  Aktuálne (rok 2021) je celá suma gastrolístka oslobodená od odvodov aj dane. Finančný príspevok na stravovanie je aj teraz zdanený nad sumu 55 % zo sumy základného stravného, tam sa nič nemení. 

  Príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu aj nad túto sumu zostáva naďalej nezdanený. 

  Gastrolístky aj finančný príspevok sa aj naďalej budú musieť poskytnúť zamestnancom vopred. Návrh zákona, aby sa mohli poskytnúť dodatočne, schválený nebol. 

  Živnostníci

  Novela Zákonníka práce nepomohla ani živnostníkom.
  Doteraz si mohli uplatniť stravné do výšky 5,10 € za každý odpracovaný deň. 

  Od 1.1.2022 si budú môcť uplatniť len sumu 2,81 €.

  Výhodou však je, že toto stravné nebudú musieť od roku 2022 dokladovať.
  Aktuálne musia mať živnostníci doklad z pokladne alebo faktúru na nákup gastrolístkov alebo stravy. 

  ciernabrigita
  27. okt 2021    Čítané 179x

  Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2022

  Od 1. januára 2022 sa mení výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. 

  Jej výšku každoročne ovplyvňuje výška životného minima a výška základu dane daňovníka.

  Životné minimum je od 1.7.2021 vo výške 218,06 €.

  Nezdaniteľná časť základu dane sa vypočíta ako 21-násobok životného minima.

  V prípade, že daňovník dosiahne v roku 2022 základ dane nižší alebo rovný 92,8-násobku životného minima, čo je suma 20 235,97 €, výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa vypočíta ako 21-násobok platného životného minima, to je 4 579,26 €.

  Pokiaľ si chce zamestnanec uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane mesačne (v mzde), jej výška bude 381,61 € / mesiac.

  Živnostníci si nezdaniteľnú časť základu dane môžu uplatniť len v daňovom priznaní, raz ročne. Mesačne to u nich nie je možné.

  Ak daňovník dosiahne v roku 2022 základ dane vyšší ako 20 235,97 €, výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa vypočíta ako rozdiel 44,2-násobku životného minima ( suma 9 638,25 €) a ¼ základu dane daňovníka.  

  Ak daňovník dosiahne v roku 2022 základ dane vyšší ako 38 553 €, výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka bude nula.

  ciernabrigita
  26. okt 2021    Čítané 861x

  Mzdové zvýhodnenia (príplatky) v roku 2022

  Zmena minimálnej hodinovej mzdy od 1.1.2022 nemá vplyv na výšku mzdových zvýhodnení (príplatkov) v roku 2022.

  Do roku 2020 boli mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu, v nedeľu a za nočnú prácu viazané na percento z aktuálnej minimálnej hodinovej mzdy. V roku 2021 sa v Zákonníku práce stanovila pevná suma za jednotlivé mzdové zvýhodnenia.

  Za prácu v sobotu patrí zamestnancovi mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,79 € za každú hodinu práce.

  U zamestnávateľa, kde je pravidelná práca v sobotu, je možné dohodnúť nižšiu sumu minimálneho mzdového zvýhodnenia, a to 1,61 € za hodinu.

  Za prácu v nedeľu patrí zamestnancovi mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 3,58 € za každú hodinu práce.

  U zamestnávateľa, kde je pravidelná práca v nedeľu, je možné dohodnúť nižšiu sumu minimálneho mzdového zvýhodnenia, a to 3,22 € za hodinu.  

  Zamestnancovi patrí za nočnú prácu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,43 € za každú hodinu nočnej práce.

  Ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, patrí mu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,79 € za každú hodinu nočnej práce.

  U zamestnancov, kde je prevažná časť práce v noci, je stanovená pevná suma minimálneho mzdového zvýhodnenia vo výške 1,25 € za každú hodinu nočnej práce (platí v prípade, že nejde o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu).

  Za prácu vo sviatok patrí zamestnancovi mzdové zvýhodnenie vo výške 100 % jeho priemerného zárobku.

  Dohodári majú nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu cez sviatok najmenej vo výške 3,58 € za každú hodinu práce.

  Za prácu nadčas patrí zamestnancovi mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 25 % jeho priemerného zárobku.

  Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce, patrí za prácu nadčas mzdové zvýhodnenie v sume 35 % jeho priemerného zárobku.

  Za neaktívnu pracovnú pohotovosť mimo pracoviska patrí zamestnancovi mzdové zvýhodnenie minimálne vo výške 0,72 € za hodinu.

  Za neaktívnu pracovnú pohotovosť na pracovisku patrí zamestnancovi mzda vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej však vo výške minimálnej mzdy v eurách za hodinu. V roku 2022 to bude suma 3,713 €.

  Za sťažený výkon práce patrí zamestnancovi mzdové zvýhodnenie minimálne vo výške 0,72 € za každú hodinu práce.

  ciernabrigita
  19. okt 2021    Čítané 36x

  Živnosť popri materskej / rodičovskej dovolenke

  Pokiaľ si založíte živnosť popri MD /RD, nestrácate nárok na materské ani na rodičovský príspevok.

  Ak sa rozhodnete podnikať na živnosť popri dieťatku, nastanú dve rôzne situácie. 

  Závisia od toho či už živnosť založenú a máte a len pokračujete v podnikaní aj popri materskej či rodičovskej dovolenke alebo ešte živnosť nemáte a založíte si ju počas materskej alebo rodičovskej dovolenky.

  Situácia č. 1: živnosť si založíte počas materskej / rodičovskej dovolenky

  Odvody do zdravotnej poisťovne

  V tomto období platí za vás zdravotné poistenie štát, to znamená, žiadne povinné odvody do zdravotnej poisťovne.

  Môžete však platiť dobrovoľnú výšku preddavkov do zdravotnej poisťovne. Odporúčam to predovšetkým tým živnostníčkam, ktoré očakávajú vyššie / vysoké príjmy z podnikania aj počas obdobia materskej či rodičovskej dovolenky. Vyhnú sa tak vysokému nedoplatku pri ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia.

  Odvody do Sociálnej poisťovne

  Odvody do Sociálnej poisťovne v prvý rok podnikania neplatíte.

  Povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne vám vznikne, ak ste za predchádzajúci rok mali príjmy zo živnosti vyššie ako je aktuálne stanovená hranica príjmov pre posúdenie povinnosti platenia odvodov do Sociálnej poisťovne.

  Ak si založíte živnosť v roku 2021 a príjmy z tejto živnosti budete mať za rok 2021 vyššie ako 6798€, od júla 2022 (októbra 2022 pri predĺžení lehoty na podanie daňového priznania) vám povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne už vznikne.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

  Situácia č. 2: živnosť už máte a počas materskej / rodičovskej dovolenky pokračujete v podnikaní

  V tomto prípade sa platenie odvodov posudzuje podľa toho či počas podnikania na živnosť poberáte materské alebo rodičovský príspevok.

  1. Pokiaľ už máte založenú živnosť, dosahujete z nej príjmy a poberáte MATERSKÉ, odvody do Sociálnej poisťovne a ani odvody do zdravotnej poisťovne neplatíte.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

   2. Pokiaľ už máte založenú živnosť, dosahujete z nej príjmypoberáte RODIČOVSKÝ príspevok:

  •  odvody do Sociálnej poisťovne PLATÍTE (ak vám táto povinnosť vznikla podľa vyššie spomenutého pravidla),
  •  odvody do zdravotnej poisťovne NEPLATÍTE, môžete si však platiť dobrovoľnú výšku (kvôli vyššie spomenutému  nedoplatku pri ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia).

  ALE, ak máte založenú živnosť a počas poberania rodičovského príspevku nedosahujete zo živnosti príjmy, doložíte do Sociálnej poisťovne čestné vyhlásenie a odvody neplatíte ani do Sociálnej poisťovne. Podmienkou je však nedosahovanie príjmov, to znamená, že nebudete v tomto období podnikať na živnosť.

  ciernabrigita
  14. okt 2021    Čítané 80x

  Minimálna mzda 2022 podľa stupňov náročnosti práce

  Od 1. januára 2021 sa zmenil systém výpočtu minimálnych mzdových nárokov pre príslušné stupne náročnosti práce. Do roku 2020 platilo, že minimálne mzdové nároky boli výsledkom násobku aktuálnej minimálnej mzdy a príslušného koeficientu.
  Od roku 2021 je nárast minimálnych mzdových nárokov naviazaný na medziročnú zmenu mesačnej minimálnej mzdy. Základom je suma minimálnej mzdy z roku 2020, čo je suma 580€. Táto suma sa vynásobí príslušným koeficientom a k nej sa pripočíta rozdiel medzi sumou aktuálnej minimálnej mzdy a sumy 580€ (min. mzda v roku 2020).

  V roku 2022 bude mesačná minimálna mzda vo výške 646€. Hodinová minimálna mzda bude vo výške 3,713€.

  Príklad č. 1: Pre rok 2022 je stanovená minimálna mzda vo výške 646€ za mesiac. Výpočet minimálneho mzdového nároku pre 2. stupeň náročnosti práce bude nasledovný: 580€ x 1,2 = 696€ plus (646€ – 580€) = 762€.

  Tabuľka č. 1: Minimálne mesačné mzdové nároky pre jednotlivé stupne náročnosti práce pri ustanovenom pracovnom čase 40 hodín v roku 2022:

  Stupeň náročnosti práceKoeficient minimálnej mzdyMinimálna mesačná mzda v roku 2022
  11,0646€
  21,2762€
  31,4878€
  41,6994€
  51,81110€
  62,01226€

  Ak by sme chceli vypočítať sumu minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň náročnosti práce u zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou, výsledná suma by bola pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín vo výške 1/174 sumy podľa vyššie uvedeného postupu.
  Príklad č. 2: Pre rok 2022 je stanovená minimálna mzda vo výške 3,713€ za každú hodinu odpracovanú zamestnancom. Výpočet minimálneho mzdového nároku pre 2. stupeň náročnosti práce bude nasledovný: 580€ x 1,2 = 696€ plus (646€ – 580€) = 762€ x 1/174 = 4,379€.

  Tabuľka č. 2: Minimálne hodinové mzdové nároky pre jednotlivé stupne náročnosti práce pri ustanovenom pracovnom čase 40 hodín v roku 2022:

  Stupeň náročnosti práceKoeficient minimálnej mzdyMinimálna hodinová mzda v roku 2022
  11,03,713€
  21,24,379€
  31,45,046€
  41,65,713€
  51,86,379€
  62,07,046€
  ciernabrigita
  8. okt 2021    Čítané 583x

  Minimálna mzda od 1.1. 2022

  Od 1. januára 2022 je v platnosti nová minimálna mesačná mzda aj nová minimálna hodinová mzda.

  Minimálna mesačná mzda bude od 1. januára 2022 vo výške 646€ v hrubom.

  Minimálna mzda je vo výške 57% z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2020, ktorá bola stanovená v sume 1133€. Zaokrúhľuje sa na celé eurá nahor.

  V čistom vyjde minimálna mesačná mzda v sume 525,65€ (pri uplatnení si nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka).

  Oproti roku 2021 ide o mesačný nárast vo výške 23€ (v roku 2021 bola minimálna mesačná mzda vo výške 623€).

  Minimálna hodinová mzda bude od 1. januára 2022 vo výške 3,713€.

  Táto suma je určená ako 1/174 z minimálnej mesačnej mzdy platnej pre daný rok (646€ pre rok 2022).

  V roku 2021 bola minimálna hodinová mzda vo výške 3,580€, takže ide o nárast vo výške 0,133€ za hodinu.
  Všetky vyššie uvedené sumy platia pre prvý stupeň náročnosti práce pri týždennom pracovnom čase 40 hodín.

  V prípade, že týždenný pracovný čas zamestnanca je 38,75 hodín (dvojzmenné prevádzky), minimálna hodinová mzda je stanovená na sumu 3,833€.

  V prípade, že týždenný pracovný čas zamestnanca je 37,50 hodín (trojzmenné a nepretržité prevádzky), minimálna hodinová mzda je stanovená na sumu 3,961€.

  ciernabrigita
  23. sep 2021    Čítané 22x

  Druhy živností

  Živnosť je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

  Živnosť si môžete založiť, ak:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

  • máte vek min. 18 rokov,⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
  • ste spôsobilý na právne úkony,⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
  • ste bezúhonný.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

  Rozlišujeme 3 druhy živností:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

  • VOĽNÉ,⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
  • REMESELNÉ,⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
  • VIAZANÉ.⠀⠀⠀⠀⠀⠀

  Voľné - netreba splniť žiadne ďalšie podmienky.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

  Remeselné - podmienkou je odborná spôsobilosť (výučný list, iný doklad o vzdelaní, praxi), patrí sem napr. kaderníctvo, kozmetické služby, manikúra.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

  Viazané - odborná spôsobilosť získaná inak ako vyučením v odbore (napr. prevádzkovanie cestovnej kancelárie, vyučovanie jazykov, masérske služby, zubná technika).⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

  Zoznam remeselných a viazaných živností nájdete v Prílohe číslo 1 a 2 živnostenského zákona.

  ciernabrigita
  7. sep 2021    Čítané 114x

  ,,Obedy zadarmo", daňový bonus na dieťa

  Od septembra riešia mnohí rodičia predškolákov a detí ZŠ, ako je to s uplatnením ,,obedov zadarmo" a daňovým bonusom na dieťa.

  Keďže tu máme zaujímavo komplikovanú legislatívu s ,,nevyhnutnou“ byrokraciou, už sa v tom všetci strácame.

  Takže, ako to vlastne je?

  Ak má rodič:

  • dieťa DO 6 rokov, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy – rodič má nárok na AJ NA DOTÁCIU na stravovanie vo výške 1,30€ / deň, AJ NA DAŇOVÝ BONUS vo výške 46,44€ / mesiac,
  • dieťa vo veku OD 6 DO 15 rokov, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo chodí do ZŠ – rodič si VYBERÁ medzi dotáciou na stravovanie vo výške 1,30€ / deň a daňovým bonusom vo výške 39,47€ / mesiac. NIE JE MOŽNÉ poberať na to isté dieťa aj dotáciu na stravovanie, aj daňový bonus na dieťa! Je potrebné ohlásiť to aj Vášmu zamestnávateľovi, ak ste si doteraz uňho uplatňovali daňový bonus a chcete si uplatniť dotáciu na stravovanie,
  • dieťa OD 15 rokov a VIAC, ktoré chodí do ZŠ – rodič má nárok AJ NA DOTÁCIU na stravovanie vo výške 1,30€ / deň AJ NA DAŇOVÝ BONUS vo výške 23,22€ / mesiac.

  Vo všetkých prípadoch je nutné odovzdať ČESTNÉ VYHLÁSENIE v MŠ / ZŠ.

  Možnosť výberu medzi dotáciou na stravovanie a daňovým bonusom majú len tí rodičia, ktorí spĺňajú podmienky nároku na daňový bonus. Daňový bonus sa uplatňuje podľa doteraz platných pravidiel na mesačnej báze (zamestnanci) alebo raz ročne (zamestnanci, SZČO).

  Rodičia, ktorí nemajú nárok na daňový bonus (nezamestnaní, na materskej či rodičovskej dovolenke, rodičia s príjmom pod hranicou polovice min. mzdy...), nemajú nárok vybrať si medzi dotáciou na stravovanie a daňovým bonusom – pre nich je preto výhodné žiadať o dotáciu na stravovanie.

  ciernabrigita
  3. sep 2021    Čítané 82x

  Živnosť alebo eseročka?

  Tu je stručné porovnanie 🙂
  🌼 založenie a zrušenie: založiť alebo zrušiť živnosť je oveľa jednoduchšie a lacnejšie ako pri eseročke,
  🌼 odvody: zo živnosti máte povinnosť platiť aspoň ZP, SP prvý rok neplatíte, následne iba ak prekročíte stanovenú hranicu príjmov (aktuálne je to suma 6552€ pre rok 2021),
  🌼 ručenie: pri živnosti ručíte celým svojím majetkom, pri eseročke je ručenie obmedzené,
  🌼 dane: novinkou je 15% daň pre oba typy podnikania. Pri prekročení stanovenej hranice platí živnostník 19% daň (25% pri vyššom základe dane), sro 21% daň,
  🌼 nezdaniteľné časti základu dane - môže si uplatniť živnostník, sro nie,
  🌼 daňový bonus na dieťa - môže si uplatniť živnostník, v sro si môžete, len ak sa tam zamestnáte a budete mať potrebný príjem,
  🌼 imidž je pri eseročke väčšinou lepší ako keď ste ,,len" živnostník,
  🌼 účtovníctvo ➡️ ako živnostník máte na výber - jednoduché účtovníctvo, daňovú evidenciu alebo paušálne výdavky (ak ste platiteľ DPH, je to trochu iné, o tom inde) ➡️ rýchlejšie, lacnejšie, menšia záťaž. ➡️ sro vedie podvojné účtovníctvo, potreba účtovníka je 💯%, teda aj vyššia cena, administratíva...,
  🌼 peniaze - večný problém vysvetliť konateľovi eseročky, že tie peniaze nie sú jeho, nemôže si ich jednoducho vybrať a platiť súkromné veci ako pri živnosti, na to tu slúži vyplatenie dividend, ktoré je, mimochodom, zdanené 7% daňou.

  Oba typy podnikania majú plusy aj mínusy, treba si to dobre premyslieť, poradiť sa a prepočítať, čo by sa viac oplatilo. V prvý rok podnikania sa často odporúča živnosť, kvôli neplateniu odvodov do sociálnej poisťovne, následne podľa situácie podnikateľa 😎🤓.

  ciernabrigita
  3. sep 2021    Čítané 108x

  5 dní dovolenky navyše

  Od roku 2020 majú rodičia, ktorí sa trvale starajú o dieťa, nárok na 5 týždňov dovolenky

  V aktuálnej novele Zákonníka práce sa doplnil §40 o odsek 11, ktorý definuje zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa na účely tohto zákona.

  Ide o zamestnanca, ktorý sa stará o vlastné neplnoleté dieťa vrátane striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov.

  Taktiež má na túto dovolenku nárok aj zamestnanec, ktorý sa osobne stará o neplnoleté dieťa zverené mu do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu.

  Toto postavenie zamestnancovi vzniká dňom, keď zamestnávateľovi písomne oznámil, že sa trvale stará o dieťa a zaniká dňom, keď sa prestane trvale starať o dieťa.

   Zamestnanec je povinný písomne oznámiť zamestnávateľovi aj zánik trvalej starostlivosti o dieťa, a to bez zbytočného odkladu.

  V prípade, že sa zamestnanec začne alebo prestane trvale starať o dieťa v priebehu kalendárneho roka, patrí mu zvýšenie dovolenky v pomernom rozsahu určenom ako podiel počtu dní trvalej starostlivosti o dieťa v príslušnom kalendárnom roku a počtu dní kalendárneho roka.

  ciernabrigita
  3. sep 2021    Čítané 126x

  Daňový bonus v roku 2021

  Novelou zákona o dani z príjmov sa od roku 2021 mení aj výška daňového bonusu na dieťa.
  Od 1.1.2021 do 30.6.2021 budú platiť rovnaké mesačné sumy daňového bonusu na dieťa ako v roku 2020:

  • dieťa do 6 rokov → suma 46,44€ (dvojnásobok základného daňového bonusu),
  • dieťa nad 6 rokov → suma 23,22€ (základná suma daňového bonusu).

  Od 1.7.2021 nastáva zmena pre deti od 6 do 15 rokov. Tie budú mať po novom nárok na daňový bonus vo výške 1,7 - násobku základného daňového bonusu na dieťa, t.j. 39,47€.
  Od 1.7.2021 do 31.12.2021 budú platiť nasledovné sumy daňového bonusu na dieťa:

  • dieťa do 6 rokov → suma 46,44€,
  • dieťa od 6 rokov do 15 rokov → suma 39,47€,  
  • dieťa nad 15 rokov → suma 23,22€.
  ciernabrigita
  3. sep 2021    Čítané 37x

  Zmena zdravotnej poisťovne

  Do 30.9.2021 máte, ako každý rok, možnosť zmeniť zdravotnú poisťovňu.

  Vybrať si môžete z troch ZP:
  ➡️ Všeobecná zdravotná poisťovňa
  ➡️ Dôvera
  ➡️ Union.

  PRIHLÁŠKU si môžete dať LEN DO JEDNEJ z nich. Ak by ste si dali prihlášku do viacerých poisťovní, musíte do 30.9. nechať len jednu a ostatné vziať späť, inak budú všetky neplatné!

  Po akceptovaní prihlášky (december 2021) vám príde nový preukaz zdravotného poistenia.

  Ak máte OP s čipom, príde vám už len európsky preukaz zdravotného poistenia.

  Poistencom v novej ZP budete od 1.1.2022.

  Ak podáte prihlášku po 30.9.2021, poistencom novej ZP budete až od 1.1.2023.

  Zmenu ZP treba nahlásiť do 8.1.2022 aj zamestnávateľovi!!! Ak máte viac zamestnávateľov, zmenu treba nahlásiť každému z nich.

  Odhlásenie zo starej ZP vybaví nová ZP, tak isto aj ohlásenie zmeny ZP lekárovi.

  SZČO platí poistné za január 2022 vo februári 2022 už do novej ZP.