Všeobecné podmienky používania

Vitaj na Našej Internetovej stránke. Jej Používaním súhlasíš s nižšie uvedenými Pravidlami, ktoré tvoria Dohodu o pravidlách a podmienkach používania Internetovej stránky medzi Nami a Tebou. Tieto Všeobecné podmienky používania platia aj pre všetky domény 3. úrovne na doméne modrykonik.sk a modrykonik.cz. Posledná revízia: 29.2.2024

Dôležitou súčasťou Súčasťou podmienok sú aj

Nižšie nájdeš:

 • Pojmy a definície
 • Všeobecne
 • Zmena pravidiel
 • Zbavenie sa zodpovednosti a odškodnenie
 • Kontrola a administrácia Príspevkov
 • Sťažnosti
 • Registrácia, jej Zrušenie, Tvoje údaje a vyhlásenia
 • Ochrana autorského práva, duševného vlastníctva a iných práv
 • Tvoje povinnosti, vyhlásenia a súhlasy
 • Platené balíky PLUS a PRO

Pojmy a definície

1. „Pravidlá“ sú ustanovenia tejto Dohody o pravidlách a podmienkach používania Internetovej stránky v znení neskorších zmien a doplnení.

2. „Internetová stránka“ je Naša internetová stránka, resp. Naše internetové stránky: www.modrykonik.sk, www.modrykonik.cz a všetky ich domény 3. úrovne.

3. „My“ sme obchodná spoločnosť

Modrý koník s.r.o.
Špaldová 16,
821 06 Bratislava,
IČO: 44 068 212, DIČ: 2022579471, IČ DPH: SK2022579471,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 51370/B,
orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, (kontakt cez Opýtaj sa nás príp. podpora@modrykonik.sk, 0948 333 191),
IBAN: SK7111000000002920873508, Tatra banka a.s.

ktorá je prevádzkovateľom Internetovej stránky.

4. „Ty“ si užívateľ/ka Internetovej stránky, ktorý/á Použil/a alebo Používa Internetovú stránku, bez ohľadu na to, či si Registrovaný/á alebo nie.

5. „Niekto“ alebo „Ostatný“ je osoba odlišná od Teba.

6. „Príspevok“ je akýkoľvek príspevok (napr. názor, vyhlásenie, kritika, postoj, komentár, vyjadrenie, súkromná správa, obrázok, fotografia, videoklip alebo akýkoľvek iný obsah), ktorý si Ty pridal/a na Internetovú stránku.

7. „Obsah“ je akýkoľvek iný obsah Internetovej stránky odlišný od Príspevkov.

8. „Použitím“ alebo „Používaním“ je Tvoje uverejnenie alebo uverejňovanie Príspevku resp. Príspevkov na Našu Internetovú stránku alebo akákoľvek iná činnosť s ňou súvisiaca (prehliadanie a pod.).

9. „Službou“ je umožnenie Používania Internetovej stránky a jej sprístupnenie voči Tebe a Ostatným. Služba je bezplatná, s výnimkou sekcií alebo služieb na Internetovej stránke, pri ktorých je výslovne uvedená cena. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (internetové pripojenie a pod.) pre jej používanie sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré používaš.

10. „Registrácia“ je vytvorenie Tvojho užívateľského účtu a užívateľského mena na Internetovej stránke.

11. „Registrovaným/ou“ sa Ty ako užívateľ/ka stávaš až Registráciou na Internetovej stránke, pričom ako Registrovaný/á máš vlastné užívateľské meno a heslo.

12. „Zrušenie Registrácie“ znamená Tvoje alebo naše odstúpenie od tejto Dohody o pravidlách a podmienkach používania Internetovej stránky v znení neskorších zmien a doplnení (týchto Pravidiel), a má za následok znemožnenie Tvojho Používania Internetovej stránky prostredníctvom Tvojho užívateľského účtu. Zrušenie Registrácie môžeš kedykoľvek vykonať aj sám/sama v v "Nastavenia > Účet" a takisto Ti môžeme Zrušiť Registráciu aj my v prípadoch uvedených v týchto Pravidlách.

13. Všetky vyššie uvedené pojmy a definície sú v Pravidlách použité v potrebnom gramatickom tvare, teda ak je niekde uvedené, že nejaká povinnosť je „Naša“, tak túto povinnosť máme „My“, a ak sa nejaký zákaz týka „Teba“, tak nie je povolené, aby si to „Ty“ robil/a, a pod. Rovnako tak, ak je niekde uvedené, že „si povinný/á“, znamená to, že „Ty si povinný/á“, a ak „sme oprávnení“, znamená to, že „My máme právo“ niečo vykonať a pod.

Všeobecne

14. Tieto Pravidlá sú právne záväznou dohodou medzi Tebou a Nami. Ešte predtým ako začneš Používať Internetovú stránku, si povinný/á prečítať si tieto Pravidlá. Prvým Použitím Internetovej stránky totiž vyhlasuješ, že si tieto Pravidlá pozorne prečítal/a, súhlasíš s nimi bez výhrad, si nimi viazaný/á, a zaväzuješ sa dodržiavať ich, rovnako ako sa zaväzuješ dodržiavať platné právo (Slovenskej republiky a štátu, v ktorom sa nachádzaš) a dobré mravy a zaväzuješ sa, že nebudeš v súvislosti s Používaním Internetovej stránky robiť žiadne úkony v rozpore s platným právom, dobrými mravmi a týmito Pravidlami.

15. Pokiaľ s týmito Pravidlami nesúhlasíš, nesmieš Použiť Internetovú stránku, a v prípade, ak si už Registrovaný/á, si povinný/á Zrušiť si Registráciu.

16. Ak máš menej ako 18 rokov, čestne vyhlasuješ, že súhlas s Pravidlami a Tvojím Používaním Internetovej stránky vyslovil Tvoj rodič alebo iný zákonný zástupca.

17. Tieto Pravidlá týkajúce sa Používania Internetovej stránky sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom akýkoľvek spor či konanie súvisiace, týkajúce sa alebo vyplývajúce z Používania Internetovej stránky bude prebiehať na súde Slovenskej republiky nachádzajúcom sa v obvode Nášho sídla.

18. Súhlasíš s tým, že Tvoj užívateľský účet, jeho obsah a všetky práva s ním spojené sú neprenosné, nededia sa a viažu sa výlučne na Tvoju osobu.

19. Ak sa niektoré ustanovenia týchto Pravidiel stanú alebo budú vyhlásené za neplatné alebo nevykonateľné, použije sa namiesto nich iná zodpovedajúca právna úprava podľa pôvodného zmyslu týchto ustanovení, pričom ostatné ustanovenia Pravidiel zostávajú v platnosti a vykonateľné.

20. Jednotlivé názvy častí týchto Pravidiel sú určené len kvôli ich prehľadnosti a nemajú žiadny právny účinok.

21. Súčasťou týchto Pravidiel sú aj pravidlá a podmienky Používania jednotlivých častí Internetovej stránky (viacmenej technického charakteru) uvedené priamo v danej konkrétnej časti.

22. Tieto Pravidlá môžu byť vyhotovené vo viacerých jazykových verziách s totožným obsahom, pričom rozhodujúcou verziou je slovenské znenie Pravidiel.

Zmena Pravidiel

23. Tieto Pravidlá môžeme kedykoľvek zmeniť alebo doplniť bez toho, aby sme Ti to oznámili, nakoľko Ťa nechceme obťažovať nevyžiadanou poštou. Je teda v Tvojom záujme, aby si si ich z času na čas prečítal/a a ubezpečil/a sa o tom, že Používaš Internetovú stránku v súlade s nimi, nakoľko si týmito Pravidlami viazaný/á a zaviazal/a si sa akceptovať aj ich prípadné zmeny a doplnenia.

24. Zmena alebo doplnenie Pravidiel na Internetovej stránke, ku ktorým sa kedykoľvek dostaneš pomocou odkazu na hlavnej stránke, nadobúda účinnosť jej zverejnením. Tvoje ďalšie Používanie Internetovej stránky po nadobudnutí účinnosti tejto zmeny alebo doplnenia považujeme za súhlas so zmenami a doplnením Pravidiel. Ak so zmenou alebo doplnením nesúhlasíš, si povinný/á ukončiť Používanie Internetovej stránky a ak si Registrovaný/á, Zrušiť si Registráciu.

Zbavenie sa zodpovednosti a odškodnenie

25. Nemôžeme zaručiť legálnosť, pravdivosť, presnosť, kompletnosť, aktuálnosť, ani súlad Tvojich Príspevkov s Pravidlami, a preto nenesieme žiadnu zodpovednosť za všetky Tvoje Príspevky na Internetovej stránke, ako aj všetky Tvoje iné úkony s ňou súvisiace, voči Ostatným.

26. Nakoľko nemôžeme zaručiť úplnú pravdivosť, aktuálnosť a presnosť Obsahu uvedeného na Internetovej stránke, za jej Obsah nezodpovedáme a rovnako nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu či ujmu vyplývajúcu z Tvojej alebo Niekoho dôvery k tomuto Obsahu alebo k Príspevkom.

27. Uvedom si, že Tvoj Príspevok je vyjadrením Tvojho osobného názoru, nie Nášho názoru a je Tvojím konaním, preto si zaň priamo a výlučne osobne zodpovedný/á len Ty sám/sama. Použitím Internetovej stránky súhlasíš a zaväzuješ sa, že v prípade, ak Nám v dôsledku Tvojho Príspevku vznikne akákoľvek škoda alebo ujma, v celom rozsahu Nás odškodníš, a to bez ohľadu na jej výšku a na to, či si konal/a úmyselne alebo z nedbanlivosti, či si škodu spôsobil/a Ty sám/sama, alebo v spolupráci s Ostatnými a pod.

28. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu či ujmu, ktorá by Tebe alebo Ostatným mohla byť spôsobená v súvislosti s Používaním Internetovej stránky alebo Službou.

29. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadný chýbajúci obsah Tvojich Príspevkov alebo za chýbajúci Príspevok samotný.

30. Služba je poskytovaná „tak ako je“ a nenesieme žiadnu zodpovednosť za nepretržitú funkčnosť, bezchybnú činnosť a zabezpečenie Služieb, ani za prípadné prerušenie alebo skončenie poskytovania Služieb na akúkoľvek dobu alebo navždy, pričom to môžeme urobiť kedykoľvek s okamžitou účinnosťou, bez uvedenia dôvodu, a to i bez oznámenia.

Kontrola a administrácia Príspevkov

31. Vyhradzujeme si právo sledovať a kontrolovať všetky Príspevky, aby bol zabezpečený ich súlad s platným právom a Pravidlami a právo meniť ich alebo ich viditeľnosť, odstraňovať, ak to bude potrebné, na čo Nám dávaš plnú moc, aby sme tak urobili na základe nášho výlučného rozhodnutia alebo v prípadoch uvedených v Pravidlách, a to aj bez toho, aby sme to oznámili Tebe alebo Ostatným.

32. Hoci sme stanovili tieto Pravidlá pre Tvoje správanie a Príspevky, nie je od Nás možné požadovať, aby sme kontrolovali všetky Tvoje Príspevky, či sú v súlade s Pravidlami (hoci na to máme právo), preto nezodpovedáme ani za ich obsah a súlad s Pravidlami

33. Rovnako tak nie je možné, aby sme z technických a personálnych dôvodov pri obrovskom množstve Príspevkov odpovedali na všetky Tvoje otázky, žiadosti, sťažnosti a pod. týkajúce sa Príspevkov, Internetovej stránky alebo Služby.

34. Súhlasíš s tým, že (okrem iných oprávnení uvedených v iných častiach Pravidiel) sme oprávnení archivovať kópie akýchkoľvek Tvojich Príspevkov, a zabezpečiť, aby Obsah Internetovej stránky a Príspevky (alebo ich časti) nemohli byť predmetom rôznych vyhľadávacích programov na internete (napr. google a pod.).

35. Sme oprávnení upozorniť Ťa v prípade porušenia alebo hrozby porušenia týchto Pravidiel alebo platného práva, a zasahovať v takýchto prípadoch do Príspevkov medzi Tebou a Ostatnými (okrem iného napr. zmazaním Príspevku, úpravou Príspevku alebo jeho viditeľnosti a/alebo zablokovaním vstupu do časti Internetovej stránky, Zrušením Registrácie a pod.).

Sťažnosti

36. Si povinný/á dbať na to, aby každý Tvoj Príspevok bol v súlade s platným právom a týmito Pravidlami.

37. Napriek tomu, že nie sme zodpovední za Tvoje Príspevky ani za následky nimi spôsobené, máme záujem na predchádzaní vzniku akejkoľvek škody či ujmy spôsobenej Príspevkami na Internetovej stránke a máme tiež záujem na zmierlivom urovnávaní sporov.

38. Preto si vyhradzujeme právo, nie sme však povinní, urovnávať spory spôsobené Príspevkom uverejneným na Internetovej stránke medzi Tebou a Niekým.

39. Dávaš nám týmto súhlas, aby sme za týmto účelom v prípade sporu postupovali nasledovne:

 • a. V prípade, ak sa domnievaš, že si dotknutý/á Niekoho Príspevkom, pretože je v rozpore s platným právom, si povinný/á Nám na adresu Nášho sídla uvedeného v úvodnej časti týchto Pravidiel doručiť kvalifikované oznámenie o tejto skutočnosti. Kvalifikovaným oznámením sa rozumie písomné oznámenie podpísané Tebou, ktorého súčasťou je identifikácia konkrétneho Príspevku a jeho autora (konkrétneho užívateľa), preukázanie protiprávnosti Príspevku, dôkazy o tom svedčiace, a Tvoje meno, priezvisko, adresa a e-mailová adresa. Kvalifikované oznámenie Nám musí byť doručené doporučenou poštou, aby bolo možné preukázať jeho skutočné doručenie. Doručenie iným spôsobom nie je možné akceptovať, rovnako ani oznámenia zaslané elektronickou poštou, a to z personálnych a technických dôvodov.
 • b. Do 5 pracovných dní odo dňa doručenia kvalifikovaného oznámenia doručíme toto kvalifikované oznámenie autorovi Príspevku elektronickými prostriedkami (napr. naskenovaný dokument prostredníctvom internej pošty na Internetovej stránke) spoločne so žiadosťou, aby nám poskytol vyhlásenie o legálnosti jeho Príspevku.
 • c. Autor Príspevku je potom povinný do 5 pracovných dní odo dňa doručenia kvalifikovaného oznámenia doručiť Nám spôsobom uvedeným vyššie (platným pre doručovanie kvalifikovaného oznámenia) vyhlásenie o legálnosti Príspevku. Vyhlásením o legálnosti Príspevku je písomné oznámenie podpísané autorom Príspevku (s jeho úradne osvedčeným podpisom, a ak ešte nemá 18 rokov, bude potrebný úradne osvedčený podpis aspoň jedného z rodičov alebo zákonného zástupcu), ktorého súčasťou je preukázanie legálnosti Príspevku, dôkazy o tom svedčiace, a meno, priezvisko, adresa a e-mailová adresa autora Príspevku.
 • d. V prípade, ak autor Príspevku poruší ktorúkoľvek povinnosť podľa tejto časti Pravidiel, berie na vedomie a súhlasí s odstránením jeho Príspevku z Internetovej stránky.
 • e. V prípade splnenia všetkých povinností autora Príspevku Ti zašleme do 5 pracovných dní odo dňa doručenia vyhlásenia o legálnosti Príspevku kópiu tohto vyhlásenia. Príspevok potom odstránime až na základe Tvojho oznámenia a preukázania toho, že si na príslušný súd podal/a žalobu/iné podanie, ktorej/ktorého predmetom je Príspevok.
 • f. Na tieto účely sme oprávnení skontaktovať sa s Tebou a Ostatnými (v tomto prípade najmä autorom Príspevku) a vymeniť medzi Vami Vaše vzájomné kontaktné údaje.
 • g. V prípade, ak ide o Príspevok Niekoho, kto nie je Registrovaný, odstránime ho ihneď po doručení kvalifikovaného oznámenia.

Podobne budeme postupovať aj v opačnom prípade, teda ak sa Niekto domnieva, že je dotknutý Tvojim Príspevkom, pretože je v rozpore s platným právom.

Registrácia, jej Zrušenie, Tvoje údaje a vyhlásenia

40. Na Používanie Internetovej stránky nie je potrebná Registrácia. Tá je potrebná len v určitých prípadoch Používania určitých sekcií Internetovej stránky.

41. Registráciou sa zaväzuješ poskytnúť Nám pravdivé, správne a aktuálne údaje o Tebe a udržiavať ich takéto.

42. Môžeme odmietnuť Registráciu alebo ju Zrušiť v prípade, ak máme podozrenie, že sa vydávaš za Niekoho iného, Tvoje užívateľské meno je chránené platným právom (napr. ochranná známka, obchodné meno a pod.), je reklamou (napr. www.názovnejakejwebstránky.sk) alebo je vulgárne, urážlivé alebo na základe Nášho rozhodnutia.

43. Uvedomujeme si našu profesionálnu povinnosť zachovávať dôvernosť údajov o Tebe a uznávame naše povinnosti týkajúce sa všetkých osobných a iných údajov, ktoré spracúvame. Tvoje práva podľa zákona o ochrane osobných údajov zostávajú v plnom rozsahu zachované. Tvoje osobné údaje neposkytneme Ostatným s výnimkou uvedenou v týchto Pravidlách (napr. pri Sťažnostiach) alebo Zásadách ochrany osobných údajov (sú súčasťou týchto Pravidiel) resp. ak Nám tak ukladá platné právo.

44. Použitím Internetovej stránky Nám udeľuješ dobrovoľne a bezplatne, bez akéhokoľvek vecného, časového, územného či iného obmedzenia:

 • a. súhlas v zmysle Občianskeho zákonníka, s použitím Tvojej podobizne, písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových i zvukových záznamov týkajúcich sa Teba alebo Tvojich prejavov osobnej povahy bez ohľadu na ich povahu a určenie, a to všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela (napr. na fotoalbumy).
 • b. vyhlásenie, že osoby, ktoré sú zachytené na dielach alebo obsahu tvoriacom Príspevok, vyslovili bezplatný súhlas s tým, aby s dielom alebo obsahom Príspevku bolo naložené všetkými spôsobmi uvedenými v týchto Pravidlách, a že Nám ani Ostatným nevznikne uverejňovaním Tvojho Príspevku na Našej Internetovej stránke ujma ani škoda a pre prípad, že sa tak stane, zaväzuješ sa takúto ujmu a škodu v plnej výške uhradiť v prospech toho, komu vznikla (napr. na fotografie Tvojich kamarátov).
 • c. licenciu (sublicenciu, ak autorom je osoba odlišná od Teba) k zverejneniu autorského diela, resp. iného obsahu chráneného Autorským zákonom a platným právom, ak ho Tvoj Príspevok obsahuje.
 • d. vyhlásenie, že si jediným/ou autorom/kou diela, resp. iného obsahu Príspevku chráneného Autorským zákonom a platným právom alebo že si od autora/autorov diela získal/a oprávnenie (licenciu) k použitiu diela v rozsahu podľa týchto Pravidiel, vrátane práva poskytnúť Nám sublicenciu; a že v tomto diele resp. inom obsahu Príspevku neboli žiadnym spôsobom použité diela alebo iné práva Ostatných ani ich časti, a že Nám ani Ostatným nevznikne uverejňovaním diela alebo iného obsahu Tvojho Príspevku na Našej Internetovej stránke ujma ani škoda a pre prípad, že sa tak stane, zaväzuješ sa takúto ujmu a škodu v plnej výške uhradiť v prospech toho, komu vznikla.

Predchádzajúce ustanovenia platia rovnako aj na tretie osoby, Nami poverené výkonom určitých činností a práv, ktoré si Nám poskytol/la.

45. V Tvojom vlastnom záujme Ťa žiadame, aby si neuverejňoval/a Príspevky obsahujúce Tvoje osobné údaje ani iné údaje, ktorých zneužitie by Ti mohlo spôsobiť ujmu alebo škodu (týka sa to najmä rodného čísla, čísla občianskeho preukazu, pasu, čísla platobnej alebo kreditnej karty, adresy, telefónneho čísla, hesiel a pod.).

46. Vzhľadom na povahu internetu nenesieme zodpovednosť za bezpečnosť alebo ochranu údajov, ktoré Nám poskytuješ prostredníctvom internetu a e-mailových správ, ani za ich kontrolu a to, ako používajú Tvoje údaje získané od Teba Ostatní, preto by si mal/a byť opatrný/á pri výbere údajov, ktoré poskytneš prostredníctvom Internetovej stránky.

47. Rovnako nenesieme zodpovednosť za obsah správ poslaných Ostatným, a preto sme oslobodení od všetkých záväzkov súvisiacich s obsahom informácií, ktoré môžeš dostať od Ostatných.

48. Pozorne si prečítaj Zásady ochrany osobných údajov, kde uvádzame podrobné informácie o podmienkach spracúvania Tvojich osobných údajov. Ak máš akékoľvek otázky týkajúce sa nakladania s Tvojimi osobnými údajmi, pokojne Nás kontaktuj.

49. Zrušiť Tvoju Registráciu môžeme kedykoľvek, jednostranne, s okamžitou účinnosťou, a to aj bez uvedenia dôvodu, a bez oznámenia. Urobíme to len výnimočne, avšak musíš rešpektovať, že Naša Internetová stránka nie je verejné miesto s bezhraničnou slobodou prejavu, ale naopak priestor, ktorý sme vytvorili My, spravujeme ho a ktorý Ti poskytujeme na to, aby si ju Používal/a v rámci platného práva a týchto Pravidiel.

50. Ak preukázateľne porušuješ tieto Pravidlá, alebo platné právo, zrušíme Tvoju Registráciu okamžite, ako sa o tom dozvieme.

51. Zrušenie Registrácie môžeš kedykoľvek vykonať aj sám/sama v "Nastavenia > Účet"

52. Berieš na vedomie, že aj po Zrušení Registrácie sme oprávnení ponechať Tvoje Príspevky a Tvoje užívateľské meno uverejnené na Internetovej stránke na neobmedzený čas.

Ochrana autorského práva, duševného vlastníctva a iných práv

53. Rešpektujeme duševné vlastníctvo a iné práva Ostatných a žiadame Ťa, aby si robil/a to isté. Ak si myslíš, že Tvoje autorské práva, duševné vlastníctvo alebo iné práva boli porušené niektorým z Príspevkov, kontaktuj Nás a postupuj obdobne ako pri Sťažnosti.

54. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah Príspevkov, teda nezodpovedáme ani za prípadné porušovanie autorských práv, práv duševného vlastníctva ani iných práv prostredníctvom Príspevkov na Internetovej stránke. Keďže máme záujem na súlade Príspevkov a Obsahu Internetovej stránky s platným právom, súhlasíš a zaväzuješ sa, že:

 • a. nebudeš v Príspevkoch uverejňovať žiadny obsah chránený autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi chrániacimi práva duševného vlastníctva a iné práva, bez predchádzajúceho súhlasu vlastníka/držiteľa práv chránených týmito predpismi,
 • b. budeš rešpektovať autorské práva, práva duševného vlastníctva a iné práva Ostatných, a nebudeš v Príspevkoch uverejňovať žiadny obsah v rozpore s autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi chrániacimi práva duševného vlastníctva a iné práva,
 • c. nebudeš odstraňovať informácie o autorských právach, ochranných známkach alebo o iných právach obsiahnuté na Internetovej stránke,
 • d. nebudeš v Príspevkoch uverejňovať žiadny obsah v rozpore s platným právom.

55. Nemáme možnosť kontrolovať súlad vecí, ktoré sú obsahom Tvojho Príspevku, s platným právom, preto nenesieme žiadnu zodpovednosť za veci (napr. ich vady, protiprávny pôvod a pod.), ktoré sú obsahom Príspevkov, resp. ktoré predávaš alebo ktoré kupuješ prostredníctvom určitých sekcií Internetovej stránky, ktoré slúžia výlučne na výmenu kontaktných údajov medzi Tebou a Ostatnými.

Tvoje povinnosti, vyhlásenia a súhlasy

56. Ak Tvoj počítač používa viac osôb (napr. doma, v práci alebo v internetovej kaviarni a pod.), si zodpovedný/á za to, aby si sa pri skončení Používania Internetovej stránky odhlásil/a, aby žiadna iná osoba nemohla Používať Internetovú stránku pod Tvojím užívateľským menom.

57. Tvoj užívateľský účet je súkromný a nesmie ho používať nikto okrem Teba. Si preto sám/sama výlučne zodpovedný/á za utajenie Tvojho užívateľského účtu a hesla a akékoľvek použitie alebo činnosť užívateľov, ktorí používajú Tvoj užívateľský účet. Súhlasíš s tým, že Nám bezodkladne oznámiš neoprávnené použitie Tvojho užívateľského účtu a že sa uistíš, že si sa odhlásil/a z Tvojho účtu na konci každého Používania Internetovej stránky.

58. Vo vlastnom záujme súhlasíš a zaväzuješ sa, že nebudeš:

 • a. uverejňovať Príspevky ani odkazy na akékoľvek internetové stránky obsahujúce vulgarizmy, obscénnosti, vyhrážky a osobné útoky voči Ostatným, Príspevky propagujúce, podnecujúce alebo obhajujúce potláčanie základných práv a slobôd, násilie, fanatizmus, rasizmus, diskrimináciu, hanobenie skupín obyvateľstva, rasovú, jazykovú, pohlavnú, náboženskú, politickú, sociálnu, národnostnú a etnickú neznášanlivosť, nenávisť ku konkrétnym ľuďom alebo ku skupinám obyvateľov, najmä k etnickým alebo náboženským skupinám, ani žiadny iný obsah v rozpore s platným právom,
 • b. uverejňovať Príspevky, ktoré obsahujú neoverené, zavádzajúce, klamlivé, nepravdivé alebo pravdu skresľujúce informácie alebo akékoľvek iné (aj pravdivé) údaje, ktoré sú alebo by mohli byť spôsobilé privodiť ujmu Ostatným (napr. v dôsledku poškodenia ich dobrého mena, povesti a pod.),
 • c. uverejňovať Príspevky majúce charakter spamu, hoaxu alebo warezu,
 • d. uverejňovať Príspevky obsahujúce informácie o osobných údajoch Niekoho iného bez jeho súhlasu,
 • e. uverejňovať Príspevky s rovnakým (duplicitným), nezrozumiteľným alebo nezmyselným obsahom,
 • f. uverejňovať Príspevky obhajujúce alebo navádzajúce k porušovaniu platného práva, dobrých mravov alebo týchto Pravidiel,
 • g. uverejňovať inzerciu, propagovať ani šíriť reklamu, zverejňovať Príspevky ani odkazy na iné internetové stránky nesúvisiace s obsahom Internetovej stránky a odkazy na komerčné internetové stránky (neplatená reklama), a to s výnimkou Nami určených prípadov a s výnimkou osobných odporúčaní na základe Tvojich skúseností,
 • h. uverejňovať Príspevky propagujúce služby iných osôb, ktoré sú Našou konkurenciou,
 • i. uverejňovať Príspevky obsahujúce dopyt po tovare alebo službách, informácie o kódoch, zľavách, kupónoch a bodoch mimo miest na to určených,
 • j. vkladať akékoľvek dotazníky, ankety, prieskumy a pod. ani odkazy na ne,
 • k. uverejňovať Príspevky ohovárajúce, obťažujúce alebo vnucujúce Tvoje osobné názory Ostatným,
 • l. uverejňovať Príspevky obmedzujúce alebo brániace Ostatným v Používaní Internetovej stránky alebo Príspevky, ktoré vystavujú alebo môžu vystaviť Ostatných poškodeniu alebo vzniku akejkoľvek zodpovednosti,
 • m. brániť v diskusii na Internetovej stránke Ostatným, ani ju narúšať,
 • n. narúšať alebo poškodzovať poskytovanie Služby alebo Internetovú stránku, servery, siete a pod. spojené so Službami či Internetovou stránkou, uverejňovať či používať softvérové vírusy alebo akékoľvek iné počítačové kódy, súbory alebo programy, ktoré môžu prerušiť, obmedziť alebo zastaviť poskytovanie Služby alebo funkčnosť počítačového softvéru alebo hardvéru, alebo telekomunikačného zariadenia;
 • o. vytvárať alebo zrkadliť Internetovú stránku ani jej časť, bez Nášho predchádzajúceho písomného súhlasu,
 • p. používať verejné proxy servre a iné anonymizačné služby, ktoré môžu byť zneužité k útoku na Internetovú stránku alebo Službu,
 • q. používať automatické skripty pre zber informácií alebo inak pôsobiť na prevádzku Internetovej stránky a Služby,
 • r. zbierať e-mailové adresy alebo iné kontaktné informácie od Ostatných za akýmkoľvek účelom,
 • s. spracúvať osobné údaje o Niekom inom alebo ich uverejňovať na Internetovej stránke,
 • t. žiadnym spôsobom poškodzovať Nás a Naše dobré meno a povesť,
 • u. sa pri Používaní Internetovej stránky vydávať za inú fyzickú osobu, alebo právnickú osobu,
 • v. vytvárať viac ako jednu Registráciu, Registrovať sa pod viac ako jedným užívateľským menom, Registrovať sa ako Niekto iný alebo Registrovať sa v mene Niekoho iného,
 • w. používať Internetovú stránku ako Niekto iný ani pod menom Niekoho iného,
 • x. zúčastňovať sa súťaží organizovaných Nami alebo na Našej Internetovej stránke, v ktorých je výhrou vecná alebo iná cena; a ak toto pravidlo porušíš, súhlasíš s nezaradením do takejto súťaže alebo s vylúčením z nej. Týka sa jedine fyzických osôb, ktoré sú v pracovno-právnom alebo inom obdobnom vzťahu s Nami (napr. Naše Ambasádorky), a tiež všetkých ich rodinných příslušníkov, a rovnako tak aj osôb a zamestnancov osôb podieľajúcich sa na zabezpečení, sponzorovaní či organizácii súťaží a ich rodinných příslušníkov
 • y. propagovať tovar, služby a spoluprácu, spadajúce do sytému sieťového predaja a multi-level marketingu (napr. Avon, Oriflame, Tupperware, Dedra, Global, Farmasi…) alebo do sieťového predaja poistenia, finančných produktov a poradenstva ani životné poistenie, výnimkou sú inzeráty v kategórii Služby,
 • z obchádzať vyššie uvedené zákazy.

59. Ďalej súhlasíš s tým, že:

 • a. na Internetovej stránke Ti môže byť zobrazovaná reklama a odkazy na iné internetové stránky a zdroje (Takéto odkazy a obsah na nich prístupný nie je Nami kontrolovaný a nie sme zaň zodpovední. Odkaz na ňu, pripojenie sa na ňu alebo jej používanie neznamená jej schválenie z Našej strany. Ak si sa rozhodol opustiť Internetovú stránku a vstúpiť na stránku tretej strany, robíš tak na vlastné riziko a mal by si si byť vedomý toho, že tieto Pravidlá pre ňu neplatia.),
 • b. máme všetky oprávnenia dané nám týmito Pravidlami a platným právom a výkonu týchto práv sa podriadiš,
 • c. pokiaľ máš podozrenie, že Niekto porušuje tieto Pravidlá, oznámiš nám to,
 • d. Používanie Internetovej stránky je povolené len na Tvoje osobné účely jej Používanie na iný účel je bez nášho súhlasu zakázané, a to s výnimkou Nami určených prípadov,
 • e. nemáš za Tvoje Príspevky na Internetovej stránke právo na žiadnu odplatu, ani autorskú odmenu a pod.,
 • f. akékoľvek Tvoje otázky, pripomienky, návrhy, nápady, námety alebo iné informácie o Internetovej stránke alebo Službe („návrhy“), adresované Nám, nie sú dôverné a môžu sa stať Naším majetkom. Vlastníme výhradné práva, vrátane všetkých práv duševného vlastníctva, a máme nárok na neobmedzené využívanie a šírenie týchto návrhov pre akýkoľvek účel, komerčný alebo iný, bez Tvojho nároku na odplatu.
 • g. Akákoľvek dispozícia (používanie, uverejnenie, kopírovanie a pod.) s akýmkoľvek Obsahom Internetovej stránky a Príspevkami na nej uverejnenými je chránená autorským právom a je bez Nášho predchádzajúceho výslovného súhlasu zakázaná.
 • h. Naša Internetová stránka umožnuje ponúkať tovar a služby aj na inú ako osobnú alebo domácu potrebu (napr. si e-shop, právnická osoba a predávaš v bazári). V tom prípade pristupuješ zároveň na tieto Spracovateľské podmienky, upravujúce pre tento účel spracovávanie Osobných údajov Ostatných používateľov.
 • i. Za akékoľvek porušenie ustanovenia písm. d) alebo g) uvedených v tomto bode 59., ak toto porušenie nebude napravené do 72 hodín po tom, ako Ťa vyzveme na jeho nápravu, si povinný a zaväzuješ sa zaplatiť Nám pokutu vo výške 100 EUR za každý deň trvania takéhoto porušenia, a to pri každom jednotlivom porušení resp. pri každom jednotlivom Príspevku, ktorého sa porušenie týka. Zaplatenie pokuty Ťa nezbavuje povinnosti nahradiť v plnom rozsahu škodu či inú ujmu, ktorá vznikla alebo môže vzniknúť Nám a/alebo inej dotknutej osobe.
 • j. Sme oprávnení zastupovať Ťa v prípadoch ochrany a vymáhania Tvojich práv a právom chránených záujmov (napr. právo na ochranu osobnosti, autorské práva) súvisiacich s Používaním Internetovej stránky voči tretím osobám a na tento účel Nás splnomocňuješ na výkon všetkých potrebných úkonov. (Pozn.: Tvoje právo na ochranu a vymáhanie Tvojich práv a právom chránených záujmov týmto zostáva nedotknuté, môžeš sa naďalej zastupovať sám alebo splnomocniť na zastupovanie akúkoľvek ďalšiu osobu.)

Platené balíky PLUS a PRO

60. Používanie Internetovej stránky je bezplatné, s výnimkou balíkov PLUS a PRO, ktoré sú spoplatnené. Balíky PLUS a PRO si môžeš predplatiť a získať tak výhody, ktoré Ti bežný účet (ktorý je bezplatný) neposkytuje. Balíky PLUS a PRO si môžeš predplatiť cez internet bankovou kartou, bankovým prevodom na účet alebo cez SMS.

61. Balík PLUS Ti dáva možnosť prednostného zobrazovania Tvojich inzerátov. Ďalšie výhody balíka PLUS sú uvedené na tejto adrese: https://www.modrykonik.sk/get-plus/.

62. Balík PRO ti umožní pridať neobmedzený počet inzerátov Nového tovaru. Ďalšie výhody balíka PRO sú uvedené na tejto adrese: https://www.modrykonik.sk/get-pro/.

63. Porovnanie základného bezplatného účtu a balíkov PLUS a PRO môžeš nájsť na tejto adrese: https://www.modrykonik.sk/plan/choose/?from=get....

64. Aktuálny cenník PLUS aj s uvedením dĺžky predplateného obdobia sa nachádza na adrese: https://www.modrykonik.sk/get-plus/?src=compare.... Aktuálny cenník PRO aj s uvedením dĺžky predplateného obdobia sa nachádza na adrese: https://www.modrykonik.sk/get-pro/?src=compare#.... Ceny uvedené v cenníkoch sú konečné vrátane DPH. Žiadne ďalšie poplatky Ti účtovať nebudeme, avšak neručíme za to, že určité poplatky Ti budú účtované poskytovateľmi platobných služieb (napr. Tvojou bankou, resp. mobilným operátorom).

65. Súhlasíš s tým, aby sme Ti balík PLUS alebo PRO aktivovali okamžite po platbe, pričom berieš na vedomie a súhlasíš s tým, že balík PLUS ani PRO už po jeho aktivácii nemôžeš zrušiť a že nevraciame žiadnu platbu zaň, a to ani čiastočne, a to v žiadnom prípade (ani pri predčasnom ukončení používania balíka, napr. z dôvodu zrušenia Tvojej registrácie na Internetovej stránke a pod.). Rovnako tak aktiváciou balíka PLUS alebo PRO berieš na vedomie a súhlasíš s automatickým predlžovaním predplateného obdobia a automatickým opakovaním platby za obdobie predplatného. Automatické predlžovanie predplatného si môžeš kedykoľvek zrušiť v Tvojom užívateľskom účte. Upozorňujeme Ťa a poučujeme, že po aktivácii balíku PLUS a/alebo PRO strácaš právo na odstúpenie od zmluvy s Nami týkajúcej sa týchto balíkov. Aktiváciou balíku PLUS a/alebo PRO Nám udeľuješ výslovný súhlas so začatím poskytovania Našich služieb pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlasuješ, že si bola ako spotrebiteľ riadne poučená o tom, že aktiváciou balíku PLUS a/alebo PRO strácaš právo na odstúpenie od zmluvy týkajúcej sa týchto balíkov. Uvedené sa vzťahuje len na balíky PLUS a/alebo PRO a netýka sa to užívania iných časti Internetovej stránky podľa týchto Pravidiel.

66. Pri balíku PLUS Ti vystavíme faktúru na užívateľské meno, z ktorého bola odoslaná platba. Pri balíku PRO máš možnosť vyplniť si fakturačné údaje. Podnikatelia a právnické osoby sú povinní predplatiť si balík PRO a vyplniť svoje fakturačné údaje, na základe ktorých bude ich profil označený nálepkou „obchodník". Ak z fakturačných údajov nebude možné vystaviť platnú faktúru, bude faktúra vystavená na užívateľské meno. Berieš na vedomie, že po vystavení faktúry už nie je možná zmena údajov na vystavenej faktúre. Faktúry sú uložené na užívateľskom účte a môžeš si ich kedykoľvek stiahnuť.

67. Berieš na vedomie a súhlasíš s tým, že si sám výlučne zodpovedný za dodržiavanie príslušných právnych predpisov (napr. týkajúcich sa podnikania, reklamy, daňových povinností a pod.) pri používaní balíkov PLUS alebo PRO. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za Tvoje konanie pri používaní balíkov PLUS a PRO ani za prípadné porušenie právnych predpisov z Tvojej strany.

68. Za prípadné vady pri poskytovaní služieb balíkov PLUS a PRO zodpovedáme v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

69. Odpovede na časté otázky, ako aj kontakt na team v prípade reklamácií, sťažností alebo iných podnetov nájdeš v časti Opýtaj sa nás a kontakt - Platené balíky PLUS/PRO.

70. Ako spotrebiteľ máš právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov, počas ktorého spolupracuješ s týmto subjektom v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného sporu máš právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré Ti poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie Tvojho sporu. Možnosti a podmienky alternatívneho riešenia sporov upravuje zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov sú dostupné na internetovej stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela..., ktoré zároveň vedie zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov a tiež na internetovej stránke https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spo..., ktorá je jedným zo subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. V prípade sporu s Nami môžeš podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu aj prostredníctvom platformy umiestnenej na internetovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm....

71. Aktiváciou niektorého z balíkov PLUS alebo PRO pre Teba v celom rozsahu zostávajú i naďalej platné a účinné Pravidlá Internetovej stránky, ktorých súčasťou sú ustanovenia týkajúce sa platených balíkov PLUS a PRO. V prípade, ak existuje rozpor medzi touto časťou Pravidiel (Platené balíky PLUS a PRO) a ostatnou časťou Pravidiel, pre účely poskytovania služby balíkov PLUS a PRO sa použijú ustanovenia uvedené v tejto časti Pravidiel (Platené balíky PLUS a PRO).