Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri
svi_kosice
24. feb 2017
68 

Možnosti liečebnopedagogických terapií vo včasnej intervencii a v školskej integrácii detí so ŠVP

            Predkladaný príspevok pojednáva o terapiách ako o súčasti liečebnopedagogického prístupu zameraného na pomoc rodinám s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením vo včasnej intervencie a na podporu školskej integrácie.

            Terapie v liečebnej pedagogike chápeme ako metódy práce liečebného pedagóga používané s cieľom naplniť terapeutický zámer prostredníctvom konkrétnych prostriedkov a nástrojov.

            Liečebný pedagóg v práci s deťmi využíva ich záujmy, zručnosti a možnosti. Liečebná pedagogika je vo výbere a použití terapii eklektická. To znamená, že liečebný pedagóg vyberá jednotlivé prvky z výchovných prístupov a terapii a formuje ich do jedného na klienta orientovaného  prístupu. Liečebnopedagogický terapeutický rámec je posunom za hranice bežnej pedagogiky (Kováčová, 2015). Terapie sú priestorom pre interakciu s dieťaťom, ide v nich o výchovu, učenie a podporu pozitívnych daností dieťaťa. Ich používanie je vždy jedinečné a individuálne (Horňáková, 2007).  Liečebnopedagogické terapie rozdeľujeme na expresívne terapie (arteterapia, muzikoterapia, dramatoterapia, psychomotorická terapia) a terapeutické prístupy (terapia hrou, ergoterapia, Montessori terapia, bazálna stimulácia a pod.).

            Jednotlivé expresívne terapie a terapeutické prístupy sú realizované liečebným pedagógom vo včasnej intervencii so zámerom včasnej vývinovej diagnostiky a podporu, stimuláciu a optimalizáciu vývinu dieťaťa v ranom veku. Liečebnopedagogické terapie využívané vo včasnej intervencii vychádzajú z hry, ako z najprirodzenejšiej činnosti dieťaťa, v ktorej sa vývin realizuje.

Popis a využitie niektorých liečebnopedagogických terapii vo včasnej intervencii:

Vývinovo orientovaná dramatoterapia

            Základným pilierom vývinovo orientovanej dramatoterapie je hra s dramatickým prvkom, ktorá sa postupne mení na dramatickú hru. Cieľom takejto hry vo výchove a včasnej intervencii je uvoľnenie a efektívna kooperácia v interakcii. Cieľmi vývinovo orientovanej dramatoterapie sú: stimulácia vývinu dieťaťa v rôznych vývinových oblastiach, posilnenie rodičovských kompetencií a aktivizácia rodičov s využitím dramatickej činnosti. Vo včasnej intervencii využívame dramatickú hru dieťaťa na posúdenie jeho vývinovej úrovne, ako aj zámernými cielene konštruovanými dramatickými aktivitami vývin podporujeme (Kováčová, 2011). Odporúčania pre prax: manipulácia a úkony s predmetmi, napodobňovanie zvukov a pohybov, gést, mimiky, hry ako Baran baran buc, napodobňovanie iných osôb, bežných činnosti, využitie zástupných predmetov, prehrávanie aktivít, hra na obchod, varenie, školu.

Terapia s bábkou vo včasnej intervencii

            Podstatou hry s bábkou vo včasnej intervencii je aktivizácia, podpora, stimulácia a rozvoj dieťaťa. Najvhodnejšie vývinové obdobie pre začiatok expresie s bábkou je obdobie okolo štvrtého roku života dieťaťa. Bábka, ktorá sa používa v procese diagnostiky a intervencie musí spĺňať určité kritéria, napr. primeraná uchopiteľnosť bábky a materiál z ktorej je bábka vyrobená. Hru s bábkou vo včasnej intervencii používame s účelom diagnostiky a intervencie. Prostredníctvom hry s bábkou možno stimulovať pozornosť a koncentráciu, podporiť aktivitu dieťaťa, jemnú a hrubú motoriku a pod. (Kováčová, 2013) Odporúčania pre prax: receptívne hry: dieťa pozoruje hru s bábkou, kedy dieťa zameriava pohľad a dokáže bábku sledovať, schopnosť dieťaťa začať a ukončiť receptívnu alebo expresívnu hru, rešpektovať hrový priestor a pod.

Raná ergoterapia

Ergoterapia v ranom veku, alebo vývinovo orientovaná ergoterapia vychádza z hry dieťaťa s prepojením na zámerné ponúkané zamestnávanie. Hlavným cieľol ergoterapie je, aby dieťa dosiahlo  počas terapeuticky orientovaných zamestnávaní čo najvyššiu mieru samostatnosti, príp. s čiastočnou pomocou dospelého. Neodmysliteľnými súčasťami ranej ergoterapie sú praktická samostatnosť a sociálna samostatnosť (Kováčová, 2014). Dôležitá je prepojenosť ponúkaných činností s realitou a činnosti by dieťa malo zvládať a byť v nich úspešné. Odporúčania pre prax: nácvik a posilnenie činností, v ktorých dieťať zlyháva v oblasti sebaobslužných činností, hygieny, obliekania, upratovanie hračiek, úchop a prenášanie predmetov, kamienkov, prelievanie vody, zapínanie gombíkov a pod.

Terapia hrou

            Hra je najprirodzenejšou aktivitou dieťaťa, cez ktorú objavuje svet okolo seba, učí sa, nadväzuje vzťahy a rieši problémy. Dôležité je sprostredkovať dieťaťu voľnú slobodnú hru, pretože v hre robí to, čo práve potrebuje najviac robiť, učí sa to, čo potrebuje vedieť, rozvíja sa v tých oblastiach, ktoré rozvinúť v danom čase musí. Hra má aj diagnostickú hodnotu, pretože presne kopíruje vývinovú úroveň, dieťa v hre odzrkadľuje svoje schopnosti, zručnosti a vedomosti. Dôležitá je senzomotorická a exploračná hra, je potrebné ponúkať deťom dostatok zmyslových hračiek (voda, piesok, blato, kamienky, textílie, hmatové a manipulačné hračky), pretože cez zmysli sa rozvíja mozog. Taktiež ponúknuť dostatok manipulačných hračiek, ktoré dieťa skúma a manipuluje s nimi opakovane, skúma ich vlastnosti. Dôležité sú sociálne hry s matkou - nosenie a kolísanie dieťaťa v náručí, imitačné hry, práca s mimikou, riekanky, hry s dekou a pod. Veľmi častým odporúčaním liečebného pedagóga je prispôsobiť domáce prostredie pre voľnú interaktívnu hru s dieťaťom na zemi (floor time, floor games), umožnenie slobodného pohybu dieťaťa a objavovanie priestoru, pod dohľadom rodiča.

Vývinovo orientovaná arteterapia

            S arteterapiou odporúčame začať približne okolo 18. mesiaca mentálneho veku dieťaťa. Najprv pracujeme s tzv. predvýtvarnými materiálmi: voda, múka, piesok, cestoviny, pena, prírodný materiál a pod. Neskôr, okolo 20. mesiaca je vhodné pridať aj výtvarný materiál, keramickú hlinu, prstové farby a hrubé ceruzky. Cieľom vývinovo orientovanej arteterapie je poskytnúť materiály a techniky na rozvoj senzoriky a jemnej motoriky. Odporúčania pre prax: hra s vodou: prelievanie, vylievanie, miešanie, rozpúšťanie cukru a pod., vyrábanie blata, zašpinenie sa, ďalej práca s hlinou: trhanie, hnietenie, odtláčanie palcov, robenie guličiek a pod., rozotieranie farieb, čarbanie, odtláčanie chodidiel a pod. (Vodičková in: Horňáková, 2010)

Školská integrácia

            Využitie liečebnopedagogických terapii v rámci školskej integrácie vidíme hlavne v podpore školskej a zvlášť triednej klímy v triede s integrovaným dieaťom. Prvky liečebnopedagogických terapií, hlavne hrovej terapie, pohybovej terapie, dramatoterapie a arteterapie je potrebné zacieliť na podporu skupinovej dynamiky v triede: pozitívne prijatie a akceptácia dieťaťa so znevýhodnením zo strany kolektívu, začlenenie dieťaťa do kelektívu, vytvorenie pozitívnych vzťahov medzi deťmi, rešpektovanie prirodzených daností, talentov a odlišností medzi deťmi, riešenie problémov a konfliktov. Liečebnopedagogická intervencia by sa mala realizovať prostredníctvom hier, výtvarných aktivít, pohybových aktivít, dramatických hier, ktoré sú pre deti školského veku prirodzené, a to skupinovou a individuálnou formou. Pôsobnosť liečebného pedagóga na škole je možné zacieliť aj na individuálnu prácu so samotným dieťaťom s ŠVP: rozvoj a stimuláciu jeho daností a pozitívnych rezerv, zdrojov zvládania a poskytnutie mentoringu pedagógom, ktorí sa podielajú na vzdelávacom procese žiaka so ŠVP.

Použitá literatúra:

HORŇAKOVA, M. 2007. Liečebná pedagogika pre pomáhajúce profesie. Bratislava: OZ Sociálna práca. 2007. 176 s. ISBN 978 – 80 – 89185 – 28 – 3

HORŇAKOVA, M., (ed.). 2010. Včasná intervencia orientovaná na dieťa. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. 2010. 260 s. ISBN 978 – 80 – 223 – 2915 – 6.

KOVÁČOVÁ, B. 2015. Základy liečebnej pedagogiky. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. 2015. 100 s. ISBN 978 - 80 - 223 - 4015 - 1.

KOVÁČOVÁ, B. 2011. Vývinovo orientovaná dramatoterapia. Bratislava: Muzica Liturgica. 2011. 137 s. ISBN 978 - 80 - 970418 - 1 - 6.

KOVÁČOVÁ, B. 2014. Ergoterapia v ranom a predškolskom veku. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. 2014. 132 s. ISBN 978 - 80 - 223 - 3737 - 3.

KOVÁČOVÁ, B. 2013. Hra s bábkou v ranom a predškolskom veku. Bratislava: Muzica Liturgica. 2013. 72 s.  ISBN 978 - 80 - 89700 - 01 - 1.

    Odporúčame