Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri

Preplatili ste na nebankovej pôžičke?

sorlk
23. jún 2015

Preplatili ste?
Boli Vám vyúčtované pokuty za omeškanie?
Celková suma, ktorú ste zaplatili navyše bola viac ako 10%, pri sms viac ako 1-2% z úveru?

Určite sa nájde "pár" ľudí, čo už využilo tieto formy "úveru", sms pôžičky a iné inštitúcie, ktoré ponúkajú nebankové pôžičky. 😎
napr. sms - creditone, pozickomat, ferratum, ... ( http://www.zoznam.sk/hladaj.fcgi?co=odkazy&s=sm... )
ostatne - pohotovosť, provident, kešovka, ... ( http://www.zoznam.sk/hladaj.fcgi?co=odkazy&s=ne... )

Tieto eurička, ktoré ste im ochotne zaplatili, môžete od všetkých týchto spoločnosti dostať naspať. 😉
Všetky tieto spoločnosti opakovane a úmyselne porušujú rozhodnutia sudov SR, kto im neustále zamietajú tieto poplatky, upozorňujú na porušovanie legislatívy (v každej zmluve je aj 10 takýchto porušení). Lenže pokiaľ je človek v núdzi, požičia si ... zaplatí ... ponadáva nad tým koľko preplatil a ... nerieši
Niečo podobne platí aj v prípade Intrum Justitia, EOS KSI a ostatným "mimosúdne vydávajúcim spoločnostiam" , resp. v mene "exekúcie" ľudia zvyknú tiež zbytočne preplatiť.
Kto ma s tým čo som vymenoval "skúsenosti",napíšte mi spravu. Nebudem v diskusii rozoberať, čo a ako ... každý "mnou vymenovaný problém" treba individuálne riešiť. 🙂

Na záver len niekoľko viet z rozhodnutí sudov SR + fotečka 🙂

Upomienka podľa súdu nemôže mať sankčný charakter
Upomienka pri omeškanej platbe nemôže podľa súdu slúžiť na zvyšovanie zisku poskytovateľa služieb.
Upomienky za omeškanú platbu (faktúry pod písm.b/ - e/), túto súd nepriznal, nakoľko jej uplatňovanie považuje súd za rozporné s dobrými mravmi (§ 3 ods.1
Občianskeho zákonníka - Výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných a nesmie byť v rozpore s Dobré mravy (boni mores).

Podľa § 52 ods. 1Občianskeho zákonníka (OZ), je zmluva účastníkov spotrebiteľskou zmluvou. V spotrebiteľských zmluvách sú neprijateľné podmienky neplatné (§ 53 ods. 5 OZ ).

Podľa § 53 ods. 1 OZ sú neprijateľnými podmienkami tie, ktoré obsahujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. Neplatný je aj právny úkon pokiaľ svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom (§ 39 OZ).

klincek
23. jún 2015

@sorlk a mozem vediet, akym sposobom chces od tych nebankoviek tie peniaze ziskat spat? By ma to celkom zaujimalo, nakolko do toho tiez trosku vidim, a napada mi jediny sposob-lenze ked povies A, treba povedat aj B..tak aky mas plan? 😉

natalym
23. jún 2015

@sorlk Áno je to pravda čo píše zakladateľ. Je to možné, treba dobrého advokáta.

klincek
23. jún 2015

@natalym presne tak..treba sa sudit. a advokat tiez cosi stoji...to je to "B"

natalym
23. jún 2015

@klincek No teraz riešim niečo podobné, zatiaľ ešte neviem ako to dopadne, tak dám potom info. Ja nechcem nič nazad, len nech nepýtajú čo som im už zaplatila.

klincek
23. jún 2015

@natalym drzim palce.

natalym
23. jún 2015

@klincek ďík.

sorlk
autor
23. jún 2015

@klincek

advokatom sa da dohodnuť 😉
može dostať zaplatene, až po vyhranom sudnom spore (normalny advokat v takychto veciach vidi lahko vyhraty spor)
a na druhej strane trovy konania sa (sice podla % uspešnosti v spore) preplaca prehrana strana ,,, takže v konečnom hladisku sa aj tieto peniaze vratia

sorlk
autor
23. jún 2015

@klincek

Podľa ustanovenia § 153 ods. 3 O.s.p. prináleží súdu kontrola zmluvných podmienok v spotrebiteľských zmluvách a súčasne mu prináleží aj právo určiť konkrétnu zmluvnú podmienku za neprijateľnú s cieľom vylúčiť jej ďalšie používanie dodávateľom v iných spotrebiteľských zmluvách.

Podľa § 52 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách, ako aj všetky iné ustanovenia upravujúce právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, použijú sa vždy, ak je to na prospech zmluvnej strany, ktorá je spotrebiteľom. Odlišné zmluvné dojednania alebo dohody, ktorých obsahom alebo účelom je obchádzanie tohto ustanovenia, sú neplatné.

Podľa § 53 ods. 1, prvá veta Občianskeho zákonníka, spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa (ďalej len "neprijateľná podmienka"). To neplatí, ak ide o zmluvné podmienky, ktoré sa týkajú hlavného predmetu plnenia a primeranosti ceny, ak tieto zmluvné podmienky sú vyjadrené určito, jasne a zrozumiteľne alebo ak boli neprijateľné podmienky individuálne dojednané.
Podľa § 53 ods. 2 Občianskeho zákonníka, za individuálne dojednané zmluvné ustanovenia sa nepovažujú také, s ktorými mal spotrebiteľ možnosť oboznámiť sa pred podpisom zmluvy, ak nemohol ovplyvniť ich obsah.

Podľa § 53a ods. 1, prvá veta Občianskeho zákonníka, ak súd určil niektorú zmluvnú podmienku v spotrebiteľskej zmluve, ktorá sa uzatvára vo viacerých prípadoch, a jeho obvyklé, že spotrebiteľ obsah zmluvy podstatným spôsobom neovplyvňuje alebo vo všeobecných obchodných podmienkach za neplatnú z dôvodu neprijateľnosti takejto podmienky, alebo nepriznal plnenie dodávateľovi z dôvodu takejto podmienky, dodávateľ jej povinný zdržať sa používania takejto podmienky alebo podmienky s rovnakým významom v zmluvách so všetkými spotrebiteľmi.

Nárok na zmluvnú pokutu, upomienku žiadam zamietnuť z dôvodu, že dohoda o zmluvnej pokute, upomienke rovnakého významu už bola súdmi SR vyhlásená za neprijateľnú podmienku a súčasne uviedom, že zmluvná pokuta bola dohodnutá pevnou sumou bez ohľadu na rozsah porušenia povinnosti ako aj dobu porušenia povinnosti s prihliadnutím na dobu viazanosti, oneskorenie platby faktury, vyška nezaplatenej faktury.
Podmienky, za akých žalobca dohaduje zmluvnú pokutu v štandardných zmluvách poškodzujú spotrebiteľa. Neprimeranosť sankcie sa prejavuje osobitne v spojení s časovým aspektom, keďže spotrebiteľ je viazaný rovnakou výškou zmluvnej pokuty bez ohľadu na to, či dôjde k porušeniu zmluvnej povinnosti na začiatku alebo konci doby viazanosti.

Dojednanie o zmluvnej pokute, upomienkach, poplatkoch za nachádzajúce sa v Zmluve nie je možné označiť ani za zmluvnú podmienku individuálne dohodnutú, pričom súd poukazuje na ustanovenie § 53 ods. 2 Občianskeho zákonníka, a tiež na článok 3 Smernice Rady 93/13/EHS. Podľa označených ustanovení sa podmienka nepovažuje za individuálne dohodnutú, ak bola dodávateľom navrhnutá vopred, spotrebiteľ sa s ňou oboznámil až pred podpisom zmluvy, pričom nemohol ovplyvniť podstatu podmienky, najmä v súvislosti s predbežne formulovanou štandardnou zmluvou. Existenciu vopred pripravovaných formulárových (typových) zmlúv o poskytovaní rôznych programov služieb zo strany poskytovatela služieb - Slovak Telekomu, obsahujúcich obdobnú zmluvnú podmienku, ktorá nebola individuálne dojednaná so spotrebiteľom, už sudy SR zistili z veľkého množstva sporov vedených Slovak Telekom, a.s.. Zmluvy o poskytovaní služby obsahujúce ustanovenia o zmluvnej pokute sa svojím obsahom navzájom líšia len v údajoch o spotrebiteľovi, aktivovaných službách, cenách za program služieb a nájom koncového zariadenia a dobe viazanosti.

Podľa článku 3 odsek 1. Smernice Rady 93/13/EHS, zmluvná podmienka, ktorá nebola individuálne dohodnutá sa považuje za nekalú ak napriek požiadavke dôvery, spôsobí značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach strán vzniknutých na základe zmluvy, ku škode spotrebiteľa. Podľa článku 3 odsek 2., prvá veta Smernice Rady 93/13/EHS, podmienka sa nepovažuje za individuálne dohodnutú, ak bola navrhnutá vopred a spotrebiteľ preto nebol schopný ovplyvniť podstatu podmienky, najmä v súvislosti s predbežne formulovanou štandardnou zmluvou.
Základným princípom spotrebiteľských zmlúv je, že nesmú obsahovať neprijateľnú podmienku v neprospech spotrebiteľa.
Generálny zákaz použitia neprijateľných zmluvných podmienok v spotrebiteľských zmluvách v neprospech spotrebiteľa, a to pod sankciou absolútnej neplatnosti takejto podmienky, obsahuje ustanovenie § 53 Občianskeho zákonníka, ktoré má kogentný charakter. Pri uvedenom zákaze sa vychádza z prezumpcie, že v spotrebiteľských zmluvách často vystupujú nerovné subjekty, kde práve spotrebitelia sú v postavení slabšej zmluvnej strany, ktorej je potrebné poskytnúť ochranu proti "zneužitiu právomoci zo strany dodávateľa, najmä proti jednostranným štandardným zmluvám a neprimeranému popretiu ich základných práv v zmluvách" (Smernica Rady 93/13/EHS). Neprijateľnosť zmluvnej podmienky - dojednania o zmluvnej pokute spôsobuje jeho neplatnosť, a to od počiatku, v dôsledku čoho nenastávajú predpokladané právne účinky takéhoto dojednania. Zmluvná podmienka dojednaná v Zmluve v časti týkajúcej sa zmluvnej pokuty vo výške 199,- Eur, je pre rozpor s § 53 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka neplatná a z toho dôvodu neprijateľná, pretože spôsobuje značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech odporkyne ako spotrebiteľa a súčasne predmetná zmluvná podmienka nebola s odporkyňou dojednaná individuálne

plati to aj na nebankovky :D kedže v ich pripade ide o "spotrebitelsku zmluvu" a nasledne ked sa dokaže,že toto všetko porušuju, tak aj "bezučelovy-bezuročny uver" ,,, je to komplikovane na vysvetlovanie ,,, ale pokial sa v tom vyznaš, stači si prečitať sudne rozhodnutia a tam je to pekne všetko aj rozobrane 🙂 ,,, sice nie každe je rovnake ... ale tak, toto je "vycuc" z viacerych rozhodnuti 🙂 ,,, a ked už vieš, čo porušuju, maš aj sudne rozhodnutia, ktore davaju zapravdu spotrebitelovi, tak to treba aplikovať na konkretny "uver" a v podstate je to hotove :D ,,, toto zjednodušenie treba brať ulne s rezervou lebo to neni take jednoduche, ako to vypada :D ale ... jednoznačne každa zmluva je podpisana v neprospech klienta

klincek
23. jún 2015

@sorlk toto ovladam
urcit neplatnost samotnej uverovej zmluvy, resp. napr rozhodcovskeho rozsudku odsudzujuceho spotrebitela na plnenie na zaklade takej zmluvy, pripadne aj zastavit exekuciu je legalne a mozne a bezne sa to robi na kazdom sude na Slovensku. no ziskat spät plnenie, ktore uz spotrebitel nebankovke poskytol, moze byt trosku zdlhavejsie (nakolko to ide zase len cez sudne konanie) a hlavne nieco to aj stoji..len to som chcela naznacit 😉.

sorlk
autor
23. jún 2015

@klincek

ja som mal skor na mysli to, že ak niekto ma takuto požičku, splatil ju ,,, ty skor hovoriš o tom, ak sa dostal niekto do omeškania a boli voči nemu už podniknute kroky v sudnych konaniach

... už len to, ak by som mal ja takuto požičku (splatenu) a nasledne by som chcel na sude dokazat, že som tu požičku "preplatil cez položky, ktore su v podstate skryte uroky", tak už len toto je tak naročne (nie nemožne) ... to čo ty spominaš .... je ešte o par levelov naročnejšie :D

v každom pripade ak by som mal investovať do advokata peniaze, tak asi by som sa na to vykašlal a akceptoval to, že som tu požičku splatil-preplatil.

... aby som nevypadal, tak že som zjedol všetku mudrosť sveta :D aj ja mam skusenosti sam na sebe, ked som takym postojom "kašlem na to" zbytočne veeeela preplatil, no na druhej strane bez tychto skusenosti by som dnes nevedel "par veci" ktore mi pomaličky vynahradzaju, to v čom som sa nechal odrbkať :D

... a hlavne ide mi dnes o princip, ani cent navyše nenechať ako spotrebitel :D

klincek
25. jún 2015

@sorlk tak ten princip ti schvalujem🙂

inak keby existoval ucinny sposob, ako ludi ochranit pred nebankovkami, bolo by to super..aj ked by to vlastne znamenalo chranit ich pred sebou samymi..lebo vzdy sa bohuzial najde niekto, kto si u nich tu pozicku vezme.

ramzes1980
25. aug 2016

@natalym @sorik podarilo sa Vam ziskat spat peniaze od nebankovky?

natalym
25. aug 2016

@ramzes1980 mne ano. riesil to za mna právnik z obč. združenia čo sa tým zaoberá

terezia59
26. sep 2016

Poprosim Vas o ake združenie ste to riešila?Dakujem velmi pekne.Pekny den.

ramzes1980
26. sep 2016

@terezia59 ziadne nefunguje, skusali sme to rozne, avsak je to skor podfuk, napis do sprayy, kolko toho mas...

terezia59
27. sep 2016

mam toho dost, ako sa hovori z každeho rožka troška.Aj cez NEBUD DLŹNIK ste to skušali?