Hodnota auta pri nároku na dávku v hmotnej núdzi

jjanica
25. jún 2013

Prosím Vás, má niekto skúsenosť, či ešte prihliadajú pri nároku na dávku v hmotnej núdzi na hodnotu auta ?

Pretože tu písali, že chystajú zmenu:
http://peniaze.pravda.sk/obcan-a-stat/clanok/21...

Má niekto osobnú skúsenosť, kolko max. môže mať auto hodnotu alebo už to neberú do úvahy ???
DAKUJEM

jjanica
autor
5. júl 2013

nikto nevie poradiť ?
prosíííím

dana_l
5. júl 2013

podla uplneho znenia zakona - vid odstavec 3, pismeno d, tak este stale sa prihliada na cenu auta + dalsie veci.

§ 8

(1) Občan v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, sa nepovažujú za občanov v hmotnej núdzi, ani keď ich príjem nedosahuje životné minimum ustanovené osobitným predpisom, 1) ak si svojím majetkom môžu zabezpečiť základné životné podmienky a pomôcť v hmotnej núdzi.

(2) Za majetok podľa tohto zákona sa považujú hnuteľné veci a nehnuteľné veci, a ak to ich povaha pripúšťa, práva alebo iné majetkové hodnoty.

(3) Občan v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, si majú pomôcť v hmotnej núdzi užívaním vlastného majetku, správou vlastného majetku, predajom vlastného majetku alebo prenájmom vlastného majetku. Od občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, nemožno požadovať predaj alebo prenájom

a) nehnuteľnosti, ktorú užívajú na primerané trvalé bývanie; u občana a fyzickej osoby, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, sa na primeranosť nehnuteľnosti užívanej na trvalé bývanie neprihliada, ak občan a fyzická osoba, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, dovŕšili dôchodkový vek,
b) poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy, ktorú užívajú pre svoju potrebu,
c) hnuteľnej veci, ktorá tvorí nevyhnutné vybavenie domácnosti, alebo na ktorú sa poskytla jednorazová dávka v hmotnej núdzi alebo peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,
d) osobného motorového vozidla, ktorého sú držiteľom alebo vlastníkom a
1. využívajú ho na individuálnu prepravu z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo
2. jeho hodnota podľa znaleckého posudku nie je vyššia ako 35-násobok sumy životného minima, alebo
e) hnuteľnej veci, ak by bol v rozpore s dobrými mravmi.

dana_l
5. júl 2013

nasla som mozno novsie vydanie zakona, je tam pridana este jedna podmienka
vid odstavec 3, pismeno d, a tri body.
plus odstavec 4
§ 8

(1) Občan v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, sa nepovažujú za občanov v hmotnej núdzi, ani keď ich príjem nedosahuje životné minimum ustanovené osobitným predpisom,1) ak si svojím majetkom môžu zabezpečiť základné životné podmienky a pomôcť v hmotnej núdzi.

(2) Za majetok podľa tohto zákona sa považujú hnuteľné veci a nehnuteľné veci, a ak to ich povaha pripúšťa, práva alebo iné majetkové hodnoty. Za majetok podľa prvej vety sa nepovažuje motorové vozidlo,14a) ktoré je podľa technického preukazu staršie ako 20 rokov.

(3) Občan v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, si majú pomôcť v hmotnej núdzi užívaním vlastného majetku, správou vlastného majetku, predajom vlastného majetku alebo prenájmom vlastného majetku. Od občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, nemožno požadovať predaj alebo prenájom

a) nehnuteľnosti, ktorú užívajú na primerané trvalé bývanie; u občana a fyzickej osoby, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, sa na primeranosť nehnuteľnosti užívanej na trvalé bývanie neprihliada, ak občan a fyzická osoba, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, dovŕšili dôchodkový vek,

b) poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy, ktorú užívajú pre svoju potrebu,

c) hnuteľnej veci, ktorá tvorí nevyhnutné vybavenie domácnosti, alebo na ktorú sa poskytla jednorazová dávka v hmotnej núdzi alebo peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,

d) motorového vozidla,14a) ktorého sú držiteľom alebo vlastníkom a

1. využívajú ho na individuálnu prepravu, na ktorú sú na základe posudku príslušného orgánu odkázaní14) z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,

2. jeho hodnota podľa odborného stanoviska vyhotoveného znalcom14b) alebo faktúry o kúpe motorového vozidla vyhotovenej osobou, ktorej predmetom činnosti je výroba, predaj alebo distribúcia motorových vozidiel, nie je vyššia ako 35-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom,12) alebo

3. ktoré je podľa technického preukazu staršie ako 10 rokov, alebo

e) hnuteľnej veci, ak by bol v rozpore s dobrými mravmi.

(4) Ak občan v hmotnej núdzi a fyzická osoba, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, sú držiteľmi alebo vlastníkmi viacerých motorových vozidiel, na účely tohto zákona sa nepovažuje za majetok len jedno motorové vozidlo splňujúce podmienky podľa odseku 3 písm. d) druhého bodu alebo tretieho bodu.