Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri

Nárok na príspevok v hmotnej núdzi

patik114
25. nov 2014

Ahojte chcem sa opytat ci mam narok na prispevok v hmotnej núdzi ja som na rodičovskej a manžel je na absolventskej praxi na dohodu cize urad mu dava 120 e mesacne

anatalia77
25. nov 2014

@patik114 nie.

christina123456
26. nov 2014

KTO MÔŽE POŽIADAŤ O DÁVKY V HMOTNEJ NÚDZI?

O dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke môže požiadať občan, ak jeho príjem a príjem osôb spoločne s ním posudzovaných nedosahuje životné minimum a ak si občan a členovia domácnosti nemôžu príjem zabezpečiť alebo zvýšiť prácou, výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku a uplatnením nárokov.

VÝŠKA ŽIVOTNÉHO MINIMA

198,09 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu

138,19 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú fyzickú osobu

90,42 € mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené dieťa v hmotnej núdzi

VÝŠKA DÁVKY V HMOTNEJ NÚDZI

jednotlivec 61,60 € mesačne

jednotlivec s 1 až 4 deťmi 117,20 € mesačne

jednotlivec s viac ako 4 deťmi 171,20 € mesačne

dvojica bez detí 107,10 € mesačne

dvojica s 1 až 4 deťmi 160,40 € mesačne

dvojica s viac ako 4 deťmi 216,10 € mesačne

PRÍSPEVKY K DÁVKE

Ochranný príspevok

v sume 63,07 € mesačne (ak ide o občana u ktorého u ktorého sa neskúma možnosť zabezpečiť alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou)
v sume 34,69 € mesačne (ak ide o fyzickú osobu s nepriaznivým zdravotným stavom (choroba, úraz, karanténne opatrenie) uznanú ošetrujúcim lekárom za dočasne práceneschopnú na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní)
v sume 13,50 € mesačne (ak ide o člena domácnosti, ktorý je tehotná žena od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva, alebo rodič dieťaťa, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do jedného roku veku dieťaťa.)

Aktivačný príspevok

v sume 63,07 € mesačne (za každého člena domácnosti, ktorý má príjem zo závislej činnosti najmenej vo výške mesačnej minimálnej mzdy; je v evidencii uchádzačov o zamestnanie a zvyšuje si kvalifikáciu formou externého štúdia; zúčastňuje sa na vzdelávaní a príprave pre trh práce; je plnoletý a vykonáva menšie obecné služby alebo aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo samosprávny kraj; vykonáva dobrovoľnícku činnosť; vypláca sa mu rodičovský príspevok a študuje na strednej alebo vysokej škole a zatiaľ nezískal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)

Príspevok na nezaopatrené dieťa

v sume 17,20 € mesačne na nezaopatrené dieťa, ktoré riadne plní povinnú školskú dochádzku

Príspevok na bývanie

v sume 55,80 € mesačne, ak ide o domácnosť s jedným členom domácnosti
v sume 89,20 € mesačne, ak ide o domácnosť s viacerými členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu viacerými nájomcami

POVINNOSTI ŽIADATEĽA A PRÍJEMCU POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI

Žiadateľ je povinný:

preukázať všetky skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok
na výzvu úradu predložiť doklady potrebné na rozhodnutie o nároku na pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok
umožniť overenie skutočností potrebných na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi v mieste svojho pobytu

Príjemca je povinný:

úradu písomne alebo elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom oznámiť do ôsmich dní zmeny vo všetkých skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok
na výzvu úradu preukázať požadovanú skutočnosť v lehote určenej úradom
umožniť overenie skutočností potrebných na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi v mieste svojho pobytu

Ak fyzická osoba spôsobila, že sa jej poskytovala alebo poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo osobitný príspevok neprávom, je povinná vrátiť poskytnutý osobitný príspevok a poskytnutú pomoc v hmotnej núdzi alebo jej časť zvýšenú o 10% odo dňa, od ktorého nepatrili vôbec alebo v poskytovanej sume.

KDE MOŽNO ZÍSKAŤ PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE O NÁROKU NA DÁVKU A PRÍSPEVKY K DÁVKE?

Na každom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, kde Vám poskytnú aj tlačivá žiadostí. Nárok na pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok sa uplatňujú na úrade podaním písomnej žiadosti alebo podaním žiadosti elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom.

Tu začni písať odpoveď...

Odošli