PRO    Nitra    281     Profil používateľky
Nitra    281     Profil používateľky
Milé mamičky! Som rada, že ste navštívili môj album. Kompletnú ponuku nájdete v našom e-shope www.nelinka.sk. Vážim si každú jednu mamičku, ktorá prejaví záujem o môj tovar. V ponuke mám nový tovar - detské oblečenie, papučky, koženú obuv, gumáčiky, posteľné prádlo.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


1.Všeobecné ustanovenia

a) Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho: Mgr. Dana Ondrušeková, Lehota 747, 951 36 Lehota, reg. v živnostenskom registri vedenom Obvodným úradom v Nitre pod č. 341-6961 (ďalej len „predávajúci“) a kupujúceho, ktorý tovar kupuje inak ako v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti (ďalej len „spotrebiteľ“) pri predaji tovaru predávajúcim a pri nákupe tovaru spotrebiteľom v internetovom obchode predávajúceho.

b) Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že spotrebiteľ odoslaním objednávky predávajúcemu prostredníctvom internetového obchodu, elektronickej pošty, prostredníctvom telefónu alebo iným spôsobom umožňujúcim prenos informácií na diaľku súhlasí s tým, že na právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa budú vzťahovať tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“).2. Predmet plnenia

Predmetom plnenia je dodávka tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.nelinka.sk na základe objednávky spotrebiteľa.Ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke predávajúceho je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom.Opis tovaru a jeho cena je súčasťou zverejnenej ponuky tovaru. Cena uvedená u každého druhu tovaru v cenníku je konečná, avšak nezahŕňa poštovné a balné. Ceny poštovného a balného sú definované v internetovom obchode. Minimálna hodnota objednávky je 3 eurá bez poštovného.3. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

a) Objednávka môže byť doručená predávajúcemu prostredníctvom webového formulára v e-shope (prostredníctvom vyplnenia a odoslania údajov v elektronickom nákupnom košíku), e-mailu, telefonicky alebo osobne.Objednávky sa vybavujú v poradí, v akom boli doručené predávajúcemu.

b) Potvrdením objednávky je elektronická správa, e-mailová správa alebo telefonické oznámenie predávajúceho spotrebiteľovi, v ktorom predávajúci spotrebiteľovi oznamuje, že jeho objednávku prijal na vybavenie. Ak nebola medzi predávajúcim a spotrebiteľom uzavretá písomná kúpna zmluva, kúpna zmluva je medzi predávajúcim a spotrebiteľom uzavretá dňom doručenia potvrdenia objednávky spotrebiteľovi.

c) Spotrebiteľ môže stornovať už potvrdenú objednávku, avšak musí tak urobiť čím skôr a bezodkladne po rozhodnutí, aby predávajúcemu nevznikli zbytočné náklady a komplikácie so začatím vybavovania objednávky.

d) Predávajúci je viazaný svojou ponukou, vrátane ceny, do prevzatia objednaného tovaru spotrebiteľom. Predávajúci nie je oprávnený po potvrdení objednávky bez súhlasu spotrebiteľa kúpnu cenu meniť v neprospech spotrebiteľa.4. Platobné podmienky

Platba za tovar sa realizuje viacerými spôsobmi.

a) V prípade platby kúpnej ceny na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru kupujúcim.

b) V prípade platby kúpnej ceny prevodom na účet predávajúceho, priamym vkladom na účet predávajúceho alebo poštovou poukážkou na účet je kúpna cena splatná do 7 dní od doručenia platobných údajov kupujúcemu.

c) V prípade, ak spotrebiteľ nezaplatí kúpnu cenu alebo jej časť v lehote splatnosti, predávajúci využíva automaticky právo od zmluvy odstúpiť bez toho, aby mal povinnosť túto právnu skutočnosť spotrebiteľovi osobitne oznamovať, ibaže by sa predávajúci a kupujúci osobitne dohodli inak.

d) Zaplatením kúpnej ceny sa rozumie pripísanie celej kúpnej ceny uvedenej v objednávke tovaru, vrátane všetkých poplatkov a príplatkov, na účet predávajúceho. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k tovaru až dňom zaplatenia kúpnej ceny v prospech predávajúceho v plnej výške.5. Dodacie podmienky

a) Predávajúci zasiela tovar spotrebiteľovi prostredníctvom kuriérskej spoločnosti Geis. Tovar je možné na vyžiadanie zaslať aj Slovenskou poštou ako doporučený list 2. triedy, prípadne ako balík 2. triedy v závislosti od váhy a celkových rozmerov zásielky. Predávajúci a spotrebiteľ sa môžu dohodnúť aj na inom spôsobe dodania tovaru napr. ako doporučený list 1. triedy alebo ako balík 1. triedy a podobne. Náklady súvisiace s osobitne dohodnutým spôsobom dodania tovaru (zvýšené poštovné) v takom prípade znáša spotrebiteľ.

b) Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Ak je tovar na sklade, zasiela ho predávajúci spotrebiteľovi najneskôr do 48 hodín po potvrdení objednávky. V prípade platby vopred na účet, najneskôr do 48 hodín po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho.Dodacia doba sa riadi platnými poštovými podmienkami Slovenskej pošty, a.s.

c) V prípade, že objednaný tovar nie je v čase doručenia objednávky na sklade, bude spotrebiteľ o tejto skutočnosti oboznámený. Predávajúci následne zašle tovar spotrebiteľovi najneskôr do 48 hodín po dodaní tovaru externým dodávateľom, prípadne pri platbe prevodom po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho. Predávajúci je povinný splniť objednávku spotrebiteľa najneskôr do 30 dní od jej doručenia. Ak predávajúci zistí, že objednávku nebude schopný riadne a včas splniť, je o takej skutočnosti povinný spotrebiteľa bezodkladne informovať.

d) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené spotrebiteľom pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru spotrebiteľom.Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru),návod na používanie, prípadne záručný list.

e) V prípade, ak si spotrebiteľ riadne odoslaný tovar v úložnej lehote na dodacej pošte nevyzdvihne a pošta ho vráti predávajúcemu, je spotrebiteľ povinný nahradiť predávajúcemu škodu spočívajúcu v poštovnom za nevyzdvihnutú zásielku. Predávajúci je oprávnený odmietnuť uzavrieť ďalšiu kúpnu zmluvu so spotrebiteľom, ktorý si nesplnil povinnosť nahradiť predávajúcemu škodu spočívajúcu v zaplatenom poštovnom.6. Odstúpenie od zmluvy

a) Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

» zámer odstúpiť od zmluvy oznámi spotrebiteľ predávajúcemu písomne čo najskôr, spolu s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu, resp. adresou pre vrátenie peňazí
» v prípade už prevzatia tovaru, zašle ho spotrebiteľ na adresu predávajúceho
» tovar musí byť kompletný, v pôvodnom obale, s pôvodnými visačkami a etiketami, vrátane záručného listu a dokladu o kúpe
» tovar sa spotrebiteľovi odporúča zaslať doporučene, nie na dobierku

Pri splnení vyššie uvedených podmienok vráti predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, poštovné a iných poplatkov. Pri nesplnení niektorej z podmienok bude tovar vrátený spotrebiteľovi na jeho náklady. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, napr. z hygienických dôvodov.7. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Ak predávajúci na jeho žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu; možnosť kupujúceho obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je možné podať najneskôr do jedného roka, v sporoch, ktorých hodnota nepresahuje 20,- Eur; ak z pravidiel subjektu alternatívneho riešenia sporu nevyplýva niečo iné. Kupujúci sa musí pred podaním návrhu preukázateľne pokúsiť spor vyriešiť komunikáciou s predávajúcim.

Alternatívne riešenie sporu je pre kupujúceho spravidla bezplatné. Ak je spoplatnené, výška poplatku je stanovená subjektom alternatívneho riešenia sporu a predstavuje max. 5,- Eur. Kupujúci sa môže obrátiť s návrhom na začatie alternatívneho riešenia sporu na Slovenskú obchodnú inšpekciu alebo iný subjekt alternatívneho riešenia sporu uvedený na webovom sídle MH SR (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s).

Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže kupujúci využiť formulár (http://www.soi.sk/files/documents/formular/navrh-na-zacatie-ars.pdf) alebo ho podať prostredníctvom Európskej platformy RSO (http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm) podľa č. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online.

Ďalšie informácie o podmienkach alternatívneho riešenia sporov nájde kupujúci v zákone NR SR č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (www.slov-lex.sk) a na webovom sídle subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Poskytnutím týchto informácií si predávajúci plní svoju informačnú povinnosť vyplývajúcu z § 3 ods. 1 písm. t) zákona NR SR č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


8. Ochrana osobných údajov

Spotrebiteľ odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v informačnom systéme predávajúceho v súlade s ustanoveniami Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to výlučne na účely vybavenia objednávky alebo budúcich objednávok spotrebiteľa. Okrem toho kupujúci súhlasí s poskytnutím svojej emailovej adresy pre potreby hodnotenia spokojnosti zákazníka pre porovnávač cien Heureka.sk, ktorý ho môže kontaktovať a požiadať o vyplnenie formulára k vyjadreniu spokojnosti a hodnotenia e-shopu. Predávajúci je povinný osobné údaje spotrebiteľa chrániť pred zverejnením, sprístupnením, poskytnutím tretej osobe alebo iným zneužitím alebo použitím v rozpore s oprávnenými záujmami spotrebiteľa. Osobnými údajmi, ktoré predávajúci spracúva, sú meno a priezvisko spotrebiteľa, jeho korešpondenčná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa.Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie spotrebiteľa i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.9. Orgány dozoru a dohľadu

Na základe zákona č. 22/2004 o elektronickom obchode sa zákazníci v prípade potreby môžu obrátiť na orgán dozoru dohľadu, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia pre Nitriansky kraj so sídlom:


Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/772 02 16
fax č. 037/772 00 24

REKLAMAČNÝ PORIADOK
pre internetový obchod www.nelinka.sk

1.ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Spoločnosť Mgr.Dana Ondrušeková so sídlom Lehota 747, 95136 Lehota pri Nitre, IČO: 40950638, DIČ: 1073655583, IČ DPH: SK1073655583 zapísaná v Živnostenskom registri OÚ Nitra, č. ŽO 2004/01471/2 číslo živnostenského registra 341-6961, miesto podnikania: Lehota 747, 95136 Lehota ( na účely tohto Reklamačného poriadku ďalej len "Mgr. Dana Ondrušeková" alebo „predávajúci“) v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb , zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluve uzavretej na diaľku“), Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb., Zákona č. 372/1990 Zb. riadne informuje spotrebiteľa (ďalej aj „zákazník" alebo „kupujúci") o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia") vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

1.2. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"), zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluve uzavretej na diaľku“), zákona č. 372/1990 o priestupkoch ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

1.3. Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom zákazníkovi.

1.4. Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpnu zmluvu uzavretú na diaľku(ďalej len "Zmluva") na základe elektronickej alebo telefonickej objednávky medzi spoločnosťou Mgr. Dana Ondrušeková a kupujúcim – spotrebiteľom a jej akceptácie podľa podmienok upravených vo Všeobecných obchodných podmienkach internetového obchodu www.nelinka.sk. Kde sa v tomto Reklamačnom poriadku používajú pojmy "kupujúci" a "predávajúci" rozumejú sa tým zmluvné strany Zmluvy, a kde sa používa pojem " tovar" rozumie sa tým predmet kúpy zo Zmluvy.

1.5. Kupujúcim sa pre účely tohto Reklamačného poriadku rozumie osoba, ktorá je spotrebiteľom v zmysle ust. § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Spotrebiteľ je koncový zákazník, ktorý je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá nakupuje tovary alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti (ďalej len „Kupujúci“).

1.6. Bez ohľadu na iné ustanovenia, v prípade ak je druhou zmluvnou stranou kúpnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou Mgr. Dana Ondrušeková podnikateľ, resp. osoba ktorá nie je spotrebiteľom v zmysle ust. § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zodpovednosť predávajúceho za vady sa riadi výhradne príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

1.7. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho( spotrebiteľa) v prípade dodania tovaru spoločnosťou „Mgr. Dana Ondrušeková“ ako predávajúcim v rozpore so Zmluvou, odstúpenie od Zmluvy zo strany kupujúceho a podmienky uplatnenia nárokov z vád zakúpeného tovaru.

1.8. Predávajúci „Mgr. Dana Ondrušeková“ poskytne kupujúcemu s dostatočným predstihom pred odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim informácie o kupovanom tovare, aby sa kupujúci mohol jasne a zrozumiteľne oboznámiť najmä s jeho parametrami, cenou, spôsobom dopravy tovaru, úhradou za kupovaný tovar (t.j. platobnými podmienkami) a lehotou dodania, a taktiež jasne a zrozumiteľne oznámi kupujúcemu a uvedie všetky ďalšie požadované informácie, najmä informácie v zmysle § 3 a § 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluve uzavretej na diaľku v platnom znení. Predávajúci „Mgr. Dana Ondrušeková“ taktiež poskytne kupujúcemu s dostatočným predstihom pred zakúpením služby, t.j. pred odoslaním objednávky kupujúceho na zakúpenie služby, informácie o charaktere poskytovanej služby a jej cene, resp. všetky ďalšie požadované informácie, najmä informácie v zmysle § 3 a § 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluve uzavretej na diaľku, v platnom znení.2. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU

2.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

2.2. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

2.3. Pri použitých veciach (napr. predvádzací model) je záručná doba 12 mesiacov. Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Použité veci sú zo strany predávajúceho viditeľne označené ako použité a je pri nich uvedená informácia o ich skrátenej záručnej dobe.

2.4. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste.

2.5. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list).Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

2.6. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

2.7. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene tovaru, resp. jeho časti začne plynúť nová záručná doba od prevzatia tovaru, resp. jeho časti.

2.8. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú. Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti, ak neboli uplatnené do 12 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci kupujúcim.

2.9. Ak predávajúci pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne zákazníka pri ponuke daru upozorniť. Ak má dar vady, na ktoré predávajúci zákazníka neupozornil, je zákazník oprávnený ho. Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je zákazník povinný vrátiť predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar.3. UPLATNENIE PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY (REKLAMÁCA)

3.1. Každý spotrebiteľ má právo na výrobky a služby v dobrej kvalite, uplatnenie reklamácie - uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby.

3.2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

3.3. Predávajúci je povinný upozorniť kupujúceho na vady veci, o ktorých predávajúci v čase uzatváranie zmluvy vie. Ak ide o zjavné vady alebo o vady, ktoré možno zistiť z príslušnej evidencie, nemožno uplatňovať nárok zo zodpovednosti za vady, ibaže predávajúci výslovne ubezpečil kupujúceho, že vec je bez akýchkoľvek vád

3.4. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim. Adresy a telefónne kontakty záručných servisov nájde kupujúci v záručnom liste.

3.5. Kupujúci má pri uplatnení reklamácie právo:

3.5.1. aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená, ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

3.5.2. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

3.5.3. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

3.5.4. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

3.6. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo záručný servis je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do 3 pracovných dní, zaslať výrobok na vlastné náklady na odborné posúdenie. Túto povinnosť má aj záručný servis.

3.7. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie. Pri uplatnení reklamácie prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie je predávajúci povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

3.8. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

3.9. Kupujúci má právo neprevziať tovar od dopravcu pri doručení iného typu tovaru alebo v prípade dodania tovaru v rozpore so Zmluvou (s objednávkou kupujúceho), v prípade dodania tovaru v poškodenom obale alebo pri dodaní tovaru bez príslušných daňových a predajných dokladov (faktúra). V prípade dodania tovaru v rozpore so Zmluvou má kupujúci právo na to, aby mu predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal tovar v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve a to podľa požiadavky kupujúceho, buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou, ak nie je takýto postup možný, má právo kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť.4.VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

4.1. Pri predkladaní tovaru na reklamáciu:

a) je potrebné predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom preukázať, že tovar bol kúpený u predávajúceho.
b) tovar treba zaslať čistý( zbavený nečistôt a zodpovedajúci základným pravidlám hygieny).
c) v prípade, že si zákazník uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál záručného listu.
4.2. Spotrebiteľ je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne záväzných pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo návodu na použitie, užívať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou.

4.2.1. Za vadu sa nepovažuje:

mechanické poškodenie výrobku v súvislosti s jeho bežným používaním (okopanie obuvi, predratie vrchnej látky na papučkách z dôvodu štvornožkovania, predratie podšívok vplyvom nosenia, deformácia stielok vplyvom potu)
opotrebenie vplyvom nesprávneho výberu a používania a v dôsledku nedodržania zásad ošetrovania a údržby (pranie obuvi)


5.SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

5.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

5.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

5.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

5.4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).

5.5. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretíkrát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

5.6. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

5.7. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu, t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

5.8. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

5.9. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

5.10. Ak dôjde k výmene chybného výrobku za nový začne plynúť záručná doba od prevzatia novej veci. V prípade, ak bola vymenená súčiastka na veci začne plynúť záručná doba vzťahujúca sa na túto novú súčiastku od prevzatia tejto novej súčiastky. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

5.11. Predávajúci môže reklamáciu uplatnenú do 12 mesiacov od kúpy zamietnuť len na základe odborného posúdenia. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.6.ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PRI PREPRAVE

6.1. Ak zmluva neurčuje, ako sa má tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu, je predávajúci povinný tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre taký tovar v obchodnom styku, alebo ak nemožno tento spôsob určiť, spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru.

6.2. Kupujúci je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, pričom sa prihliadne na povahu tovaru. Ak zmluva určuje odoslanie tovaru predávajúcim, môže sa prehliadka odložiť až do doby, keď je tovar dopravený do miesta určenia. Ak je však tovar smerovaný počas prepravy do iného miesta určenia alebo ho kupujúci znova odosiela bez toho, aby mal kupujúci možnosť primeranú povahe tovaru si ho prezrieť, a v čase uzavretia zmluvy predávajúci vedel alebo musel vedieť o možnosti takej zmeny miesta určenia alebo takého opätovného odoslania, prehliadka sa môže odložiť až do doby, keď je tovar dopravený do nového miesta určenia.

6.3. Zodpovednosť za vady pri preprave má predávajúci alebo prepravná spoločnosť, ktorá prepravu zabezpečuje.

6.4. Reklamácia pri preprave

6.4.1. Pri preberaní tovaru skontrolujte počet balíkov. Ak počet preberaných balíkov nesúhlasí s počtom balíkov uvedených v preberacom protokole, zasielku nepreberajte.

6.4.2. Ak je pri preberaní zásielka poškodená alebo obal je viditeľným spôsobom porušený, máte právo zásielku neprebrať alebo spísať s prepravcom Protokol o škode. Ak ste spísali protokol o škode a zásielku prevzali, prosím, informujte nás o tejto skutočnosti čo najskôr mailom alebo telefonicky, aby sme vzniknutú situáciu mohli začať riešiť, čo najskôr.

6.4.3. Ak zistíte poškodenie až po prebraní tovaru, oznámte nám túto skutočnosť čo najskôr mailom, telefonicky alebo vyplnením formulára a následne Vás budeme kontaktovať.MIESTO UPLATNENIA REKLAMÁCIE

Mgr. Dana Ondrušeková

Lehota 747

95136, Lehota

Mail: nelinka.sk@gmail.com , tel.: 0905 280 912
Zobraz celé podmienky
danka32: V našom e-shope www.nelinka.sk nájdete veľa kvalitných papučiek, koženú obuv, gumáky a disney oblečko.
Zobraziť hodnotenia:
montrojruza
14. feb 2024
Ďakujem za nákup, odporúčam 🙂
danka32
14. feb 2024
Ďakujem
caroline276
16. jan 2024
Odporúčam
danka32
16. jan 2024
Ďakujem
momo3
11. jan 2024
Dakujem pekne za krásne vankúšiky v top stave - rada pridávam hodnotenie 1* 🙂👍
danka32
11. jan 2024
Dakujem krasne🙂
lidazu89
2. jan 2024
Výborná komunikácia,rýchle odoslanie,s obchodom aj s tovarom som nesmierne spokojná.Všetkým rada odporúčam 😊
janka199
22. dec 2023
Super obchod, super predávajúca, vysoko odporúčam.
danka32
23. dec 2023
Ďakujem
luciasarah19
22. dec 2023
Ďakujem za krásnu mikinu, rýchla a ochotná komunikácia, teším sa niekedy nabudúce🙂
danka32
22. dec 2023
Dakujem🙂
janac1974
20. dec 2023
Dobrý deň.Ano prišiel.Ďakujem.
danka32
20. dec 2023
Ďakujem
evelin2533
12. dec 2023
Predávajúcu odporúčam. Ďakujem za pekné oblečenie, rýchle dodanie a príjemnú komunikáciu.
danka32
12. dec 2023
Ďakujem
adikapa
30. nov 2023
Odporúčam mamicku🙂100%spokojnost🙂dakujeem
danka32
30. nov 2023
dakujem🙂