Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri
Hlohovec    16     Profil používateľky
V prvom rade sa Vám chcem veľmi pekne poďakovať, že ste sa rozhodli navštíviť môj internetový obchodík. Verím, že budete spokojné s mojou ponukou a pri akýchkoľvek otázkach ma môžete kontaktovať na každú Vašu reakciu sa už teraz veľmi teším.
Pekný deň.
Obchodné podmienky:
Prevádzkovateľ internetového obchodíku
Názov spoločnosti: Katarína Gulová -Kaňa
Ulica a číslo: Manckovičova 2407/11
Mesto a PSČ: Hlohovec 920 01
Štát: SR
IČ: 46 823 646
DIČ: 1082144591
IBAN: SK07 8360 5207 0042 0609 9980 . Prosím toto číslo účtu je určené iba na predaj nových vecičiek. Ďakujem
Štatút Chráneného pracoviska na keramickú dielňu máme priznaný od 01.10.2012.
Zodpovedná osoba a kontakt
Zodpovedná osob: Katarína Gulová
e–mail: gulova.katarina@gmail.com
Tel.kontakt: +421915339770


Všeobecné obchodné podmienky
Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve stanovené inak. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že akceptuje obchodné podmienky pre dodávky tovaru vyhlásené predávajúcim, že sa s nimi oboznámil a že s nimi súhlasí. Práva a povinnosti, ktoré neupravujú tieto obchodné podmienky, sa riadi obchodným zákonníkom, prípadne ďalšími záväznými právnymi predpismi .

1) O zaslaní osobných údajov
Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu). Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné
údaje vymaže zo svojej databázy. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný Kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.


2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva
Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.
Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.
Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku tovaru možno zrušiť pred jeho expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom, prípadne telefonicky. Ak tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania. Pri objednávke výrobkov z keramiky, alebo trička na mieru, podľa predstáv zákazníka, možno objednávku zrušiť iba pred zadaním do výroby, čo je do 12 hodín od prijatia objednávky. Pri zrušení objednávky, ktorá sa začala vyrábať podľa predstáv zákazníka, alebo priamo na jeho mieru, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s výrobou a nákupom materiálu na zhotovenie výrobku.
Storno objednávky
Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

3) Druhy dopravy verejnými prepravcami:
Osobný odber
Objednávku je možné vyzdvihnúť si osobne, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. V ostatných prípadoch vás budeme informovať. Objednávky je možné vyzdvihovať "od 8:00 – 17:00", mimo túto dobu po dohode.
Tovar doručovaný Slovenskou poštou - Obchodný balík
Výšku poštovného určíme na základe dohody a podľa taríf Slovenskej pošty. Zásielky neposielame obyčajným poštovným, iba doporučene.
U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí!
POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.
Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom. K poštovnému účtujeme balné poplatky, podľa veľkosti zásielky od 0,35 € do 1,50 € za balík.
4) Záruka
V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je uvedená u každého výrobku v detaile tovaru. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.
5) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie
V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel, alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.
Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.
6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy
Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia. Tovar možno vrátiť nepoškodený, nepoužívaný v pôvodnom balení.
Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.
Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).
Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:
na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal,
na dodávku novín, periodík a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii.
Od zmluvy nemôže odstúpiť spotrebiteľ ani v prípade, ak si objedná a zakúpi tovar – výrobok, ktorý bol vyhotovený na objednávku, podľa predstáv spotrebiteľa na zákazku!!! Takýto tovar je možné iba reklamovať.
7) Doručenie a dodacie podmienky
Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny.
Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.
Dodacia lehota
Dodacia lehota začína bežať odo dňa objednávky za podmienky, že sme obdržali všetky podklady, ktoré sú nutné pre včasné vybavenie objednávky.
Expedícia prebieha od 3 – do 10 pracovných dní od prijatia objednávky. Pri voľbe platby na účet predávajúceho platí táto lehota od dátumu prirátania čiastky na účet predávajúceho. Tovar, ktorý je fyzicky skladom, expedujeme Slovenskou Poštou z pravidla do 2-5 pracovných dní . Tovar, ktorý fyzicky nie je na sklade , je označený dostupnosťou. Tovar na objednávku teda zasielame až po jeho naskladnení (viď. dostupnosť). V prípade, že sa jedná o tovar, ktorý sa vyrába na zákazku, podľa predstáv zákazníka je dodacia lehota 2 - 4 týždne.
Ďalšie možné dodacie termíny sú stanovené podľa individuálnej dohody so zákazníkom.

Ako postupovať pri vrátení tovaru:
• Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
• Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.
Ako zásielku pripraviť
Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).
8) Spôsoby úhrady
Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy.
platba dopredu - pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohový list so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet číslo : IBAN SK07 8360 5207 0042 0609 9980.

dobierka - objednaný tovar Vám zašleme poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti.
osobný odber - platí v hotovosti pri osobnom odbere.

9) Reklamácie
V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.

10) Reklamačný poriadok
Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.
Ako postupovať
V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu - "Katarína Gulová – Kaňa, Manckovičova 2407/11, 920 01 Hlohovec". Preprava je hradená stranou predávajúceho. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, faktúru, dodací list, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.
Váš "Darčekový obchod Kaňa"
Obchodné podmienky sú platné od 01.10.2016 do odvolania.
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

Obchodné podmienky platia na nové veci.
Zobraz celé podmienky
Zobraziť hodnotenia:
votrelcek
14. máj 2021
Odporucam predavajucu .Obchod prebehol v poriadku, rychle dodanie, komunikacia v poriadku. Dakujem
lucanka49
9. dec 2020
Odporúčam všetkým 🤗👍 krásna tvorba na tričká 👌😉
libitka
15. dec 2020
Ďakujem, želám krásne sviatky 🌹😊
luciferik9
8. dec 2020
Veľká spokojnost. Odporucam
libitka
15. dec 2020
Ešte raz ďakujem a želám krásne sviatky 🌹😊
modrousko
29. sep 2020
Určite odporúčam... Rýchle dodanie.. Pekný tovar
libitka
29. sep 2020
Ďakujem 💐🌹🌺
kijukiju
11. aug 2020
...super krásne tričká, super komunikácia a ústretovosť...odporúčam!!!!!
libitka
11. aug 2020
Ďakujem 💐😊🌹
hili
27. júl 2020
Max spokojnost, mila predavajuca, pekne veci, ochota a komunikacia na vybornu, urcite odporucam a moc dakujem. 🙂
libitka
1. aug 2020
Ďakujem krásne za hodnotenie 🌹
srimr
13. feb 2020
Ultra rýchle vybavenie, veľká spokojnosť, krasna kvalitná práca a materiál 👌 10 z 10
libitka
13. feb 2020
Ďakujem krásne za hodnotenie 🌷 Verím, že trička budú robiť iba radosť🌹
miriskaz
19. dec 2019
Bolo mi ctou,s touto uzastnou ,trpezlivou a milou maminkou. Dakujem krasne,pekne sviatky.🎄💝
libitka
23. dec 2019
Ďakujem i ja Vám želám krásne sviatky. 💐🌹
micka1305
18. dec 2019
Odporúčam 👌 😊
libitka
23. dec 2019
Ďakujem a želám krásne sviatky 🌹
svadba0510
8. okt 2019
Dakujem, krasne body na zelanie podla predstav.
libitka
23. dec 2019
Ďakujem a želám krásne sviatky 🌹
corazon76
18. dec 2018
Mamicku odporucam. Rychly, bezproblemovy obchod.
libitka
23. dec 2019
Ďakujem krásne 🌹💐
korica
10. dec 2018
100% odporúčam krásna praca👕👍
libitka
10. dec 2018
Ďakujem krásne za hodnotenie 🌹
kamila.zrnikova
21. nov 2018
👍 Ďakujem za krásne tričko a rýchle dodanie. K.
libitka
10. dec 2018
Aj ja ďakujem 🌻
lubka1209
25. okt 2018
Vrelo odporucam,velka spokojnost
libitka
10. dec 2018
Ďakujem 🌹
gaabinkaa
22. aug 2018
Dakujem a odporucam vsetkym. 🙂👍👏😉
libitka
22. aug 2018
Aj ja veľmi pekne ďakujem 🌷
dzindzi
12. aug 2018
Mila predavajuca,zodpovedna,dobra komunikacia,dobry tovar,odporucam👍
veronika91632
10. aug 2018
Precezna praca, super komunikacia, rychle dodanie. Vrelo odporucam.
ivetaradaciova
10. júl 2018
Maximálna spokojnosť, odporúčam 😊😉
libitka
10. júl 2018
Ďakujem krásne aj ja ďakujem za nákup 🌹🌷
lulu_
14. jún 2018
100% spokojnosť so všetkym 👍 Ďakujem za krásne tričko a za trpezlivosť 😊
libitka
15. jún 2018
I ja ďakujem krásne za nákup🌹
lucinka5
7. jún 2018
Predávajúcu na 1000% odporúčam... všetko prebehlo na 1*👍👏
libitka
15. jún 2018
Ďakujem krásne za hodnotenie i za nákup 🙂
melissa7
31. máj 2018
Rýchla komunikácia, super obchodík, určite odporúčam! 🙂
libitka
31. máj 2018
Ďakujem krásne za hodnotenie a skvelý a milý prístup 🌹
evkao
6. mar 2018
Ďakujem za obcodík, maximálna spokojnosť, rýchle doručenie, rada odporúčam 🙂
libitka
6. mar 2018
ďakujem krásne za hodnotenie 🌹🌹
sisinka0604
24. jan 2018
Maminku vrelo odporúčam 🙂 dakujem ešte raz
libitka
24. jan 2018
I ja veľmi pekne ďakujem 🌷
erika225
22. dec 2017
Maminku odporucam na 100% mila,ochotna a spolahliva predavajuca 🙂 dakujem za papučky 🙂
libitka
22. dec 2017
Ďakujem krásne za hodnotenie🌷
luciia1981
11. dec 2017
dakujem za krasne urobene tricka aj za trpezlivost 🙂 vsetky palce hore 👍
libitka
11. dec 2017
Ďakujem i ja krásne za hodnotenie 🌹
martinarr
21. nov 2017
Odporucam. Tricka su super. Urcite este rada nakupim 🙂
libitka
21. nov 2017
Ďakujem krásne, teším sa že sa páčia 🌹
hatam
3. nov 2017
Velmi mila,ochotna a ustretova predavajuca. Odpirucam vsetkymi desiatimi ☺👍
libitka
3. nov 2017
Ďakujem krásne za hodnotenie 🌹🌹🌹
ivanacuky
28. okt 2017
Rýchly bezproblémový obchodík. Môžem len odporučiť 👍
libitka
28. okt 2017
Ďakujem krásne 🌹🌹🌹
2609
13. okt 2017
dakujem spokojnost velka 🙂
libitka
13. okt 2017
Aj ja ďakujem 🌹🌷🌹
mahuliena_biela
5. okt 2017
Milá predávajúca maminka, obchodík bez problémov, rada odporúčam.
libitka
5. okt 2017
Ďakujem 🙂 🌹 🌷
janus123
21. sep 2017
Úžasný obchodík Ďakujem veľmi pekne určite odporúčam veľmi milý prístup a bleskové doručenie👍😘
libitka
21. sep 2017
Ďakujem krásne za hodnotenie 🌹
anina23
20. sep 2017
maximalna spokojnosnost krasne dakujem za super tričko🙂
libitka
21. sep 2017
Ďakujem za super obchodík 🌹
mirusik1112
19. jún 2017
skvela predavajuca.rychle jednanie.vrelo odporucam.👍
mirusik1112
14. jún 2017
velmi rychle vybavenie.vrelo odporucam😍
martin75
25. máj 2017
Dakujeme za super tenisky, aj velmi prijemnu spolupracu, vsetkym ODPORUCAM 🙂.
janka_niu
11. máj 2017
Ďakujeme krásne, maximálna spokojnosť😉
korica
19. apr 2017
Krásna práca, mila pani, vrelo všetkym odporúčam
mrsulka
30. mar 2017
Mamičku odporúčam 🙂 super komunikácia a rýchle dodanie. Ďakujem
libitka
30. mar 2017
Ďakujem krasne za hodnotenie ❤
zlatarybka10
27. mar 2017
milá, ochotná, odporúčam,🙂
lenkas1234
16. mar 2017
Odporúčam na 100%, milá predávajúca, rýchly obchodík🙂
libitka
16. mar 2017
Ďakujem krásne za hodnotenie ❤
inga1575
6. mar 2017
odporúčam na 1000%, veľká ústretovosť a ochota
libitka
6. mar 2017
Ďakujem krásne za hodnotenie 🙂
sulavikova
22. feb 2017
maximálna spokojnosť, určite odporúčam.
zuzi_bubi
14. feb 2017
super obchodík, milá spolupráca, z mojej strany maxim.spokojnosť🙂😉
bubu2125
13. feb 2017
Dakujem za kabatik, je super 🙂 mamicku vrelo odporucam 🙂
libitka
13. feb 2017
Ďakujem krásne za hodnotenie 🙂
onestar
3. feb 2017
len a len odporucam...❤
libitka
3. feb 2017
❤ Ďakujem za hodnotenie 🙂
domca92
1. feb 2017
Super predavajuca
libitka
1. feb 2017
Ďakujem veľmi pekne za hodnotenie určite mi veľmi pomôže 🙂 Ďakujem
fugynka
1. feb 2017
Predavajucu vrelo odporucam. Som spokojna ☺
libitka
1. feb 2017
Ďakujem za odporúčanie.
magdalenkami
31. jan 2017
spokojnost s kominikaciou i tovarom ,odporucam🙂
libitka
1. feb 2017
Ďakujem za hodnotenie 🙂
bedyova
27. jan 2017
Predavajucu odporučam. 👍 🙂
libitka
27. jan 2017
Ďakujem veľmi pekne za hodnotenie.
broskinka012
30. dec 2016
Predávajúcu vrelo odporúčam všetko prebehlo na jednotku 🙂
libitka
30. dec 2016
Ďakujem veľmi pekne za hodnotenie 🙂