Šaľa    275     Profil používateľky
Teší nás, že ste si vybrali z našej ponuky, odoslaním objednávky súhlasíte s uvedenými obchodnými podmienkami.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Prosím nezabúdajte do Vami zadanej objednávky zadať:
meno, priezvisko (pripadne názov firmy- IČO, DIČ)
adresu dodania: ulicu ,číslo domu , PSČ , obec (mesto)
fakturačnú adresu ak sa odlišuje od adresy dodania
telefonický kontakt je podmienkou pri doručení kuriérom a emailovú adresu
spôsob platby (platba vopred alebo na dobierku), nezabudnite zadať variabilný symbol pri platbe za tovar vopred na základe obdržanej proforma faktúry.

OBJEDNÁVKU BEZ UVEDENÝCH ÚDAJOV NEVIEME VYBAVIŤ

KOMUNIKÁCIA
- komunikovať s Vami prostredníctvom e-mailov i telefonicky bude p.Anet
- pre komunikáciu požívajte výhradne jednu emailovú adresu a to tú, z ktorej ste zadali Vašu objednávku, naša kontaktná emailová adresa pre Vaše objednvávky z MK je objednávky@slnieckovo.sk
- telefonický kontakt 0918 477 351 môžete využiť v pracovných dňoch od 8,00 do 15,30 hod. Prosím o dodržiavanie uvedeného času pre tel. komunikáciu s Vami. Ďakujeme!
Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIA

Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim.
Kupujúci je osoba (fyzická alebo právnická), ktorá odoslala elektronickú objednávku prostredníctvom stránky modrykonik, alebo zadala objednávku emailom, písomne, osobne, telefonicky a uzatvorila tak s predávajúcim zmluvu na diaľku, prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie.

Kupujúci–spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy na diaľku nekoná v rámci svojej obchodnej, alebo podnikateľskej činnosti a tovar alebo vecné plnenia z poskytnutej služby jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.

Objednanie tovaru

Objednávka realizovaná kupujúcim na internetovom portáli www.modrykonik.sk, prípadne emailom, písomne, osobne, telefonicky je návrhom kúpnej zmluvy, podľa ktorej bude realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním tohto návrhu predávajúcim a jeho potvrdením vo forme e-mailovej správy. Odoslaním objednávky sa táto stáva pre kupujúceho záväznou. Kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom, týmito obchodnými podmienkami, a súhlasí s nimi. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.

Storno objednávky

Kupujúci má právo bezplatne stornovať objednávku (e-mailom, telefonicky) alebo jej časť aj bez udania dôvodu, kedykoľvek pred jej potvrdením zo strany predávajúceho . Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká až po záväznom písomnom potvrdení prijatej objednávky zo strany predávajúceho.

Predávajúci má právo stornovať objednávku alebo jej časť, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky alebo časti objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom, pričom sa kupujúci a predávajúci môžu dohodnúť na dodaní náhradného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti kupujúcim, budú finančné prostriedky kupujúcemu vrátené do 7 pracovných dní na účet, z ktorého bola platba realizovaná, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.


Dodacie a platobné podmienky

Miesto dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky plnenia nie je inštalácia predmetu plnenia. Cena za doručenie tovaru kupujúcemu je stanovená nasledovne:

CENA ZA DORUČENIE (platí pre SR) :

1. osobný odber - v Šali 0,00 € ( predajňa Slniečkovo, Štúrova 6, Šaľa )
doručenie kuriérom, platba prevodom na účet 3,90 €
doručenie kuriérom, dobierka 4,90 € (3,90 € + 1,00 € )
2. ak to váha a rozmery tovaru dovoľujú, bude Vám ponúknuté aj doručenie cez Sl.poštu

Pri doručení tovaru mimo SR, účtuje predávajúci poštovné podľa platných taríf Slovenskej pošty. O výške poštovného bude kupujúci informovaný e-mailom.

Platobné podmienky

Kupujúci za tovar zaplatí v € (prípadne inej mene) spôsobom dohodnutým v objednávke, a to:

- platbou v hotovosti pri osobnom prevzatí

- dobierkou – kupujúci za tovar zaplatí pri prevzatí tovaru (zvyčajne pracovníkovi kuriérskej služby alebo pošty)

- úhradou na účet bankovým prevod

Dodacie lehoty.

Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto odberu, ktoré si kupujúci uviedol v objednávke. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nemusia byť akceptované.


Cenové podmienky

Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené v internetovej ponuke s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na internetovej stránke. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný (platná je cena uvedená v objednávke v momente objednania tovaru).

Akciové ceny platia na príslušný kalendárny mesiac, resp. do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
Ceny výrobkov sú uvedené bez nákladov na dopravu.
Záručné podmienky a záručná doba
Na dodávaný tovar je poskytnutá záručná doba minimálne 24 mesiacov. Na vybrané druhy tovaru môže byť poskytnutá aj dlhšia záručná doba. Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru kupujúcim. Ku každému tovaru je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (daňový doklad), návod na použitie výrobku, príp. záručný list (za záručný list sa považuje aj daňový doklad).Reklamácie

Reklamácia chýb tovaru zistených počas záručnej doby sa riadi reklamačným poriadkom.Reklamáciu je možné uplatniť v sídle predavajúceho (uvedené v daňovom doklade), v ktorejkoľvek prevadzkárni predávajúceho alebo prostredníctvom zmluvných servisných partnerov, ktorí sú uvedení v záručnom liste.
Reklámacie
V prípade, že výrobok, ktorý ste si u nás kúpili nefunguje tak, ako by mal, postaráme sa o nápravu.
Ako postupovať?
Pred odoslaním reklamácie nás prosím kontaktujte na e-mail objednavky@slnieckovo.sk alebo na naše telefónne číslo, kde Vám poskytneme asistenciu pri riešení reklamácie. Niekedy je možné vyriešiť problémy našimi radami, alebo dodaním dielu bez toho, aby sme požadovali doručenie celého tovaru.
Záručná lehota je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru.
Zároveň sme pripravení Vám pomôcť i v prípadoch, keď záručná lehota výrobku už uplynula.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

vydáva v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a súvisiacimi právnymi predpismi tento

REKLAMAČNÝ PORIADOK PRE predaj na portáli modrykonik

(ďalej len "Reklamačný poriadok")

I. Úvodné ustanovenia
1.1. Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpnu zmluvu uzavretú na základe elektronickej objednávky a jej akceptácie medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nakupuje tovar za účelom osobnej spotreby fyzických osôb a nie za účelom podnikania, podľa podmienok upravených vo Všeobecných obchodných podmienkach (ďalej len "Zmluva"). Kde sa v tomto Reklamačnom poriadku používajú pojmy "kupujúci" a "predávajúci" rozumejú sa tým zmluvné strany Zmluvy, a kde sa používa pojem " tovar" rozumie sa tým predmet kúpy zo Zmluvy.
1.2. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho pri dodaní tovaru v rozpore so Zmluvou, odstúpenie od Zmluvy zo strany kupujúceho, a podmienky uplatnenia nárokov z vád zakúpeného tovaru.
1.3. Predávajúci poskytne kupujúcemu s dostatočným predstihom pred uzavretím Zmluvy informácie o kupovanom tovare, aby sa kupujúci mohol zoznámiť najmä s jeho parametrami, cenou, spôsobom dopravy, úhradou a lehotou dodania.
II. Vrátenie tovaru
2.1.Kupujúci má právo neprevziať tovar od dopravcu pri doručení iného typu tovaru alebo v prípade dodania tovaru v rozpore so Zmluvou (s objednávkou kupujúceho), v prípade dodania tovaru v poškodenom obale. V prípade dodania tovaru v rozpore so Zmluvou má kupujúci právo na to, aby mu predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal tovar v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou, ak nie je takýto postup možný, má právo kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť.
2.2. V zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji má kupujúci právo od Zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote.
2.3. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa bodu 2.2. tohto Reklamačného poriadku je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.
2.4. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, kupujúci nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy, ktorej predmetom sú:

predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
predaj zvukových alebo obrazových záznamov, ktoré spotrebiteľ rozbalil
predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa (napr. na mieru), alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru objednaného v neobvyklom množstve čo je viac ako 5ks z jedného druhu tovaru.
predaj tovaru, ktorý z hygienických dôvodov nemožno vrátiť po vyskúšaní (spodná bielizeň, odsávačky z nosa, prsné odsávačky, matrace, potreby na dojčenie, zubné kefky a pod.)

Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v originálnom obale, spolu s faktúrou alebo kópiou faktúry, či iným dokladom o zaplatení, riadne zabezpečený proti poškodeniu.

III. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU
3.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov (§ 620 Občianskeho zákonníka).
3.2. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, predavajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (§619 Občianskeho zákonníka).
3.3. Pri použitých veciach (napr. predvádzací model) je záručná doba 12 mesiacov (§ 620 ods. 2 Občianskeho zákonníka).
3.4. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste (§ 620 ods. 5 Občianskeho zákonníka).
3.5. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (§ 621 Občianskeho zákonníka).
3.6. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (§ 627 Občianskeho zákonníka).
3.7. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
3.8. Ak predávajúci pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne zákazníka pri ponuke daru upozorniť(§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak má dar vady, na ktoré predávajúci zákazníka neupozornil, je zákazník oprávnený ho vrátiť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je zákazník povinný vrátiť predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar (§ 457 Občianskeho zákonníka v spojení s § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

IV. UPLATNENIE PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY (REKLAMÁCA)
4.1. Kupujúci si uplatňuje právo na opravu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho. Ak je v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu (ďalej len „záručný servis"), ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, kupujúci si uplatní právo na opravu v tomto záručnom servise (§ 625 Občianskeho zákonníka). Adresy a telefónne kontakty záručných servisov nájde kupujúci v záručnom liste.
4.2. Ostatné práva zo zodpovednosti za vady, t.j. právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) a právo na primeranú zľavu si kupujúci uplatňuje v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho.
4.3. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo záručný servis je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Predavajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do 3 pracovných dní, zaslať výrobok na vlastné náklady na odborné posúdenie (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Túto povinnosť má aj záručný servis (§ 18 ods. 8 Zákona o ochrane spotrebiteľa).
4.4. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie (§ 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu.
4.5. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie alebo sms správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.

V. VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE
Pri predkladaní tovaru na reklamáciu:
a) je potrebné predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že tovar bol kúpený u predávajúceho.
b) je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.),
c) v prípade, že si zákazník uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál záručného listu.

VI. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE
5.1. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia nedostatku rozhoduje predávajúci a je povinný nedostatok bez zbytočného odkladu odstrániť (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
5.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa nedostatok týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (§ 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka).
5.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia nedostatku vymeniť chybný tovar za nechybný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).
5.4. Ak ide o nedostatok, ktorý nie je možné odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez chyby, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
5.5. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľný nedostatok, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave tovar riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za opätovné vyskytnutie sa nedostatku po oprave, sa považuje stav, ak sa rovnaká chyba vyskytne tretíkrát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.
5.6. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné nedostatky, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet nedostatkov vec riadne užívať. Za väčší počet nedostatkov sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné nedostatky, pričom každý z nich bráni v riadnom užívaní.
5.7. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú chybu (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa), t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).
5.8. Ak ide o neodstrániteľnú chybu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.
5.9. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
5.10. Predávajúci je povinný na žiadosť zákazníka poskytnúť záruku písomnou formou (t.j. vydať a potvrdiť záručný list).
5.11. Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Zrušenie objednávky a Odstúpenie od zmluvy :

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky.

V zmysle ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bolo v uvedenej lehote predávajúcemu odoslané písomné Odstúpenie od zmluvy. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu (Zbierka zákonov č. 102/2014 §10 ods. 3). Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. (V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, predávajúci vráti kupujúcemu zníženú kúpnu cenu tovaru v súlade s ustanovením § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotu jeho opotrebovania.)

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.


2. Záručné podmienky

V zmysle § 620 Občianskeho zákonníka je záručná lehota na nový tovar 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

V prípade, že sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú reklamáciu.

Reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.


Reklamačný postup je uvedený nižšie v druhej - vlastné časti podmienok predaja..


3. Vyhlásenie:

Predávajúci prehlasuje, že sa zoznámil s podmienkami, ktoré by mal spĺňať predajca ponúkajúci tovar cez internet.

Zároveň predávajúci zodpovedá za to, že vo svojich podmienkach predaja bude uvádzať požadované informácie a zároveň informácie, ktoré sú v súlade s aktuálnym znením jednotlivých zákonov.
Tovar zaslaný späť na dobierku nebude prijatý!

Ochrana osobných údajov

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.

Predávajúci sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.
Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.
Zodpovednosť za chyby na stránke
Uvedené informácie môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

Záverečné ustanovania

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Veríme, že budete s nákupom u nás spokojní.
Zobraz celé podmienky
Kategória
Cena v EUR
Veľkosť
Pre koho
Kľúčová farba

90 inzerátov

Aktualizované