Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri
PRO        138     Profil používateľky
    138     Profil používateľky
Vážený zákazník:
► Všetko vyrábam len na základe Vašej objednávky, nemám nič nachystané vopred. Výroba mi trvá v priemere 12-14 dní (dobu výroby berte prosím ako informatívny udaj, nie záväzný) .
►návrhy písmeniek a kalendárov posielam na mail na požiadanie. návrhy mením maximálne 2x, ďalšie zmeny v návrhu sú za prípatok 1,50eur.
►žiadam o strpenie, pokiaľ neodpoviem skôr, som aj zamestnaná, pracujem na tri smeny, odpisujem hneď ako je to možné
► Uprednostňujem platbu vopred na účet, ale dá sa dohodnúť aj na dobierke.

xxxx PREHĽAD POŠTOVNÉHO PRI VÝROBKOCHxxxx
Ako balík sa posielajú rastové metre, väčšie a ťažšie objednávky, prípadne v sume zákazky nad 50eur, ostatné objednávky sú posielané ako doporučený list. Balné je zahrnuté v cene dopravy.

PLATBA VOPRED PREVODOM
List doporučene 2.tr. .............................................2,00 eur
List doporučene 1.tr...............................................2,20 eur
Balík ... .....................................................................2,70 eur
Balík (pri sume zákazky nad 50eur)..................... 3,30 eur

PLATBA DOBIERKOU
List 2.tr. ....................................................................3,20 eur
Balík .... .....................................................................3,90 eur
Balík (pri sume zákazky nad 50eur)...................... 4,50 eur


O VÝROBKOCH
► Dekorácie, písmenká, magnetky kreslím v grafických programoch. Dekorácie sú z 3mm dreva navrchu s odolnou fóliou.
► Ručne maľované výrobky sú vyrobené z dreva, natreté vodeodolnou akrylovou farbou. Nalakované zdraviu neškodlivým lakom.
► Motívy zverejnené na Modrom Konikovi už nemusia byť aktuálne, preto Vám na požiadanie pošlem všetky motívy mailom alebo si ich stiahnite priamo cez link> goo.gl/XegEQX

Pri objednávke uvádzajte názov uvedený pri obrázku, je toho veľa, nemôžem vedieť, ktorý motív presne chcete

Objednávkou tovaru automaticky rešpektujete vyššie uvedené pravidlá

KOMPLETNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Čl. I

Úvodné ustanovenia

1.1 Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

1.2 Zmluva medzi objednávateľom a zhotoviteľom vzniká na základe písomnej objednávky, a to aj formou elektronickej pošty/kontaktného formulára.

1.3 Ak po prijatí objednávky neoznámi objednávateľ, že niektoré podmienky objednávky neakceptuje, má sa za to, že medzi zmluvnými stranami platia podmienky uvedené v objednávke.

1.4 Ak zhotovovateľ oznámi, že niektoré podmienky neakceptuje, zmluvný vzťah nevznikne, pokým nedôjde k dohode aj o neakceptovaných podmienkach.

1.5 Zmluva medzi objednávateľom a zhotoviteľom vzniká aj vtedy, ak objednávateľ akceptuje návrh zhotoviteľa na zmenu podmienok v objednávke. Pre zmluvný vzťah potom platia naposledy uvedené podmienky.

1.6 Dohodnuté podmienky zmluvného vzťahu je možné meniť alebo zrušiť iba výslovnou dohodou oboch zmluvných strán.

čl. II

Predmet plnenia
2.1 Predmetom plnenia je vyhotovenie výrobkov z dreva, papiera v zmysle cenníka výrobkov (ďalej len zákazka) podľa požiadaviek uvedených v objednávke.

čl. lll

Objednávanie

3.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:
a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach zhotoviteľa

b) prostredníctvom mailu
Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
3.2 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín emailom a zároveň oznámi objednávateľovi dostupnosť a približný termín dodania výrobku. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!
3.3 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
3.4 Zrušenie objednávky je zo strany objednávateľa možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu prostredníctvom e-mailu. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí zhotoviteľ objednávateľovi storno objednávky e-mailom. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, zhotoviteľ zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho.

3.5 Zhotoviteľ má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný výrobok alebo tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim z dôvodu chybne zadaných alebo nezadaných kontaktných údajov.

Čl. IV

Platba

4.1 Zhotoviteľ nie je platiteľ DPH.

4.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu výrobkov alebo tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Ako balík sa posielajú rastové metre, väčšie a ťažšie objednávky, prípadne v sume zákazky nad 50eur, ostatné objednávky sú posielané ako doporučený list. Balné je zahrnuté v cene dopravy.
Pokiaľ si objednávateľ zvolí nevhodnú tarifu poštovného vzhľadom k rozmerom, váhe zásielky, zhotoviteľ má právo zmeniť sumu poštovného pred uzavretím objednávky a objednávateľa o tejto skutočnosti upovedomiť.

4.3 Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku alebo prevodom vopred na účet predávajúceho po akceptácii objednávky. Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci informáciu o platbe, predpokladanú lehotu dodania, spôsob doručenia a iné potrebné údaje, ktoré pošle s potvrdením objednávky e-mailom. Daňový doklad (faktúra) v elektronickej podobe je plnohodnotným daňovým dokladom, v papierovej podobe sa vystaví len na vyžiadanie objednávateľa.

5.1 Platba je možná v EUR alebo v CZK.

čl. VI

Dodacie podmienky
6.1 Dodacie lehoty sú pri každej objednávke individuálne. Závisia od veľkosti a zložitosti zákazky. Dodacia lehota bude objednávateľovi upresnená pri objednávke. zvyčajná lehota výroby je 10-12 pracovných dní, k nej sa prirátava lehota doručenia prepravcom.

6.2 Zhotoviteľ zabezpečuje dopravu prostredníctvom Slovenskej pošty. Osobný odber nie je možný.

6.3 Objednávateľ je povinný prevziať vyhotovenú zákazku v termíne a spôsobom uvedeným v objednávke.

6.4 Pri preberaní produktu je objednávateľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Po prevzatí sa zákazník zaručuje, že tovar prevzal bez fyzických závad alebo poškodení. V prípade poškodenia zásielky je potrebné spísať o tom záznam s prepravcom. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

6.5 Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca.

čl. VIl

Odstúpenie od zmluvy

7.1 Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne e-mailom.

7.2 Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovnom prípade: ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek objednávateľa alebo výrobku určeného osobitne pre jedného objednávateľa- čiže v prípade, ak ide o personalizovaný produkt, napr. rámik s menom, písmenká, kalendár.

7.3 V prípade akceptovania požiadavky na odstúpenie od kúpnej zmluvy pri výrobku zhotoveného podľa osobitých požiadaviek má zhotoviteľ právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov, použitého materiálu vo výške 60% z vystavenej peňažnej čiastky.

7.4 Zhotoviteľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a)produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

b)uvedená cena produktu sa zmenila, alebo bola chybná

čl. Vlll

Reklamácia výrobku

8.1 Pokiaľ objednaný tovar nezodpovedá dohodnutým podmienkam, objednávateľ má možnosť podať reklamáciu prostredníctvom e-mailu, kde uvedie presný dôvod reklamácie. Musí tak spraviť bezodkladne po prevzatí zásielky. Reklamovať možno výrobok, ktorý bol zhotoviteľom vyhotovený chybne, so závadami, prípadne bol doručený iný výrobok, ako bol objednaný.

8.2 Objednávateľ je povinný dokázať, že s výrobkom bolo zaobchádzané správne a závada nevznikla jeho alebo iným zavinením.

8.3 Po prijatí reklamácie zhotoviteľom, objednávateľ pošle závadný výrobok doporučene na adresu zhotoviteľa a zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť závadu na výrobku na vlastné náklady bezodkladne, najneskôr do 30-tich dní od prevzatia zásielky. Zároveň objednávateľovi preplatí poštovné za vrátený tovar do 14-tich dní.

8.4 Pokiaľ ide o neodstrániteľnú závadu, ktorá nebráni v užívaní výrobku, má objednávateľ právo na zľavu z ceny.

8.5 V prípade, že závadu na výrobku nie je možné odstrániť , závada bráni v užívaní výrobku a ide jednoznačne o chybu spôsobenú zhotoviteľom, zhotoviteľ vráti objednávateľovi do 14-tich dní sumu za chybný výrobok na bankový účet. Vrátená suma nebude ponížená o výšku poštovného.

8.6 Zhotoviteľ nie je zodpovedný za vzniknuté závady spôsobené nesprávnym zaobchádzaním pri transporte, skladovaní, údržbe výrobku. Ďalej nezodpovedá za vady spôsobené nevhodným používaním.

8.7 Za reklamovanú chybu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, bežné odchýlky vo farbe dreva a charakteristické znaky drevín

8.8 Reklamovať nemožno výrobok, ktorý bol vyhotovený na základe chybných údajov zo strany objednávateľa. Pri objednávke kalendárov a personalizovaných magnetiek sa reklamácie neprijímajú z dôvodu nedostatočnej kvality fotografií dodaných objednávateľom (šum, ostrosť, farebné vyváženie apod). Za kvalitu fotografií a presnosť údajov zodpovedá objednávateľ!

8.9 Reklamovať nemožno výrobok, ktorý nezodpovedá predstavám objednávateľa

čl. lX

Ochrana osobných údajov

9.1 Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ"). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky.

9.2 Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

9.3 Zhotoviteľ neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou prepravcov, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru (najmä Slovenská Pošta).
Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail tinee.shop@gmail.com. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie.

čl. X

Záverečné ustanovenie

10.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

V Handlovej, dňa 19.12.2014

IČO 46167528
DIČ 1075084879
Zobraz celé podmienky
Zobraziť hodnotenia:
maja123189
17. sep 2020
Odporúčam maminku
miusenka82
22. aug 2020
mozem iba odporucat
sima22290
20. aug 2020
Už tretíkrát objednané u tejto mamičky a môžem len chváliť. Rýchla výroba aj odoslanie. Ďakujem krásne ☺️👌
zojinkam
6. aug 2020
Maximálna spokojnosť 👍 super maminka,super komunikácia, dodanie, krásne magnetky👏🙏👍top obchodík na 1*🙏👍👏🤗všetkým odporúčam 👏👍🙏 srdečne ďakujem 🍀♥️🌺