Aký je rozdiel medzi Aspergerovým syndrómom a ADHD?

Zodpovedané
28. máj 2024

Dobrý deň,

syn má 15 rokov. Vydáva pazvuky. Kričí, že ma zabije.

Môže mať Aspergerov syndróm alebo ADHD?

Aký je rozdiel medzi týmito diagnózami?

Ďakujem

Dobrý deň,

ďakujeme, že ste sa na nás s dôverou obrátili. 

V prvom rade musíme podotknúť, že máme málo informácií, aby sme Vám vedeli dať konkrétnu odpoveď, preto píšeme len všeobecne.

Zo situácií, ktoré popisujete nie je zjavné, že ide o jednu zo spomínaných diagnóz. Keď syn na Vás kričí, že Vás zabije a vydáva pazvuky, môže to mať súvis napríklad s vnútornou frustráciou, nespracovaným hnevom, paradoxne túžbou po pozornosti a pod. V tých horších prípadoch pokojne môže ísť o poruchu správania, či poruchu osobnosti. Takéto správanie nie je typické ani pri jednej z vymenovaných diagnóz, minimálne, ak sa objavilo bez iných symptómov. Súčasne sú to ochorenia, ktorých prejavy sú badateľné už v mladšom školskom veku, nie skoro v adolescencii, do ktorej smerujem Váš syn.

Je potrebné porozprávať sa so synom v čase, keď je pokojný, ako sa cíti, aký má dôvod na takéto prejavy, či ho niečo netrápi a ako mu viete pomôcť. Poraďte sa s obvodným lekárom.

Ak Vás syn napáda a problémy sú vo viacerých oblastiach, oslovte pracovníka na oddelení sociálnej kurately na ÚPSVaR vo Vašom meste. Ak by došlo k situácii kedy ohrozuje seba alebo Vás na živote či zdraví, zavolajte RZP alebo políciu.

Rozdiel medzi diagnózami Aspergerov syndróm a ADHD Vám uvedieme predovšetkým na prejavoch:

  • Aspergerov syndróm je neurovývinová porucha mozgu, jedna z porúch autistického spektra.Prejavuje sa základnou triádou symptómov na úrovni sociálnej interakcie, komunikácie a predstavivosti. Napriek tomu sa vyznačuje normálnym inteligenčným kvocientom, v niektorých prípadoch až nadpriemerne vysokým. Ľudia s AS majú predovšetkým majú problém pri schopnosti porozumieť neverbálnym prejavom (gestá, tón hlasu, výraz a mimika tváre). Oslabená je aj komunikácie, ale súčasne majú dobrú slovnú zásobu. Ľudia s Aspergerovým syndrómom sa len ťažko začleňujú do kolektívu. Nemajú okolo seba veľa ľudí, pretože im nerozumejú a zároveň ľudia nerozumejú im. Je pre nich typická izolovanosť od okolia, ktorá nie je zámerná. Agresívne správanie nie je jedným z prejavov, ale môže sa vyskytnúť ako vyústenie extrémnej frustrácie alebo preťaženia.


  • ADHD je neurologická vývinová porucha, ktorá môže spôsobovať nepozornosť, hyperaktivitu a impulzívnosť. Ľudia s ADHD môžu pôsobiť nepokojne, majú krátku dobu pozornosti, ťažkosti so sústredením sa a konajú impulzívne alebo bezohľadne. Príznaky ADHD sa zvyčajne prvýkrát prejavia v ranom veku a väčšina prípadov sa diagnostikuje, keď majú deti šesť až 12 rokov. Príznaky sa zvyčajne zlepšujú s vekom, ale mnohí dospelí budú mať problémy aj naďalej a u niektorých sa môžu vyvinúť ďalšie psychiatrické poruchy. Najčastejšie ide o poruchy nálady a úzkostné poruchy, užívanie návykových látok alebo poruchy osobnosti. Podobne ako pri AS, ani tu nie je agresivita jedným z prejavov, ale vyskytuje sa častejšie, nakoľko je jedným z prejavov impulzivita, ktorá môže vyústiť pri veľkej frustrácii do agresivity. V mnohých prípadoch však vôbec nie je prítomná, veľa závisí od osobnosti dieťaťa.


V závere by sme Vám radi odporučili po porade s pediatrom návštevu klinického psychológa, alebo psychiatra, nakoľko takéto správanie môže naďalej eskalovať.

S pozdravom

Kristína a Veronika


Akčné rodiny
IG a FB: @akcnerodiny

V prípade otázok a potreby ďalšej pomoci nás neváhajte kontaktovať.