Môžem si uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky?

Zodpovedané
24. jan 2023

Dobrý deň,

minulý rok som bola do mája na PN a od júna som išla na materskú dovolenku.

Aké sú podmienky na daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky?

Môžem si tento daňový bonus uplatniť?

Ďakujem

Dobrý deň,

suma daňového bonusu na zaplatené úroky je daná ako 50% zo zaplatených úrokov
v danom roku, najviac však 400 ročne.

Ak úročenie úveru začalo v priebehu roka, zohľadňuje sa pomerná časť daňového bonusu, ktorá pripadá na počet mesiacov v danom roku.

Na základe potvrdenia o zaplatených úrokoch z banky je možné určiť, či a v akej výške má dlžník nárok na daňový bonus.

Daňovník má nárok na daňový bonus na zaplatené úroky z úveru, ak splní tieto podmienky:

  • Ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie má najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov.
  • Jeho priemerný mesačný príjem dosiahnutý za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom uzatvoril zmluvu o úvere na bývanie nepresiahol 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie; priemerný mesačný príjem sa vypočíta ako 1/12 zo súčtu zdaniteľných príjmov.


Nech sa darí


S prianím pekného dňa,
Lenka
email: lenkamarandmk@gmail.com