Postačí podnikateľovi ako doklad miesto faktúry aj účtenka?

Zodpovedané
13. dec 2022

Dobrý deň,

som SZČO a venujem sa online predaju antikvariátnych kníh. Kamennú predajňu nemám. Mojimi zákazníkmi sú prevažne súkromné osoby, ale niekedy si knihy kúpia aj školy a iné podniky. Doteraz som každému vystavovala faktúru vo veľkosti papiera A4 - menšiu môj poskytovateľ e-shopu neumožňuje. Od nového roka chcem prejsť na účtenky. Moje údaje sú na nej všetky aj spôsob platby, ale nie zákazníkove. Dostane vlastne doklad podobný bločku z registračnej pokladnice.

Súkromnej osobe to postačí, ale aj podnikateľovi?

Alebo bude potrebné v takých prípadoch tlačiť aj DL?

Je pravda, že by som pri predaji v hotovosti nemusela mať registračnú pokladňu?

Ďakujem

Dobrý deň,

povinnosť evidencie tržieb v pokladnici e-kasa klient vyplýva podnikateľovi v prípade prijatia tržby v hotovosti z predaja tovaru. Táto povinnosť sa však nevzťahuje na predaj tovaru prostredníctvom dobierky (ide o výnimku v zmysle § 3 ods. 2 zákona o ERP).
Nepíšete či ste platiteľom DPH, ale ja osobne by som zostala pri faktúrach.

Ak neplatíte DPH a máte nejaký svoj účtovný doklad, tak musí obsahovať:
Zákon o účtovníctve
§ 10 Účtovný doklad
(1)
Účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať
a) slovné a číselné označenie účtovného dokladu,
b) obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,
c) peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,
d) dátum vyhotovenia účtovného dokladu,
e) dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,
f) podpisový záznam osoby (§ 32 ods. 3) zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie,
g) označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia.
(2)
Účtovná jednotka je povinná vyhotoviť účtovný doklad bez zbytočného odkladu po zistení skutočnosti, ktorá sa ním preukazuje, a to tak, aby bolo možno určiť obsah každého jednotlivého účtovného prípadu spôsobom podľa § 8 ods. 5.

Faktúra/doklad neplatiteľa DPH musí podľa Obchodného zákonníka obsahovať:

  • obchodné meno,
  • sídlo alebo miesto podnikania,
  • právnu formu podnikania, ak ide o právnickú osobu,
  • identifikačné číslo, ak je pridelené,
  • označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal a číslo zápisu.


Ak ste platiteľom DPH potom sa riadite aj zákonom o DPH:
§ 71 Faktúra
§ 74 Obsah faktúry


S prianím pekného dňa,
Lenka