Čo znamená odkladacia podmienka?

Zodpovedané
17. apr 2024

Dobrý deň,

proti rozhodnutiu okresného úradu som podala odvolanie. Prišlo nám už rozhodnutie z okresného úradu (odvolacieho), v ktorom mi nevyhoveli a už nemôžem podať odvolanie, len podať žalobu na správny súd.

Keď sa na základe právoplatného rozhodnutia má začať s určitou činnosťou v súlade s harmonogramom práce (je tam viac účastníkov a firma) a ja by som podala žalobu na správny súd, tak by sa nemohlo začať s činnosťou v súlade s harmonogramom práce, kým by správny súd nerozhodol?

Je to odkladacia podmienka, keď sa druhí účastníci dozvedia hneď v začiatku o podanej žalobe na súd, tak nemôžu oni ani firma začať činnosť podľa harmonogramu práce?

Ďakujem

Dobrý deň,

podanie správnej žaloby nemá v princípe odkladný účinok, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.

Správny súd však môže na návrh žalobcu a po vyjadrení žalovaného uznesením priznať správnej žalobe odkladný účinok:

a) Ak by okamžitým výkonom alebo inými právnymi následkami napadnutého rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo opatrenia orgánu verejnej správy hrozila závažná ujma, značná hospodárska škoda či finančná škoda, závažná ujma na životnom prostredí, prípadne iný vážny nenapraviteľný následok a priznanie odkladného účinku nie je v rozpore s verejným záujmom.

b) Ak napadnuté rozhodnutie orgánu verejnej správy alebo opatrenie orgánu verejnej správy má podklad v právne záväznom akte Európskej únie, o ktorého platnosti možno mať vážne pochybnosti, a žalobcovi by inak hrozila vážna a nenapraviteľná ujma a priznanie odkladného účinku nie je v rozpore so záujmom Európskej únie.

Na základe toho, čo píšete vo svojej otázke, by som predpokladala, že žaloba odkladný účinok nebude mať zo zákona a ani jej ho súd nebude môcť priznať.


Prajem Vám pekný deň,
Zuzana Tužilová
www.tuzilova.sk
email: zuzana@tuzilova.sk