Ako a podľa čoho sa počíta úrok z omeškania pri neplatení výživného?

Zodpovedané
23. máj 2022

Dobrý deň,

bývalý partner je dlžný na výživnom 100 eur za mesiac marec 2017.

Mám nárok na úrok z omeškania?

Idem žiadať súd o zvýšenie výživného na syna.

Môžem v tejto žiadostí žiadať, aby súd vydal platobný rozkaz na toto nevyplatené výživné aj s úrokom?

Ďakujem

Dobrý deň,

obávam sa, že výživné 100 Eur za mesiac marec 2017 je premlčané, nakoľko jednotlivé splátky výživného stanoveného súdom sa premlčujú v trojročnej premlčacej lehote.

Taktiež v zmysle § 110 ods. 3 OZ „Úroky a opakujúce sa plnenia sa premlčujú v troch rokoch..."


JUDr. Renáta Smetana
hosťujúca euroadvokátka a mediátorka
kancelária: Kniežaťa Pribinu 2, 911 01 Trenčín
mail: info@advokatkaostrava.cz
web: www.advokatkaostrava.cz