Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri
renatik91
5. aug 2019
2404 

Vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom

V článku sa zdržím zbytočnej odbornej terminológie ako aj citovania ustanovení zákona a bude písaný jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom.

1. Vykonateľné súdne rozhodnutie týkajúce sa výživného, resp. súdom schválená rodičovská dohoda sú jediným možným exekučným titulom a jediným prostriedkom, ktorým možno docieliť vynútené plnenie vyživovacej povinnosti od povinného rodiča, t. j. dohoda u notára či dohoda spísaná za kuchynským stolom v eufórii sobotňajšej noci nie sú spôsobilé prinútiť druhého rodiča k plneniu tejto povinnosti a rovnako pri nich neprejde exekúcia a ani trestné oznámenie (inak povedané, je to zdrap papiera). To znamená, že ak chcete mať v rukách relevantný dokument, s ktorým môžete v prípade potreby pracovať ďalej, musíte sa obrátiť na súd či už s návrhom vo veci samej alebo s rodičovskou dohodou, ktorú súd schváli.

Len na okraj: Existuje aj možnosť mediačnej dohody, ktorá ale musí byť následne spísaná vo forme notárskej zápisnice alebo ako zmier pred súdom, aby mohla byť exekučným titulom. 

2. Ak nie je rodičovská dohoda možná a od druhej strany možno očakávať len zbytočné problémy, súbežne s návrhom vo veci samej je potrebné podať aj návrh na súd na vydanie neodkladného opatrenia vo veciach výživného. Základný rozdiel je v tom, že zatiaľ čo súd vydá uznesenie o neodkladnom opatrení do tridsiatich dní (a teda približne v tejto lehote zaviaže povinného rodiča k plneniu vyživovacej povinnosti), o návrhu vo veci samej môže rozhodnúť pokojne aj až o niekoľko mesiacov.

3. Výživné možno žiadať aj spätne, ale len vo výnimočných prípadoch (budete musieť dostatočne odôvodniť, že prečo ste sa na súd neobrátili už skôr). Ak budete vedieť dostatočne odôvodniť túto skutočnosť, môžete žiadať výživné tri roky spätne od podania návrhu, inak ho súd prizná iba odo dňa podania návrhu (nie spätne). Moja rada: Nespoliehajte sa na spätné výživné. Kritériá pre jeho priznanie sú veľmi prísne a mnoho rodičov sa už reakciami sudcov a sudkýň cítilo (zbytočne) dotknutých.

4. Rozsudky o výživnom sú vykonateľné doručením (každému samostatne). To znamená, že ak sa povinnosť ukladá otcovi, tak je vykonateľné doručením otcovi dieťaťa. Podanie odvolania nemá odkladný účinok a tak argument povinnej osoby má rovnakú silu ako ventilátor v tornáde.

5. Ak máte v rukách vykonateľné rozhodnutie súdu alebo súdom schválenú rodičovskú dohodu a napriek tomu druhá strana túto povinnosť neplní, máte dve možnosti. Prvou (a najúčinnejšou) možnosťou je navštíviť ktoréhokoľvek exekútora alebo advokáta vo vašom meste, ktorý za poplatok spíše návrh na vykonanie exekúcie. Tento poplatok si následne môžete uplatniť ako náhradu trov konania (povedzte o tom exekútorovi alebo advokátovi, on už bude vedieť, že čo s tým). Exekútora (advokáta) môžete navštíviť už v prvý deň omeškania. Zároveň v návrhu na vykonanie exekúcie môžete navrhnúť, aby súdny exekútor vydal príkaz na zadržanie vodičského oprávnenia (po jeho vydaní sa zahrajte na detektíva a zabezpečte dôkazy o tom, že šoféruje bez oprávnenia; mnohokrát je to veľmi účinná možnosť, kedy sa zanietený fanúšik svojho zhmotneného sna v podobe Felície alebo Porsche rozhodne, že tých pár eur mu za absenciu štyroch kolies nestojí). Napokon, ak sa exekútorovi nepodarí vymôcť výživné, exekučné konanie v trvaní minimálne dvoch mesiacov je jedným z podmienok nároku na priznanie náhradného výživného od štátu. Druhou možnosťou je podať trestné oznámenie (odporúčam podávať ho priamo na prokuratúre), ale len v prípade, ak povinný neplní svoju vyživovaciu povinnosť minimálne dva mesiace (dva mesiace nemusia ísť v rade za sebou, môže to byť napr. február a júl). Ak trestné oznámenie nepodá druhý rodič, má povinnosť ho podať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Takže tu môžeme vidieť jeden zo základných rozdielov: Exekútor aj v prvý deň omeškania, trestné oznámenie až po dvoch mesiacoch. Druhým zásadným rozdielom je tiež to, že exekútor výživné vymáha, zatiaľ čo orgány činné v trestnom konaní dlžné výživné nevymáhajú. Z tohto pohľadu môže byť zmyslom trestného konania len to, že povinný rodič dlžné výživné dobrovoľne uhradí, aby tak bol oslobodený spod obžaloby a vyhol sa trestu. Môže sa zľaknúť, zaplatiť, no tiež nemusí...Aj preto považujem za účinnejšiu možnosť návštevu exekútora alebo advokáta, prípadne ideálne využiť oba spôsoby. 

6. Neplnenie vyživovacej povinnosti (nech sa to akokoľvek veľmi nepáči) nie je a ani nemôže byť dôvodom pre bránenie v styku povinného rodiča s dieťaťom - ide o dve od seba nezávislé skutočnosti, ktoré sa vzájomne nepodmieňujú. Ak by ste sa rozhodli brániť v styku dieťaťa s povinným rodičom, riskujete problémy. Druhý rodič (ten, ktorému sa bráni v styku) sa totiž môže obrátiť na súd s osobitným návrhom na výkon rozhodnutia, v rámci ktorého bude súd najskôr vyzývať na dobrovoľné plnenie, neskôr už aj ukladať pokuty (do výšky 1000,-, aj opakovane). Argument, že "ale on mi nezaplatil už dva mesiace", nie je v tomto prípade argumentom. Určite vám nestojí za to, aby vaše dieťa zažilo odnímanie od rodiča takým spôsobom, ktoré ho zaručene zdeptá. Súd je totiž jediným štátnym orgánom, ktorý realizuje nútený výkon (aj odňatie dieťaťa od matky a jeho odovzdanie otcovi).

7. Trvanie vyživovacej povinnosti nie je ohraničené vekom (mnohí sa mylne domnievajú, že vyživovacia povinnosť trvá do 25-26 rokov veku dieťaťa, no nie je to správna informácia). Zákon definuje, že vyživovacia povinnosť trvá, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. To znamená, že ak dieťa skončí strednú školu s maturitou, nepokračuje v ďalšom štúdiu dennou formou na vysokej škole, vyživovacia povinnosť týmto končí (aj napriek tomu, že dieťa môže mať v tom čase okolo 18 rokov). Naopak, ak sa dieťa sústavne vzdeláva, pokračuje v štúdiu v dennej forme na vysokej škole (brigáda nie je dôvodom pre zánik vyživovacej povinnosti), táto povinnosť stále trvá (pokojne aj do tých 25 rokov veku dieťaťa). 

8. Zvýšiť alebo znížiť výživné možno pri zmene pomerov, takže zvýšiť ho možno napr. pri nástupe dieťaťa na základnú školu či vzniku choroby, ktorá si vyžaduje zvýšené výdavky na liečbu a znížiť výživné možno napr. pri vyliečení z tejto choroby alebo všeobecne vtedy, ak povinný rodič príde na vojenskej misii o ľavú ruku a dve nohy (inak povedané, musia nastať objektívne skutočnosti). Narodenie ďalšieho dieťaťa nemôže byť na škodu staršieho dieťaťa, takže v zásade založenie novej rodiny nie je dôvodom pre zníženie/zvýšenie výživného (sčasti sa však môže judikatúra v tejto časti rozchádzať).

9. Aj napriek tomu, že ja osobne zastávam názor, že vyživovacia povinnosť zaniká zo zákona a rozhodnutie súdu o jej zániku má len deklaratórny (potvrdzujúci) účinok, tak ak existuje právoplatné a vykonateľné rozhodnutie súdu, ktorým súd vyživovaciu povinnosť v minulosti určil, je potrebné sa opakovane obrátiť na súd s návrhom pre jeho zrušenie (ak je dieťa schopné samé sa živiť). Ak povinný rodič plní aj napriek tomu, že dieťa už je schopné sa samostatne živiť, môže následne požadovať vrátenie týchto platieb. 

10. Bežné výživné sa premlčuje v lehote troch rokov - každá jedna splátka výživného sa premlčuje osobitne tri roky spätne. Zročné výživné sa premlčuje v desaťročnej premlčacej lehote, pretože jeho konkrétna výška je priznaná a určená súdnym rozhodnutím. To znamená, že všetko, čo sa má plniť po vyhlásení výroku rozhodnutia, sa premlčuje v trojročnej premlčacej dobe.

11. Pokiaľ ide o plnoleté dieťa, návrh na určenie výživného (zvýšenie výživného) podáva vo svojom vlastnom mene (môže sa nechať zastúpiť na základe plnej moci napr. aj matkou). Súdne rozhodnutie je právoplatné a vykonateľné (exekvovateľné) aj po dosiahnutí plnoletosti. Výživné je oprávnený pýtať naozaj už len váš potomok, takže aby ste od potomka dostali tieto peniaze, jasne mu stanovte, že toto výživné je na fungovanie spoločnej domácnosti alebo mu otvorte inzeráty s ponukou vlastného bývania a spýtajte sa ho, či vie dobre variť a nastaviť si správnu teplotu pre vypratie ponožiek.

12. Navrhovateľ v konaní o určenie výživného je oslobodený od súdneho poplatku - pri podaní návrhu na súd nič neplatíte.

13. Súd neprizná náhradu trov konania, takže môžete si zaplatiť horlivú feministickú advokátku, no náklady na ňu vám váš skúpy bývalý partner nezaplatí. 

14. A napokon, žiadajte vždy o 100% viac než ste si reálne vyrátali, pretože súd rád znižuje a prehovára matku, aby akceptovala aj návrhy protistrany.

15. Ako je uvedené vyššie, exekučné konanie v trvaní minimálne dvoch mesiacov je jedným z podmienok nároku na priznanie náhradného výživného od štátu. Od januára 2020 sa pre priznanie nároku na náhradné výživné posudzuje spoločný príjem v domácnosti. Pri spoločne posudzovanom príjme v domácnosti sa zvyšuje príjmová hranica z 2,2-násobku sumy životného minima na 3,3-násobok sumy životného minima, čím vznikne nárok na náhradné výživné väčšiemu okruhu osôb, než tomu je v súčasnosti. Taktiež sa zvýšila výška sumy náhradného výživného z 1,2-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa na 3,7-násobok sumy životného minima, čo pomôže predovšetkým rodinám, v ktorých je súdom priznaná výška výživného vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa. Príklad: Ak je súdom priznaná výška výživného 250,-€, náhradné výživné sa po novom bude poskytované v plnej výške (maximálne v sume 355,05€).

16. Neodkladné opatrenie ako aj návrh vo veci samej (bod 1 tohto článku) budete formulovať týmto spôsobom:
- označenie toho, kto podáva návrh (záhlavie s menom, dátumom narodenia a adresou trvalého pobytu aj s adresou na doručovanie písomností od súdu),
- označenie súdu, ktorému je návrh adresovaný - je ním ten súd, v ktorého obvode má maloletý v čase začatia konania bydlisko,
- uvedenie spisovej značky (ak sa už vedie konanie o rozvode),
- vymedzenie predmetu návrhu (Návrh na vydanie neodkladného opatrenia vo veci starostlivosti súdu o maloletých),
- presné označenie účastníkov konania,
- pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností,
- návrh petitu, napr. približne takto: Nariaďuje sa neodkladné opatrenie v nasledovnom znení: Maloletý/tá/tí (meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt) sa zveruje do osobnej starostlivosti matky. Styk otca s maloletým/tou/tými upravuje tak, že otec je oprávnený sa stretávať s maloletým/tou/tými (vypísať, kedy). Otec je povinný prispievať na výživu maloletých detí k rukám matky a to tak, že na maloletého XY je povinný platiť výživné vo výške XY eur a na maloletú YX je povinný platiť výživné vo výške YX eur. Neodkladné opatrenie sa nariaďuje do právoplatnosti rozhodnutia v konaní o rozvode manželstva a úpravy pomerov k maloletým na čas po rozvode. (táto posledná veta len ak sa aj rozvádzate),
- miesto, dátum, podpis.

Tak aspoň takýmto spôsobom pár bodov k otázkam, ktoré sa tu objavujú takmer na dennej báze. Ak som niečo vynechala, môžete sa spýtať v komentári alebo (najlepšie) v skupinke Právne poradenstvo: https://www.modrykonik.sk/group/1900/

V skupinke sa vždy nájde niektorý z právnikov, ktorý poradí a taktiež máte možnosť položiť otázku anonymne tým spôsobom, že napíšete moderátorke skupiny lulien17. Moderátorka skupiny je úplne diskrétna, vašu otázku uverejní pod svojím vlastným nickom a nick pôvodného zadávateľa otázky nepozná nikto okrem nej 😊

  Autor komentár zmazal
  5. aug 2019

  Ďakujeme 🤗👍🏻👍🏻👍🏻

  5. aug 2019

  ❤❤❤👍

  5. aug 2019

  ja by som len dodala, ze navrh na vykonanie exekucie si moze mamicka disponujuca OP s cipom podat aj sama na www.slovensko.sk a ked nie je sposobila a zda sa jej to komplikovane, tak urcite radsej cez exekutora ako cez advokata, vyjde ju to podstane lacnejsie...
  Po 1.4.2017 nie je mozne si exekutora vybrat, je vyberany nahodnym vyberov z exekutorov v kraji, kde ma povinny/dlznik trvale bydlisko..

  6. aug 2019

  @victory1 Podávate neúplné informácie. O spísanie návrhu na vykonanie exekúcie možno požiadať ktoréhokoľvek exekútora v meste bydliska.

  6. aug 2019

  @renatik91 toto je neuplna informacia, o spisanie navrhu na vykonanie exekucie moze poziadat trebars v Kosiciach aj mamicka, ktora ma trvale bydlisko v Bratislave...a samozrejme aj sama na stranke, ktoru uvadzam.

  6. aug 2019

  @victory1 A prečo by mamička z Bratislavy oslovovala exekútora z Košíc, ak ich je v Bratislave raz toľko? Použila som slová “v meste bydliska” len na zvýraznenie toho, že môže oprávnený osloviť ktoréhokoľvek exekútora. Snáď nikto nebude cestovať za exekútorom z Martina do Komárna 🙂

  6. aug 2019

  ešte by ma zaujímalo ako je to s doktoranským štúdiom? ako to berú súdy kedže študent stále študuje ale už poberá aj nejaké peniaze od školy? Trvá stále vyživovacia povinnosť?

  6. aug 2019

  @renatik91 myslela som,ze je to jasne sformulovane...ale teda dobre,navrh moze spisat ktorykolvek exekutor,co vsak neznamena,se tu exekuciu aj vykona...

  6. aug 2019

  @marsmykkok V tomto prípade už vyživovacia povinnosť zo zákona zanikla.

  6. aug 2019

  @victory1 Článok sa v tejto časti venuje len informácii, že návrh na vykonanie exekúcie môže podať ktorýkoľvek exekútor. Tvrdili ste, že exekútora si nemožno vybrať, no idemo mylnú informáciu. To, či bude exekučné konanie viesť rovnaký exekútor než ten, ktorý návrh spísal, je pre obsah tohto článku a účely zvolenej problematiky irelevantnou informáciou.

  6. aug 2019

  @renatik91 predpokladam,ze matke zvycajne nejde len o spisanie navrhu,ale aj o vykonanie exekucie...na vykonanie exekucie sa exekutor uz neda vybrat..

  6. aug 2019

  @victory1 Jasné, a najviac, čo ju pri tomto všetkom bude zaujímať je to, či meno tohto exekútora je Jozef alebo Martin. Ja som z dnešného dňa príliš unavená na to, aby som sa o nezmyselnostiach a triviálnostiach naťahovala na stránke, ktorá je pre mňa určitou formou relaxu. Takže dovolím si diskusiu s Vami pod týmto mojím článkom ukončiť. Keď tak, vytvorte a napíšte si vlastný.

  6. aug 2019

  pani renatik91 dakujem za sumarizáciu a informácie, s ktorými ste si dala námahu pre nás.

  8. aug 2019

  Dobry den. Dakujem za uzitocny clanok. Chcela by som sa opytat doplnujucu otazku. Je niekde zadefinovane akou formou a ako casto ma rodic, ktoremu je dieta zverene informovat druheho rodica? Moj ex so mnou komunikuje minimalne, len s maloletym. Aj s nim sa vsak vidi len cca 3x za rok. Na nic sa ma nepyta, ale ja som mu napriek tomu vzdy ked prislo k vyznamnej udalosti (nastup do ZS, neskor na druhy stupen, zdravotne problemy a rozpis a financny plan liecby) napisala email. Mame pred prvym pojednavanim o zvysenie vyzivneho a on mi v odpovedi na moj navrh (prostrednictvom advokata) vytyka, ze ho neinformujem. Ako to prosim ma spravne prebiehat? Dakujem

  9. aug 2019

  @lenkajurgova Ďakujem pekne, snáď niekomu pomôžu. 😊

  9. aug 2019

  @bosorka32 Zvolili ste správnu formu komunikácie, e-mail úplne postačuje. Pán si hádam nemyslí, že mu vyrolujú červený koberec za fanfár čestnej stráže a slávnostne mu odovzdajú navoňanú obálku zapečatenú červeným voskom a cisárskym prsteňom.
  Vytlačte si e-maily a zoberte si ich so sebou na súd. Aj tak však ide o okrajovú otázku, ktorá sa netýka problematiky zvýšenia výživného. V e-mailovej komunikácii však pokračujte a otca naďalej o dieťati informujte.

  9. aug 2019

  Aj ja ďakujem za úsilie, čas a trpezlivosť 🙂

  4. dec 2019

  Síce neriešim tento problém ale som naštvaná na všetkých chrapunov, ktorí vedia len na svoj oni myslieť v danom momente a dôsledky nechajú riešiť na zeny😠, rezala by som to a pomaly stolila😠, prepáčte musela som🙈🙈🙈

  1. feb 2020

  Ak môžem rada by som sa opýtala..môžem podať návrh na zvýšenie výživného pokiaľ ex síce pracuje ale má insolvencneho správcu ..ten mi riadne vypláca výživné len bude v bankrote cca asi ešte 5 rokov a či medzi tým môžem podať návrh na zvýšenie.dakujem pekne😊

  1. feb 2020

  A neviete náhodou čo v prípade ak je dieťa plnoleté, nedokončilo školu a ešte začalo aj podnikať, takže je SZČO? Plus je tam dieťa a partner, s ktorým žije v jednej domácnosti. Treba v takom prípade tiež podať návrh na zrušenie platenia výživného? Ďakujem

  2. feb 2020

Začni písať komentár...

Odošli