Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri

Učiteľky zo škôlky, poraďte ohľadom zákonov

anika44
5. okt 2015

Potrebovala by som rady ohľadom nejakých zákonov. Je tu niekto kto sa im rozumie?

danielatallova
5. okt 2015

čo potrebujete vedieť?

anika44
autor
5. okt 2015

Dobrý deň, chcela by som vedieť niekoľko vecí,pretože mám pocit,že pani učiteľky sú zaujate voči mne a môjmu dieťaťu a určite veci mi robia už naschvál. Tak asi prvé by bolo môžu odomna žiadať potvrdenie, že pracujem ( V nejakej firme). Totižto ešte pred prijatím do škôlky odomna žiadali potvrdenie, že či od septembra budem mať prácu.

danielatallova
5. okt 2015

prijatie do mš nie je podmienené zamestnaním rodičov

danielatallova
5. okt 2015

skúste napísať otázky, odpoviem vám, len o chvíľočku už idem spať, tak to možno bude až zajtra. Určite sa ozvem 🙂

loginexistuje
5. okt 2015

@danielatallova to nie ale skolka resp zriadovatel moze mat imterne pravidla pre prijimanie a moze uprednostnovat deti co maju oboch rodicov zamestnanych cize moze byt ze pani uviedla klamlive udaje pri prijimani
A niekde je totak ze tie dwticky su len na pol dna ak rodic nepracuje

danielatallova
5. okt 2015

Legislatívna úprava prijímania detí do materskej školy
Základné informácie o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy zaradenej v sieti škôl a školských zariadení.

Deti sa na predprimárne vzdelávanie v súlade s platným právnym stavom prijímajú priebežne počas školského roka, ale vo väčšej miere v čase, ktorý je vymedzený ako „zápis detí do materskej školy“. Pojem „zápis“ je prevzatý z oblasti základných škôl, ale v žiadnej legislatíve upravujúcej prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie detí v materskej škole sa neuvádza v takejto explicitnej podobe. Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejňuje riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste spravidla od 15. februára do 15. marca.

Pri prijímaní detí do materskej školy sa musí dodržiavať zásada rovnakého zaobchádzania a zásada zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a segregácie.

Prijímanie detí do materskej školy upravuje § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súlade s ustanovením tohto paragrafu, sa na predprimárne vzdelávanie v materských školách prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku, pričom výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku. Tieto môžu byť do materskej školy prijaté vtedy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky. Deti mladšie ako tri roky sa pri prijímaní nesmú uprednostniť pred staršími deťmi. Ich prijímanie je podmienené uspokojením žiadostí zákonných zástupcov detí vo veku od troch do šiestich rokov. Do materskej školy nemožno prijať dieťa mladšie ako dva roky a to ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. Tieto podmienky môžeme nazvať aj zákonnými podmienkami. Tieto zákonom stanovené podmienky musia dodržiavať riaditelia všetkých materských škôl (bez ohľadu na ich zriaďovateľa), ktoré sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení.

Podrobnosti o prijímaní detí do materskej školy upravuje § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.

V súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky o materskej škole ostatné podmienky prijímania detí určuje riaditeľ materskej školy a po prerokovaní s pedagogickou radou školy ich zverejňuje na viditeľnom mieste. Pri určovaní ostatných podmienok prijímania detí do materskej školy musí mať riaditeľ materskej školy na zreteli, že tieto podmienky nesmú byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. v rozpore so školským zákonom, s antidiskriminačným zákonom atď.) a nesmú byť diskriminujúce a obmedzujúce práva dieťaťa alebo zákonných zástupcov.

Je potrebné upozorniť, že zákonom stanovené podmienky, ako aj ostatné podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie detí sú súčasťou školského poriadku a majú byť známe všetkým záujemcom o prijatie detí na predprimárne vzdelávanie, ktorí predkladajú žiadosť o prijatie dieťaťa nielen k začiatku školského roka, ale aj priebežne počas školského roka.

Vo vzťahu k materským školám neplatia školské obvody (ako ich poznáme pri základných školách) a prijatie dieťaťa nemožno explicitne viazať na trvalý pobyt v danej obci, mestskej časti, v ktorej sa nachádza predmetná materská škola. V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do materskej školy môže byť medzi ostatnými podmienkami prijatia ustanovené, že budú uprednostnené deti s trvalým pobytom v danej obci/meste/mestskej časti, ale nesmie to byť uvedené tak, že riaditeľka „musí“ prijať len takéto deti. Stále je to v rovine, že trvalý pobyt nie je rozhodujúci pre prijatie/neprijatie dieťaťa do materskej školy.

Riaditeľ nesmie ako podmienku prijatia dieťaťa stanoviť ani napr. zamestnanosť zákonných zástupcov. Môže ale stanoviť, že napr. v prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy budú uprednostnené deti zamestnaných zákonných zástupcov atď. Do materskej školy, pokiaľ má voľné kapacity, môže byť prijaté aj dieťa ktorého matka je na rodičovskej dovolenke s ďalším súrodencom, pretože materská škola nie je určená len pre deti zamestnaných rodičov, ale všeobecne, pre deti spravidla od 3 do 6 rokov veku, resp. do času, kým nezačnú plniť povinnú školskú dochádzku.

Kompetencia určiť ostatné podmienky prijímania detí do materskej školy je platnými právnymi predpismi ustanovená len pre riaditeľa materskej školy a nie pre zriaďovateľa.

Povinnosť riaditeľa rozhodovať o prijatí dieťaťa do materskej školy ustanovuje § 5 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“).

Riaditeľ materskej školy prijíma deti na predprimárne vzdelávanie na základe rozhodnutia. Na rozhodovanie riaditeľov materských škôl (aj riaditeľov základných škôl s materskými školami a riaditeľov spojených škôl vo vzťahu k deťom materskej školy) zriadených obcou (bez ohľadu na ich formu hospodárenia) vo veciach podľa § 5 ods. 14 písm. a) – d) zákona č. 596/2003 Z. z., sa nevzťahuje všeobecne záväzný právny predpis o správnom konaní. To, že sa na rozhodovanie riaditeľov materských škôl (aj riaditeľov základných škôl s materskými školami a riaditeľov spojených škôl vo vzťahu k deťom materskej školy) zriadených obcou, nevzťahuje všeobecne záväzný právny predpis o správnom konaní znamená, že žiadny právny predpis neustanovuje, ktoré náležitosti takéto rozhodnutia majú obsahovať. A preto v takomto rozhodnutí ani nemusí byť, resp. nemá byť uvedené poučenie o akomsi „opravnom prostriedku“ avšak každý rodič/zákonný zástupca má i napriek tomu možnosť požiadať riaditeľa materskej školy zriadenej obcou požiadať o prehodnotenie jeho rozhodnutia o neprijatí dieťaťa do materskej škole. Nejde ale o proces odvolania sa proti rozhodnutiu.

Na rozhodovanie riaditeľov materských škôl zriadených orgánom miestnej štátnej správy v školstve (obvodným úradom v sídle kraja; do 31. 12. 2012 krajským školským úradom) t. j. riaditeľov špeciálnych materských škôl vo veciach podľa § 5 ods. 14 písm. a) – e) zákona č. 596/2003 Z. z. sa tento všeobecne záväzný právny predpis o správnom konaní vzťahuje a rozhodnutia vydané týmito riaditeľmi musia obsahovať všetky náležitosti v súlade s § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. V prípade týchto materských škôl, má rodič/zákonný zástupca možnosť podať odvolanie voči rozhodnutiu riaditeľa o neprijatí dieťaťa.

Na rozhodovanie riaditeľov cirkevných a súkromných materských škôl (bez ohľadu na formu ich hospodárenia) o prijatí detí do materskej školy sa tiež nevzťahuje všeobecne záväzný právny predpis o správnom konaní. Ale nimi vydané rozhodnutia o prijatí detí do materskej školy musia obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia a musia sa doručiť zákonnému zástupcovi dieťaťa do vlastných rúk. V prípade týchto materských škôl, môže teda rodič/zákonný zástupca využiť možnosť podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia riaditeľovi materskej školy.

Publikované: 05. mar 2013 9:29 | Počet prečítaní: 26676 | Počet komentárov: 0 |
Autor(i):
PhDr. Viera Hajdúková, PhD.

loginexistuje
5. okt 2015

@danielatallova no bed vtom clanku neni nic nove ak ma dieta a rodicia trvaly pobyt v obci ci v mestkej casti dostane +10 bodov ak ma zamestnanych oboch rodicov +7 bodov ak ma v skolke starsieho surodencs+5 a takto to funguje resp ak sa da sponzorsky dar tak :-

Body sa vyhodnotia a urci poradie aj zakon sa neporusi a prijmu sa len deti s tp a hotovo

danielatallova
5. okt 2015

@loginexistuje áno, je to tak ako píšete. V interných pravidlách mš je možné takto upraviť podmienky prijatia.

safranca15
5. okt 2015

Co viem tak u nas to tak je ze ked pojdem dat malu do skolky musim mat robotu pretoze oni davaju prednost tym detom co nemaju s kym byt doma lebo tie co su doma s mensim dietatom alebo nezamestnane tie mozu s nim byt ale zasa ak by bolo volne miesto tak by vzali aj take co mamka je nezamestnana

anika44
autor
5. okt 2015

@danielatallova
@loginexistuje potvrdenie som priniesla, V januári som si našla jednu firmu, ktorá od septembra potrebovala pracovníčku,to miesto mi držali až do septembra. S tým,že dieťa bude V škôlke na celý deň.Potvrdenie som odovzdala A V tom zrazu začali byť reči,že či ja vlastne do tej práce nastupim?! Že či to nie je podfuk. Ako na potvoru dieťa mi zobrali do škôlky ale iba na 4 hodiny,takže som musela tu prácu odmietnuť.

loginexistuje
5. okt 2015

A preco ti ju vzali na 4 hodiny v papieri o prijati z maja si mala len poldenny pobyt alebo v prihlaske?

danielatallova
5. okt 2015

no bolo by fajn napísať konkrétne o čo ide, lebo takto tiež môžeme písať len všeobecne. Ak mš má kapacitu, tak by nemal byť problém, aby dieťa nezamestnaných rodičov chodilo do mš. Ak nemá, potom v tom môže byť problém.

danielatallova
5. okt 2015

koľko má dieťa rokov a je samostatné? Ako zvládlo adaptačný pobyt v mš? Aj v tomto môže byť problém...

anika44
autor
5. okt 2015

@loginexistuje
@danielatallova po koľkých dňoch, keď je dieťa choré musí doniesť papier od doktorky,že dieťa môže nastúpiť do škôlky?

danielatallova
5. okt 2015

u nás po 3 dňoch

anika44
autor
5. okt 2015

@loginexistuje nie dieťa má 2,5 roka A zevraj zo zákona musí byť najskôr prijaté na adaptacny pobyt.

anika44
autor
5. okt 2015

@danielatallova dieťa má 2,5 roka vie sa pýtať,trošku ma problém s padania treba ho dokrmovat

loginexistuje
5. okt 2015

@anika44 juuj ale to je zazrak ze ti tak male dieta vobec vzali do skolky to tu nehrozilo take dieta zabera dve miesta u nas po troch dnoch doma musis doniest papier od peditra
No to ho mozu vylucit pocas adaptacneho pobytu ak tam ma 20 deti tak je potom lepsie ho brat na obed a doma dokrmit ak si doma

sardinka32
5. okt 2015

@anika44 To asi aj z casti kvoli tomu, ze Tvoje dieta nema 3 roky, lebo vtedy zabera miesto dvom detom. Ja napriklad aj platim dvojnasobok za skolku oproti detom, ktore uz dovrsili tri roky. Bolo mi povedane, ze skolka nie su jasle, cize musela som suhlasit s adaptacnym pobytom na dobru neurcitu, podla usudku uciteliek.

danielatallova
5. okt 2015

no tak možno v tom je problém. My tiež máme v našej MŠ 2,5 ročného chlapčeka, ktorého netreba dokrmovať, ale má plienky. Nie je v tom problém, ale problém je, že takéto dieťatko ešte nevie spolupracovať a dosť narúša edukačný proces. Vyrušuje ostatné detičky pri práci, lebo neobsedí na stoličke a vlastne moc toho v škôlke okrem hrania sa nespraví. No a nehovoriac o tom, že každé ránko slzičky ako potoky. To potom môže byť problém. No ak ho už prijali na celodenný pobyt od začiatku, vy ste mali kľudne nastúpiť do práce.

anika44
autor
5. okt 2015

@danielatallova tak začalo to takto ako som písala doniesla som potvrdenie O zamestnaní, po rozhodnutí O prijatí,som musela prácu odmietnuť vzhľadom nato, že som nemala kde nechať svoje dieťa na tie ďalšie 4 hodiny,keďže mi ho zobrali len na ten adaptacny pobyt. Pani riaditeľka sa rozhodla ho prijať do škôlky, V jednom nemenovanom zariadení mi hneď ponúkli prácu na 4 hodiny,tak som vlastne robotu mala. Bohužiaľ pani učiteľkam to začalo vadiť,prečo nerobím V tej firme,Z ktorej som doniesla potvrdenie to,aby ste vedeli ako sa to začalo. V stredu V noci sme dostali horucky,išli sme K lekárke,tá mi povedala,že to je zo zubov lebo ešte nemá zadné stoličky. Dieťa som teda chcela dať do škôlky,keď nebude mať horúčku,však to že mu idú zuby nie je nakazlive ale V tom pani učiteľka na mňa vybehla,že kde mám potvrdenie, že dieťa môže nastúpiť do škôlky.

anika44
autor
5. okt 2015

@sardinka32 áno ja som súhlasila s adaptacnym pobytom ale platím rovnako ako ostatné deti.

anika44
autor
5. okt 2015

@loginexistuje praveze on komunikuje,povedali mi že Z takých malých detí sú tam tri je najlepší,že sa zapája do všetkého,ako začal chodiť do škôlky,tak sa mi sám pýta na záchod A to aj V noci sa začal pýtať A to ako lusknutim prsta začal sa pýtať.

anika44
autor
5. okt 2015

@danielatallova práve on komunikuje,plienky už nepotrebuje ani V noci ani cez deň,chválili ho,že je šikovný,že sa do všetkého zapája.

anika44
autor
5. okt 2015

@danielatallova A to potvrdenie pýtala hneď na druhý deň potom čo sme navštívili lekárku.

danielatallova
5. okt 2015

ak je prijaté na adaptačný pobyt, tak je prijaté len na doobedie a teda môžu vám povedať, že po obede si pre dieťatko musíte prísť. Je to bežné u detí, ktoré nedovŕšili 3 roky. Ak dieťa nemá problém pri adaptovaní sa, môže po dohode s p. riaditeľkou ostať aj na celý deň. Ak dieťa malo teplotu v mš a boli ste u lekára, mohla vám dať pediatrička potvrdenie. Je to fér aj pre učiteľky, aj pre ostatných rodičov uistiť ich, že príčina teplôt nie je z choroby. Je možné, že tuším po 3 mesiacoch, ak sa dieťa neadaptuje, tak ostane v domácej starostlivosti naďalej. My žiadame potvrdenie od rodičov, ak dieťa bolo doma 3 dni, ale ak by malo v mš teplotu, tak by sme tiež mohli žiadať. Je to na učiteľkách a riaditeľke. Ak mi rodičia povedia, že idú niekde na dovolenku, tak samozrejme od nich nebudem žiadať potvrdenie od pediatra, že je zdravé.

anika44
autor
5. okt 2015

@danielatallova to som chcela vedieť, s tým adaptacnym pobytom to súhlasím to ma aj informovali. Ja som si dieťa nechala doma V piatok,dnes sme boli U pediatricky, tá mi dala potvrdenie, že dieťa môže nastúpiť do škôlky. Okolo 13:00 mi dnes volali zo škôlky,že moje dieťa má teplotu 37,5 že si mám pre neho prísť do škôlky...viete štve má to,že jednej mamičke,ktorej dieťa malo V piatok 38 stupňov nevolali, aby si pre ňu išli

danielatallova
5. okt 2015

no tak toto si musíte vybaviť s nimi. Neviem, či je informácia overená, ale ja by som dieťa s teplotou v mš nenechávala a volala domov rodičom, nakoľko my nesmieme podávať deťom žiadne lieky a dieťa pri vysokej teplote môže dostať febrilné kŕče. Ja by som to neriskovala ☹ . Skúste sa porozprávať o vašich pocitoch s učiteľkami na rovinu, ale jemne, čo si myslíte. Aký majú problém s vami alebo vašim dieťaťom, že viete o prípade, kedy nevolali rodičom a dieťa malo teploty (ak je to overená informácia),...

loginexistuje
5. okt 2015

@anika44 pockaj ako o 13 nastej ked tam ma byt do 12 stej kedze je na poldenny pobyt
Potvrdenie od pediatra mozu pytat aj ked sa im dieta nezda ze je zdravotne ok na to maju pravo

loginexistuje
5. okt 2015

No ja by som ine dieta a to ci volali nevytahovala aj tak to nedokazes mozno aj volali mama nebrala telefon alebo robi na smeny v prevadzke kde ho nema pri sebe ale robi mimo miesta skolky skor byvsom riesila svoje dieta jeho teplotu a diskomfort a skusila sa v skolje dohodnut ze teda hladas miesto a ked najdes tak ci moze byt na cely den

Tu začni písať odpoveď...

Odošli