Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri

Prerušenie - odklad povinnej školskej dochádzky v 5. ročníku

88patka88
16. feb 2016

Milé žienky moja dcéra momentálne naštevuje 4 ročník základnej školy na Slovensku. Zaujímalo by ma či sa da škola na rok prerušiť poprípade ci sa da jeden ročnik spraviť nejak externe že by chodila na skúšky ...Dôvod je odchod do zahraničia zatial na 1 rok. Za každu radu ďakujem..... PS :..Nechcem ju dať do zahraničnej školy...zatial...

abeata
16. feb 2016

@88patka88
ZÁKON
č. 245/2008 Z.z.
z 22. mája 2008
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Novely: 462/2008 Z.z., 37/2009 Z.z., 184/2009 Z.z., 37/2011 Z.z., 390/2011 Z.z., 324/2012
Z.z., 125/2013 Z.z., 464/2013 Z.z., 307/2014 Z.z., 377/2014 Z.z., 61/2015 Z.z., 188/2015
Z.z., 440/2015 Z.z.

Štvrtý oddiel
Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky
§ 23
Formy osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky
Formy osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky sú
a) individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v škole
podľa tohto zákona (ďalej len "individuálne vzdelávanie"),
b) vzdelávanie v školách mimo územia Slovenskej republiky,
c) vzdelávanie v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky so súhlasom
zastupiteľského úradu iného štátu, ak zastupiteľský úrad iného štátu oznámil ministerstvu
školstva, že vydal súhlas na zriadenie školy, ktorá sa nevedie v sieti škôl a školských
zariadení podľa osobitného predpisu, 8)
d) vzdelávanie v školách, v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie podľa
medzinárodných programov na základe poverenia ministerstva školstva,
e) individuálne vzdelávanie v zahraničí pre žiakov základnej školy,
f) podľa individuálneho učebného plánu,
g) vzdelávanie v Európskych školách.26a)
§ 24
Individuálne vzdelávanie
(1) O povolení individuálneho vzdelávania rozhoduje riaditeľ školy, do ktorej bol žiak
prijatý (ďalej len "kmeňová škola"), na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu
maloletého žiaka alebo na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka.
(2) O povolení individuálneho vzdelávania rozhoduje riaditeľ školy v rámci
rozhodovania o oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy podľa osobitného
predpisu. 27) O povolení individuálneho vzdelávania žiaka, ktorý sa pripravuje v systéme
duálneho vzdelávania, rozhoduje riaditeľ školy po súhlase zamestnávateľa, u ktorého sa tento
žiak pripravuje. Individuálne vzdelávanie sa povoľuje
a) žiakovi školy, ktorému jeho zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole,
b) žiakovi prvého stupňa základnej školy,
c) žiakovi, ktorý bol vzatý do väzby alebo je vo výkone trestu odňatia slobody, ktorému
nemožno zabezpečiť účasť na vzdelávaní v škole dlhšie ako dva mesiace.
(3) K žiadosti o povolenie individuálneho vzdelávania podľa odseku 2 písm. a)
zákonný zástupca alebo plnoletý žiak priloží vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
Vzdelávanie žiaka zabezpečuje škola, ktorá rozhodla o povolení individuálneho vzdelávania,
a to v rozsahu najmenej dve hodiny týždenne.
(4) Vzdelávanie žiaka, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie podľa odseku
2 písm. b), zabezpečuje zákonný zástupca žiaka osobou, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady
vysokoškolského vzdelania druhého stupňa ustanovené pre učiteľov I. stupňa základnej školy.
(5) Žiadosť zákonného zástupcu o povolenie individuálneho vzdelávania podľa odseku
2 písm. b) obsahuje
a) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu žiaka,
b) ročník, prípadne polrok a obdobie, na ktoré sa má individuálne vzdelávanie povoliť,
c) dôvody na povolenie individuálneho vzdelávania,
d) individuálny vzdelávací program, ktorého princípy a ciele vzdelávania musia byť v súlade
s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona,
e) popis priestorového a materiálno-technického zabezpečenia a podmienok ochrany zdravia
individuálne vzdelávaného žiaka,
f) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá bude uskutočňovať individuálne vzdelávanie žiaka,
ktorému má byť povolené individuálne vzdelávanie, a jej doklady o splnení kvalifikačných
predpokladov,
g) zoznam učebníc a učebných textov, ktoré budú pri individuálnom vzdelávaní žiaka
používané,
h) ďalšie skutočnosti, ktoré majú vplyv na individuálne vzdelávanie žiaka.
(6) Žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie, koná komisionálne skúšky
v kmeňovej škole. Komisionálne skúšky vykoná z príslušného učiva každého povinného
predmetu za každý polrok. Na základe výsledkov komisionálnej skúšky vydá škola
vysvedčenie, ak tento zákon neustanovuje inak.
(7) Pri rozhodovaní o komisionálnej skúške podľa odseku 6 riaditeľ školy zohľadňuje
zdravotný stav žiaka.
(8) Žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie podľa odseku 2 písm. a) na
základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast z dôvodu zdravotného
znevýhodnenia, nevykonáva komisionálnu skúšku. Pedagogický zamestnanec, ktorý
zabezpečuje vzdelávanie žiaka, polročne predkladá riaditeľovi školy písomnú správu o
postupe a výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti so žiakom, na základe ktorej po
prerokovaní v pedagogickej rade školy sa vykoná hodnotenie a klasifikácia prospechu žiaka.
(9) Na konanie komisionálnych skúšok podľa odseku 6 sa vzťahujú ustanovenia § 57.
(10) Kontrolu úrovne kvality výchovy a vzdelávania pri individuálnom vzdelávaní
vykonáva Štátna školská inšpekcia podľa osobitného predpisu. 7) Kontrolu
odborno-pedagogického a materiálno-technického zabezpečenia výchovy a vzdelávania a
ochrany zdravia žiaka vykonáva kmeňová škola. Z tohto dôvodu je zákonný zástupca povinný
umožniť vstup a vykonanie kontroly poverenému školskému inšpektorovi a poverenému
zamestnancovi kmeňovej školy.
(11) Povolenie individuálneho vzdelávania žiaka riaditeľ školy zruší
a) na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka,
b) ak zákonný zástupca žiaka neplní podmienky individuálneho vzdelávania podľa tohto
zákona,
c) ak žiak na konci hodnotiaceho obdobia neprospel,
d) na návrh hlavného školského inšpektora,
e) na základe odôvodneného návrhu zamestnávateľa, u ktorého sa žiak pripravuje v systéme
duálneho vzdelávania.
(12) Riaditeľ školy rozhodne o zrušení povolenia individuálneho vzdelávania do 30
dní od začatia konania a zároveň zaradí žiaka do príslušného ročníka základnej školy.
Odvolanie proti rozhodnutiu riaditeľa o zrušení povolenia individuálneho vzdelávania nemá
odkladný účinok.
(13) O povolenie individuálneho vzdelávania žiaka podľa odseku 2 písm. c) môže
požiadať aj príslušný ústav, v ktorom bol žiak umiestnený podľa osobitného predpisu. 28)
Vzdelávanie žiaka zabezpečuje škola, ktorá rozhodla o povolení individuálneho vzdelávania,
a to v rozsahu najmenej dve hodiny týždenne. Pre žiadosť príslušného ústavu sa ustanovenia
odsekov 4 až 10 použijú primerane na základe písomnej dohody medzi riaditeľom školy a
riaditeľom ústavu.
(14) Zákonný zástupca uhrádza fyzickej osobe, ktorá uskutočňuje individuálne
vzdelávanie žiaka podľa odseku 2 písm. b), finančnú odmenu.

zulusa
16. feb 2016

Ak je pre Vás nezrozumiteľné orientovať sa v zákone, tak v skratke: dieťa si musí plniť povinnú školskú dochádzku. Štandardne deti chodia do školy v krajine, v ktorej (hoci aj dočasne) žijú a na svojej škole na Slovensku robia na konci roka skúšky. Menej bežné je mať individuálne vzdelávanie - budete dieťa učiť doma a na konci roka bude musieť tiež vykonať skúšky. O týchto možnostiach bude najlepšie porozprávať sa s riaditeľom školy, ktorú dieťa aktuálne navštevuje. Ak nie ste poučený a zanietený priaznivec domáceho vzdelávania a Vaše dieťa doteraz bolo zvyknuté chodiť každý deň do školy, bude preň ideálne chodiť do školy aj v zahraničí. Je vo veku, keď by sa za rok krásne plynulo naučilo jazyk a otvorilo mu to možnosti v ďalšom živote.

kacena4
16. feb 2016

treba sa dohodnut s riaditelom skoly. syn mal spoluziaka, ktory mal individualny plan ucil sa doma s rodicmi v zahranici a do skoly prisiel len pred vysvedcom na preskusanie, kvazi ako komisionalne skusky 2x do roka, tym padom neprerusil skolu a dalsi rok pokracoval s tou istou triedou v dalsom rocniku - samozrejme treba o to poziadat pisomne skolu

bonaqa2013
16. feb 2016

syn mal spolužiaka na 8 ročnom gymn., ktorý bol niekoľko rokov v Kyjeve aj s rodičmi. Navštevoval tam školu a na konci roka prišiel na preskúšanie. Nakoniec to dopadlo tak, že s tou istou triedou začínal a s tou istou triedou aj maturoval. Porozm. o návšteve školy v zahr. - bude to pre dieťa nová, nezabudnuteľná skúsenosť....

saurian
16. feb 2016

skolska dochadzka je povinna. ak je dieta v zahranici, musi byt aj tak prihlasene v nejakej skole na sk a chodi na preskusanie. ci musi chodit aj v zahranici do skoly neviem presne.
co sa tyka individualneho vzdelavania - indiv.planu - musia byt na to padne dovody, napr. zdravotne.
potom existuje domace vzdelavanie - kde sa chodi na preskusanie, neviem ako casto, ale to je na SK povolene zatial len na prvom stupni (v CR napr nedavno tusim schvalili aj druhy stupen).
"len tak" prerusit povinnu skolsku dochadzku z dovodu odcestovania napr na rok, mozne nie je.

janinah
16. feb 2016

Synova spolužiačka štvrtáčka je tak na Malte,každý den skypuje s p. učiteľkou našou a učia sa,v lete príde a urobí skúšky do dalšieho ročníka.

88patka88
autor
17. feb 2016

@zulusa to mi je jasne ,len mam trosku strach nakolko ja v AT pracujem uz dlho a ona sa doteraz ucila anglictinu po nemecky nevie ani slovko aj ked do septembra by som ju zvladla nieco naucit ale predsa pride do skoly kde nebude nic rozumiet ani nikto jej bojim sa ze to pre nu bude velmi stresujuce uz len zmena bydliska vsetko nove a este skola myslela som ze keby som si ju rok mohla ucit doma piatu triedu by spravila na SK pomocou skusok a potom do 6 rocnika by som ju dala tam ...naozaj neviem hlavne sa bojim ako to zvladne ..aj ked je velmi sikovna verim ze by sa naucila medzi detmi vsetko rychlejsie ..musim sa ist este do skoly popytat ake mame moznosti a zvazime 😉 ale dakujem za rady vsetkym 😉

Tu začni písať odpoveď...

Odošli