Pravidlá súťaží organizovaných Ambasádorkou značky

Cieľom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaží organizovaných Ambasádorkou značky (ďalej len „súťaž“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom.

Organizátorom súťaže je spoločnosť:
Modrý koník s.r.o.
so sídlom: Špaldová 16, 82106 Bratislava
IČO: 44068212, DIČ: 2022579471
(ďalej len „organizátor“)

Termín a miesto konania súťaže
Termín a miesto zverejmí Ambasádorka na svojom profile na stránkach http://www.modrykonik.sk

Súťaž prebieha na webových stránkach www.modrykonik.sk a na ich mobilných verziách
(ďalej len “súťažné webové stránky”).

Kto sa môže zúčastniť súťaže

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18. rok veku, je plne spôsobilá k právnym úkonom a má doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník“, „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“).

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora a usporiadateľa súťaže a rodinní príslušníci týchto zamestnancov v priamej línii, súrodenec a manžel.

Zo súťaže sú taktiež vylúčené všetky osoby, ktoré svoj výsledok v súťaži dosiahli v rozpore s dobrými mravmi alebo platnými právnymi predpismi, napr. neoprávneným zásahom do mechanizmu súťaže, v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií. Takáto osoba nemá nárok na výhru a výhra sa tejto osobe neodovzdá, a ak takáto osoba už výhru prevzala, zaväzuje sa bezodkladne ju nepoškodenú vrátiť usporiadateľovi.

Do súťaže budú zaradení súťažiaci, ktorí splnia všetky stanovené podmienky súťaže. Rozhodnutie usporiadateľa alebo organizátora o vylúčení zo súťaže je konečné, bez možnosti akýchkoľvek opravných prostriedkov. Účasť na súťaži nemožno právne vymáhať.

Podmienky účasti v súťaži

Súťažiaci sa zúčastní súťaže tak, že počas trvania súťaže sa prihlási na súťažné webové stránky a splní podmienky súťaže zverejnené Ambasádorkou v príspevku s vyhlásením súťaže na osobnom blogu Ambasádorky na podstránke https://www.modrykonik.sk/blog/… (ďalej len “súťažný príspevok”).

Každý súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže len raz, jedným súťažným príspevkom.

Výhry

Zoznam výhier venovaných do súťaže zverejní Ambasádorka v príspevku s vyhlásením súťaže na osobnom blogu Ambasádorky na podstránke https://www.modrykonik.sk/blog/… .

Spôsob výberu výhercov

Výhercov vyberie po splnení vyššie uvedených podmienok Ambasádorka po poslednom dni trvania súťaže. Výhru môže získať iba ten účastník súťaže, ktorý splní všetky podmienky pre získanie výhry uvedené v týchto v príspevku s vyhlásením súťaže na osobnom blogu Ambasádorky na podstránke https://www.modrykonik.sk/blog/…. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou.

Ambasádorka vyžrebuje po skočení trvania súťaže počet výhercov uvedený v príspevku s vyhlásením súťaže na osobnom blogu Ambasádorky na podstránke https://www.modrykonik.sk/blog/…
Výhercovia súťaže budú vyžrebovaní spomedzi všetkých súťažiacich zaradených do žrebovania. Žrebovanie sa uskutoční náhodným výberom bez prítomnosti verejnosti.

Oznámenie a odovzdanie výhier

Výherca bude informovaný o výhre do 10 pracovných dní od skončenia súťaže. K oznámeniu o výhre bude použitý login, s ktorým sa výherca registroval na súťažné webové stránky. Na tento login bude zaslaná interná správa za účelom informovania o výhre a k získaniu kontaktných údajov za účelom doručenia výhry. Zoznam výherných loginov bude tiež zverejnený na súťažných webových stránkach.

Súťažiaci je povinný oznámiť organizátorovi súťaže kontaktné údaje adresáta, ktorému má byť výhra doručená, a to do 5 pracovných dní od dňa, kedy bude prostredníctvom internej správy vyzvaný k oznámeniu korešpondečnej adresy. Pokiaľ tak neurobí, výhra prepadá bez náhrady v prospech usporiadateľa.

Výhra bude výhercovi doručená poštou alebo kuriérskou službou na adresu, ktorú uvedie. Výhry sa doručujú adresátom iba na území Slovenskej republiky.

Všetky výhry budú distribuované najneskôr do jedného mesiaca od skončenia trvania súťaže, pokiaľ usporiadateľ neurčí inak s ohľadom na priebeh distribúcie výhier.

Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než tú, ktorá mu bude odovzdaná. Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok, výhru nemožno vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Výhru nie je možné alternatívne plniť vo finančnej hotovosti alebo za iné protiplnenie. Výherca nie je povinný výhru prijať. V prípade, že sa výhru nepodarí doručiť alebo výherca sa jej zriekne, výhra prepadá bez náhrady v prospech Organizátora.

Zodpovednosť organizátora a usporiadateľa

Organizátor nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny adresy výhercu, o ktorej nebol upovedomený, za stratu, poškodenie, zničenie či nedoručenie výhry, či jej nedoručenie v lehote stanovenej v týchto pravidlách súťaže z dôvodov spočívajúcich na strane poštového dopravcu alebo na strane súťažiaceho.

Organizátor nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá vznikne účastníkom súťaže v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa alebo nevyužitím výhry alebo v súvislosti s chybnými údajmi uvedenými účastníkom súťaže.

Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s účasťou na súťaži.

Organizátor nezodpovedá za vlastnosti výhier. Taktiež nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu v okamihu doručenia výhry výhercovi.

Organizátor súťaže nezodpovedá za funkčnosť služieb mobilných operátorov, internetových služieb a obdobných zariadení, za poštové služby.

Organizátorsúťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.

Osobné údaje

Zapojením sa do súťaže vyjadruje účastník súťaže organizátorovi ako správcovi súťažných webových stránok svoj výslovný a dobrovoľný súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, korešpondečná adresa, telefónne číslo, emailová adresa a to za účelom realizácie súťaže, jej vyhodnotenia, odovzdania a prebratia výhry, pričom s osobnými údajmi účastníka bude nakladané v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov súťažiaci udeľuje na dobu trvania účelu.

Účastník súťaže má právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a na likvidáciu osobných údajov, ak účel spracúvania skončil. Účastník môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať doručením písomného oznámenia na adresu sídla organizátora. Každý účastník zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že bol organizátorom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov, a že sú mu známe všetky skutočnosti a podmienky spracovania osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Súťažné webové stránky obsahujú odkazy na webové stránky iných spoločností. Ak kliknete na takýto odkaz, môže sa ochrana osobných údajov na tejto stránke riadiť vlastnými zásadami na ochranu osobných údajov. Spoločnosť Modrý koník s.r.o. nie je zodpovedná za ochranu osobných údajov a súkromia alebo obsah týchto stránok.

Výhry a daň z príjmov

Výhra zo súťaže je predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákona o dani z príjmov) a výherca je povinný pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhra, ktorú získa výherca v tejto súťaži, predstavuje výhru pred zdanením. Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350 EUR za jednu výhru.

O výške výhry bude výherca informovaný v zmysle platného zákona, a to upozornením pri oznámení o výhre výhercom.

Pre vylúčenie pochybností platí, že organizátor ani usporiadateľ súťaže nezodpovedá za nesplnenie si daňových povinností výhercom súťaže podľa zákona o dani z príjmov.

Všeobecné ustanovenia

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj dobrovoľný súhlas s pravidlami súťaže, ktoré boli uverejnené na súťažných webových stránkach, a zaväzuje sa plne ich dodržiavať.

Súťažiaci berie na vedomie a záväzne prehlasuje, že zverejnený súťažný príspevok je v súlade s právnymi predpismi a dobrými mravmi a nezasahuje do práv alebo právom chránených záujmov tretích osôb. Účastník súťaže sa zaväzuje nahradiť usporiadateľovi, organizátorovi, prípadne tretím osobám v plnom rozsahu náklady a škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku spoľahnutia sa na pravdivosť, úplnosť a správnosť tohto vyhlásenia.

Výhercom nevzniká právo výhru reklamovať, pokiaľ nebude pre jednotlivé prípady dohodnuté inak.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže či súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodov a bez akejkoľvek náhrady. Tieto zmeny organizátor vhodným spôsobom zverejní.