Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri
Čadca    155     Profil používateľky
Väčšinu tovaru máme skladom. Ihneď odosielame. Tovar, ktorý nemáme skladom, dodáme do 5 prac. dní.
Máme aj kamennú predajňu v Čadci, kde je možné objednaný tovar osobne vyzdvihnúť.
Kompletná ponuka na: www.babyobchodik.sk
Tovar odosielame Slov. poštou, podľa tarif Slov. pošty.
K tovaru dostanete faktúru s 2 - ročnou zárukou.
6. DODACIE PODMIENKY


V prípade, že je tovar vybraný Kupujúcim
dostupný na sklade, bude Kupujúcemu dodaný do 3 pracovných dní. Ak tovar
momentálne nie je skladom, po prijatí objednávky je Predávajúci povinný
kontaktovať Kupujúceho a upresniť približný termín dodania. Predávajúci bude
Kupujúceho kontaktovať pred odoslaním tovaru (e-mailom, resp. telefonicky) a
informovať ho o predpokladanom termíne doručenia tovaru, celkovej dobierkovej
sume, resp. ďalších podstatných náležitostiach.


Objednaný tovar je možné vyzdvihnúť si
osobne priamo v sídle Predávajúceho (po telefonickej dohode), príp. si ho
nechať doručiť kuriérskou spoločnosťou alebo Slovenskou Poštou.


Prepravné náklady nie sú zahrnuté v
cene tovaru. Ceny jednotlivých spôsobov prepravy sú uvedené pri objednávacom
procese.


Predávajúci účtuje nasledovné ceny za
prepravu (ceny sú vrátane DPH) :osobný odber tovaru v
sídle Predávajúceho ..................................... 0 EUR

doručenie kuriérskou
spoločnosťou (platba na dobierku) ................... 6 EUR
platba predom na účet............................................5 EUR

Slovenskou poštou (platba
na dobierku, do 5 kg)………………………………….od 3,- do 4,5 EUR /podľa hmotnosti a rozmerov/

Slovenskou postou (platba
predom na účet, do 5 kg)……………………………od 1,8 do 3,3EUR /podľa hmotnosti a rozmerov/


Odporúča sa, aby si Kupujúci pred prevzatím a zaplatením zásielky od
kuriérskej spoločnosti na mieste skontroloval, či zásielka nie je poškodená.
V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle
poškodenie) Predávajúci odporúča Kupujúcemu zásielku neprebrať.

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla
predávajúceho.


Balík musí
byť riadne zabalený a má obsahovať:


1) reklamovaný tovar vrátane príslušenstva,


2) kópiu faktúry,


3) pôvodný záručný list za účelom vykonania záznamu o spôsobe vybavenia
reklamácie,


4) podrobný popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa,
telefónne číslo, e-mail.


Tovar odošle Kupujúci Predávajúcemu buď formou balíka, alebo doporučene
ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.
Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od Kupujúceho k Predávajúcemu
hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky Predávajúci nevracia.

Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí Predávajúci.V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe (24 mesiacov), má zakazník
právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je
neodstrániteľná, nahradí predávajúci kupujúcemu vadný výrobok novým, alebo po
dohode - výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu
cenového rozdielu.


8. PODMIENKY ZÁRUKY


1. Na každý výrobok poskytujeme záruku, ktorá sa začína
kúpou výrobku a trvá 24 mesiacov.


2. Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady spôsobené výrobcom a zistené počas
trvania záručnej doby, nie na opotrebovanie výrobku. Záručnú dobu si nie je možné
zamieňať so životnosťou výrobku.


3. Ak sa na výrobku prejaví výrobná vada, je nutné ho reklamovať okamžite
a neodkladne po jej zistení (§599 Občianskeho zákonníka). Výrobok ďalej
nepoužívajte, aby bolo možné určiť pôvod závady. Ak túto povinnosť nesplníte,
nebude možné reklamáciu uznať. Reklamácia sa môže uplatniť len v záručnej
dobe.


4. Výrobok môže byť používaný výhradne k účelu, ku
ktorému je určený. Výrobok je potrebné pravidelne ošetrovať a skladovať takým
spôsobom, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby,
ktoré vzniknú nadmerným opotrebením, preťažením alebo nesprávnym používaním a
údržbou výrobku.


5. K reklamácii je možné predložiť len čistý výrobok v
takom stave, aby bolo možné reklamovanú závadu odstrániť. Odporúčame priniesť
aj pôvodný (resp. iný podobný) obal výrobku, aby pri jeho transporte nedošlo
k znehodnoteniu.


6. Výrobok môže byť prijatý na reklamáciu len vtedy, ak
je k nemu priložený pôvodný záručný list (slovenská aj poľská verzia). Ak záručný list chýba, zaniká zodpovednosť
poskytovateľa záruky z titulu udelenia záruky.


7. O spôsobe odstránenia závady výrobku rozhoduje
výrobca. Čas trvania záruky sa predlžuje o čas trvania opravy.


8. Náklady na odoslanie reklamácie k poskytovatelovi
záruky a od poskytovateľa záruky k predajcovi, resp. k používateľovi výrobku
znáša poskytovateľ záruky v prípade, že ide o oprávnenú reklamáciu, uplatnenú
počas záručnej lehoty. Náklady na odoslanie v prípade neoprávnenej reklamácie
znáša predajca, resp. používateľ výrobku.


9. Zaplatením kúpnej ceny za výrobok a prevzatím pokladničného dokladu
kupujúci prehlasuje, že výrobok mu bol riadne predvedený predajcom a že bol
oboznámený s návodom na používanie výrobku, ako aj s podmienkami záruky.


Záruka sa nevzťahuje:


a) na poškodenia vzniknuté následkom nedodržania
podmienok záruky.


b) na opravy týkajúce sa regulácie a ošetrovania
výrobku. Poskytovateľ záruky má právo inkasovať si poplatok za uskutočnenie
činností, týkajúcich sa ošetrovania výrobku, nakoľko tieto činnosti je
povinný uskutočňovať používateľ výrobku pravidelne, ako aj pred odoslaním
výrobku na reklamáciu.


c) na zmenu farby poťahu v dôsledku pôsobenia slnečného
žiarenia, namoknutia poťahu pri daždi, jeho ošúchania ani na mechanické
poškodenie a nesprávne ošetrovanie poťahu.


d) na poškodenia, vyplývajúce z bežného opotrebenia
materiálu.


e) na mechanické poškodenia zavinené používateľom
výrobku a spôsobujúce odtrhnutie jednotlivých častí výrobku (popruhy, cvoky,
zipsy, suché zipsy) alebo prasknutie plastových spojov.


f) na zhrdzavenie konštrukcie, resp. kovových častí v
dôsledku nesprávnej údržby a úschovy výrobku.


g) na deformáciu konštrukcie v dôsledku jej preťaženia,
nesprávneho použitia alebo použitia na účel, na ktorý nebol výrobok pôvodne
určený.


h) na mechanické poškodenia spôsobené dopravou a
nešetrným zaobchádzaním.


i) na samovoľné prerábania a opravy vykonávané tretími
osobami.


j) na opotrebovanie rukoväte v dôsledku bežného
používania výrobku ani na mechanické poškodenie rukoväte.


k) na odchýlenie osi kolies o uhol do 10%. Odchýlenie
smeru jazdy zaťaženého kočíka nesmie prekročiť 0,5 m na dráhe 5 m. Uvedená
skutočnosť sa netýka kočíkov so samonastaviteľnými kolesami, nakoľko
odchýlenie smeru jazdy môže v dôsledku existencie a spôsobu fungovania
samonastaviteľných kolies prekočiť uvedené hranice.


l) na defekt kolies, mechanické poškodenia kolies ani
na také poškodenia, ktoré vzniknú v dôsledku zanedbania ich pravidelného
ošetrovania a údržby.


m) na mierne vychyľovanie kolies, ktoré neznemožňuje
riadne používanie kočíka (?osmičky?, zodratý plášť kolies alebo vyšúchané
otvory na kolesách ako následok nadmerného používania).


POZOR: Používanie kočíka golfového typu pri jazde dozadu môže byť sťažené z
dôvodu jeho konštrukcie. Takáto jazda môže spôsobiť vykrivenie alebo
poškodenie jazdných častí. Na takéto poškodenia sa záruka nevzťahuje.


Záručná oprava môže byť z bezpečnostných dôvodov spojená s výmenou alebo
modifikáciou niektorých častí výrobku, spôsobujúcou zmeny jeho vzhľadu alebo
niektorých doplnkových funkcií bez predchádzajúceho súhlasu zákazníka. V
takomto prípade nemá zákazník právo vrátenia peňazí, príp. uplatnenie zľavy.


Pri strate záručného listu sa duplikát neposkytuje.


9. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY


Kupujúci je oprávnený stornovať
objednávku bez udania dôvodu do 12 hodín od jej odoslania. Po 12 hodinovej
dobe predávajúci začne objednávku kupujúceho realizovať ako záväznú. Storno
objednávky je kupujúci povinný zaslať formou e-mailu. Inú formu storna objednávky
predávajúci nebude akceptovať.


10. PRÁVO NA VRÁTENIE TOVARU


Poučenie o práve Kupujúceho - spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

(v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

5.1. Kupujúci - spotrebiteľ má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenia od Kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Kupujúci - spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.
11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Predávajúci sa zaväzuje
neposkytnúť osobné údaje tretej strane pre akékoľvek účely, pokiaľ k tomu
Kupujúci nedá súhlas. Pri registrácií má Kupujúci možnosť zvoliť si
zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových
informácií od Predávajúceho.


Ďalšie vzťahy neupravené týmito
obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka.


12. ZÁVEREČNE USTANOVENIA


Kupujúci berie na vedomie a
súhlasí, že práva a povinnosti medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa okrem týchto
obchodných podmienok riadia obchodnými podmienkami Predávajúceho, ktoré sú k
dispozícii v sídle Predávajúceho alebo na jeho internetových stránkach a
postup pri uplatnení nároku z chýb tovaru (reklamácie) reklamačným poriadkom
predávajúceho, ktorý je k dispozícii rovnako v sídle Predávajúceho alebo na
jeho internetových stránkach.


Kupujúci prehlasuje, že sa pred
vyplnením objednávky zoznámil s týmito obchodnými podmienkami Predávajúceho a
reklamačným poriadkom Predávajúceho a že s týmito súhlasí.
Zobraz celé podmienky
Kategória
Cena v EUR

0 inzerátov

Aktualizované
Zvoleným filtrom nezodpovedá žiaden inzerát