Zemplínske Hradište (okres Trebišov)    0     Profil používateľky
Zemplínske Hradište (okres Trebišov)    0     Profil používateľky
Milé mamičky ,ponúkam na predaj nové aj použité vecičky .Nakoľko som mamička živnostníčka,v mojej ponuke nájdete aj nové,nepoužité vecičky.Pri zakúpení akejkoľvek z nich dostanete pribalenú faktúru a zároveň máte nárok na reklamáciu v prípade nespokojnosti,alebo poškodenia.Tak ,ako každá mamička ,zbavujem sa ,respektíve posúvam ďaľej ,aj vecičky ,ktoré mne už poslúžili a možno poslúžia aj Vám :)
Možný je osobný odber v Trebišove .
Na dobierku neposielam.
Odosielam cez Slovenskú poštu a zásielkovňu.Výšku poštovného dohodneme vždy individuálne podľa hmotnosti balíka.
Minimálny odber-2,-Eurá+pošta
Prajem Vám príjemný nákup :)
Nájdete nás aj na www.carovnyobchodik.skOBCHODNÉ PODMIENKY
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA.
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je

I. Základné údaje
Predávajúci : Jana Mihaľová - MIJA
Orgovánová 297
076 01 Zemplínske Hradište
IČO: 46828991
Firma je zapísaná na Okr. úrade Trebišov, odbor živnostenského podnikania od 16.9.2014


Kontaktné údaje:
Tel.: +421 907816492
E-mail: mija13@azet.sk

Číslo účtu:
Fio Banka:
Pre platby v Eurách SK7783300000002401191900

(ďalej len "predávajúci")
a
kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
so sídlom v Košiciach
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel.: 055/6220781
e-mail: ke@soi.sk

Adresa na uplatnenie reklamácií, odstúpení od zmluvy, podnetov a sťažností:
Jana Mihaľová - MIJA , Orgovánová 297 , 076 01 Zemplínske HradištePredmet zmluvy
Predmetom zmluvy sú len položky tovaru výslovne uvedené v kúpnej zmluve – objednávke. Množstvo, rozmery, vlastnosti, ceny, a ostatné údaje obsiahnuté na www stránkach predávajúceho, katalógoch, prospektoch a iných jeho tlačovinách sú záväznými údajmi.
Predávajúci sa zaväzuje, že bude kupujúcim dodávať:
– tovar bez vád v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru,
– tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky,
– tovar vybavený slovenskými návodmi k obsluhe, použitiu, bezpečnostnými upozorneniami , záručnými listami a zoznamami pozáručných opravovní, ak je to pre daný druh tovaru obvyklé.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a objedná si tovar alebo služby prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov.
Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Detaily objednávky a predpokladaný termín dodania tovaru až ku kupujúcemu s vami dohodneme e-mailom. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní. Tovar však obvykle expedujeme do 2 -3 pracovných dní. Dodanie tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní od 8:00 – 17:00, o presnom dni expedície a dodanie tovaru vás budeme informovať e-mailom.
V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón, e-mail).
Pri preberaní tovaru Vám doručíme doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane kupujúci e-mailom najneskôr do 14 dní od doručenia tovaru prípadne vložený v zásielke.
PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO
1. Predávajúci je povinný:
a. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
b. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal povinnosti ustanovené v platných právnych predpisoch SR,
c. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s produktom v písomnej alebo aj elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (údaje o vlastnostiach tovaru, návody na montáž, obsluhu , použite, údržbu, bezpečnostné upozornenia v slovenskom jazyku, záručný list/ ak je požadovaný spotrebiteľom, resp. ak predávajúci poskytne dlhšiu záručnú dobu ako je zákonná záručná doba/ doklad o kúpe produktu).
2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO
1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu písomne odstúpiť od zmluvy v lehote do štrnástich dní (Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho) odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
2. Spotrebiteľ v lehote štrnástich dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti tovar predávajúcemu bez ohľadu na to,či tovar bol použitý alebo má chyby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
3. Spotrebiteľ:
a. prevezme zakúpený alebo objednaný tovar,
b. zaplatí predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
c. potvrdí prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4. Spotrebiteľ má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy
Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v prípade neosobného spôsobu doručenia tovaru: (nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru v mieste predávajúceho). V súlade so zákonom máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:
- Kontaktujte nás, že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu pre vrátenie peňazí.
- Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok
» tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
» tovar nesmie byť použitý
» tovar musí byť nepoškodený
» tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.)
» zašlite spolu s dokladom o kúpe
- Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku).Vrátený tovar na dobierku nepreberáme.

- Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
- V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.
Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.
Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona).
Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, to sa však nevzťahuje na dopravné náklady avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, opätovného doručenia tovaru, ako aj náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Toto právo na odstúpenie od zmluvy sa podľa § 7 ods. 6 Zákona neuplatňuje napríklad pre tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo zníženiu akosti.
Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa par.10 odst.3. Ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty podľa par. 3 odst. 1 písmeno i) zákona o predaji na diaľku.
Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čím sa rozumie povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne. Tovar pri preberaní od prepravcu je zákazník povinný prijatý tovar prezrieť či nie je poškodený nie len obal ale konkrétne produkt jemu dodaný.
Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.
Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese :mija13@azet.sk Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy . Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre finančné vysporiadanie.
Tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy späť dopravcom vami vybraným na adresu Orgovánová 297 ,07601,Zemplínske Hradište. Pri vrátení zasielajte prosím tovar nepoškodený vrátane dokumentácie, príslušenstva a pod. Pri odstúpení od zmluvy znášate iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho , problémov na komunikáciách zapríčinených treťou stranou. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru.
Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 14 kalendárnych dní na uvedený bankový účet.
AUTORSKÉ PRÁVA
Autorské práva sa riadia zákonom č. 121/2000 Zb. o autorských právach.Obsah stránok a logo je vlastníctvom spoločnosti Jana Mihaľová- MIJA a je chránený autorským právom a inými príslušnými právnymi predpismi.
OSOBNÉ A PLATOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA
1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a emailovú adresu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a emailovú adresu.
3. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci kedykoľvek odvolať kedykoľvek písomnou formou.
4. Predávajúci neprichádza do kontaktu s informáciami o platobných kartách ani s informáciami o prihlasovacích menách ani heslách ani kódoch zadávaných kupujúcim pri platbe za tovar. Za ochranu týchto údajov sú v plnom rozsahu zodpovední prevádzkovatelia platobných brán.

OBOZNÁMENIE SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len: „Zákon“)
1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa: uvedené Obchodných podmienok.
CAREE s.r.o., Karpatská 1328/3, 040 01 Košice, IČO: 50 321 846(doruč.to)
2. PaletExpress, s.r.o. , Moyzesova 7883/39 , 960 01 Zvolen
3. Geis SK s.r.o. Paletové prepravy, Celovozová preprava , Trňanská 6, 96 001 Zvolen
B. Účel spracúvania osobných údajov: pre potreby riadneho a správneho doručovania objednaných
a predávaných tovarov, a to všetko v zmysle udeleného súhlasu.
C. Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, adresa, e-mailový kontakt, telefonický
kontakt.
D. Doplňujúce informácie, ktoré boli oznámené osobe o spracovaní osobných údajov:
1. Poučenie o dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje; v bode 10., bod 1 Obchodných
podmienok,
2. Čas platnosti súhlasu: 5 rokov od udelenia súhlasu,
3. Tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté: www.heureka.sk
4. Okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené:
neaplikuje sa
5. Tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos
osobných údajov: Česká republika
E. Forma zverejnenia osobných údajov: nezverejňujú sa.
Poučenie o právach dotknutej osoby:
1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
- potvrdenie, či sú, alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
- vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom
systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) Zákona;
- vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na
spracúvanie,
- vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
- opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov,
ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa
skončil;
- likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona,
- blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti,
ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
- Právo dotknutej osoby, možno obmedziť len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona,
alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a
slobody iných osôb.
2. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči :
- spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely
priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
- využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v
poštovom styku, alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona na
účely priameho marketingu.
3. Ďalšie práva sú upravené priamo v zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a práva dotknutých osôb nie sú týmto nijakým spôsobom
dotknuté.
4. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že má prijaté všetky opatrenia v zmysle Zákona a týmto sa zaväzuje
chrániť získané údaje pred náhodným ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou
stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením ako aj pred akýmikoľvek inými
neprípustnými formami spracúvania v zmysle opatrení prijatých v bezpečnostnom projekte.
5. Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných v
tomto oboznámení.
6. Prevádzkovateľ prehlasuje, že nebude poskytovať osobné údaje iným osobám. Prevádzkovateľ
prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie
stanoveného účelu a spracovávať len v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené.
7. Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva.
Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.
Vyhradzujeme si právo zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke webov našej spoločnosti:www.pecstav.sk
Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. V cene tovarov nie je zahrnuté poštovné alebo doprava tovaru.
V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e‐mailových správ.
Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia nasledujúcich zákonov a nariadení:
a. Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
b. Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. (v znení platných noviel),
c. Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (v znení platných noviel),
d. Zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník (v znení platných noviel).
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3,zákona a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty,
Spotrebiteľ je prípadne povinný uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5,zákona ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6,zákona
Predávajúci dodržiava kódex správania, a spotrebiteľ sa môže s nimi oboznámiť na emailovú požiadavku od predávajúceho.,
Prípadné riešenia vzniknutého sporu je možne riešiť mimosúdnou cestou prostredníctvom vzájomnej dohody.
Zobraz celé podmienky
Zobraziť hodnotenia:
aoi
27. apr 2023
Rýchla komunikácia, všetko bez problémov. Maminu odporúčam, z mojek strany spokojnosť
mija131
27. apr 2023
Ďakujem🙂
khetrin
18. mar 2023
Úžasná predávajúca, milá ústretová, fusak krásny bez chyby, cistucky, vonavy proste wawww odporúčam všetkými desiatimi👌👌👌👌
mija131
18. mar 2023
Ďakujem krásne🙂