PRO    Tekovské Lužany (okres Levice)    21     Profil používateľky
Tekovské Lužany (okres Levice)    21     Profil používateľky
Milé mamičky a milí zákazníci,
vitajte v mojom PRO-SHOPE mixline – uživateľa u prevádzkovateľa na internetovej stránke www.modrykonik.sk.
Ďakujem Vám za prejavený záujem o moju ponuku na tejto stránke.
Predávam nový tovar rôzneho sortimentu, ktorý je skladom ihneď.
Predávam použitý tovar rôzneho sortimentu, ktorý je skladom ihneď.
Predávam handmade výrobky.
Ponúkam služby.

Všetok môj tovar (produkt) je nafotený, fotografie zobrazujú aktuálny stav predávanej veci, stav je uvedený v popise - texte inzerátiku.
Oblečenie premeriavam a v texte vždy uvádzam skutočné zmerané miery, nakoľko nie vždy veľkosť uvedená na štítku zodpovedá skutočnosti, preto si miery pozrite a porovnajte.
Pokiaľ sa daný produkt nezhoduje s fotografiou – kvôli osvetleniu sa môže líšiť farba poprípade odtieň farby - je to v popise inzerátu uvedené, aby ste mali čo najlepšiu predstavu o nakupovanom tovare (produkte). Ak má použitý tovar nejakú vadu, je to uvedené v texte a na takýto tovar sa nevzťahuje reklamácia.
Použitý tovar neberiem späť.
Použitý tovar odporúčam preprať a ožehliť.
Tovar nevymieňam ani neberiem späť, takže ak máte nejaké otázky ohľadom rozmerov a stavu veci kľudne sa vopred opýtajte, odpoviem na všetko.

Cena produktov je uvedená v eurách bez dopravy (poštovného).
K cene si účtujem poštovné v zmysle cenníka pošty.
Platbu môžete realizovať cez banku alebo poštovou poukážkou z pošty.
Ak budete platiť z iného účtu ako svojho, prosím uveďte meno vlastníka, z ktorého bude zrealizovaná platba, aby sa dala identifikovať platba.
Veci posielam po pripísaní peňazí na účet cca 2-3x do týždňa.
Zásielky zasielam doporučene, alebo ako balík. Na požiadanie a Vašu zodpovednosť posielam balíček - zásielku aj obyčajne, vtedy za stratu balíčka neručím.
Na požiadanie zásielku poistím, poistné je v zmysle cenníku pošty a pripočítam k cene zásielky.
Na dobierku neposielam.
OBJEDNÁVKOU TOVARU SÚHLASÍTE S UVEDENÝMI PODMIENKAMI.
Vyhradzujem si právo na zákaz udeľovania negatívneho hodnotenia, bez môjho vedomia!
Mám právo o situácii vedieť a riešiť ju.
Osobný prístup je samozrejmosť, preto ma neváhajte kontaktovať s akoukoľvek otázkou.

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, nejasnosti, veľmi radia Vám odpoviem, snažím sa o maximálnu spokojnosť zákazníkov. Pokiaľ sa náhodou vyskytne nejaký problém určite ho spolu vyriešime.

Som veľmi rada, že ste si vybrali môj PRO-SHOP mixline a prajem príjemné nakupovanie.

Všeobecné obchodné podmienky
I. Základné ustanovenie
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú v súlade
s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len
„občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“)
Prevádzkovateľ internetového obchodu PRO-SHOP mixline je:
Obchodné meno : Anna Pisárová MIX-LINE
Zodpovedná osoba: Anna Pisárová
Miesto podnikania: Partizánska 816/43, 935 41 Tekovské Lužany
IČO: 45536201
DIČ: 1027615666
IČ DPH: nie som platca DPH
č. živn. reg. OÚ Levice, č. ž. r. 420-23757
Bankové spojenie: Fio banka, a.s.
IBAN: SK37 8330 0000 0027 0189 8537
Email: mixlinepisarova@gmail.com
Telefón: +421 940 941 529
(ďalej len „predávajúci“)
2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a fyzickou osobou, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu (ďalej len „spotrebiteľ") prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese www.modrykonik.sk PRO-SHOPE mixline (ďalej len „internetový obchod").
3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
4. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

II. Informácie o tovare, službách a cenách
1. Informácie o tovare a službe, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a služby a jeho hlavných vlastností, sú uvedené pri jednotlivých tovaroch a službách v katalógu internetového obchodu.
2. Všetky ceny produktov (tovarov a služieb) sú konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci nie je platiteľom DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie.
3. Ceny tovaru a služieb zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode.
4. Cena produktu a služby je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobkov, dovozcov a podobne. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri potvrdení objednávky.
5. Predávaný použitý tovar môže vykazovať istú mieru opotrebovania zodpovedajúcu dĺžke predchádzajúceho používania. Cena za použitý tovar zodpovedá dĺžke predchádzajúceho používania - stavu a opotrebovaniu.
6. Pri odovzdávaní produktu alebo služby platí spotrebiteľ cenu za produkt alebo službu + dopravné, poštovné.

III. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy
1. Na našej stránke môžu nakupovať ako fyzické, tak aj právnické osoby za podmienky dodržania nižšie uvedených pravidiel.
2. Náklady vzniknuté spotrebiteľovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí spotrebiteľ sám.
3. Spotrebiteľ realizuje objednávku tovaru prostredníctvom zákazníckeho účtu elektronického obchodu písomnou formou.
4. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť svoje meno a priezvisko, poštovú prípadne aj fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail, fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ prípadne aj IČ DPH.
Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č.428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej dopravu tovaru).
5. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Následne predávajúci objednávku spotrebiteľovi potvrdí písomnou formou t.j. e-mailom alebo telefonicky.
6. Objednávka a uzavretie zmluvy
Odoslanie vyplnenej objednávky spotrebiteľom sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho (napríklad prostredníctvom sociálnych sietí alebo e-mailu). K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.
7. V prípade vytvorenia objednávky, v ktorej bol ako spôsob platby zvolený Prevodný príkaz a spotrebiteľ platbu do siedmich dní neuhradí, objednávka a zmluva budú stornované.

IV. Dodacie lehoty
1. Predávam len tovar, ktorý mám aktuálne skladom.
2. Vo výnimočnom prípade, keď niektorý druh tovaru nie je aktuálne skladom - v tomto prípade s Vami budem túto situáciu konzultovať, aby sme sa dohodli o možnom riešení a ďalšom postupe.
3. Predávajúci objednaný tovar zasiela v rámci Slovenskej republiky. Do zahraničia tovar zašlem, ale až po individuálnej dohode predávajúceho so spotrebiteľom.
4. Ak si spotrebiteľ tovar v dodacej dobe neprevezme a tovar bude vrátený predávajúcemu, predávajúci je oprávnený odmietnuť uzavrieť ďalšiu zmluvu s týmto spotrebiteľom.
5. Dodanie služby sa uskutočňuje na základe dohody predávajúceho a spotrebiteľa.

V. Platobné podmienky a dodanie tovaru a služby
1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobkov, dovozcov a podobne. Platná cena produktu spotrebiteľovi bude vždy oznámená pri potvrdení objednávky.
2. Cenu tovaru, služby a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru, služby – dopravné, poštovné, podľa kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ uhradiť nasledovnými spôsobmi:
bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho alebo poštovou poukážkou vopred.
3. Spoločne s kúpnou cenou je spotrebiteľ povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru a služby v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru a služby. Výška nákladov na dopravu (poštovné), bude vždy oznámená spotrebiteľovi po vypísaní objednávky spotrebiteľom.
4. Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na bankový účet predávajúceho alebo moment potvrdenia sprostredkovateľa platby o jej realizácii.
5. Platba je možná iba v mene EUR.
6. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok spotrebiteľa uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.
7. Predávajúci nepožaduje od spotrebiteľa vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru alebo služby nie je zálohou.
8. Tovar alebo služba je spotrebiteľovi doručený na adresu určenú spotrebiteľom v objednávke, voľba spôsobu dodania sa vykonáva počas objednávania tovaru alebo služby, náklady na dodanie tovaru alebo služby v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru alebo služby sú uvedené v objednávke spotrebiteľa a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky spotrebiteľa, nesie spotrebiteľ riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
9. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar alebo službu na miesto určené spotrebiteľom v objednávke, je spotrebiteľ povinný prevziať tovar alebo službu pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane spotrebiteľa nutné tovar alebo službu doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je spotrebiteľ povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru alebo služby, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
10. Pri prevzatí tovaru alebo služby od prepravcu je spotrebiteľ povinný skontrolovať neporušenosť obalov zásielky a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí spotrebiteľ zásielku od prepravcu prevziať.
11. Predávajúci vystaví spotrebiteľovi daňový doklad - faktúru. Daňový doklad je priložený k dodávanému tovaru, služby.
12. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru alebo službe zaplatením celej kúpnej ceny za tovar alebo službu, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru alebo služby. Zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru alebo služby prechádza na spotrebiteľa okamihom prevzatia tovaru alebo služby alebo okamihom, kedy mal spotrebiteľ povinnosť tovar alebo službu prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

VI. Odstúpenie od zmluvy
1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia nového tovaru alebo služby. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie tovaru alebo služby znáša spotrebiteľ. Tovar nesmie byť poškodený, používaný a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu – najmä originál faktúry, ktorú obdržal pri jeho kúpe spolu s tovarom.
Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia sa späť.
2. Po dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní od odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za produkt, ktorú spotrebiteľ uhradil za produkt vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.
3. V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenia od kúpnej zmluvy po lehote 14 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov.
4. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje spotrebiteľa prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným spotrebiteľom.

VII. Práva z vadného plnenia
1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí spotrebiteľom. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru spotrebiteľom. Záručná doba na použitý tovar je 12 mesiacov. Záručná doba na služby (oprava alebo úprava veci) je 3 mesiace. Záručná doba na zhotovenie veci na zákazku je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty. Reklamáciu na veci, ktoré sa rýchlo kazia, musí spotrebiteľ uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe.
Záručný list sa vystavuje na žiadosť spotrebiteľa. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe.
Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Spotrebiteľ by však nemal ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu. Ak ide o chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu od zistenia chyby, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.
Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.
2. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vec obsahujúcu vadu za vec bez vady, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.
3. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, na adrese sídla. Ak je však v záručnom liste uvedený záručný servis, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre spotrebiteľa bližšom, uplatní spotrebiteľ právo na opravu v záručnom servise. Záručný servis je povinný opravu vykonať v lehote najneskôr do 30 dní.
Ak dôjde k výmene, pokračuje plynutie záručnej doby znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
4. Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
5. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
6. Právo z chybného plnenia spotrebiteľovi nenáleží, ak spotrebiteľ pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak spotrebiteľ vadu sám spôsobil.
7. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
Spotrebiteľ má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od spotrebiteľa sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou. Napríklad zakúpené oblečenie by mal spotrebiteľ len vyskúšať, ale nemal by ho nosiť, a tovar by mal vrátiť s pôvodnými visačkami či inými ochrannými alebo identifikačnými prostriedkami.
8. Podľa § 619 Občianskeho zákonníka predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí spotrebiteľom. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). V zmysle § 620 Občianskeho zákonníka ak ide o použitú vec, poskytujem na tovar záručnú dobu 12 mesiacov. V znení § 626 Občianskeho zákonníka ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené v záručnej lehote.
Podľa § 624 Občianskeho zákonníka ak použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má spotrebiteľ namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

VIII. Doručovanie
1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.
2. Spotrebiteľ doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje spotrebiteľovi korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

IX. Osobné údaje
1. Všetky informácie, ktoré spotrebiteľ uvedie predávajúcemu, sú dôverné a predávajúci bude s nimi tak zaobchádzať. Ak spotrebiteľ k tomu nedá písomný súhlas, údaje o ňom nebude predávajúci iným spôsobom než za účelom plnenia zo zmluvy používať, okrem emailovej adresy, na ktorú môžu byť spotrebiteľovi zasielané obchodné oznámenia, pretože tento postup umožňuje zákon, ak tento postup spotrebiteľ neodmietne. Tieto oznámenia sa môžu týkať iba podobného alebo súvisiaceho tovaru a možno ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom (zaslaním listu, emailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení) odhlásiť. Emailová adresa bude na tento účel uchovávaná po dobu 3 rokov od uzavretia poslednej zmluvy medzi zmluvnými stranami.
2. Zásady ochrany osobných údajov
a) Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára so spotrebiteľom vytvorením objednávky. Táto spotrebiteľská zmluva je zároveň právnym základom pre spracúvanie osobných údajov spotrebiteľa. Poskytnutie osobných údajov spotrebiteľa je zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou pre nákup u predávajúceho. Ak spotrebiteľ neposkytne všetky požadované osobné údaje predávajúcemu, môže to mať za následok neuzavretie kúpnej zmluvy.
b) Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy. Predávajúci spracúva bežné osobné údaje spotrebiteľa.
Osobné údaje spotrebiteľa sú v informačnom systéme predávajúceho uchovávané po dobu 10 rokov.
c) Spotrebiteľ má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje e-mailom alebo písomne.
Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám, napríklad doručovacím a prepravným spoločnostiam, spoločnosti, ktorá spracúva účtovné doklady, spoločnosti poskytujúcej platobné alebo fakturačné služby.
Osobné údaje spotrebiteľa sa nezverejňujú.
d) Predávajúci môže využívať softvérové riešenie, ktoré spracúva osobné údaje v tretej krajine, ktorá zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov.
e) Spotrebiteľ má právo získať od predávajúceho potvrdenie o tom, aké osobné údaje spotrebiteľa sa spracúvajú v systéme predávajúceho. Spotrebiteľ má právo získať prístup k takýmto údajom a tiež informácie na aký účel sa spracúvajú, aké kategórie údajov sa spracúvajú, komu sa osobné údaje poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú, či existuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
Prvé poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov spotrebiteľovi je bezplatné. Opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré spotrebiteľ požiada, bude spoplatnené ako administratívny poplatok vo výške 5 €.
f) Spotrebiteľ môže od predávajúceho požadovať opravu alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa týkajú spotrebiteľa. Spotrebiteľ môže žiadať vymazanie jeho osobných údajov alebo obmedzenia spracovania týchto údajov. Spotrebiteľ môže aj namietať spracúvanie osobných údajov.
g) Spracúvanie osobných údajov spotrebiteľa je nevyhnutné aj na účely archivácie (pre splnenie povinnosti predávajúceho na základe právnych predpisov SR, napríklad uchovávanie účtovných dokladov po dobu 10 rokov). Ak bude spotrebiteľ žiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v súvislosti s kúpnou zmluvou, jeho žiadosť môže byť zamietnutá.
h) Spotrebiteľ má právo, aby predávajúci obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, ak spotrebiteľ namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov.
i) Spotrebiteľ má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol predávajúcemu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Spotrebiteľ má právo preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.
j) Spotrebiteľ má právo namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu. Rovnako môže namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely oprávneného záujmu predávajúceho.
Spotrebiteľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
Vyššie uvedené informácie o ochrane osobných údajov sa týkajú aj predzmluvných vzťahov (napríklad vyžiadanie dopytu, cenovej ponuky či informácií o tovare a službách predávajúceho).
3. Osobné údaje a marketing
a) Predávajúci môže spracúvať osobné údaje existujúcich spotrebiteľov na marketingové účely (napríklad pre odosielanie newslettra alebo e-mailov o novinkách, zľavách, akciách a pod.) aj bez predchádzajúceho súhlasu spotrebiteľa. Pre tento účel predávajúci spracúva nevyhnutné údaje spotrebiteľa, ktorými sú meno, priezvisko a e-mailová adresa spotrebiteľa. Ak spotrebiteľ nesúhlasí so spracovaním údajov na marketingové účely, svoj nesúhlas môže kedykoľvek vyjadriť napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu predávajúceho so žiadosťou o odhlásenie z newslettra alebo kliknutím na link uvedený v e-mailovej správe.
Osobné údaje spotrebiteľa využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám, taktiež nebudú zverejnené.
Odosielateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné pre odoslanie newslettra.
Odosielateľ spracúva bežné osobné údaje návštevníka. Osobné údaje návštevníka sú v informačnom systéme odosielateľa uchovávané do doby, kým sa návštevník neodhlási z odberu newslettra.
b) Ak spotrebiteľ nesúhlasí so spracovaním údajov na marketingové účely, svoj nesúhlas môže spotrebiteľ kedykoľvek vyjadriť napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu odosielateľa so žiadosťou o odhlásenie z newslettra alebo kliknutím na link uvedený v e-mailovej správe.
Osobné údaje môžu byť prenášané do tretích krajín, ktoré zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.
c) Návštevník má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje, využívané na marketingové účely, napríklad e-mailom.
d) Návštevník pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú na marketingové účely, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

X. Mimosúdne riešenie sporov
1. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj:
P.O. BOX 49A, Staničná 9, 950 50, Nitra 1, Odbor výkonu dozoru
Tel.č. 037/7720216
2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava.
3. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republika.
4. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku .

XI. Záverečné ustanovenie
1. Všetky dohody medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku spotrebiteľovi viazaný žiadnymi kódexami správania v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. n) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženie stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patria predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Spotrebiteľ nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.
5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
7. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
8. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č.634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
9. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
10. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
11. Spotrebiteľ vytvorením objednávky potvrdzuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 16. 02. 2021
Zobraz celé podmienky
Kategória
Cena v EUR
Veľkosť
Pre koho
Kľúčová farba

3 013 inzerátov

Aktualizované