Používame cookies. Viac informácií tu. OK
Ďakujeme že ste nakukli,
pár inštrukcii k obchodíku.
Balíčky posielame po pripísani peňažných prostriedkov na účet, ak to nieje dobierka - 2,90€ Poštovné je podľa tarify slovenskej pošty, teda obyčajne 0,95€, prvá trieda 1,15€ - na vlastné riziko, alebo doporučene 1,70€. vecicky dopĺňame priebežne. V prípade záujmu o veci ktorè v našej ponuke nenájdete, neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám odpovieme na všetky otázky.
Prajeme príjemné nakupovanie.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1 Tieto podmienky spracúvania osobných údajov (ďalej len „Spracovateľské podmienky“) upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predajcom ako prevádzkovateľom (ďalej len “Prevádzkovateľ”) a spoločnosťou Modrý koník s.r.o. ako sprostredkovateľom (ďalej len “Sprostredkovateľ”) pri predaji tovaru a služieb na Internetovej stránke.

1.2 Slová s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú definované v týchto Spracovateľských podmienkach, majú význam, ktorý im bol pripísaný vo Všeobecných podmienkach používania.

2. PREDMET, ÚČEL A DOBA SPRACÚVANIA
2.1 Sprostredkovateľ bude v mene Prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje fyzických osôb, ktoré prejavili záujem o služby alebo nákup tovaru, ktorý ponúka Prevádzkovateľ prostredníctvom Internetovej stránky (ďalej len „Dotknuté osoby“) potrebné na realizáciu obchodu. Sú to zvyčajne: meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo (ďalej len „Osobné údaje“).

2.2 Sprostredkovateľ bude Osobné údaje Dotknutých osôb spracúvať za účelom sprostredkovania predaja tovaru a služieb na Internetovej stránke, najmä za účelom kontaktovania záujemcov o kúpu tovaru alebo služby a uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia reklamácie, a archivácie realizovaných obchodov.

2.3 Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať Osobné údaje v mene Prevádzkovateľa počas celej doby trvania registrácie záujemcu a Prevádzkovateľa na Internetovej stránke. Po splnení účelu uchová Sprostrekovateľ kópiu osobných údajov ešte 3 roky, na základe oprávneného záujmu na dôkazné účely, ochranu Ostatních používateľov a Našeho dobrého mena. Po tejto lehote Sprostredkovateľ všetky Osobné údaje vymaže a vymaže všetky existujúce kópie, ak príslušný právny predpis nepožaduje uchovávanie týchto Osobných údajov u Sprostredkovateľa.

3. PODMIENKY SPRACÚVANIA
3.1 Sprostredkovateľ bude spracúvať Osobné údaje v zmysle príslušných právnych predpisov, najmä GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. ochrane osobných údajov.

3.2 Sprostredkovateľ bude spracúvať Osobné údaje len na základe zdokumentovaných pokynov Prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov, keď si to vyžaduje príslušný právny predpis; v takom prípade Sprostredkovateľ oznámi Prevádzkovateľovi túto právnu požiadavku pred spracúvaním, pokiaľ daný právny predpis takéto oznámenie nezakazuje zo závažných dôvodov verejného záujmu.

3.3 Sprostredkovateľ nie je oprávnený spracúvať Osobné údaje na iný účel ako stanovil Prevádzkovateľ. Sprostredkovateľ nie je oprávnený preniesť Osobné údaje do krajín mimo Európskej únie resp. do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany.

3.4 Sprostredkovateľ bude bezodkladne informovať Prevádzkovateľa, ak sa podľa jeho názoru pokynom Prevádzkovateľa porušuje GDPR alebo iné právne predpisy týkajúce sa ochrany Osobných údajov.

4. OSOBITNÉ POVINNOSTI SPROSTREDKOVATEĽA
4.1 Sprostredkovateľ je oprávnený zapojiť do spracúvania Osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa (subdodávateľa), o čom bude Prevádzkovateľa informovať bez zbytočného odkladu. Sprostredkovateľ bude informovať Prevádzkovateľa aj o akýchkoľvek zamýšľaných zmenách v súvislosti s pridaním alebo nahradením ďalšieho sprostredkovateľa, pričom Prevádzkovateľ má možnosť kedykoľvek namietať voči takýmto zmenám. Ak Sprostredkovateľ zapojí do spracúvania Osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa, Sprostredkovateľ tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi prostredníctvom zmluvy uloží rovnaké povinnosti ochrany údajov, ako sú stanovené v týchto Spracovateľských podmienkach, a to predovšetkým poskytnutie dostatočných záruk na vykonanie primeraných technických a organizačných opatrení takým spôsobom, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR. Ak tento ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti ochrany údajov, Sprostredkovateľ zostáva voči Prevádzkovateľovi plne zodpovedný za plnenie povinností tohto ďalšieho sprostredkovateľa.

4.2 Sprostredkovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prevádzkovateľovi pomoc s posúdením vplyvu na ochranu údajov a s predchádzajúcimi konzultáciami s dozornými orgánmi, ktoré Prevádzkovateľ primerane považuje za potrebné v zmysle čl. 35 alebo 36 GDPR, a to s prihliadnutím na povahu spracúvania a informácie dostupné Sprostredkovateľovi.

4.3 V prípade, ak Dotknutá osoba uplatní u Sprostredkovateľovi svoje právo v zmysle Kapitoly III GDPR, Sprostredkovateľ postúpi túto žiadosť na vybavenie Prevádzkovateľovi. O takomto postúpení žiadosti na vybavenie Prevádzkovateľovi môže Sprostredkovateľ Dotknutú osobu informovať. Sprostredkovateľ bude po zohľadnení povahy spracúvania v čo najväčšej miere pomáhať Prevádzkovateľovi vhodnými technickými a organizačnými opatreniami pri plnení jeho povinnosti reagovať na žiadosti o výkon práv Dotknutej osoby ustanovených v Kapitole III GDPR.

5. BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
5.1 Sprostredkovateľ sa zaväzuje vykonať všetky požadované opatrenia podľa čl. 32 GDPR, najmä sa zaväzuje prijať primerané technické a organizačné opatrenia s prihliadnutím predovšetkým na riziká, ktoré predstavuje spracúvanie, a to najmä v dôsledku náhodného alebo nezákonného zničenia, straty, zmeny, neoprávneného poskytnutia Osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávneného prístupu k takýmto údajom.

5.2 Sprostredkovateľ poskytne Prevádzkovateľovi kedykoľvek na jeho žiadosť všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností stanovených v čl. 28 GDPR, najmä povinnosti prijať primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby.

5.3 Sprostredkovateľ bude o spracúvaných Osobných údajoch zachovávať mlčanlivosť a nesprístupní ani neposkytne Osobné údaje žiadnej tretej osobe, ak tieto Spracovateľské podmienky nestanovujú inak. Sprostredkovateľ zabezpečí, aby sa jeho zamestnanci príp. iné osoby, ktoré sú oprávnené spracúvať Osobné údaje alebo majú prístup k Osobným údajom, zaviazali, že budú zachovávať mlčanlivosť v zmysle tohto článku.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
6.1 Tieto Spracovateľské podmienky sú právne záväznou zmluvou o spracúvaní Osobných údajov v zmysle čl. 28 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (EÚ) č. 2016/679 (General Data Protection Regulation, ďalej len „GDPR“) medzi Prevádzkovateľom a Sprostredkovateľom. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pred zverejnením ponuky na Internetovej stránke si prečítal tieto Spracovateľské podmienky a bez výhrad s nimi súhlasí, je nimi viazaný a zaväzuje sa ich dodržiavať.

6.2 V prípade, že sa ktorékoľvek ustanovenie v týchto Spracovateľských podmienkach ukáže ako neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné alebo sa ním stane, nemá táto skutočnosť vplyv na ostatné ustanovenia a strany sa zaväzujú nahradiť také ustanovenie ustanovením platným, účinným a vymáhateľným, ktoré bude najbližšie obchodnému účelu pôvodného ustanovenia.

6.3 Tieto Spracovateľské podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25.05.2018.
Ďakujeme že ste nakukli,
pár inštrukcii k obchodíku.
Balíčky posielame po pripísani peňažných prostriedkov na účet, ak to nieje dobierka - 2,90€ Poštovné je podľa tarify slovenskej pošty, teda obyčajne 0,95€, prvá trieda 1,15€ - na vlastné riziko, alebo doporučene 1,70€. vecicky dopĺňame priebežne. V prípade záujmu o veci ktorè v našej ponuke nenájdete, neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám odpovieme na všetky otázky.
Prajeme príjemné nakupovanie.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1 Tieto podmienky spracúvania osobných údajov (ďalej len „Spracovateľské p
Zobraziť hodnotenia:
Mamičku na 100% odporúčam🙂 Dakujem🙂😍
Ďakujem
Predávajúcu odporúčam, maximálna spokojnosť. Ďakujem 😉
Ďakujem
Ďakujem,spokojnosť
Ďakujem
Ponožky sú výborné ďakujeme 😊 odporúčam každému nákup u tejto maminy
Ďakujem
Odporucam 🙂 nadherny tovar a bleskove dodanie.
Ďakujem
Krásny a kvalitný tovar, veľká spokojnosť, ukážkový obchodík na 1*👍
Ďakujem
Super obchodník 👍🏾
Ďakujem
Predávajúcu odporúčam nákup prebehol bez problémov.👍
Ďakujem
Určite odporúcam,ochota,rýchle dodanie,u mňa spokojnosť 😊
Ďakujem
Ďakujem veľmi pekne za super spoluprácu a vrelo odporúčam 👍 😍
Ďakujem
...ako vždy, obchodík nesklamal, kupujem nohavičky pre dcérku už dlho a len a len chvááááálim, maximálna spokojnosť po každej stránke 🙂
Ďakujem
Dakujem a rada vsetkym odporucam! 🤗
Ďakujem
odporucam 👍
Ďakujem
Predávajúcu len odporúčať môžeme,som veľmi spokojná s tovarom...
Ďakujem
Odporúčam...vsetko prebehlo v poriadku... Milá predávajúca rýchla komunikácia... Ďakujem za krásne rukavičky
Ďakujem
tovar je pekný, komunikácia výborna, predávajuca velmi ochotná, určite odporučam 😉
Ďakujem
Obchodik odporucam, krasne vecicky!!!
Ďakujem
Tip-Top,,,😉
Ďakujem
Urcite predavajucu odporucam 😉
Ďakujem
Ďakujem za opäť super obchod 😀, odporúčam 👍👍👍
Ďakujem
Maximalna spokojnost
Ďakujem
Ďakujem veľmi pekne balík dorazil v poriadku Pani pekne informovala ohľadom tovaru. Odporúčam 😉😏
Ďakujem
Vrelo všetkým odporúčam🙂Obchodík prebehol bezproblémovo na jednotku👍
Ďakujem
Maximálna spokojnosť s kúpenými nohavicami 👍 Veľmi ochotná predávajúca, super komunikácia, rýchle dodanie, všetkým jednoznačne odporúčam 👏 👏 👏
Ďakujem
Prijemna mamina, super komunikacia, krasne vecicky, radost nakupovat, vsetkym ODPORUCAM 😘👍😉👍😇👍
Ďakujem
Všetko na výbornú. 👍
Ďakujem
max.spokojnost-s predavajucou aj s tovarom
Ďakujem
Vsetko ok
Ďakujem
Mozem len odporucat👍
Ďakujem
Odporúčam mamku Majku, sme spokojní, 😉
dakujem
Milá mamička,ochotná poslať aj na dobierku,všetkým ju odporúčam
dakujem
Super obchodík, jednoznačne odporúčam👍
Ďakujem
Vrelo odporúčam, 100% spokojnosť, rýchla komunikácia a dodanie.
Ďakujem
Výborná komunikácia, tovar krásny, určite odporúčam predávajúcu
Ďakujem
Maximálna spokojnosť,odporucam
dakujem
Velmi rada odporucam. Prijemna komunikacia, rychle a spolahlive zaslanie. Spokojnost. Dakujem
dakujem
Ďakujem za krásne nohavičky, super spoluprácu 👍, odporúčam 🙂
Ďakujem
Ďakujem, tovar prisiel v poriadku. 🙂
dakujem
Maximálna spokojnosť 🙂 Určite ODPORÚČAM a ďakujem 🙂
dakujem
Ďakujeme za krásne vecičky .. odporúčam 😀
dakujem
Ďakujem za pancusky a rýchle dodanie 😊
Dakujem
Max spokojnost😉 odporucam Krasny a kvalitny tovar,prijemna komunikacia a promtne dorucenie-no super😁 Vdaka
Dakujem
Spokojnosť, predávajúcu odporúčam, rukavičky sú krásne....
Dakujem
ďakujem, s obchodom som bola spokojná, predávajúcu odporúčam.
dakujem
Predavajucu urcite odporucam.
Ďakujem
Spokojnosť 👌 odporúčam 👏
Ďakujem
Musím len ODPORÚČAŤ 🙂 Rýchla komunikácia aj dodanie🙂 Ďakujem.
Ďakujem
Dakujem za rychly, ukazkovy obchodik, krasny tovar, predavajucu ODPORUCAM 😘
Ďakujem
Urcite odporucam 😊
Ďakujem
Maximalna spokojnost s tovarom aj s jednanim, ustretovost a ochota👏 Mozem len odporucat😊
Ďakujem
Odporúčam všetko prebehlo v poriadku a hlavne rýchlo.dakujem😃
Ďakujem
Krásny tovar, určite odporúčam👍
Ďakujem
Odporucam, super rychly obchodik.som spokojna ☺
Ďakujem
🌹Ďakujeme🌹 za krásne rukavice👏 odporúčame👍
dakujem
predávajúcu mamičku rozhodne odporúčam a teším sa niekedy nabudúce 🙂 🙂
dakujem