Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri
PRO    Bratislava - Staré Mesto    253     Profil používateľky
Bratislava - Staré Mesto    253     Profil používateľky
Ďakujeme že ste nakukli,
pár inštrukcii k obchodíku.
Balíčky posielame po pripísani peňažných prostriedkov na účet, ak to nieje dobierka - 3,50€ Poštovné je podľa tarify slovenskej pošty, teda obyčajne 1,10€, prvá trieda 1,30€ - na vlastné riziko, alebo doporučene 2€. vecicky dopĺňame priebežne. V prípade záujmu o veci ktorè v našej ponuke nenájdete, neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám odpovieme na všetky otázky.
Prajeme príjemné nakupovanie.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1 Tieto podmienky spracúvania osobných údajov (ďalej len „Spracovateľské podmienky“) upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predajcom ako prevádzkovateľom (ďalej len “Prevádzkovateľ”) a spoločnosťou Modrý koník s.r.o. ako sprostredkovateľom (ďalej len “Sprostredkovateľ”) pri predaji tovaru a služieb na Internetovej stránke.

1.2 Slová s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú definované v týchto Spracovateľských podmienkach, majú význam, ktorý im bol pripísaný vo Všeobecných podmienkach používania.

2. PREDMET, ÚČEL A DOBA SPRACÚVANIA
2.1 Sprostredkovateľ bude v mene Prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje fyzických osôb, ktoré prejavili záujem o služby alebo nákup tovaru, ktorý ponúka Prevádzkovateľ prostredníctvom Internetovej stránky (ďalej len „Dotknuté osoby“) potrebné na realizáciu obchodu. Sú to zvyčajne: meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo (ďalej len „Osobné údaje“).

2.2 Sprostredkovateľ bude Osobné údaje Dotknutých osôb spracúvať za účelom sprostredkovania predaja tovaru a služieb na Internetovej stránke, najmä za účelom kontaktovania záujemcov o kúpu tovaru alebo služby a uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia reklamácie, a archivácie realizovaných obchodov.

2.3 Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať Osobné údaje v mene Prevádzkovateľa počas celej doby trvania registrácie záujemcu a Prevádzkovateľa na Internetovej stránke. Po splnení účelu uchová Sprostrekovateľ kópiu osobných údajov ešte 3 roky, na základe oprávneného záujmu na dôkazné účely, ochranu Ostatních používateľov a Našeho dobrého mena. Po tejto lehote Sprostredkovateľ všetky Osobné údaje vymaže a vymaže všetky existujúce kópie, ak príslušný právny predpis nepožaduje uchovávanie týchto Osobných údajov u Sprostredkovateľa.

3. PODMIENKY SPRACÚVANIA
3.1 Sprostredkovateľ bude spracúvať Osobné údaje v zmysle príslušných právnych predpisov, najmä GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. ochrane osobných údajov.

3.2 Sprostredkovateľ bude spracúvať Osobné údaje len na základe zdokumentovaných pokynov Prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov, keď si to vyžaduje príslušný právny predpis; v takom prípade Sprostredkovateľ oznámi Prevádzkovateľovi túto právnu požiadavku pred spracúvaním, pokiaľ daný právny predpis takéto oznámenie nezakazuje zo závažných dôvodov verejného záujmu.

3.3 Sprostredkovateľ nie je oprávnený spracúvať Osobné údaje na iný účel ako stanovil Prevádzkovateľ. Sprostredkovateľ nie je oprávnený preniesť Osobné údaje do krajín mimo Európskej únie resp. do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany.

3.4 Sprostredkovateľ bude bezodkladne informovať Prevádzkovateľa, ak sa podľa jeho názoru pokynom Prevádzkovateľa porušuje GDPR alebo iné právne predpisy týkajúce sa ochrany Osobných údajov.

4. OSOBITNÉ POVINNOSTI SPROSTREDKOVATEĽA
4.1 Sprostredkovateľ je oprávnený zapojiť do spracúvania Osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa (subdodávateľa), o čom bude Prevádzkovateľa informovať bez zbytočného odkladu. Sprostredkovateľ bude informovať Prevádzkovateľa aj o akýchkoľvek zamýšľaných zmenách v súvislosti s pridaním alebo nahradením ďalšieho sprostredkovateľa, pričom Prevádzkovateľ má možnosť kedykoľvek namietať voči takýmto zmenám. Ak Sprostredkovateľ zapojí do spracúvania Osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa, Sprostredkovateľ tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi prostredníctvom zmluvy uloží rovnaké povinnosti ochrany údajov, ako sú stanovené v týchto Spracovateľských podmienkach, a to predovšetkým poskytnutie dostatočných záruk na vykonanie primeraných technických a organizačných opatrení takým spôsobom, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR. Ak tento ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti ochrany údajov, Sprostredkovateľ zostáva voči Prevádzkovateľovi plne zodpovedný za plnenie povinností tohto ďalšieho sprostredkovateľa.

4.2 Sprostredkovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prevádzkovateľovi pomoc s posúdením vplyvu na ochranu údajov a s predchádzajúcimi konzultáciami s dozornými orgánmi, ktoré Prevádzkovateľ primerane považuje za potrebné v zmysle čl. 35 alebo 36 GDPR, a to s prihliadnutím na povahu spracúvania a informácie dostupné Sprostredkovateľovi.

4.3 V prípade, ak Dotknutá osoba uplatní u Sprostredkovateľovi svoje právo v zmysle Kapitoly III GDPR, Sprostredkovateľ postúpi túto žiadosť na vybavenie Prevádzkovateľovi. O takomto postúpení žiadosti na vybavenie Prevádzkovateľovi môže Sprostredkovateľ Dotknutú osobu informovať. Sprostredkovateľ bude po zohľadnení povahy spracúvania v čo najväčšej miere pomáhať Prevádzkovateľovi vhodnými technickými a organizačnými opatreniami pri plnení jeho povinnosti reagovať na žiadosti o výkon práv Dotknutej osoby ustanovených v Kapitole III GDPR.

5. BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
5.1 Sprostredkovateľ sa zaväzuje vykonať všetky požadované opatrenia podľa čl. 32 GDPR, najmä sa zaväzuje prijať primerané technické a organizačné opatrenia s prihliadnutím predovšetkým na riziká, ktoré predstavuje spracúvanie, a to najmä v dôsledku náhodného alebo nezákonného zničenia, straty, zmeny, neoprávneného poskytnutia Osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávneného prístupu k takýmto údajom.

5.2 Sprostredkovateľ poskytne Prevádzkovateľovi kedykoľvek na jeho žiadosť všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností stanovených v čl. 28 GDPR, najmä povinnosti prijať primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby.

5.3 Sprostredkovateľ bude o spracúvaných Osobných údajoch zachovávať mlčanlivosť a nesprístupní ani neposkytne Osobné údaje žiadnej tretej osobe, ak tieto Spracovateľské podmienky nestanovujú inak. Sprostredkovateľ zabezpečí, aby sa jeho zamestnanci príp. iné osoby, ktoré sú oprávnené spracúvať Osobné údaje alebo majú prístup k Osobným údajom, zaviazali, že budú zachovávať mlčanlivosť v zmysle tohto článku.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
6.1 Tieto Spracovateľské podmienky sú právne záväznou zmluvou o spracúvaní Osobných údajov v zmysle čl. 28 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (EÚ) č. 2016/679 (General Data Protection Regulation, ďalej len „GDPR“) medzi Prevádzkovateľom a Sprostredkovateľom. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pred zverejnením ponuky na Internetovej stránke si prečítal tieto Spracovateľské podmienky a bez výhrad s nimi súhlasí, je nimi viazaný a zaväzuje sa ich dodržiavať.

6.2 V prípade, že sa ktorékoľvek ustanovenie v týchto Spracovateľských podmienkach ukáže ako neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné alebo sa ním stane, nemá táto skutočnosť vplyv na ostatné ustanovenia a strany sa zaväzujú nahradiť také ustanovenie ustanovením platným, účinným a vymáhateľným, ktoré bude najbližšie obchodnému účelu pôvodného ustanovenia.

6.3 Tieto Spracovateľské podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25.05.2018.
Zobraz celé podmienky
Zobraziť hodnotenia:
trulinka
4. máj 2021
Predávajúcu určite odporúčam 😉
stravbery
4. máj 2021
Ďakujem
danuska4444
1. máj 2021
Maminku odporúčam všetkým Max spokojnosť 👌🌹
stravbery
1. máj 2021
Ďakujem
petinabe
29. apr 2021
Všetko super, predávajúcu odporúčam, mikinka veľmi pekná
stravbery
29. apr 2021
dakujem
zuzkaamiska
29. apr 2021
dakujem 🙂
stravbery
29. apr 2021
Ďakujem
vladostra
21. apr 2021
Tip-Top,,,😉
stravbery
21. apr 2021
Dakujem
chaarlote
20. apr 2021
Ďakujem a s radosťou odporúčam
stravbery
21. apr 2021
Dakujem
vika34
19. apr 2021
Vsetko o.k.
stravbery
19. apr 2021
Dakujem
suzan05
13. apr 2021
Odporúčam opäť spokojnosť 🥰
stravbery
14. apr 2021
Ďakujem
katkabutterfly
13. apr 2021
Obchodik prebehol rychlo a s nakupom som velmi spokojna 🌷
stravbery
13. apr 2021
Ďakujem
mirushka276
12. apr 2021
Ďakujem za nákup, vrelo odporúčam 🙂
stravbery
13. apr 2021
Ďakujem
miriam_bamboo
12. apr 2021
Dakujeme za balicek, dosiel v poriadku. Dakujeme za krasny tovar a tesime sa na dalsi nakup! 😊
stravbery
12. apr 2021
Dakujem
diamondjanka
12. apr 2021
vsetko v poriadku, dakujem pekne a predavajucu odporucam 🙂
stravbery
12. apr 2021
Dakujem
saskia250
10. apr 2021
Vdaka👍👍👍
stravbery
10. apr 2021
Ďakujem
bubla23
9. apr 2021
Odporucam spokojnost
stravbery
9. apr 2021
Ďakujem
nelinkalucka
9. apr 2021
Ďakujem za bezproblémový obchod! 🌷
stravbery
9. apr 2021
Ďakujem
lusy22222
9. apr 2021
Obchod odporúčam 🌷
stravbery
9. apr 2021
Ďakujem
lucia124
8. apr 2021
Ďakujeme, odporúčam 😉
stravbery
8. apr 2021
Ďakujem
murko2607
6. apr 2021
Super spolahlivá predavajuca 🙂
stravbery
6. apr 2021
Ďakujem
lacica
1. apr 2021
Odporucam 👌
stravbery
1. apr 2021
Ďakujem
jennny589
31. mar 2021
Dakujem za nákup. Všetko prebehlo na 1
stravbery
31. mar 2021
Dakujem
sofia_s
31. mar 2021
Mila a veľmi ochotná mamina super obchodik a krásny a kvalitný tovar, určite odporúčam ❤🌹
stravbery
31. mar 2021
Dakujem
lienka541
31. mar 2021
Som maximálne spokojná a predávajúcu vrelo odporúčam 👍 všetko prebehlo na 1* a vecičky krásne. Ďakujem za super obchodík. 🙂
stravbery
31. mar 2021
Ďakujem
ercsika
29. mar 2021
Ďakujem za prebehnutý obchodík, predávajúcu odporúčam 🙂
stravbery
29. mar 2021
Ďakujem
beata279
29. mar 2021
Odporúčam 👍👍👍👍
stravbery
29. mar 2021
Ďakujem
katicaguban
26. mar 2021
Ako vzdy max.spokojnost,legini krasne a super🥰vdaka
stravbery
26. mar 2021
Dakujem
zuzi_bubi
26. mar 2021
Ďakujem za krásne gatušky 👍, odporúčam 👍
stravbery
26. mar 2021
Ďakujem
miulka007
26. mar 2021
Super obchodik, vsetko prebehlo na jednotku s **** Odporucam!
stravbery
26. mar 2021
Ďakujem
diablica1984
25. mar 2021
Vrelo odporúčam, všetko prebehlo parádne a bez problémov 🙂
stravbery
25. mar 2021
Ďakujem
papaverka
24. mar 2021
Ochotná predávajúca, rýchla komunikácia a dodanie. Kúpa na jednotku 🙂
stravbery
24. mar 2021
Ďakujem
katuska3101
22. mar 2021
Odporúčam rýchly nákup pekne veci ďakujem
stravbery
22. mar 2021
Dakujem
drya
22. mar 2021
Odporúčam predávajúcu, všetko prebehlo v poriadku. 🙂
stravbery
22. mar 2021
Dakujem
minky112
20. mar 2021
Ďakujem a odporúčam...
stravbery
20. mar 2021
Dakujem
silili
19. mar 2021
Ďakujem za príjemný obchodík,možem ako predávajúcu odporučiť.Silvia💯😘
stravbery
19. mar 2021
Ďakujem
mmiriamka888
18. mar 2021
Všetko super 👌
stravbery
18. mar 2021
Ďakujem
alexleo
15. mar 2021
Milá ochotná predávajúca.Velmi dobrá komunikácia.Rada odporúčam.🙂
stravbery
15. mar 2021
Dakujem
mima_2019
15. mar 2021
Som veľmi spokojná, ďakujem
stravbery
15. mar 2021
Dakujem
medulienka8
15. mar 2021
Maximálna spokojnosť, za seba môžem len odporučiť 👍
stravbery
15. mar 2021
Dakujem
jazminabalogh
15. mar 2021
Maximálna spokojnosť mamičku odporúčam
stravbery
15. mar 2021
Dakujem
giovanina
15. mar 2021
Super spolupraca. Urcite odporucam.
stravbery
15. mar 2021
Ďakujem
vermatelko
15. mar 2021
👍
stravbery
15. mar 2021
Ďakujem
denisa1411
13. mar 2021
Vrelo odporúčam🙂
stravbery
13. mar 2021
Ďakujem
monika59
9. mar 2021
Ďakujem a odporúčam🙂🙂🙂
stravbery
9. mar 2021
Ďakujem
nanuk07
8. mar 2021
Pekne vecičky a rýchle dodanie ďakujem odporúčam ☺️
stravbery
8. mar 2021
Ďakujem
maj2015
5. mar 2021
velmi super obchodík 🙂
stravbery
5. mar 2021
Ďakujem
tillandsia1
3. mar 2021
Odporúčam 👍
stravbery
3. mar 2021
dakujem
lm2812
3. mar 2021
Odporúčam🙂 všetko prebehlo v poriadku.👍
stravbery
3. mar 2021
dakujem
evagy
3. mar 2021
Všetko ôk
stravbery
3. mar 2021
dakujem
gabriela19855
27. feb 2021
👍 všetko OK
stravbery
27. feb 2021
Ďakujem
katicaguban
26. feb 2021
Spokojna som,tovar novy a sedi popisu😊maminu odporucam
stravbery
26. feb 2021
Ďakujem
haili
26. feb 2021
Super rychly obchodik a komunikacia ,vsetko prebehlo super dakujem krasne ❤️ a odporucam maminku vsetkym nakupujucim maminkam ❤️🙂😍
stravbery
26. feb 2021
Ďakujem