PRO    Bratislava - Staré Mesto    216     Profil používateľky
Bratislava - Staré Mesto    216     Profil používateľky
Ďakujeme že ste nakukli,
pár inštrukcii k obchodíku.
Balíčky posielame po pripísani peňažných prostriedkov na účet, ak to nieje dobierka - 2,90€ Poštovné je podľa tarify slovenskej pošty, teda obyčajne 0,95€, prvá trieda 1,15€ - na vlastné riziko, alebo doporučene 1,70€. vecicky dopĺňame priebežne. V prípade záujmu o veci ktorè v našej ponuke nenájdete, neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám odpovieme na všetky otázky.
Prajeme príjemné nakupovanie.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1 Tieto podmienky spracúvania osobných údajov (ďalej len „Spracovateľské podmienky“) upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predajcom ako prevádzkovateľom (ďalej len “Prevádzkovateľ”) a spoločnosťou Modrý koník s.r.o. ako sprostredkovateľom (ďalej len “Sprostredkovateľ”) pri predaji tovaru a služieb na Internetovej stránke.

1.2 Slová s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú definované v týchto Spracovateľských podmienkach, majú význam, ktorý im bol pripísaný vo Všeobecných podmienkach používania.

2. PREDMET, ÚČEL A DOBA SPRACÚVANIA
2.1 Sprostredkovateľ bude v mene Prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje fyzických osôb, ktoré prejavili záujem o služby alebo nákup tovaru, ktorý ponúka Prevádzkovateľ prostredníctvom Internetovej stránky (ďalej len „Dotknuté osoby“) potrebné na realizáciu obchodu. Sú to zvyčajne: meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo (ďalej len „Osobné údaje“).

2.2 Sprostredkovateľ bude Osobné údaje Dotknutých osôb spracúvať za účelom sprostredkovania predaja tovaru a služieb na Internetovej stránke, najmä za účelom kontaktovania záujemcov o kúpu tovaru alebo služby a uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia reklamácie, a archivácie realizovaných obchodov.

2.3 Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať Osobné údaje v mene Prevádzkovateľa počas celej doby trvania registrácie záujemcu a Prevádzkovateľa na Internetovej stránke. Po splnení účelu uchová Sprostrekovateľ kópiu osobných údajov ešte 3 roky, na základe oprávneného záujmu na dôkazné účely, ochranu Ostatních používateľov a Našeho dobrého mena. Po tejto lehote Sprostredkovateľ všetky Osobné údaje vymaže a vymaže všetky existujúce kópie, ak príslušný právny predpis nepožaduje uchovávanie týchto Osobných údajov u Sprostredkovateľa.

3. PODMIENKY SPRACÚVANIA
3.1 Sprostredkovateľ bude spracúvať Osobné údaje v zmysle príslušných právnych predpisov, najmä GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. ochrane osobných údajov.

3.2 Sprostredkovateľ bude spracúvať Osobné údaje len na základe zdokumentovaných pokynov Prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov, keď si to vyžaduje príslušný právny predpis; v takom prípade Sprostredkovateľ oznámi Prevádzkovateľovi túto právnu požiadavku pred spracúvaním, pokiaľ daný právny predpis takéto oznámenie nezakazuje zo závažných dôvodov verejného záujmu.

3.3 Sprostredkovateľ nie je oprávnený spracúvať Osobné údaje na iný účel ako stanovil Prevádzkovateľ. Sprostredkovateľ nie je oprávnený preniesť Osobné údaje do krajín mimo Európskej únie resp. do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany.

3.4 Sprostredkovateľ bude bezodkladne informovať Prevádzkovateľa, ak sa podľa jeho názoru pokynom Prevádzkovateľa porušuje GDPR alebo iné právne predpisy týkajúce sa ochrany Osobných údajov.

4. OSOBITNÉ POVINNOSTI SPROSTREDKOVATEĽA
4.1 Sprostredkovateľ je oprávnený zapojiť do spracúvania Osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa (subdodávateľa), o čom bude Prevádzkovateľa informovať bez zbytočného odkladu. Sprostredkovateľ bude informovať Prevádzkovateľa aj o akýchkoľvek zamýšľaných zmenách v súvislosti s pridaním alebo nahradením ďalšieho sprostredkovateľa, pričom Prevádzkovateľ má možnosť kedykoľvek namietať voči takýmto zmenám. Ak Sprostredkovateľ zapojí do spracúvania Osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa, Sprostredkovateľ tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi prostredníctvom zmluvy uloží rovnaké povinnosti ochrany údajov, ako sú stanovené v týchto Spracovateľských podmienkach, a to predovšetkým poskytnutie dostatočných záruk na vykonanie primeraných technických a organizačných opatrení takým spôsobom, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR. Ak tento ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti ochrany údajov, Sprostredkovateľ zostáva voči Prevádzkovateľovi plne zodpovedný za plnenie povinností tohto ďalšieho sprostredkovateľa.

4.2 Sprostredkovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prevádzkovateľovi pomoc s posúdením vplyvu na ochranu údajov a s predchádzajúcimi konzultáciami s dozornými orgánmi, ktoré Prevádzkovateľ primerane považuje za potrebné v zmysle čl. 35 alebo 36 GDPR, a to s prihliadnutím na povahu spracúvania a informácie dostupné Sprostredkovateľovi.

4.3 V prípade, ak Dotknutá osoba uplatní u Sprostredkovateľovi svoje právo v zmysle Kapitoly III GDPR, Sprostredkovateľ postúpi túto žiadosť na vybavenie Prevádzkovateľovi. O takomto postúpení žiadosti na vybavenie Prevádzkovateľovi môže Sprostredkovateľ Dotknutú osobu informovať. Sprostredkovateľ bude po zohľadnení povahy spracúvania v čo najväčšej miere pomáhať Prevádzkovateľovi vhodnými technickými a organizačnými opatreniami pri plnení jeho povinnosti reagovať na žiadosti o výkon práv Dotknutej osoby ustanovených v Kapitole III GDPR.

5. BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
5.1 Sprostredkovateľ sa zaväzuje vykonať všetky požadované opatrenia podľa čl. 32 GDPR, najmä sa zaväzuje prijať primerané technické a organizačné opatrenia s prihliadnutím predovšetkým na riziká, ktoré predstavuje spracúvanie, a to najmä v dôsledku náhodného alebo nezákonného zničenia, straty, zmeny, neoprávneného poskytnutia Osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávneného prístupu k takýmto údajom.

5.2 Sprostredkovateľ poskytne Prevádzkovateľovi kedykoľvek na jeho žiadosť všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností stanovených v čl. 28 GDPR, najmä povinnosti prijať primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby.

5.3 Sprostredkovateľ bude o spracúvaných Osobných údajoch zachovávať mlčanlivosť a nesprístupní ani neposkytne Osobné údaje žiadnej tretej osobe, ak tieto Spracovateľské podmienky nestanovujú inak. Sprostredkovateľ zabezpečí, aby sa jeho zamestnanci príp. iné osoby, ktoré sú oprávnené spracúvať Osobné údaje alebo majú prístup k Osobným údajom, zaviazali, že budú zachovávať mlčanlivosť v zmysle tohto článku.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
6.1 Tieto Spracovateľské podmienky sú právne záväznou zmluvou o spracúvaní Osobných údajov v zmysle čl. 28 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (EÚ) č. 2016/679 (General Data Protection Regulation, ďalej len „GDPR“) medzi Prevádzkovateľom a Sprostredkovateľom. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pred zverejnením ponuky na Internetovej stránke si prečítal tieto Spracovateľské podmienky a bez výhrad s nimi súhlasí, je nimi viazaný a zaväzuje sa ich dodržiavať.

6.2 V prípade, že sa ktorékoľvek ustanovenie v týchto Spracovateľských podmienkach ukáže ako neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné alebo sa ním stane, nemá táto skutočnosť vplyv na ostatné ustanovenia a strany sa zaväzujú nahradiť také ustanovenie ustanovením platným, účinným a vymáhateľným, ktoré bude najbližšie obchodnému účelu pôvodného ustanovenia.

6.3 Tieto Spracovateľské podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25.05.2018.
Zobraz celé podmienky
Zobraziť hodnotenia:
adulkag81
22. jún 2019
Maximálna spokojnosť, predávajúcu odporúčam 👍😀
stravbery
22. jún 2019
Ďakujem
luk25
20. jún 2019
Bezproblémový obchodík určite odporúčam
stravbery
20. jún 2019
Ďakujem
emily5551
19. jún 2019
Mamicku odporucam, rychla komunikacia aj dodanie. Dakujem
stravbery
19. jún 2019
Ďakujem
miskahrncarikova
18. jún 2019
Srdečne odporúčam, dakujeme🙂
stravbery
18. jún 2019
Ďakujem
adka26adka
18. jún 2019
🙂ďakujeme za pekné kratasy 👍😉😍
stravbery
18. jún 2019
Ďakujem
janka753
14. jún 2019
Bezproblémová komunikácia a rýchle vybavenie, odporúčam
stravbery
14. jún 2019
Ďakujem
didamt
14. jún 2019
Rychly a bezproblemovy obchodik. Odporucam!
stravbery
14. jún 2019
Ďakujem
saskia250
13. jún 2019
Vdaka👍👍👍😀
stravbery
13. jún 2019
Ďakujem
lucka009
13. jún 2019
Všetko prišlo v poriadku, ďakujeme za ústretovosť a odporúčame! 👏
stravbery
13. jún 2019
Ďakujem
vikti1
13. jún 2019
Dakujem, opät som velmi spokojná. 🙂
stravbery
13. jún 2019
Ďakujem
weronnicka1
12. jún 2019
Odporúčam!
stravbery
12. jún 2019
Ďakujem
katenka2
11. jún 2019
pekne dakujem, ochotna predavajuca, tovar rychlo dodany, odporucam 😉
stravbery
11. jún 2019
dakujem
tallosibori
11. jún 2019
ok tak 3 kus si pros9mdakujem Bori
stravbery
11. jún 2019
😉
lafsig
10. jún 2019
Super predávajúca, krásny tovar, odporúčam 👍
stravbery
10. jún 2019
Ďakujem
komka2
10. jún 2019
Ďakujem za obchodík 🙂 predávajúcu určite odporúčam, tovar v poriadku.
stravbery
10. jún 2019
Ďakujem
miriam_bamboo
8. jún 2019
Krasne tricenko, rychle dodanie a bezproblemova komunikacia! Odporucam! 🙂
stravbery
8. jún 2019
Ďakujem
m75c
8. jún 2019
Mila a ochotna predavajuca, rychle jednanie, aj odoslanie. Odporucam 🙂
stravbery
8. jún 2019
Ďakujem
kora8
7. jún 2019
Môžem len odporúčať, pekná komunikácia, rýchle dodanie 😊
stravbery
7. jún 2019
Ďakujem
martinatom
6. jún 2019
Mamičku rada odporúčam.Rýchla odpoveď,super komunikácia,čiapka krásna...Obchodík prebehol na 1*
stravbery
6. jún 2019
Ďakujem
darina25
5. jún 2019
Predavajucu odporucam komunikacia super a tovar tiez. 🙂👍
stravbery
5. jún 2019
Ďakujem
gjanette
5. jún 2019
Obchod odporucam, s nakupom som spokojna.
stravbery
5. jún 2019
Ďakujem
raradka
5. jún 2019
Predávajúcu vrelo odporúčam, bezproblémovy obchodík 🙂
stravbery
5. jún 2019
Ďakujem
ivky
4. jún 2019
Dakujeme, odporucam, ocenujem ferovy pristup ! Vzacnost v dnesnej dobe
stravbery
4. jún 2019
dakujem
zuzzka358
2. jún 2019
Všetko prebehlo v poriadku, odporúčam.
stravbery
2. jún 2019
Ďakujem
patrisska
30. máj 2019
Opäť veľká spokojnosť 🙂
stravbery
30. máj 2019
Ďakujem
alenka35
30. máj 2019
predavajucu odporucam , maximalna spokojnost
stravbery
30. máj 2019
Ďakujem
jana773
30. máj 2019
Super predavajuca, maximalna spokojnost. Mozem vsetkym len a len odporucit 🙂🙂🙂
stravbery
30. máj 2019
Ďakujem
luciab123
30. máj 2019
Predávajúcu môžem len a len odporúčať!!! Ústretová, milá, košeľa krásna, okamžite dodanie 👍
stravbery
30. máj 2019
Ďakujem
juliksc
30. máj 2019
Predavajúcu vrelo odporúčam. Všetko prebehlo v najlepšom poriadku. Ďakujem. 😉👍
stravbery
30. máj 2019
Ďakujem
flejkaaa
28. máj 2019
Super obhodik.... Odporucam👍Tovar krasny v top stave, predavajuca velmi mila pani.... Super komunikacia, rychle dodanie .... Este raz velmi pekne dakujeme😀
stravbery
28. máj 2019
Ďakujem
karin2008
25. máj 2019
Dakujem za krásne ponožky a samozrejme odporúčam 🙂👍🙂
stravbery
25. máj 2019
Ďakujem
ilaryja
24. máj 2019
Odporucam, obchodík prebehol dobre.. Dakujem
stravbery
24. máj 2019
Ďakujem
zuzu1122
24. máj 2019
Predávajúcu určite odporúčam 👍 rýchle dodanie, rýchla, jasná komunikácia. Ďakujem 🙂
stravbery
24. máj 2019
Ďakujem
selene12
22. máj 2019
Odporúčam! 👍
stravbery
22. máj 2019
Ďakujem
kianka5
20. máj 2019
Ďakujem za rýchly a bezproblémový obchod, vrelo odporúčam
stravbery
20. máj 2019
Ďakujem
saskia250
15. máj 2019
Vdaka👍👍👍😉
stravbery
15. máj 2019
Ďakujem
jukasi
15. máj 2019
Ďakujem za rýchlu a bezproblémový obchodík. Predávajúcu môžem len odporučiť
stravbery
15. máj 2019
Ďakujem
reanda
15. máj 2019
dakujem za bezproblemovy obchod, mozem odporucat
stravbery
15. máj 2019
Ďakujem
zuzka9983
14. máj 2019
Bezproblemovy obchod 👍👍
stravbery
14. máj 2019
Ďakujem
sonavidova
13. máj 2019
Odporúčam 🙂
stravbery
13. máj 2019
Ďakujem
kachiiis
13. máj 2019
100% odporúčam milá vsetko v poriadku.dakujem
stravbery
13. máj 2019
Ďakujem
maja02
13. máj 2019
Veľmi milá pani. A rýchle vybavenie. Odporúčam 😊
stravbery
13. máj 2019
Ďakujem
ilaryja
13. máj 2019
Odporucam...... Obchodík prebehol výborne... Dakujem
stravbery
13. máj 2019
Ďakujem
zuzulka362
11. máj 2019
skvelá komunikácia, max. spokojnosť, predávajúcu odporúčam na 100%😉
stravbery
11. máj 2019
Ďakujem
lucka009
11. máj 2019
Všetko prišlo v poriadku, krásny tovar, srdečne odporúčame ❤👏
stravbery
11. máj 2019
Ďakujem
luciana157
11. máj 2019
Veľmi pekne dakujem,som veľmi spokojná,rýchlosť odoslania aj komunikácia super🙂
stravbery
11. máj 2019
Ďakujem
megynka
10. máj 2019
Ďakujem, opäť maximálna spokojnosť, môžem len odporučiť 👍👍👍😘
stravbery
11. máj 2019
Ďakujem
jencisko
9. máj 2019
Spokojná s nákupom, veľmi pekné piratky. Rychla a prijemna komunikácia s predávajúcou. Odporúčam 😉
stravbery
9. máj 2019
Ďakujem
kamilka2012
9. máj 2019
mila mamina,krásny tovar,odporúčam!
stravbery
9. máj 2019
Ďakujem
patrisska
7. máj 2019
Max. spokojnosť 🙂
stravbery
7. máj 2019
Ďakujem