Bratislava - Staré Mesto    277     Profil používateľky
Bratislava - Staré Mesto    277     Profil používateľky
Ďakujeme že ste nakukli,
pár inštrukcii k obchodíku.
Balíčky posielame po pripísani peňažných prostriedkov na účet, ak to nieje dobierka - 3,50€ Poštovné je podľa tarify slovenskej pošty, teda obyčajne 1,10€, prvá trieda 1,30€ - na vlastné riziko, alebo doporučene 2€. vecicky dopĺňame priebežne. V prípade záujmu o veci ktorè v našej ponuke nenájdete, neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám odpovieme na všetky otázky.
Prajeme príjemné nakupovanie.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1 Tieto podmienky spracúvania osobných údajov (ďalej len „Spracovateľské podmienky“) upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predajcom ako prevádzkovateľom (ďalej len “Prevádzkovateľ”) a spoločnosťou Modrý koník s.r.o. ako sprostredkovateľom (ďalej len “Sprostredkovateľ”) pri predaji tovaru a služieb na Internetovej stránke.

1.2 Slová s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú definované v týchto Spracovateľských podmienkach, majú význam, ktorý im bol pripísaný vo Všeobecných podmienkach používania.

2. PREDMET, ÚČEL A DOBA SPRACÚVANIA
2.1 Sprostredkovateľ bude v mene Prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje fyzických osôb, ktoré prejavili záujem o služby alebo nákup tovaru, ktorý ponúka Prevádzkovateľ prostredníctvom Internetovej stránky (ďalej len „Dotknuté osoby“) potrebné na realizáciu obchodu. Sú to zvyčajne: meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo (ďalej len „Osobné údaje“).

2.2 Sprostredkovateľ bude Osobné údaje Dotknutých osôb spracúvať za účelom sprostredkovania predaja tovaru a služieb na Internetovej stránke, najmä za účelom kontaktovania záujemcov o kúpu tovaru alebo služby a uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia reklamácie, a archivácie realizovaných obchodov.

2.3 Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať Osobné údaje v mene Prevádzkovateľa počas celej doby trvania registrácie záujemcu a Prevádzkovateľa na Internetovej stránke. Po splnení účelu uchová Sprostrekovateľ kópiu osobných údajov ešte 3 roky, na základe oprávneného záujmu na dôkazné účely, ochranu Ostatních používateľov a Našeho dobrého mena. Po tejto lehote Sprostredkovateľ všetky Osobné údaje vymaže a vymaže všetky existujúce kópie, ak príslušný právny predpis nepožaduje uchovávanie týchto Osobných údajov u Sprostredkovateľa.

3. PODMIENKY SPRACÚVANIA
3.1 Sprostredkovateľ bude spracúvať Osobné údaje v zmysle príslušných právnych predpisov, najmä GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. ochrane osobných údajov.

3.2 Sprostredkovateľ bude spracúvať Osobné údaje len na základe zdokumentovaných pokynov Prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov, keď si to vyžaduje príslušný právny predpis; v takom prípade Sprostredkovateľ oznámi Prevádzkovateľovi túto právnu požiadavku pred spracúvaním, pokiaľ daný právny predpis takéto oznámenie nezakazuje zo závažných dôvodov verejného záujmu.

3.3 Sprostredkovateľ nie je oprávnený spracúvať Osobné údaje na iný účel ako stanovil Prevádzkovateľ. Sprostredkovateľ nie je oprávnený preniesť Osobné údaje do krajín mimo Európskej únie resp. do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany.

3.4 Sprostredkovateľ bude bezodkladne informovať Prevádzkovateľa, ak sa podľa jeho názoru pokynom Prevádzkovateľa porušuje GDPR alebo iné právne predpisy týkajúce sa ochrany Osobných údajov.

4. OSOBITNÉ POVINNOSTI SPROSTREDKOVATEĽA
4.1 Sprostredkovateľ je oprávnený zapojiť do spracúvania Osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa (subdodávateľa), o čom bude Prevádzkovateľa informovať bez zbytočného odkladu. Sprostredkovateľ bude informovať Prevádzkovateľa aj o akýchkoľvek zamýšľaných zmenách v súvislosti s pridaním alebo nahradením ďalšieho sprostredkovateľa, pričom Prevádzkovateľ má možnosť kedykoľvek namietať voči takýmto zmenám. Ak Sprostredkovateľ zapojí do spracúvania Osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa, Sprostredkovateľ tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi prostredníctvom zmluvy uloží rovnaké povinnosti ochrany údajov, ako sú stanovené v týchto Spracovateľských podmienkach, a to predovšetkým poskytnutie dostatočných záruk na vykonanie primeraných technických a organizačných opatrení takým spôsobom, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR. Ak tento ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti ochrany údajov, Sprostredkovateľ zostáva voči Prevádzkovateľovi plne zodpovedný za plnenie povinností tohto ďalšieho sprostredkovateľa.

4.2 Sprostredkovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prevádzkovateľovi pomoc s posúdením vplyvu na ochranu údajov a s predchádzajúcimi konzultáciami s dozornými orgánmi, ktoré Prevádzkovateľ primerane považuje za potrebné v zmysle čl. 35 alebo 36 GDPR, a to s prihliadnutím na povahu spracúvania a informácie dostupné Sprostredkovateľovi.

4.3 V prípade, ak Dotknutá osoba uplatní u Sprostredkovateľovi svoje právo v zmysle Kapitoly III GDPR, Sprostredkovateľ postúpi túto žiadosť na vybavenie Prevádzkovateľovi. O takomto postúpení žiadosti na vybavenie Prevádzkovateľovi môže Sprostredkovateľ Dotknutú osobu informovať. Sprostredkovateľ bude po zohľadnení povahy spracúvania v čo najväčšej miere pomáhať Prevádzkovateľovi vhodnými technickými a organizačnými opatreniami pri plnení jeho povinnosti reagovať na žiadosti o výkon práv Dotknutej osoby ustanovených v Kapitole III GDPR.

5. BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
5.1 Sprostredkovateľ sa zaväzuje vykonať všetky požadované opatrenia podľa čl. 32 GDPR, najmä sa zaväzuje prijať primerané technické a organizačné opatrenia s prihliadnutím predovšetkým na riziká, ktoré predstavuje spracúvanie, a to najmä v dôsledku náhodného alebo nezákonného zničenia, straty, zmeny, neoprávneného poskytnutia Osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávneného prístupu k takýmto údajom.

5.2 Sprostredkovateľ poskytne Prevádzkovateľovi kedykoľvek na jeho žiadosť všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností stanovených v čl. 28 GDPR, najmä povinnosti prijať primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby.

5.3 Sprostredkovateľ bude o spracúvaných Osobných údajoch zachovávať mlčanlivosť a nesprístupní ani neposkytne Osobné údaje žiadnej tretej osobe, ak tieto Spracovateľské podmienky nestanovujú inak. Sprostredkovateľ zabezpečí, aby sa jeho zamestnanci príp. iné osoby, ktoré sú oprávnené spracúvať Osobné údaje alebo majú prístup k Osobným údajom, zaviazali, že budú zachovávať mlčanlivosť v zmysle tohto článku.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
6.1 Tieto Spracovateľské podmienky sú právne záväznou zmluvou o spracúvaní Osobných údajov v zmysle čl. 28 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (EÚ) č. 2016/679 (General Data Protection Regulation, ďalej len „GDPR“) medzi Prevádzkovateľom a Sprostredkovateľom. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pred zverejnením ponuky na Internetovej stránke si prečítal tieto Spracovateľské podmienky a bez výhrad s nimi súhlasí, je nimi viazaný a zaväzuje sa ich dodržiavať.

6.2 V prípade, že sa ktorékoľvek ustanovenie v týchto Spracovateľských podmienkach ukáže ako neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné alebo sa ním stane, nemá táto skutočnosť vplyv na ostatné ustanovenia a strany sa zaväzujú nahradiť také ustanovenie ustanovením platným, účinným a vymáhateľným, ktoré bude najbližšie obchodnému účelu pôvodného ustanovenia.

6.3 Tieto Spracovateľské podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25.05.2018.
Zobraz celé podmienky
Zobraziť hodnotenia:
machela
28. jún 2022
Velmi sa tesim nasmu vybornemu obchodiku.
stravbery
28. jún 2022
Ďakujem
sinkl
27. jún 2022
Maximálna spokojnosť, príjemná predávajúca, tovar pekný, dodanie rýchle, vrelo odporúčam.
stravbery
27. jún 2022
Ďakujem
sasanka146
23. jún 2022
Super, super, superské kratasky!!! Ďakujem za super ochotu a obchodík. 👍🏆
stravbery
23. jún 2022
Ďakujem
saskia250
11. jún 2022
Vdaka👍👍👍
stravbery
11. jún 2022
Ďakujem
monika1575
10. jún 2022
Maximalna spokojnost..doporucujem 😊👍🌷
stravbery
10. jún 2022
Ďakujem
mtbm123
2. jún 2022
milá mamička, krásny tovar, rýchla komunikácia aj dodanie 👍, max.spokojnosť, vrelo odporúčam 😉
stravbery
2. jún 2022
Ďakujem
fnf
30. máj 2022
Bezproblémový obchod, odporúčam 🙂
stravbery
30. máj 2022
Ďakujem
zuzi_bubi
27. máj 2022
Milá predávajúca , obchod na jednotku , odporúčam 👍
stravbery
27. máj 2022
Dakujem
bzs2013
27. máj 2022
Maximálna spokojnosť, skvelý obchodík všetkým ju odporúčam. 😉
stravbery
27. máj 2022
Dakujem
bambulkaemi
25. máj 2022
Vďaka za obchodík maximálna spokojnosť a rada odporúčam.
stravbery
25. máj 2022
Ďakujem
monika1575
21. máj 2022
milá predávajuca..doporučujem nakup 🙂👍🌷
stravbery
21. máj 2022
Ďakujem
majena21
21. máj 2022
Nadherne vecičky za super cenu, rýchle odoslanie, všetkým odporúčam ❤️
stravbery
21. máj 2022
Ďakujem
nesporka
19. máj 2022
super obchod doporucujem 🙂
stravbery
19. máj 2022
Dakujem
marcelat19
19. máj 2022
Super obchodík, odporúčam 🙂
stravbery
19. máj 2022
Dakujem
predajcek
19. máj 2022
Som spokojná, ďakujem pekne
stravbery
19. máj 2022
Dakujem
mimi2018
4. máj 2022
Určite mamičku odporúčam a dakujem👍😊😘
stravbery
4. máj 2022
Ďakujem
veronika2405
4. máj 2022
😍Ďakujem za krásne pančuchy, tešíme sa z nich👌🏼👌🏼👌🏼❤️
stravbery
4. máj 2022
Ďakujem
jakmat
4. máj 2022
Ďakujem za obchodík mamičku vrelo odporúčam
stravbery
4. máj 2022
Ďakujem
sakalik19
3. máj 2022
Skvelý obchodík, aj spolupráca 🙂 radosť obchodovať, veľmi rada odporúčam
stravbery
3. máj 2022
Ďakujem
zujanta
2. máj 2022
Veľká spokojnosť, ďakujem 🙂
stravbery
2. máj 2022
Ďakujem
adushka020
20. apr 2022
Super veci, sadli vyborne, predavajuca ochotna, rychle jednanie. Som spokojna. Dakujem 🙂
stravbery
20. apr 2022
Ďakujem
natinka60
19. apr 2022
Určite odporúčam , rýchla komunikácia aj dodanie.❤👍
stravbery
19. apr 2022
Ďakujem
danny20
19. apr 2022
Vrelo odporucam
stravbery
19. apr 2022
Ďakujem
julieta11
14. apr 2022
Tovar v peknom stave, predavajucu odporucam 🙂.
stravbery
15. apr 2022
Ďakujem
monikab92
14. apr 2022
Super rýchly obchod, kvalitný tovar. Ďakujem 🙂
stravbery
14. apr 2022
Ďakujem
sccarlet
13. apr 2022
Mamičku jednoznačne odporúčam 😉👍
stravbery
13. apr 2022
Ďakujem
dmband
13. apr 2022
Milá a spoľahlivá predávajúca, rýchla dohoda aj doručenie. Srdečne odporúčam!
stravbery
13. apr 2022
Ďakujem
julia35
5. apr 2022
Ďakujem za krásne body 😘,extrémne rýchle dodanie. Som max.spokojna a vrelo odporúčam 👍👌
stravbery
5. apr 2022
Dakujem
jarmilka01
3. apr 2022
Predávajúcu vrelo odporúčam 🙂
stravbery
3. apr 2022
Ďakujem