Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri
PRO    Bratislava - Staré Mesto    237     Profil používateľky
Bratislava - Staré Mesto    237     Profil používateľky
Ďakujeme že ste nakukli,
pár inštrukcii k obchodíku.
Balíčky posielame po pripísani peňažných prostriedkov na účet, ak to nieje dobierka - 3,50€ Poštovné je podľa tarify slovenskej pošty, teda obyčajne 1,10€, prvá trieda 1,30€ - na vlastné riziko, alebo doporučene 2€. vecicky dopĺňame priebežne. V prípade záujmu o veci ktorè v našej ponuke nenájdete, neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám odpovieme na všetky otázky.
Prajeme príjemné nakupovanie.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1 Tieto podmienky spracúvania osobných údajov (ďalej len „Spracovateľské podmienky“) upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predajcom ako prevádzkovateľom (ďalej len “Prevádzkovateľ”) a spoločnosťou Modrý koník s.r.o. ako sprostredkovateľom (ďalej len “Sprostredkovateľ”) pri predaji tovaru a služieb na Internetovej stránke.

1.2 Slová s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú definované v týchto Spracovateľských podmienkach, majú význam, ktorý im bol pripísaný vo Všeobecných podmienkach používania.

2. PREDMET, ÚČEL A DOBA SPRACÚVANIA
2.1 Sprostredkovateľ bude v mene Prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje fyzických osôb, ktoré prejavili záujem o služby alebo nákup tovaru, ktorý ponúka Prevádzkovateľ prostredníctvom Internetovej stránky (ďalej len „Dotknuté osoby“) potrebné na realizáciu obchodu. Sú to zvyčajne: meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo (ďalej len „Osobné údaje“).

2.2 Sprostredkovateľ bude Osobné údaje Dotknutých osôb spracúvať za účelom sprostredkovania predaja tovaru a služieb na Internetovej stránke, najmä za účelom kontaktovania záujemcov o kúpu tovaru alebo služby a uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia reklamácie, a archivácie realizovaných obchodov.

2.3 Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať Osobné údaje v mene Prevádzkovateľa počas celej doby trvania registrácie záujemcu a Prevádzkovateľa na Internetovej stránke. Po splnení účelu uchová Sprostrekovateľ kópiu osobných údajov ešte 3 roky, na základe oprávneného záujmu na dôkazné účely, ochranu Ostatních používateľov a Našeho dobrého mena. Po tejto lehote Sprostredkovateľ všetky Osobné údaje vymaže a vymaže všetky existujúce kópie, ak príslušný právny predpis nepožaduje uchovávanie týchto Osobných údajov u Sprostredkovateľa.

3. PODMIENKY SPRACÚVANIA
3.1 Sprostredkovateľ bude spracúvať Osobné údaje v zmysle príslušných právnych predpisov, najmä GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. ochrane osobných údajov.

3.2 Sprostredkovateľ bude spracúvať Osobné údaje len na základe zdokumentovaných pokynov Prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov, keď si to vyžaduje príslušný právny predpis; v takom prípade Sprostredkovateľ oznámi Prevádzkovateľovi túto právnu požiadavku pred spracúvaním, pokiaľ daný právny predpis takéto oznámenie nezakazuje zo závažných dôvodov verejného záujmu.

3.3 Sprostredkovateľ nie je oprávnený spracúvať Osobné údaje na iný účel ako stanovil Prevádzkovateľ. Sprostredkovateľ nie je oprávnený preniesť Osobné údaje do krajín mimo Európskej únie resp. do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany.

3.4 Sprostredkovateľ bude bezodkladne informovať Prevádzkovateľa, ak sa podľa jeho názoru pokynom Prevádzkovateľa porušuje GDPR alebo iné právne predpisy týkajúce sa ochrany Osobných údajov.

4. OSOBITNÉ POVINNOSTI SPROSTREDKOVATEĽA
4.1 Sprostredkovateľ je oprávnený zapojiť do spracúvania Osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa (subdodávateľa), o čom bude Prevádzkovateľa informovať bez zbytočného odkladu. Sprostredkovateľ bude informovať Prevádzkovateľa aj o akýchkoľvek zamýšľaných zmenách v súvislosti s pridaním alebo nahradením ďalšieho sprostredkovateľa, pričom Prevádzkovateľ má možnosť kedykoľvek namietať voči takýmto zmenám. Ak Sprostredkovateľ zapojí do spracúvania Osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa, Sprostredkovateľ tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi prostredníctvom zmluvy uloží rovnaké povinnosti ochrany údajov, ako sú stanovené v týchto Spracovateľských podmienkach, a to predovšetkým poskytnutie dostatočných záruk na vykonanie primeraných technických a organizačných opatrení takým spôsobom, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR. Ak tento ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti ochrany údajov, Sprostredkovateľ zostáva voči Prevádzkovateľovi plne zodpovedný za plnenie povinností tohto ďalšieho sprostredkovateľa.

4.2 Sprostredkovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prevádzkovateľovi pomoc s posúdením vplyvu na ochranu údajov a s predchádzajúcimi konzultáciami s dozornými orgánmi, ktoré Prevádzkovateľ primerane považuje za potrebné v zmysle čl. 35 alebo 36 GDPR, a to s prihliadnutím na povahu spracúvania a informácie dostupné Sprostredkovateľovi.

4.3 V prípade, ak Dotknutá osoba uplatní u Sprostredkovateľovi svoje právo v zmysle Kapitoly III GDPR, Sprostredkovateľ postúpi túto žiadosť na vybavenie Prevádzkovateľovi. O takomto postúpení žiadosti na vybavenie Prevádzkovateľovi môže Sprostredkovateľ Dotknutú osobu informovať. Sprostredkovateľ bude po zohľadnení povahy spracúvania v čo najväčšej miere pomáhať Prevádzkovateľovi vhodnými technickými a organizačnými opatreniami pri plnení jeho povinnosti reagovať na žiadosti o výkon práv Dotknutej osoby ustanovených v Kapitole III GDPR.

5. BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
5.1 Sprostredkovateľ sa zaväzuje vykonať všetky požadované opatrenia podľa čl. 32 GDPR, najmä sa zaväzuje prijať primerané technické a organizačné opatrenia s prihliadnutím predovšetkým na riziká, ktoré predstavuje spracúvanie, a to najmä v dôsledku náhodného alebo nezákonného zničenia, straty, zmeny, neoprávneného poskytnutia Osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávneného prístupu k takýmto údajom.

5.2 Sprostredkovateľ poskytne Prevádzkovateľovi kedykoľvek na jeho žiadosť všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností stanovených v čl. 28 GDPR, najmä povinnosti prijať primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby.

5.3 Sprostredkovateľ bude o spracúvaných Osobných údajoch zachovávať mlčanlivosť a nesprístupní ani neposkytne Osobné údaje žiadnej tretej osobe, ak tieto Spracovateľské podmienky nestanovujú inak. Sprostredkovateľ zabezpečí, aby sa jeho zamestnanci príp. iné osoby, ktoré sú oprávnené spracúvať Osobné údaje alebo majú prístup k Osobným údajom, zaviazali, že budú zachovávať mlčanlivosť v zmysle tohto článku.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
6.1 Tieto Spracovateľské podmienky sú právne záväznou zmluvou o spracúvaní Osobných údajov v zmysle čl. 28 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (EÚ) č. 2016/679 (General Data Protection Regulation, ďalej len „GDPR“) medzi Prevádzkovateľom a Sprostredkovateľom. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pred zverejnením ponuky na Internetovej stránke si prečítal tieto Spracovateľské podmienky a bez výhrad s nimi súhlasí, je nimi viazaný a zaväzuje sa ich dodržiavať.

6.2 V prípade, že sa ktorékoľvek ustanovenie v týchto Spracovateľských podmienkach ukáže ako neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné alebo sa ním stane, nemá táto skutočnosť vplyv na ostatné ustanovenia a strany sa zaväzujú nahradiť také ustanovenie ustanovením platným, účinným a vymáhateľným, ktoré bude najbližšie obchodnému účelu pôvodného ustanovenia.

6.3 Tieto Spracovateľské podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25.05.2018.
Zobraz celé podmienky
Zobraziť hodnotenia:
19martina78
Dnes o 05:50
Velmi ochotna predavajuca, priebezne info. Dakujem a urcite odporucam ako skvelu predavajucu 👍😉
stravbery
Dnes o 06:01
Ďakujem
dominika86
5. jún 2020
Všetko super, odporúčam 👍
stravbery
5. jún 2020
Ďakujem
zuzkaajozko
5. jún 2020
Ďakujem veľmi pekne za obchodík. Veľká spokojnosť. Odporúčam!!!
stravbery
5. jún 2020
Ďakujem
m75c
30. máj 2020
Milá a ochotná predávajúca. Opäť odporúčam 😉
stravbery
30. máj 2020
Ďakujem
simulienka224
29. máj 2020
👍
stravbery
29. máj 2020
Ďakujem
martina1112
28. máj 2020
Velmi pekne dakujeme za korcule aj ponosky, milu a ochotnu pani predavajucu samozrejme odporucam
stravbery
29. máj 2020
Ďakujem
katka1778
27. máj 2020
Nákup už po druhýkrát dopadol k mojej veľkej spokojnosti. Predávajúcu odporúčam.
stravbery
27. máj 2020
Ďakujem
cipsa7
22. máj 2020
Velmi mila, ustretova predavajuca...polodupky su super, dakujem krasne a vrelo doporucujem 🥰
stravbery
22. máj 2020
Ďakujem
misha223
20. máj 2020
Obchodík prebehol na 1👍😉 určite odporúčam všetkým 👍
stravbery
20. máj 2020
Ďakujem
danta22
20. máj 2020
Odporucam a urcite to nebol moj posledny nakup😉
stravbery
20. máj 2020
Ďakujem
majka2612
20. máj 2020
Pani predávajúca veľmi milá ,ochotná poradiť.Obchodik prebehol úplnom poriadku a tovar prekrásny za ktorý pekne Ďakujem..takze odporúčam 👍👍👍👍👍👍👍všetko dobre prajem
stravbery
20. máj 2020
Ďakujem
denisam80
18. máj 2020
Predávajúcu môžem len odporučiť, nohavice sú super, ďakujem 🤗
stravbery
18. máj 2020
Ďakujem
erikita1313
18. máj 2020
Ochotná, ústretová predávajúca. Obchodík na 1. Ďakujem, rada odporúčam.
stravbery
18. máj 2020
Ďakujem
saty.predaj
13. máj 2020
Dakuejm za super nakup. Mila a ochotna predavajuca.
stravbery
13. máj 2020
Dakujem
saskenix
12. máj 2020
Velka spokojnost, rada odporucam 👍
stravbery
13. máj 2020
Ďakujem
mariaszabo186
12. máj 2020
Top, ďakujem za rýchli a bezproblémový obchod, veľmi pekne veci.
stravbery
13. máj 2020
Ďakujem
lednacik
7. máj 2020
Veľmi dobra komunikacia a rychle jednanie. Dakujem mamicke.
stravbery
7. máj 2020
Ďakujem
zuzana123_
6. máj 2020
Opäť veľká spokojnosť, maminku s radosťou odporúčam 👍🍀
stravbery
6. máj 2020
Ďakujem
miskamilka
6. máj 2020
Odporucam, balik dorazil rychlo, objednane silonky vyzeraju velmi kvalitne.
stravbery
6. máj 2020
Ďakujem
suzan05
6. máj 2020
Super obchodík na 1*** ďakujem 😊
stravbery
6. máj 2020
Ďakujem
fragma11
6. máj 2020
Odporúčam som spokojná 🙂
stravbery
6. máj 2020
Ďakujem
sarinana
4. máj 2020
Milá predávajúca, rýchle a 100% jednanie, odporúčam 😊.
stravbery
4. máj 2020
Ďakujem
katka1613
4. máj 2020
super obchod prebehol bez problémov určite odporúčam
stravbery
4. máj 2020
Ďakujem
katka164
4. máj 2020
Mamičku určite odporúčam😉
stravbery
4. máj 2020
Ďakujem
renata3131
2. máj 2020
Obchodík prebehol v poriadku, pekný tovar, milá predávajúca, rýchle dodanie, predávajúcu odporúčam 👍
stravbery
2. máj 2020
Ďakujem
korica
1. máj 2020
Boužial u mňa zlé hodnotenie ...chcela som legíny xL až xxL a prišli od s max do L pisané síce je xl xxl ale napohlad vydieť že su ovela menšie a ešte to má aj dierky 😔👎zbytočné hyhodené peniaze
tappetty
30. apr 2020
100% odporucam, Dakujem krasne za tovar, su naaaaadherneee a vyzeraju kvalitne. Peta
stravbery
30. apr 2020
Ďakujem
wlienkowica
30. apr 2020
Rýchly a bezproblémový obchod... 👍
stravbery
30. apr 2020
Ďakujem
zuzi_bubi
30. apr 2020
Ďakujem za krásne gaťušky , odporúčam 👍
stravbery
30. apr 2020
Ďakujem
silva3006
29. apr 2020
Dakujeme za super veci,milu komunikaciu a expresne dodanie,vsetkym odporucam 😉😉😉😉😉
stravbery
29. apr 2020
Ďakujem
bosakovadaniela
27. apr 2020
👍👍👍 odporucam 😉
stravbery
27. apr 2020
Ďakujem
nela28818
27. apr 2020
Maximálna spokojnosť, super obchodík. 👍👍👍
stravbery
27. apr 2020
Ďakujem
rika27
27. apr 2020
Pekny tovar, som spokojna. Jednoznačne predavajucu odporúčam 😉
stravbery
27. apr 2020
Dakujem
thessa
24. apr 2020
Som spokojna 🙂 Mozem odporucit 🙂 dakujem
stravbery
25. apr 2020
Ďakujem
mirina20
23. apr 2020
❤●‿●❤ Ďakujem krásne za obchodík a ukážkovú spoluprácu❤●‿●❤ Určite každému odporúčam ❤●‿●❤¨¨˜ª♥♥♥
stravbery
23. apr 2020
Dakujem
andrearuj
23. apr 2020
Rýchle dodanie, dobrý tovar, som maximálne spokojná, odporúčam!
stravbery
23. apr 2020
Ďakujem
luciferko162
22. apr 2020
Pani predavajucu odporucam. Nakupujem spodne pradlo pravidelne pre syna aj dceru a som nadmieru spokojna. Kvalitne a za super cenu, ktasne motivy. Dakujem 🙂
stravbery
22. apr 2020
Ďakujem
jana2123
22. apr 2020
Super odporucam rychle dodanie krasny tovar
stravbery
22. apr 2020
Ďakujem
henikah
22. apr 2020
Predavajucu veľmi rada odporúčam 👍 Super obchodík. Ešte raz ďakujem.
stravbery
22. apr 2020
Ďakujem
julia204
22. apr 2020
Krasny tovar, ktory nenajdete nikde v predajniach, pančušky kvalitné za super ceny, objednavam aj zimne pancusky. Maximálna spokojnosť viem kde sa zasa na jeseň obratim ked bude treba zasobu pančušiek 🙂
stravbery
22. apr 2020
Ďakujem
194
21. apr 2020
Odporucam. 100%spokojnost
stravbery
21. apr 2020
Ďakujem
nati3
20. apr 2020
Odporúčam 👍
stravbery
20. apr 2020
Dakujem
angelheart
20. apr 2020
Ponožky perfektné, presne podľa opisu, určite odporúčam.
stravbery
20. apr 2020
Dakujem
davidmerka
20. apr 2020
Určite odporúčam👍👍👍
stravbery
20. apr 2020
Ďakujem
spokojná s nákupom
stravbery
20. apr 2020
Ďakujem
khelis7
17. apr 2020
Predávajúcu odporúčam, vecičky krásne, rýchlosť dodania výborná 👍
stravbery
17. apr 2020
Ďakujem
drya
17. apr 2020
Maximálna spokojnosť. Všetko super. Ďakujem, odporúčam
stravbery
17. apr 2020
Ďakujem
adulkag81
16. apr 2020
Maximálna spokojnosť, predávajúcu na 100 % odporúčam 👍
stravbery
17. apr 2020
Ďakujem
viktoriakarin
16. apr 2020
predavajucu odporucam👍
stravbery
16. apr 2020
Ďakujem
tina_po
15. apr 2020
Vrelo ODPORUCAM. Max.spokojnost. Na 1*** 👍
stravbery
15. apr 2020
Ďakujem