Ak počas doby trvania rodičovskej dovolenky zrušili moju pracovnú pozíciu, mám nárok na odstupné?

Zodpovedané
19. feb 2024

Dobrý deň,

dieťa sa mi narodilo 23.2.2021, tak koniec rodičovskej dovolenky mám 23.2.2024. Nástup do práce 24.02.2024.

Mala by som do 25.1.2024 dať zamestnávateľovi informáciu o nástupe?

Ak počas doby trvania rodičovskej dovolenky zrušili moju pracovnú pozíciu, mám nárok na odstupné?

V akej výške, ak som bola zamestnaná 2 mesiace na dohodu, následne 2,5 rokov na trvalý pracovný pomer a ďalej materská s rodičovskou?

Vznikol mi nárok na dovolenku za dobu materskej?

V prípade zrušenia pracovného miesta môžem od zamestnávateľa žiadať vyčerpanie dovolenky namiesto vyplatenia?

Základ pre vypočítanie bude hrubá mzda pred materskou, alebo hrubá mzda vo výške akú majú kolegovia na obdobných pozíciách (po nástupe by som mala mať podmienky, ako keby som neodišla, čiže aj navyšovanie mzdy sa tam počíta?

Ďakujem

Dobrý deň,

áno, mali ste informovať zamestnávateľa o nástupe po RD. Záleží od toho, akou formou by sa Vám skončil pracovný pomer.

Zákonník práce, §76 Odstupné
Nárok na odstupné zo Zákonníka práce vzniká v týchto prípadoch:

  • Zamestnávateľ sa zrušuje bez nástupcu a firma končí svoju činnosť.
  • Zamestnávateľ sa premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou miesta výkonu práce.
  • Zamestnávateľ uskutočnil organizačné zmeny a zamestnanec sa stal nadbytočným.
  • Ak zamestnanec stratí dlhodobú spôsobilosť vykonávať prácu pre nepriaznivý zdravotný stav potvrdený zdravotným posudkom.
  • Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu kvôli pracovnému úrazu alebo choroby z povolania.


Ak by išlo o výpoveď, tak budete mať nárok na odstupné v sume:
a) Priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov.
b) Dvojnásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov.

Ak by išlo o dohodu, tak budete mať nárok na odstupné v sume:
a) Priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky.
b) Dvojnásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov.
c) Trojnásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov.

Neodporúčam Vám podpisovať dohodu o skončení pracovného pomeru bez toho, aby v dohode bol výslovne uvedený dôvod výpovede, aby nebol problém s odstupným.

Ak by ale zamestnávateľ s Vami ukončil pracovný pomer výpoveďou, zároveň by Vám plynula aj výpovedná lehota. Zamestnávateľ by Vám vyplatil odmenu aj za mesiace, počas ktorých by výpovedná doba plynula a následne aj odstupné.

Ak však výpoveď dáte vy ako zamestnanec, nárok na odstupné nevzniká.

Podľa Zákonníku práce zamestnávateľ vyplatí odstupné v najbližšom výplatnom termíne od skončenia pracovného pomeru, pokiaľ by ste sa nedohodli inak.

Nárok na dovolenku Vám mohol vzniknúť počas materskej dovolenky, počas rodičovskej už nie. S čerpaním dovolenky by musel zamestnávateľ súhlasiť. Ak by ste v rozhodujúcom období neodpracovali aspoň 21 dní alebo 168 hodín, používa sa namiesto priemerného zárobku pravdepodobný zárobok.

Pravdepodobný zárobok sa zistí zo mzdy, ktorú by ste dosiahli od začiatku rozhodujúceho obdobia, alebo zo mzdy, ktorú by ste zrejme dosiahli. V prípade, že by vypočítaný pravdepodobný hodinový zárobok bol nižší ako minimálna hodinová mzda, zamestnávateľ má povinnosť zvýšiť pravdepodobný priemer na sumu zodpovedajúcu minimálnej mzde.


S prianím pekného dňa,
Lenka