Preplatia mi zostatkovú dovolenku, keď dám výpoveď?

Zodpovedané
25. máj 2023

Dobrý deň,

som reťazovo na druhej rodičovskej, mladší syn bude mať budúci rok v apríli 3. roky. Som stále zamestnaná, ale dostala som novú ponuku na prácu a chcela by som začať pracovať skôr. V starej práci mi aj tak počas RD pracovné miesto zaniklo a neviem, kde by ma zaradili.

Mám dať v starej práci výpoveď?

Preplatia mi potom zostatkovú dovolenku?

Ak by som nedala výpoveď, môžem mať aj dve pracovné zmluvy a musím upozorniť predchádzajúceho zamestnávateľa?

Ak by som pracovnú ponuku neprijala a ešte ostala rok doma, tak je zamestnávateľ povinný vytvoriť podobné miesto vo firme ako som mala?

Alebo mi môže dať potom výpoveď a mám nárok na odstupné?

Ďakujem

Dobrý deň,

môžete mať prácu aj popri RD, nie sú žiadne obmedzenia. Ale ak má práca, ktorú chcete vykonávať konkurenčný charakter, tak potrebujete na jej vykonávanie súhlas zamestnávateľa. Ak sa nejedná o prácu akú ste vykonávali, výpoveď podávať nemusíte. Môžete mať súbežne dva pracovné pomery.

Ak sa vrátite do práce po skončení rodičovskej dovolenky, zamestnávateľ je povinný Vás zaradiť na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je povinný Vás zaradiť na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve, avšak práca musí zodpovedať druhu práce, ktorý máte uvedený v pracovnej zmluve.

Zákonník práce - §76 Odstupné
Nárok na odstupné zo Zákonníka práce vzniká v týchto prípadoch:

  • zamestnávateľ sa zrušuje bez nástupcu a firma končí svoju činnosť,
  • zamestnávateľ sa premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou miesta výkonu práce,
  • zamestnávateľ uskutočnil organizačné zmeny a zamestnanec sa stal nadbytočným,
  • ak zamestnanec stratí dlhodobú spôsobilosť vykonávať prácu pre nepriaznivý zdravotný stav potvrdený zdravotným posudkom,
  • ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu kvôli pracovnému úrazu alebo choroby z povolania.


Ďalej záleží od toho, akou formou by sa Vám skončí pracovný pomer.
Ak by išlo o výpoveď, tak budete mať nárok na odstupné v sume:
a) Priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov.
b) Dvojnásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov.
c) Trojnásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov.
d) Štvornásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

Ak by išlo o dohodu, tak budete mať nárok na odstupné v sume:
a) Priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky.
b) Dvojnásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov.
c) Trojnásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov.
d) Štvornásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov.
e) Päťnásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

Neodporúčam Vám podpisovať dohodu o skončení pracovného pomeru bez toho, aby v dohode bol výslovne uvedený dôvod výpovede, aby nebol problém s odstupným.

Ak by ale zamestnávateľ s Vami ukončil pracovný pomer výpoveďou, zároveň by Vám plynula aj výpovedná lehota. Zamestnávateľ by Vám vyplatil odmenu aj za mesiace, počas ktorých by výpovedná doba plynula a následne aj odstupné.

Ak však výpoveď dáte vy ako zamestnanec, nárok na odstupné nevzniká. Výpovedná doba je najmenej dva mesiace.

Podľa Zákonníku práce zamestnávateľ vyplatí odstupné v najbližšom výplatnom termíne od skončenia pracovného pomeru, pokiaľ by ste sa nedohodli inak. Ak nebudete čerpať dovolenku, tak pri ukončení pracovného pomeru Vám zostatok nevyčerpanej dovolenky preplatia.


S prianím pekného dňa,
Lenka
email: lenkamarandmk@gmail.com