Predĺžená materská a škôlka?

misko03
25. aug 2007
Chcem sa opitať ,je možné poberať rodičovský príspevok do 6 rokov dieťaťa z dlhodobeho nepriazniveho zdravotného stavu a dať dieťa do škôlky? ale len na 4 hodiny na doobedie.Čítala som vyhlášku ale tam je že ano a pod tým hneď že nie tak teraz neviem.Ďakujem Monika
janulkama
5. apr 2011
@silkos oni ti povedia,čo treba,ale tuším nie...ja keď som podávala minulý rok žiadosť,tak som potrebovala z MŠ potvrdenie,že ide len na 4 hodiny...teraz som sa bola pýtať,či treba nahlasovať,že nie,ani keď nastúpim do práce.

Inak,oni ten zákon spravili tak,že nikde nás na PMD nezaradili,žiadne obmedzenia,preto je to takto.Ale myslíme si viaceré,že to vratia tak,ako to bolo predtým,lebo potom nechápem,načo sme na PMD,keď budeme v práci a deti celý deň v školke...
silkos
5. apr 2011
@janulkama veď to, ale je fajn,že kým to zmenia tak to môžu babenky využívať
janulkama
5. apr 2011
@silkos aj ja som to povedala,kolko sme dávala za lieky a pobyty v nemocniciach,tak nech sa nám to vráti aspoň takto...
silkos
5. apr 2011
@janulkama to máš teda pravdu
danielik79
10. apr 2011
baby čo je na tom pravdy že robia námatkové kontroly v škôlkach že chodia deti do škôlky na 4 hodiny?A že vraj ju potom rušia.
@lucik77 môžeš mi dať prosím ťa kontakt na tú pani.
danielik79
10. apr 2011
myslela som tým že zrušia predlženúRD.
danielik79
10. apr 2011
@janulkama čo ti vtedy povedali ked si sa pítala lebo mne na socialke povedali že môžem ked neni dieťa choré a dnes mi bola kamoška povedať že jéj hovorila jedna pani o tých námatkových kontrolách do škôlky lebo v posudku je napísané že neodporúčajú zaradiť do kolektívu.
janulkama
10. apr 2011
@danielik79 ahoj,tak o kontrolách som teda ešte nepočula =-) =-) =-) Už ti to niekto na 100% potvrdil,že chodia?Lebo to počujem naozaj prvý krát.Ale aj tak,ja som na úrad musela priniesť potvrdenie,že je prijatý len na 4 hodiny denne.Takže určite to nerušia z toho dôvodu.

No mne povedali,že v zákone nieje nikde napísané,že by sme nemohli ísť do práce a dieťa do škôlky.Po novom je to takto,že môžme pracovať a dieťa môže byť v škôlke.Naozaj,zisťovala som si to na sociálke,úrade,ešte som pre istotu volala do BA tým hlavným,aby mi to potvrdili.Ja ale aj tak mám malého len na 4 hodinky denne,aj tak je dosť stále chorý....
danielik79
10. apr 2011
@janulkama no zatial to na 100%neviem ale tá pani čo to hovorila kamoške robí na socialke aj ja som teraz v pomykove lebo malá tiež chodí na 3hodiny do škôlky.Asi si zavolám zajtrá na upsvar čo tam povedia a ak by dala aj lucik kontakt tak by som tiež o tom podebatovala.....malá tá rada chodí aj ked je vypýsaná každe dva týždne ked sa soplíky lebo sa bojím že ochorie
janulkama
10. apr 2011
@danielik79 to musí byť blbosť ako hrom podla mňa,dieťa na tie 4 hodinky denne môže určite chodiť do škôlky...Mne povedali dokonca,že na celý deň a ja môžem do práce.Tak sa zmenili zákony...
danielik79
10. apr 2011
@janulkama starký mi hovorili aby to radšej nechala tak a nevrtala som sa v tom ale mi to nejak vrta v hlave.
janulkama
10. apr 2011
@danielik79 ja zajtra zavolám do poisťovne a opýtam sa,či môže byť dieťa v škôlke...veď nevedia,kto volá,budem chcieť len info...opýtam sa aj zato,či chodia kontroly
danielik79
10. apr 2011
@janulkama a ja plánujem akurát som pozerala tie zákony čo mám na rozhodnutí a nikde to tam nieje.
janulkama
10. apr 2011
@danielik79 čo tam nie je??
danielik79
10. apr 2011
@janulkama že dieťa môže navštevovať škôlku a ty pracovať vygoogli si zákon č.600/2003Z.z.aspoň tento zákon mám ja napísaný v tom vyjadrení.
janulkama
10. apr 2011
Rodičovský príspevok –zmeny od 1. januára 2011
Dňa 2.12.2010 Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 513/2010 Z. z.
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení zákona č. 561/2008 Z. z. o príspevku
na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
571/2009 Z. z. , ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2011.
Nová právna úprava rodičovského príspevku prináša niekoľko zmien:
1. Odstraňuje podmienku nevykonávania zárobkovej činnosti rodičom, ktorý je
poberateľom rodičovského príspevku,
2. Zavádza jednotnú sumu rodičovského príspevku 190,10 €,
3. Pre rodičov ktorí majú v starostlivosti viac detí, ktoré sa narodili súčasne (dvojičky,
trojičky a pod.) sa zavádza zvýšenie sumy rodičovského príspevku o 25 % za každé
ďalšie takéto dieťa,
4. S cieľom skvalitniť a prehĺbiť riadnu starostlivosť o všetky deti, ktoré má oprávnená
osoba v starostlivosti sa zavádza podmienka riadneho plnenia povinnej školskej
dochádzky školopovinnými deťmi, ktorej neplnenie má za následok zníženie
rodičovského príspevku o 50 %,
Základné parametre rodičovského príspevku od 1. januára 2011
Účel rodičovského príspevku
Účelom je zo strany štátu poskytovať priamu finančnú podporu rodičom pri riadnej
starostlivosti o dieťa
- do 3 rokov veku,
- do 6 rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom (posudok
o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa vydáva úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny na základe žiadosti oprávnenej osoby),
- do 6 rokov veku, ak ide o dieťa, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej
starostlivosť rodičov (max. 3 roky).
Kto môže žiadať o rodičovský príspevok
Oprávnenou osobou na uplatnenie nároku na rodičovský príspevok je
1. rodič dieťaťa (matka rovnako ako aj otec podľa ich dohody),
2. fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť
rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo na základe rozhodnutia úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny (napr. pestún, poručník, ktorý sa osobne o dieťa stará,
budúci osvojiteľ a pod.),
3. manžel/manželka rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.
Nárok na rodičovský príspevok však nevzniká maloletému rodičovi, ktorý nemá priznané
rodičovské práva a povinnosti k dieťaťu.
Podmienky nároku na rodičovský príspevok
Nárok na rodičovský príspevok vzniká oprávnenej osobe, ak sa riadne stará o dieťa.
Za riadnu starostlivosť sa považuje zabezpečenie starostlivosti o dieťa v záujme
všestranného fyzického vývinu a psychického vývinu dieťaťa, najmä primeraná výživa
dieťaťa, hygiena dieťaťa, výchova dieťaťa a dodržiavanie preventívnych prehliadok
dieťaťa.
Ďalšou podmienkou nároku je, že oprávnená osoba má trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky alebo u cudzincov prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.
Trvalý pobyt dieťaťa sa na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy neskúma.
Zároveň zákon ustanovuje situácie kedy oprávnenej osobe nárok na rodičovský
príspevok nevzniká a to ak sa spolu s dieťaťom zdržuje mimo územia Európskej únie
a počas tohto pobytu nie je zdravotne poistená v Slovenskej republike. Tiež v prípade, ak
sú v rodine dve a viac detí vo veku do troch alebo do šesť rokov veku oprávnenej osobe
nevzniká nárok na rodičovský príspevok, ak má jeden z rodičov nárok na materské alebo
sa mu vypláca štátna sociálna dávka - príspevok na starostlivosť o dieťa. Vylúčilo sa tým
poskytovanie rodičovského príspevku jednému z rodičov, ktorý sa osobne stará o jedno
z detí a zároveň poskytovanie materského alebo príspevku na starostlivosť druhému
rodičovi, ktorý sa stará o ďalšie dieťa.
Výška rodičovského príspevku
1. Rodičovský príspevok je 190,10 €
2. Ak má oprávnená osoba v starostlivosti viac detí, ktoré sa narodili súčasne, výška
rodičovského príspevku sa zvyšuje o 25 % na každé ďalšie dieťa narodené súčasne.
V praxi to znamená, že napr. rodič dvojičiek má nárok na rodičovský príspevok vo
výške 237,60 € (190,10 + 47,50), rodič trojičiek má nárok na rodičovský príspevok vo
výške 285,10 € (190,10+47,50+47,50).
3. Ak sa oprávnenej osobe vypláca za celý kalendárny mesiac materské alebo obdobná
dávka ako materské v členskom štáte v sume nižšej, ako je suma rodičovského
príspevku, rodičovský príspevok je počas obdobia vyplácania materského alebo
obdobnej dávky ako materské v členskom štáte v sume určenej ako rozdiel medzi
sumou rodičovského príspevku a sumou materského alebo obdobnej dávky ako
materské v členskom štáte.
Príklad: rodič je poberateľom materského vo výške 180 €, výška rodičovského
príspevku je určená ako rozdiel 190,10 € - 180 € = 10,10 €
4. Ak má oprávnená osoba v starostlivosti školopovinné dieťa a z informácie zo školy sa
zistí, že toto dieťa zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzke 3 kalendárne
mesiace za sebou, výška rodičovského príspevku sa zníži o 50 % až do začatia
riadneho plnenia povinnej školskej dochádzky, najmenej však na 3 mesiace.
Kde a ako si uplatniť nárok na rodičovský príspevok
O rodičovskom príspevku rozhoduje a rodičovský príspevok vypláca úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta jej pobytu (ďalej len „úrad“). Pri
rozhodovaní úrad postupuje podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, okrem
výnimiek uvedených v zákone o rodičovskom príspevku.
Konanie o rodičovskom príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti, ktorú
podáva oprávnená osoba úradu. Žiadosť o rodičovský príspevok obsahuje meno,
priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, a adresu pobytu oprávnenej
osoby. Na výzvu úradu oprávnená osoba doplní ďalšie nevyhnutné údaje potrebné na
konanie o nároku na rodičovský príspevok. Na urýchlenie a uľahčenie zberu údajov
potrebných pre posúdenie nároku na rodičovský príspevok sú k dispozícii tlačivá žiadosti,
ktoré Vám poskytne úrad, sú však k dispozícii aj na internetovej stránke Ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny www.upsvar.sk, resp. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
http://www.employment.gov.sk/DIS/dis/index.php?...
Pobyt oprávnenej osoby sa preukazuje občianskym preukazom (identifikačnou
kartou). Cudzinec pobyt preukazuje cestovným dokladom a dokladom o povolení pobytu.
K žiadosti je tiež potrebné predložiť rodný list dieťaťa, resp. detí. Ak sa dieťa
narodilo mimo územia Slovenskej republiky a v čase podania žiadosti o rodičovský
príspevok dieťa nemá vydaný rodný list, oprávnená osoba k písomnej žiadosti
o rodičovský príspevok priloží úradný preklad rodného listu dieťaťa alebo iného
obdobného dôkazu o narodení dieťaťa vydaného v krajine narodenia dieťaťa.
Nárok na rodičovský príspevok sa musí uplatniť do 6 mesiacov od posledného dňa
v mesiaci, za ktorý patrí. To znamená, ak patrí od narodenia dieťaťa, nárok si musíte
uplatniť do konca mesiaca v ktorom dieťa dovŕši 6 mesiacov. Ak poberáte materské nárok
na rodičovský príspevok je potrebné uplatniť do konca mesiaca, v ktorom uplynie 6
mesiacov odo dňa poslednej výplaty materského.
Ako sa rodičovský príspevok vypláca
Rodičovský príspevok sa vypláca mesačne pozadu, poukazuje sa na účet v banke
alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike, alebo na žiadosť oprávnenej
osoby sa vypláca v hotovosti. Ak oprávnená osoba písomne požiada o zmenu spôsobu
vyplácania rodičovského príspevku, úrad je povinný jej žiadosti vyhovieť.
Ak vzniknú dôvody na prešetrenie podmienok nároku na rodičovský príspevok
výplata rodičovského príspevku sa zastaví od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po
kalendárnom mesiaci, za ktorý sa už vyplatil. Odvolanie proti rozhodnutiu o zastavení
výplaty rodičovského príspevku však nemá odkladný účinok.
Výplata rodičovského príspevku sa obnoví, ak oprávnená osoba preukáže, že
zanikli dôvody, pre ktoré sa jeho výplata zastavila. Výplata rodičovského príspevku sa
obnoví od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom
zanikli dôvody na jeho zastavenie. Rodičovský príspevok sa doplatí za obdobie zastavenia
jeho výplaty, ak podmienky nároku na rodičovský príspevok a na jeho výplatu za toto
obdobie boli splnené.
Kedy nárok na rodičovský príspevok zaniká
Nárok na rodičovský príspevok zaniká
a) od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci,
v ktorom dieťa dovŕšilo 3 roky veku, resp. 6 rokov veku
b) smrťou oprávnenej osoby alebo dieťaťa.
Zvýšenie, zníženie, odňatie a vrátenie rodičovského príspevku
Pri zmene skutočností rozhodujúcich pre výšku, odňatie a vrátenie rodičovského
príspevku zákon definuje postup úradu.
Ak nastala skutočnosť, ktorá má za následok zvýšenie rodičovského príspevku,
rodičovský príspevok sa vypláca vo vyššej sume od kalendárneho mesiaca, v ktorom táto
skutočnosť nastala.
Ak sa rodičovský príspevok vyplácal neprávom alebo vo vyššej sume, ako patril,
bez zavinenia oprávnenej osoby, rodičovský príspevok odníme alebo jeho sumu úrad zníži
od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa
rodičovský príspevok vyplatil neprávom alebo vo vyššej sume. V tomto prípade úrad
nežiada vrátenie vyplatených súm rodičovského príspevku
Ak však oprávnená osoba svojím konaním spôsobila, že sa rodičovský príspevok
vyplatil neprávom alebo vo vyššej sume, ako patril, je povinná vrátiť rodičovský príspevok
alebo vrátiť jeho časť za obdobie, za ktoré bol vyplatený neprávom alebo vo vyššej sume,
ako patril.
Rodičovský príspevok nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia vydaného
v občianskoprávnom súdnom konaní alebo v správnom konaní, úrad však môže
zabezpečiť vrátenie súm rodičovského príspevku, ktoré boli neprávom vyplatené
zavinením oprávnenej osoby zrážkami z bežne vyplácaného rodičovského príspevku,
resp. z neskôr priznaného rodičovského príspevku.
Povinnosti oprávnenej osoby a zúčastnených právnických a fyzických osôb
Oprávnená osoba je povinná preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku
na rodičovský príspevok, na jeho výšku a na jeho výplatu a do 8 dní písomne oznámiť
platiteľovi zmeny týchto skutočností.
Orgány štátnej správy, obce, zdravotnícke zariadenia, školské zariadenia a ďalšie
právnické osoby a fyzické osoby, ktoré sú príslušné na poskytovanie údajov na účely
rodičovského príspevku, sú povinné spolupracovať s úradom a to poskytnutím potrebných
informácií.
Úrad môže navštíviť oprávnenú osobu v mieste jej pobytu a je oprávnený
požadovať od všetkých zúčastnených právnických osôb a fyzických osôb informácie
a vysvetlenia súvisiace s podmienkami trvania nároku na rodičovský príspevok.
Čo súčasní poberatelia rodičovského príspevku?
V prechodných ustanoveniach sú riešené situácie nároku na rodičovský príspevok
a jeho výplatu pred a po účinnosti novely zákona.
Ak rodič podal žiadosť o rodičovský príspevok pred 1. januárom 2010, ale o jej
žiadosti úrad právoplatne nerozhodol, o nároku na rodičovský príspevok rozhodne aj za
obdobie pred 1. januárom 2011 podľa zákona účinného pred 1. januárom 2010.
Ak bol nárok na rodičovský príspevok priznaný vo výške 164,22 €, poskytuje sa
rodičovský príspevok od 1. januára 2011(prvá výplata vo februári 2011) vo výške 190,10 €
a to bez ohľadu na to, či rodič vykonáva zárobkovú činnosť. O túto zmenu rodič nemusí
úrad žiadať, úrad rodičovský príspevok automaticky prepočíta.
Ak bol nárok na rodičovský príspevok priznaný vo výške 256 €, poskytuje sa
rodičovský príspevok od 1. januára 2011(prvá výplata vo februári 2011) vo výške 256 €
a to bez ohľadu na to, či rodič vykonáva zárobkovú činnosť až do 20 mesiacov veku
dieťaťa. Následne do 3 rokov veku dieťaťa sa rodičovský príspevok bude poskytovať vo
výške 190,10 €. Ani tu nie je potrebná žiadosť rodiča.
Ak sa rodičovský príspevok poskytoval ako rozdiel medzi materským a rodičovským
príspevkom vo výške 256 € bude sa poskytovať od 1. januára 2011 rovnako ako rozdiel
medzi 256 € a materským, po skončení vyplácania materského sa rodičovský príspevok
týmto rodičom bude poskytovať vo výške 256 € až do 20 mesiacov veku dieťaťa, potom do
3 rokov veku dieťaťa vo výške 190,10 € bez ohľadu na skutočnosť, či rodič vykonáva
zárobkovú činnosť. V tomto prípade tiež nie je potrebná žiadosť rodiča.
Príklad: rodič poberá materské vo výške 180 €. Výška rodičovského príspevku je 256 € -
180 € = 76 €
Ak bol rodičovský príspevok pred 1. januárom 2011 priznaný vo výške 75 %
rodičovského príspevku, od 1. januára 2011 (prvá výplata vo februári 2011) bude
vyplácaný vo výške 75 % rodičovského príspevku podľa nového zákona bez ohľadu na
skutočnosť, či rodič vykonáva zárobkovú činnosť. Nie je potrebná žiadosť rodiča.
Ak si rodič uplatní nárok na rodičovský príspevok podľa nového zákona avšak
v roku 2010 mu na to isté dieťa bol vyplatený príspevok rodičovi (jednorazový vo výške
25% z nevyčerpaného rodičovského príspevku), prizná sa rodičovský príspevok vo výške
75 % z rodičovského príspevku platného od 1. januára 2011 (190,10 €). Tu sa písomná
žiadosť rodiča vyžaduje nakoľko ide o uplatnenie nového nároku.
Ak ste rodičom napr. dvojičiek, trojičiek a pod. o prehodnotenie rodičovského
príspevku podľa nového zákona účinného od 1. januára 2011 musíte písomne požiadať
(nie je potrebné žiadne špeciálne tlačivo, stačí uviesť údaje o ďalších deťoch). Dôvodom
je, že pre niektorých rodičov (predovšetkým rodičov s dvojičkami, ktorí poberajú
rodičovský príspevok vo výške 256 €) môže prehodnotenie rodičovského príspevku
znamenať zníženie jeho výšky. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny však budú rodičov
s viacerými deťmi na túto skutočnosť upozorňovať, aby nedošlo k strate nároku po
uplynutí 6 mesačnej lehoty.
Príspevok na starostlivosť o dieťa od 1. januára 2011
Od 1. januára 2011 sa menia aj podmienky pri poskytovaní príspevku na
starostlivosť o dieťa:
1. Mení sa definícia zárobkovej činnosti rodiča – zárobková činnosť je činnosť
oprávnenej osoby, ktorá je z tejto činnosti povinne dôchodkovo poistená ako
zamestnanec alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba, resp. z tejto činnosti
podlieha výsluhovému zabezpečeniu. Ak však už rodič poberá príspevok na
starostlivosť, táto podmienka sa u tohto rodiča neskúma.
2. Zvyšuje sa hranica príspevku na starostlivosť o dieťa zo súčasných 164,22 € na 230
€ mesačne na každé dieťa na základe preukázaných výdavkov rodiča,
3. Vypúšťa poskytovanie príspevku rodičovi (poskytoval sa vo výške 25 % z úhrnu
nevyčerpaného rodičovského príspevku).
Viac informácií o podmienkach poskytovania štátnych sociálnych dávok nájdene na
internetovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
v časti Dávkový informačný servis
http://www.employment.gov.sk/DIS/dis/index.php?...
Ing. Ildikó Polačeková
riaditeľka odboru
Odbor štátnej podpory
a stratégie sociálnej a rodinnej politiky
danielik79
10. apr 2011
@lucik77 a ty si zatial o tom nepočula?
janulkama
10. apr 2011
@danielik79 toto som ti našla,je to na stránke upsvar-u.Mne povedali,že zákon nikde nezakazuje zárobkovú činnosť,ani to,že dieťa nemôže ísť do škôlky.Tak spravili zákon.
janulkama
10. apr 2011
@danielik79 to čo si mi linkla,tak to bol zákon z roku 2003
janulkama
10. apr 2011
@danielik79 nie 😉
danielik79
10. apr 2011
@janulkama dík za info už som napísala aj téj pani čo mi dala lucik tak som zvedavá čo z toho či to nebolo len nejaké strašenie.
danielik79
10. apr 2011
@janulkama no neviem ja som mala ten zákon tam napísaný a ešte461/2003 tak neviem ale to je o soc .poistení ale novelizáciou ten zákon prešiel tak že by to malo platiť a neviem potom prečo strašia.
janulkama
11. apr 2011
@danielik79 platí tento nový zákon určite 😉 Potom daj vedieť,čo povedala tá pani,ale myslím si,že je to blud.Ešte nikto to nikdy tu nespomenul...
danielik79
11. apr 2011
@janulkama tak tento nový zákon platí a niekto len fakt plašil .Takže vyjadrenie tej pani je:
Od 1.1 2011novelovaný zákon o rodičovskom príspevku,ktorý umožnuje popri poberaní rodičovského príspevku vykonávať akú kolvek zárobkovú činnosť a starostlivosť o dieťa zabezpečiť inou plnoletou fizyckou osobou alebo právnickou osobou(jasle,materská škôlka,opatrovatelka,denne sanatorium alebo iné obdobné zriadenia na tento účel).Toto sa vzťahuje aj na poberatelov rodičovského príspevku od troch do šesť rokov veku dieťaťa,ktoré má dlhodobo nepriazdnivý zdravotný stav.
Tzn.že ak jeden z rodičov je poberatelom rodičovského príspevku do šiestich rokov veku dieťaťa má dlhodobo nepriazdnivý zdravotný stav a rodič dieťa umiestni do materskéj škôlky na 4 hodiny denne alebo na celý deň,je to rozhodnutie rodiča a nemá to žiaden vplyv na nárok a výplatu rodičovského príspevku.Túto skutočnosť nie je potrebné oznamovať Upsvar,ktorý je platitelom rodičovského príspevku.
danielik79
11. apr 2011
@janulkama no a tej kamoške to idem ukázať aby neplašila. 😉
tatolu
11. apr 2011
@danielik79 Super 😉 Aj ja som kľudnejšia 😉
danielik79
11. apr 2011
@tatolu ahoj aj ja som sa ukludnila ale poviem že som v noci ani spať nemohla a vy sa máte ako.
lucik77
12. apr 2011
baby, ja pracujem už mesiac, malý je v škôlke celý deň a dostávam aj materskú do júna.
Ja som sa o tom, že môžem pracovať, malý byť v škôlke a poberať MD dozvedela 2 týždne pred nástupom do práce a mám to čierne na bielom z ústredia UPSVa R. Platí to od 1.1.2011
lola31774
16. apr 2011
@danielik79 ahoj tak včera mi to prišlo a schvalili mi to do 31.3 2013,teda mam tam napisane termin kontroly zdravotneho stavu je stanoveny do 31.3 2013 nemam nič take že nemôže navštevovat škôlku vlastne nič !!!takže teraz čo mam robit,komu to mam oznamit,len na poistovni alebo aj v praci!!! dakujem pa
danielik79
16. apr 2011
@lola31774 ahoj teším sa že aj tebe to schválili 🙂 samozrejme to treba oznámiť aj v Zdravotnéj a aj Socialnéj poisťovni a v práci treba tiež oznámiť ,neviem či sa nevypisujú aj nejaké papiere v práci že si na predlženéj RD to sa opýtaj zamestnávatela a dáš ho aj do škôlky?

Tu začni písať odpoveď...

Odošli