Príspevok na starostlivosť o dieťa

Príspevok na starostlivosť o dieťa je finančná podpora štátu oprávnenej osobe na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa.

Podmienky nároku

 • oprávnená osoba vykonáva zárobkovú činnosť, študuje dennou formou na strednej škole alebo na vysokej škole
 • dieťaťu sa poskytuje starostlivosť poskytovateľom na území Slovenskej republiky
 • oprávnená osoba má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území SR
 • dieťa má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území SR

Oprávnená osoba

 • rodič dieťaťa
 • fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov

Výška príspevku

 • v sume preukázaných výdavkov,najviac však 280 eur
 • 41,10 eur, ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje iná fyzická osoba a nevypláca sa jej rodičovský príspevok alebo rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť a nezabezpečí starostlivosť o dieťa inak

Doklady, potrebné k vybaveniu žiadosti o príspevok na starostlivosť o dieťa

 • žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa,
 • fotokópia rodného listu dieťaťa (originál k nahliadnutiu),
 • rozhodnutie o odňatí rodičovského príspevku (ak bol pred uplatnením si nároku na príspevok na starostlivosť poberaný) alebo potvrdenie do kedy bol rodičovský príspevok vyplácaný.
 • čestné vyhlásenie o majiteľovi účtu,
 • potvrdenie zo zamestnania:
  • zamestnanec – potvrdenie o nástupe do zamestnania – aktuálne (po nástupe)/s uvedením dátumu od kedy, do: na dobu neurčitú, resp. do kedy/aby bola doba zamestnania dovtedy, kým je nárok na príspevok na starostlivosť, t.j. do 3 rokov veku dieťaťa. V potvrdení musí byť uvedené kedy bol nástup do zamestnania po rodičovskej dovolenke. Žiadateľ pracujúci v zahraničí - potvrdenie od príslušnej inštitúcie krajiny, v ktorej je výkon zárobkovej činnosti na povinnom dôchodkovom poistení.
  • SZČO – živnostenský list / nie starší ako 3 mesiace + výpis z obchodného al. živnostenského registra + potvrdenie o povinnom dôchodkovom poistení ako SZČO zo Sociálnej poisťovne,
 • zmluva s poskytovateľom starostlivosti o dieťa (fotokópia + originál k nahliadnutiu)
  • ak starostlivosť zabezpečuje P.O - Zmluva zo zariadením, ktoré poskytuje starostlivosť o dieťa / uvedený rozpis čo sa poskytuje a v akej sume. (Zmluva musí byť uzatvorená medzi poskytovateľom a konečným užívateľom.)
  • ak starostlivosť zabezpečuje F.O na základe živnostenského listu – živnostenský list fyzickej osoby + zmluva so živnostníčkou / uvedený rozpis čo sa poskytuje a v akej sume. Zmluva musí byť uzatvorená medzi poskytovateľom a konečným užívateľom,
 • potvrdenie zariadenia od kedy je dieťaťu poskytovaná starostlivosť. (tlačivo na stránke ÚPSVaR),

Preukázanie nákladov v súvislosti so starostlivosťou o dieťa.

Od roku 2016 už nie je potrebné, údajom rozhodujúcim pre určenie výšky príspevku je dohodnutá cena starostlivosti o dieťa, ktorú rodič preukazuje samotnou zmluvou alebo dohodou, ktorej súčasťou je aj zmluvne dohodnutá úhrada.

Kde vybaviť v Bratislave

Pre celú Bratislavu sa príspevok vybavuje na UPSVaR, Vazovova 7/A , kancelária č. 414.

Súvisiace články

Použité zdroje

 1. https://web.archive.org/web/20170706233850/https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/
 2. https://web.archive.org/web/20190108233412/http://www.socialnedavky.sk/
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s príspevkom na starostlivosť o dieťa

Máš skúsenosť s príspevkom na starostlivosť o dieťa?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť