Príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili 3 a viac detí

Príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá (od 1.1.2014) je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva raz za rok oprávnenej osobe, na zvýšené výdavky, ktoré vznikajú v súvislosti so starostlivosťou o súčasne narodené tri deti alebo viac detí alebo v priebehu dvoch rokov opakovane narodené dvojčatá alebo viac detí súčasne.

Pre ustanovenia platné do 31.12.2013 pozri nižšie.

Podmienky nároku

 • najmenej tri z detí sú vo veku najviac 15 rokov (pri opakovane narodených dvojčatách alebo viacerčatách sa sleduje veková hranica detí, ktoré sa narodili prvé v poradí)
 • riadna starostlivosť o deti (podľa § 1 ods. 3)
 • trvalý pobyt a bydlisko oprávnenej osoby a detí je na území Slovenskej republiky

Oprávnená osoba

 • rodič detí
 • fyzická osoba, ktorá prevzala deti do nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu

Uplatnenie nároku

Oprávnená osoba si uplatní nárok na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu podaním písomnej žiadosti alebo podaním žiadosti elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom.

Žiadosť obsahuje osobné údaje oprávnenej osoby a dieťaťa, ktorými sú:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nie je pridelené,
 • adresa trvalého pobytu.

Nárok na príspevok si treba uplatniť v každom kalendárnom roku ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom a mesiacom dátumu narodenia detí. Prvýkrát sa nárok na príspevok dá uplatniť pri dovŕšení jedného roku veku detí (ak ide o narodenie trojčiat a viacerčat) alebo pri pri dovŕšení jedného roku veku mladších detí (ak sa dvojčatá narodili v priebehu 2 rokov).

Výplata príspevku

Príspevok pri narodení dieťaťa vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v hotovosti na adresu na území Slovenskej republiky alebo na bankový účet do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola podaná žiadosť. Nárok na príspevok zaniká uplynutím 6 mesiacov od vzniku nároku na príspevok na viac súčasne narodených detí.

Výška príspevku

 • 110,36 Eur

Do 31.12.2013

Príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva raz za rok oprávnenej osobe, na zvýšené výdavky, ktoré vznikajú v súvislosti so starostlivosťou o súčasne narodené tri deti alebo viac detí alebo v priebehu dvoch rokov opakovane narodené dvojčatá alebo viac detí súčasne.

Podmienky nároku

 • aspoň tri z troch alebo viac súčasne narodených detí, prípadne v priebehu dvoch rokov opakovane narodených dvojčiat sú vo veku najviac 15 rokov
 • starostlivosť oprávnenej osoby o deti,
 • oprávnená osoba a deti majú trvalý pobyt na území SR

Oprávnená osoba

 • rodič detí alebo
 • osoba, ktorá prevzala deti do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu

Uplatnenie nároku

Oprávnená osoba si uplatní nárok prostredníctvom písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu. Nárok sa uplatňuje každý kalendárny rok, v ktorom sú splnené podmienky nároku, najskôr po uplynutí 1 roku veku detí.

Výplata príspevku

Príspevok rodičom vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v hotovosti alebo na bankový účet do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola podaná žiadosť.Príspevok sa vypláca raz za rok.

Povinnosti oprávnenej osoby

 • preukázať splnenie podmienok nároku
 • použiť príspevok na pokrytie zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o deti

Výška príspevku

 • 81,99 eur - dieťa do 6 rokov veku
 • 101,25 eur - dieťa od 6 rokov veku do 15 rokov veku
 • 107,55 eur - dieťa vo veku 15 rokov veku

Súvisiace články

Použité zdroje

 1. Zbierka zákonov č. 383/2013, ZÁKON z 23. októbra 2013 o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dostupné online: http://www.zbierka.sk/
 2. https://web.archive.org/web/20170706233850/https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/
 3. https://web.archive.org/web/20190108233412/http://www.socialnedavky.sk/
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s príspevkom rodičom, ktorým sa súčasne narodili 3 a viac detí

Máš skúsenosť s príspevkom rodičom, ktorým sa súčasne narodili 3 a viac detí?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť