Domáce vzdelávanie

Domáce vzdelávanie (individuálne vzdelávanie) je forma plnenia školskej dochádzky definovaná v zákone číslo 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), konkrétne §24.

Tento zákon umožňuje individuálne vzdelávanie osobou, ktorá má pedagogickú kvalifikáciu pre 1.stupeň ZŠ. Ak chcete svoje dieťa vzdelávať doma, je potrebné osloviť školu, ústretovú k tejto forme vzdelávania a nájsť pedagóga, ktorý bude s vami spolupracovať. Špeciálna kvalifikácia rodiča nie je potrebná.

Domáce vzdelávanie

Kto, kedy a ako môže požiadať o individuálne vzdelávanie

Vzdelávať doma môžete žiaka prvého stupňa základnej školy; žiaka, ktorý sa zo zdravotných dôvodov nemôže zúčastňovať na vzdelávaní v škole.

Žiadosť o povolenie vzdelávať svoje dieťa doma musí podať zákonný zástupca maloletého žiaka škole, ktorú dieťa navštevuje, respektíve, do ktorej bolo prijaté. O jej prijatí alebo zamietnutí rozhoduje riaditeľ školy.

Čo musí žiadosť obsahovať

 • meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu žiaka,
 • ročník, prípadne polrok a obdobie, na ktoré sa má individuálne vzdelávanie povoliť,
 • dôvody na povolenie individuálneho vzdelávania,
 • individuálny vzdelávací program, ktorého princípy a ciele vzdelávania musia byť v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona,
 • popis priestorového a materiálno-technického zabezpečenia a podmienok ochrany zdravia individuálne vzdelávaného žiaka,
 • meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá bude uskutočňovať individuálne vzdelávanie žiaka, ktorému má byť povolené individuálne vzdelávanie, a jej doklady o splnení kvalifikačných predpokladov,

zoznam učebníc a učebných textov, ktoré budú pri individuálnom vzdelávaní žiaka používané,
ďalšie skutočnosti, ktoré majú vplyv na individuálne vzdelávanie žiaka.

 • Ak rodič žiada o individuálne vzdelávanie kvôli zdravotnému stavu žiaka, musí k žiadosti priložiť aj vyjadrenie pediatra. (odsek 3.)

Kto uskutočňuje vzdelávanie žiaka

 • Ak rodič žiada o individuálne vzdelávanie kvôli zdravotnému stavu žiaka, zabezpečuje žiakovi pedagóga kmeňová škola a to v rozsahu najmenej 2 hodiny týždenne.
 • Ak rodič žiada o individuálne vzdelávanie z iných ako zdravotných dôvodov, musí svojmu dieťaťu sám nájsť kvalifikovaného pedagóga – to znamená pedagóga s ukončeným vysokoškolským vzdelaním v odbore učiteľstvo I. stupňa základnej školy.

Kontrola a hodnotenie

Kontrolu nad vzdelávaním žiaka vykonáva kmeňová škola formou komisionálnej skúšky z príslušného učiva každého povinného predmetu za každý polrok. Na základe výsledkov komisionálnej skúšky vydá škola vysvedčenie.
Ak je žiak individuálne vzdelávaný kvôli zdravotnému znevýhodneniu, je podľa zákona oslobodený od komisionálnych skúšok, klasifikovaný je na základe písomnej správy, ktorú štvrťročne predkladá riaditeľovi kmeňovej školy vyučujúci pedagóg individuálne vzdelávaného žiaka. Pri klasifikovaní sa berie do úvahy aj žiakov zdravotný stav.

Príklad žiadosti

Vec:  Žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávania.

Vážený pán riaditeľ/Vážená pani riaditeľka,

dovoľujeme si Vás požiadať o povolenie individuálneho vzdelávania podľa zákona číslo 245/2008 Z. z., §24, odsek 2, písmeno … pre nášho syna/našu dcéru …, žiaka/žiačku … ročníka, nar. … v …, r.č. …, trvalým bydliskom …, v školskom roku ….

Dôvodom pre voľbu individuálneho vzdelávania je záujem rodičov a dieťaťa o túto formu vzdelávania a možné pobyty rodiny v zahraničí/odporúčanie psychológa/vzdialenosť od školy.
Individuálne vzdelávanie žiaka/žiačky bude uskutočňovať Mgr. ….

K žiadosti prikladáme:

 • individuálny vzdelávací program
 • popis priestorového a materiálno-technického zabezpečenia a podmienok ochrany zdravia individuálne vzdelávaného žiaka je súčasťou prílohy tejto žiadosti
 • doklady o splnení kvalifikačných predpokladov Mgr. …, ktorý/ktorá bude uskutočňovať individuálne vzdelávanie
 • zoznam učebníc a učebných textov, ktoré budú pri individuálnom vzdelávaní žiaka používané

Za kladnú odpoveď vopred ďakujeme.

Domáce vzdelávanie

Metódy individuálneho vzdelávania

 1. Tradičná metóda — akási “škola doma”, učebnice, pracovné listy, testy… (asi každý tak začína)
 2. “Unit Study” — niekoľko predmetov pokope, napr. učíme sa o … literatúra, písanie, čítanie, história, veda, výtvarná výchova…
 3. Metóda Charlotte Mason — štúdium prírody, krátke hodiny, nechváliť, žiť spolu s deťmi, čítať “živé” knihy, nie učebnice, snaha o budovanie správnych návykov, charakteru.
 4. Klasické vzdelávanie — Susan Wise Bauer, TRIVIUM, tri štádiá vzdelávania — gramatické (prvý stupeň ZŠ), logické (druhý stupeň ZŠ) a rétorické (stredná škola)
 5. “Unschooling” — rozvíjanie vlastných záujmov, dieťa vedie svoje vzdelávanie, spontánne, neorganizované vzdelávanie. Bloger Leo Babauta (Zen Habits) píše ako sa takto vzdelávať: fascinujte sa danou témou, celý sa do nej vložte, študujte všetko možné na danú tému, pustite sa do toho, po malých krôčkoch, vlastné učenie – začnite s najľahším, hrajte sa – učenie nie je práca, je to zábava, nebojte sa od témy odísť, začať niečo nové, potom sa k nej vrátiť, nebojte sa nechať sa zaviať tam, kde vás učenie vedie, nezabúdajte, že hĺbkové učenie trvá mesiace, roky, za dva týždne sa nenaučíte, otestujte sa, doplňte medzery, otestujte sa zase, nesúhlaste, veľa sa tým naučíte, buď prídete na novú teóriu, myšlienku alebo lepšie pochopíte pôvodnú, presvedčíte sa, že to naozaj funguje, začnite to učiť, píšte o tom a nechajte myseľ, nech pracuje a aj podvedome nasáva vedomosti a spojitosti. Albert Einstein sa na túto tému vyjadril nasledovne: “Jediná vec, ktorá mi bráni v učení, je vzdelávanie.”
 6. Metóda “pracovných boxov” — každé dieťa má sústavu niekoľkých zásuviek, v každej je pripravená úloha, ktorú má dieťa vypracovať, medzi úlohami sú aj hry, zábavná úloha, nejaký snack (jabĺčko alebo niečo iné na zahryznutie), či pozvánka do kuchyne upiecť s mamou koláč… Dieťa sa postupne prepracováva od hornej zásuvky až k spodnej.

a mnoho iných a všetky možné ich vzájomné kombinácie

Výhody domáceho vzdelávania

Domáce vzdelávanie

 • domáce vzdelávanie sa väčšinou uskutočňuje v domácom prostredí v kruhu rodiny. Rodine sa prisudzuje angažovaný a jedinečne pozitívny vzťah rodičov k dieťaťu. Navyše, každý rodič najlepšie pozná svoje dieťa;
 • individuálny prístup k dieťaťu;
 • žiadne časové straty z hľadiska organizácie, ako napr. v triede – zápis do triednej knihy, frontálne kontroly domácich úloh, atď.;
 • absencia presne stanoveného časového rozvrhu – napr. ak dieťa nemá „chuť“ na matematiku v daný moment, predmet sa preloží a dieťa si samo zvolí predmet;
 • kontextulizácia obsahu vzdelávania – využiteľnosť poznatkov v praxi;
 • neprítomnosť stresových situácii (napr. skúšanie).

Nevýhody domáceho vzdelávania

 • citovo úzky vzťah rodičov k dieťaťu môže predstavovať vážny problém v súvislosti so zdravým vývojom dieťaťa v období sekundárnej socializácie (naviazanie dieťaťa na rodiča, zámena rolí – matka vs. učiteľka);
 • dôležitá je aj otázka socializácie, úloha primárnej socializácie je iná ako sekundárnej, pričom prvá podmieňuje druhú. Škola ponúka dieťaťu iný pohľad na svet a na seba samých, ako rodina;
 • absencia presne stanoveného časového rozvrhu – dieťa si neosvojí záväznosť časového rozvrhu;
 • negatívne pôsobenie rodiny – ak sa v nej vyskytujú patologické javy;
 • dieťa skôr či neskôr musí nastúpiť do klasickej školy, v ktorej sa stretáva s novými a neznámymi situáciami, ktoré by malo v inom prípade už dávno zvládnuté;
 • dieťa si neosvojí základy spolupráce s inými deťmi a nemá možnosť spoznať rôznorodosť ľudí.

Viac o domácom vzdelávaní na modrykonik.sk:

Použité zdroje

 1. https://www.domacaskola.sk/
 2. http://pdf.truni.sk/e-ucebnice/tppv/data/a02544b8-5c85-478f-a2f5-6979f2ba1f90.html?ownapi=1

Hodnotenia a skúsenosti s domácim vzdelávaním

Máš skúsenosť s domácim vzdelávaním?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť