Ukončenie rodičovskej dovolenky a zmena pozície. Ako dosiahnem odstupné?

Zodpovedané
23. feb 2024

Dobrý deň,

v máji mi bude končiť RD. Pracovala som do začiatku materskej 11 rokov ako vedúca pracovníčka v jednej firme. Nakoľko mám dve deti po sebe, tak zamestnávateľ (z časového hľadiska) mi odporučil nastúpiť ako zamestnanec na nižšej pozícii. To samozrejme u mňa je neprístupná možnosť, tým pádom by som ukončila pôsobenie vo firme.

Ako mám postupovať, aby som docielila odstupné?

Pre túto firmu som urobila naozaj veľa v minulosti a je to pre mňa až šikanujúci takýto prístup. Kvôli deťom preradenie na bežného zamestnanca.

Ďakujem

Dobrý deň,

ak sa vrátite do práce po skončení rodičovskej dovolenky, zamestnávateľ je povinný Vás zaradiť na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je povinný Vás zaradiť na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve, avšak práca musí zodpovedať druhu práce, ktorý máte uvedený v pracovnej zmluve. Pokiaľ zaradenie nebude zodpovedať podľa pôvodnej pracovnej zmluvy, zostáva len ukončenie pracovného pomeru s nárokom na odstupné.

Zákonník práce - §76 Odstupné
Nárok na odstupné zo Zákonníka práce vzniká v týchto prípadoch:

  • zamestnávateľ sa zrušuje bez nástupcu a firma končí svoju činnosť,
  • zamestnávateľ sa premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou miesta výkonu práce,
  • zamestnávateľ uskutočnil organizačné zmeny a zamestnanec sa stal nadbytočným,
  • ak zamestnanec stratí dlhodobú spôsobilosť vykonávať prácu pre nepriaznivý zdravotný stav potvrdený zdravotným posudkom,
  • ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu kvôli pracovnému úrazu alebo choroby z povolania.


Ďalej záleží od toho, akou formou sa Vám skončí pracovný pomer.
Ak pôjde o VÝPOVEĎ, tak budete mať nárok na odstupné v sume:
a) priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,
b) dvojnásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,
c) trojnásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,
d) štvornásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

Ak pôjde o DOHODU, tak budete mať nárok na odstupné v sume:
a) priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,
b) dvojnásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,
c) trojnásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,
d) štvornásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,
e) päťnásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

Neodporúčam Vám podpisovať dohodu o skončení pracovného pomeru bez toho, aby v dohode bol výslovne uvedený dôvod výpovede, aby nebol problém s odstupným.

Ak by ale zamestnávateľ s Vami ukončil pracovný pomer výpoveďou, zároveň by Vám plynula aj výpovedná lehota. Zamestnávateľ by Vám vyplatil odmenu aj za mesiace, počas ktorých by výpovedná doba plynula a následne aj odstupné.

Ak však výpoveď dáte vy ako zamestnanec, nárok na odstupné nevzniká. Výpovedná doba je najmenej dva mesiace.

Podľa Zákonníku práce zamestnávateľ vyplatí odstupné v najbližšom výplatnom termíne od skončenia pracovného pomeru, pokiaľ by ste sa nedohodli inak. Ak nebudete čerpať dovolenku, tak pri ukončení pracovného pomeru Vám zostatok nevyčerpanej dovolenky preplatia.


S prianím pekného dňa,
Lenka