Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri

Ako žiadať Sociálnu poisťovňu o ošetrovné pre koronavírus?

Na Slovensku, v súvislosti s koronavírusom, prijal krízový štáb opatrenia, ktoré by mali obmedziť šírenie vírusu. Jedným z opatrení je aj zatvorenie všetkých škôl (materské, základné, stredné aj vysoké) a školských zariadení. Rodičia si môžu uplatniť nárok na vyplatenie dávky tzv. ošetrovného a to bez ohľadu na to, či ide o štátne alebo neštátne zariadenie.


Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus

⚠️Nárok na ošetrovné po novele zákona od 27. 3. 2020⚠️

V čase trvania krízovej situácie v súvislosti s COVID-19 (mimoriadna situácia, núdzový stav, výnimočný stav má poistenec nárok na ošetrovné, ak:

 • osobne a celodenne ošetruje dieťa do 16. roku veku (potrebné potvrdenie pediatra, keď ide o dieťa po dovŕšení 11. roku veku)
 • alebo ak sa stará o dieťa do dovŕšenia 11. roku veku alebo do dovŕšenia 18. roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom (bez potvrdenia pediatra a bez potvrdenia hygienika či príslušných orgánov o uzatvorení školy),
 • ak dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenia alebo ak škola/škôlka/zariadenie sociálnych služieb, ktoré dieťa navštevuje bolo uzatvorené
 • ak fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela alebo jej bolo nariadené karanténne opatrenie (potrebné potvrdenie lekára/hygienika)
 • ak sa stará o príbuzného v priamom rade, súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela alebo manželky, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v ňom bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu (bez potvrdenia príslušného zariadenia).

Nárok na ošetrovné bude trvať do skončenia potreby ošetrovania/starostlivosti, pričom v tom istom prípade sa v ošetrovaní/starostlivosti môžu poistenci striedať.


Nárok na ošetrovné majú aj rodičia po rodičovskej dovolenke

V čase koronakrízy môžu o ošetrovné požiadať aj tí rodičia, ktorým sa končí obdobie rodičovskej dovolenky a nemajú možnosť umiestniť dieťa do predškolského zariadenia, ako aj o rodičov, ktorí dieťa odhlásili zo súkromných zariadení a teraz rovnako nemajú možnosť umiestniť ho do iného zariadenia alebo nájsť opatrovateľku, ktorá by sa mohla o dieťa postarať. O dávku ošetrovné môžu požiadať aj rodičia, ktorí sú nemocensky poistení, a doteraz sa im o dieťa starala iná osoba (opatrovateľka, starí rodičia a pod.). Všetky tieto kategórie rodičom nepotrebujú na priznanie dávky potvrdenie od lekára.

Sociálna poisťovňa prizná OČR všetkým rodičom (aj náhradným) detí do dovŕšenia 11. roku veku bez potvrdenia lekára. Aby si rodičia mohli nárok uplatniť, je potrebné zaslať pobočke Sociálnej poisťovne (zamestnanci pobočke podľa sídla zamestnávateľa; SZČO a dobrovoľne poistené osoby podľa trvalého pobytu) aktualizovaný formulár Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus a na konci mesiaca potom vždy aj vyplnený formulár Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné, v ktorom poistenec vyznačí obdobie, v ktorom poskytoval dieťaťu starostlivosť.


Ako požiadať o ošetrovné (skrátený návod)

Ak chce rodič poberať ošetrovné, musí oň ⚠️požiadať a poslať čestné vyhlásenie!⚠️


Žiadosť o ošetrovné

Rodič musí prejaviť záujem o priznanie ošetrovného, môže tak urobiť dvoma možnými spôsobmi:

 1. zatelefonovať - odporúčame uprednostniť e-mailové alebo poštové podanie žiadosti o dávku (telefonické linky môžu byť preťažené) alebo odoslať formulár e-mailom alebo poštou do príslušnej pobočky a zostať s dieťaťom doma.
 2. vyplniť formulár žiadosti o dávku ošetrovné:

Čestné vyhlásenie

Ak si rodičia v súvislosti s pandémiou koronavírusu uplatnili alebo mienia uplatniť nárok na dávku ošetrovné (OČR), musia do príslušnej pobočky okrem žiadosti poslať aj čestné vyhlásenie.

⚠️Každý rodič osobitne za seba ku koncu každého mesiaca, za ktorý žiada dávku vyplatiť. Sociálna poisťovňa potrebuje poznať presné dni, kedy sa ktorý rodič o dieťa staral.

Na tento účel Sociálna poisťovňa pripravila formulár/tlačivo Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu aj s postupom, ako ho vyplniť.


🚩Ak chcú rodičia dostať ošetrovné včas, je potrebné zaslať čestné vyhlásenie čím skôr. Ak nesplnia túto podmienky, nárok na výplatu dávky nezaniká, ale bude bude bude vyplatená až po doručení tohto dokladu.🚩

Dávky sa vyplácajú všetkým, ktorí na to spĺňajú zákonné podmienky vždy nasledujúci kalendárny mesiac za predchádzajúci kalendárny mesiac.


👉Vyplnené žiadosti a čestné vyhlásenia posielajte ✅ na e-mailové adresy pobočiek, ❌nie pracovísk (tie samostatné e-maily nemajú).

👉Sociálna poisťovňa kapacitne rozšírila mailové brány pobočiek, ktorými možno elektronickým spôsobom požiadať o ošetrovné. Nové e-mailové adresy pre každú pobočku majú nasledujúci tvar, napríklad pre pobočku Banská Bystrica ide o adresu v tvare KoronaBB@socpoist.sk; pobočku Trnava KoronaTT@socpoist.sk a podobne.

👉 Každá pobočka má teda od včera dve mailové adresy, na ktoré možno žiadosti o ošetrovné posielať. Nájdete ich tu: Kontakty – pobočky .


⚠️ Sociálna poisťovňa žiada poistencov, aby využívali formuláre len vo Worde. Tieto formuláre je možné jednoducho vyplniť v počítači, uložiť si ich a potom zaslať ako prílohu mailu do Sociálnej poisťovne (obe môžu byť aj bez podpisu).

Scany alebo fotografie žiadostí totiž preťažujú mailové schránky pobočiek Sociálnej poisťovne a zdržujú postup vybavovania pre ďalších žiadateľov.

Rešpektovaním tohto upozornenia pri zaslaní akéhokoľvek mailu pomôžete zamestnancom Sociálnej poisťovne pri ich súčasnom nasadení vybavovať všetky žiadosti priebežne a včas.


👉 Zamestnanec musí o ošetrovaní člena rodiny informovať svojho zamestnávateľa. Zamestnávateľ si musí otázku preukázania prekážok v práci vyriešiť vo vlastnej réžii – je povinnosťou zamestnanca oznámiť zamestnávateľovi prekážku v práci, vrátane toho, že na prelome mesiaca mu prekážka v práci trvá. Ospravedlnenie prekážky v práci nie je viazané na poskytovanie dávky ošetrovné.


O včasnom vyplatení rozhodujú aj predškolské zariadenia

Sociálna poisťovňa nariadila predškolským zariadeniam, ktoré uzavreli prevádzku, že do stredy 1. apríla 2020 vrátane, musia Sociálnej poisťovni poslať zoznam detí, ktoré navštevujú zariadenie.

Sociálna poisťovňa si na základe žiadosti o OČR podanej rodičom, overí, či dieťa naozaj za normálnych okolností navštevuje predškolské zariadenie, teda či rodič spĺňa túto podmienku na priznanie dávky ošetrovné (OČR).

Sociálna poisťovňa nemôže vyplatiť OČR takému rodičovi s dieťaťom v predškolskom zariadení (netýka sa základných škôl), kde si nebude môcť overiť, že dieťa takéto zariadenie naozaj navštevuje. Iné zdroje v tomto smere Sociálna poisťovňa nemá.

V prípade, že Sociálna poisťovňa nedostane od predškolského zariadenia takýto zoznam, dávky rodičom nebude môcť vyplatiť. Ak bude zoznam zaslaný oneskorene, oneskorí sa aj výplata dávky.

V každom kalendárnom mesiaci trvania krízovej situácie sú predškolské zariadenia povinné zaslať iba prípadné zmeny v zoznamoch.


👉 Sociálna poisťovňa upozorňuje rodičov, ktorí si v týchto dňoch uplatňujú nárok na ošetrovné z dôvodu uzavretia školského/predškolského zariadenia ich dieťaťa, že nepotvrdzuje prijatie žiadostí.

👉 Zo strany rodičov teda po podaní žiadosti netreba Sociálnu poisťovňu kontaktovať ani telefonicky, ani mailom (možno tak urobiť o niekoľko dní, keď pominie nápor prijímania žiadostí). Po ukončení konania o dávke dostane každý žiadateľ rozhodnutie, ktorým mu bola dávka priznaná. Na toto rozhodnutie má Sociálna poisťovňa maximálnu zákonnú lehotu 60 dní od podania.


To platí v prípade detí do dovŕšenia 11 roku veku (10 rokov + 364 dní). Od 11 rokov veku dieťaťa treba k žiadosti o ošetrovné aj potvrdenie pediatra, ktoré on pošle priamo do Sociálnej poisťovne.V prípade dieťaťa, ktoré je vo veku nedovŕšených 11 rokov (teda max 10 rokov plus 364 dní) netreba kontaktovať pediatra (nemusí nič potvrdzovať), nárok na ošetrovné po uzatvorení školského/predškolského zariadenia vzniká automaticky.

 • Výšku ošetrovného si ľahko vypočítate podľa svojho príjmu špeciálnou kalkulačkou.

Vyplácanie dávky ošetrovné


👉 Sociálna poisťovňa pripomína poistencom, že im bude dávka priznaná, aj keď sa hneď po vyhlásení karantény telefonicky do pobočky nedovolajú alebo nepošlú žiadosť o ošetrovné.

👉 Rodičia si v súvislosti s koronavírusom môžu nárok na ošetrovné uplatniť aj spätne. Premlčacia doba na uplatnenie nároku na ošetrovné je tri roky odo dňa, za ktorý dávka patrila.

👉 Dávky sa vyplácajú všetkým, ktorí na to spĺňajú zákonné podmienky vždy nasledujúci kalendárny mesiac za predchádzajúci kalendárny mesiac. Znamená to, že napr. žiadosť o dávku ošetrovné podaná teraz v marci bude vyplatená najskôr v aprílovom výplatnom termíne pobočky.


Ukončenie OČR počas korona-krízy a opätovné poberanie

Ak chce rodič ukončiť poberanie ošetrovného, napr. ísť znova do práce, nemusí o tom informovať Sociálnou poisťovňu. Stačí, ak na konci kalendárneho mesiaca, v ktorom ošetroval, zašle pobočke Sociálnej poisťovne vyplnené Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné, v ktorom uvedie, počas ktorých dní ošetroval. Ošetrovné mu bude vyplatené len za tie konkrétne dni.

V prípade, ak sa počas súčasného obdobia uzatvorenia školských a predškolských zariadení rozhodne opätovne nastúpiť na OČR, nebude podávať novú žiadosť o ošetrovné, nakoľko Sociálna poisťovňa bude až do ukončenia krízovej situácie evidovať jeho prvú žiadosť o ošetrovné.

Opätovne na konci kalendárneho mesiaca, v ktorom bude ošetrovať, zašle pobočke Sociálnej poisťovne vyplnené Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné, v ktorom uvedie, počas ktorých dní ošetroval.

Ak počas niektorých mesiacov počas krízovej situácie vôbec neošetroval, keďže napr. bol v práci, čestné vyhlásenie nemusí poslať a dávka mu nebude vyplatená.


Čo je to ošetrovné?

Ošetrovné je nemocenská dávka, ktorá sa okrem iného poskytuje poistencovi, ktorý osobne a celodenne ošetruje choré dieťa alebo sa osobne a celodenne stará o dieťa do desiatich rokov veku, ak dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie, príp., ak zariadenie, v ktorom sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, bolo rozhodnutím príslušného orgánu uzatvorené.

Ošetrovné za normálnych podmienok, mimo krízovej situácie v súvislosti s COVID-19

Nárok na ošetrovné vznikne iba poistencovi, t. j. osobe, ktorá je aktuálne nemocensky poistená (zamestnanec, povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba alebo dobrovoľne nemocensky poistená osoba), príp. jej plynie ochranná lehota po zániku nemocenského poistenia.

Ďalšou podmienkou vzniku nároku na ošetrovné je v prípade zamestnanca absencia príjmu a v prípade povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby zaplatenie poistného na nemocenské poistenie včas a v správne výške.

Dobrovoľne nemocensky poistené osoby musia splniť aj podmienku trvania nemocenského poistenia aspoň 270 dní v posledných dvoch rokoch.

Ošetrovné sa za normálnych okolností poskytuje v jednom prípade, t. j. pri jednom uzatvorení zariadenia najviac 10 kalendárnych dní. V prípade opakovaného uzatvorenia zariadenia ide vždy o nový prípad, t. j. ošetrovné možno pri ďalšom uzatvorení zariadenia poskytnúť opäť najviac 10 kalendárnych dní.

V mimoriadnom prípade, ktorý aj momentálne nastal pri mimoriadnej situácii spojenej s bezpečnostnými opatreniami proti šíreniu Koronavírusu, bude Sociálna poisťovňa vyplácanie dávky poskytovať aj dlhšie ako je 10 kalendárnych dní.

Použité zdroje

 1. https://ekonomika.sme.sk/kalkulacky/vypocet-osetrovneho.php
 2. https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/koronavirus-pracovne-pravo-pn-osetrov...
 3. https://www.socpoist.sk/osetrovne/1294s
 4. https://dennikn.sk/1796443/pribudli-siesti-nakazeni-stat-od-pondelka-zatvara-vsetky-skoly-zavru-s...
 5. https://www.omediach.com/tlacove-spravy/17411-koronavirus-ako-poziadat-o-nemocenske-a-osetrovne-o...
 6. https://www.socpoist.sk/aktuality-ziadost-o-osetrovne-netreba-podat-okamzite-po-vyhlaseni-karante...
 7. https://www.socpoist.sk/aktuality-prijatie-ziadosti-o-osetrovne-pobocky-socialnej-poistovne-nepot...
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Hodnotenia a skúsenosti s ako žiadať Sociálnu poisťovňu o ošetrovné pre koronavírus?

Máš skúsenosť s ako žiadať Sociálnu poisťovňu o ošetrovné pre koronavírus??
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť
danicaz  8. apr 2020

Informovanie ohľadom OČR po rodičovskej dovolenke

Volala som na sociálnu pobočku v Šali, ohľadom prestupu z rodičovskej dovolenky na OČR, keďže škôlka je zatvorená a nemôžem sa vrátiť do práce. No páni!!!

Nečakala som, že pani, ktorá sa ozvala v telefóne, že bude extra milá. Ale doslova "buldoga" som fakt nečakala! Ani ochotná nebola a ani neporadila. Jej odpoveď na moje otázky bola - dohodnite sa so zamestnávateľom. Hmmm, ďakujem za takú "radu"'! Veľká škoda ( a jej šťastie), že som prepočula jej meno - ak sa vôbec predstavila. Určite by som sa sťažovala na konkrétnu osobu. Chápem, že to majú teraz ťažké - ale kto nie? Chcela som len poradiť.
Takže mamičky, ktoré ste v podobnej situácii ako ja - držím palce.,....
Verím,že si túto skúsenosť dotyčná pani na SP prečíta a vstúpi si do svedomia !!!
Veľa zdravia želám....
1 človek považuje za užitočné