Vyrovnávacia dávka

Vyrovnávacia dávka patrí medzi dávky poskytované z nemocenského poistenia. Poskytuje sa v prípade, že:

  • zamestnankyňa je z dôvodu tehotenstva preradená na inú prácu, pretože práca, ktorú predtým vykonávala, je podľa osobitného predpisu zakázaná tehotným ženám alebo podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo, a pri práci, na ktorú je preradená, dosahuje bez svojho zavinenia nižší príjem ako pri práci, ktorú vykonávala pred preradením
  • zamestnankyňa je do konca 9. mesiaca po pôrode preradená na inú prácu, pretože práca, ktorú predtým vykonávala, je zakázaná matkám do 9. mesiaca po pôrode alebo podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej zdravie alebo materstvo a pri práci, na ktorú je preradená, dosahuje bez svojho zavinenia nižší príjem ako pri práci, ktorú vykonávala pred preradením

Poistenec

Nárok na vyrovnávaciu dávku má iba zamestnankyňa.

Podmienky nároku

  • zamestnankyňa je počas tehotenstva alebo materstva preradená na inú prácu
  • zamestnankyni sa z dôvodu preradenia znížil príjem
  • zamestnankyňa poberá príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ
  • Sociálna poisťovňa nesleduje, či zamestnávateľ zaplatil za zamestnankyňu poistné na nemocenské poistenie

Výška dávky

Vyrovnávacia dávka = 55% z (mesačný vymeriavací základ - vymeriavací základ po preradení na inú prácu) (na 10 eurocentov nahor)

Mesačný vymeriavací základ
Meačný vymeriavací základ = denný vymeriavací základ x 30,4167

Denný vymeriavací základ = súčet vymeriavacích základov, z ktorých sa platilo poistné v rozhodujúcom období/počet dní rozhodujúceho obdobia

Rozhodujúce obdobie
Ak nemocenské poistenie trvalo nepretržite celý kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nárok na vyrovnávaciu dávku, rozhodujúcim obdobím je tento predchádzajúci kalendárny rok.
Ak nemocenské poistenie vzniklo v kalendárnom roku predchádzajúcom roku, v ktorom vznikol nárok na vyrovnávaciu dávku, rozhodujúcim obdobím je obdobie od začiatku nemocenského poistenia do konca predchádzajúceho kalendárneho roka.
Ak nemocenské poistenie vzniklo v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na vyrovnávaciu dávku, rozhodujúcim obdobím je obdobie od začiatku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom boli splnené podmienky nároku na vyrovnávaciu dávku.
Do rozhodujúceho obdobia sa nezahŕňajú dni, za ktoré poistenkyňa nie je povinná platiť nemocenské poistenie (napr. PN) a kedy bolo nemocenské poistenie prerušené.

Výplata dávky

Vyrovnávacia dávka sa vypláca na bankový účet alebo na žiadosť príjemcu v hotovosti prostredníctvom peňažného poukazu, alebo na písomnú žiadosť príjemcu na bankový účet manžela.
Vyrovnávaciu dávka vypláca Sociálna poisťovňa okolo 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa dávka vypláca.

Doba poskytovania

Nárok na vyrovnávaciu dávku vzniká dňom preradenia na inú prácu.
Nárok na vyrovnávaciu dávku zaniká dňom skončenia preradenia na inú prácu, nástupom na materskú dovolenku, posledným dňom 9. mesiaca po pôrode, smrťou zamestnankyne.

Povinnosti poistenca

Poistenec je povinny Sociálnej poisťovni preukázať všetky rozhodujúce skutočnosti:

  • podať žiadosť o materské
  • do 8 dní oznámiť akúkoľvek zmenu, ktorá má vplyv na vyplácanie dávky
  • do 8 dní oznámiť zmenu mena a priezviska

Súvisiace články

Použité zdroje

  1. http://www.socpoist.sk/vyrovnavacia-davka/1295s
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s vyrovnávacou dávkou

Máš skúsenosť s vyrovnávacou dávkou?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť