Prechod z materskej na rodičovskú dovolenku

Pri prechode z materskej na rodičovskú dovolenku sa nevyhnete vybavovaniu a papierovaniu na úradoch.

Zamestnávateľ

Zamestnávateľovi treba oznámiť najmenej jeden mesiac vopred predpokladaný deň skončenia materskej dovolenky a predpokladaný nástup na rodičovskú dovolenku. Zákon neuvádza spôsob, akým to treba urobiť. Odporúča sa písomne. Zamestnávateľ je povinný túto skutočnosť akceptovať.

Dovolenku si zamestnankyňa môže vyčerpať po skončení materskej dovolenky počas čerpania rodičovskej dovolenky na jej žiadosť, ako aj po skončení rodičovskej dovolenky. Ak sa rozhodnete čerpať dovolenku po skončení materskej dovolenky, máte nárok na rodičovský príspevok. Ale počas čerpania riadnej dovolenky nemôžete byť dôchodkovo poistená štátom.

Sociálna poisťovňa a ukončenie materskej dovolenky

Do sociálnej poisťovne si treba zájsť po tlačivo Potvrdenie o nároku na materské na účely poskytovania rodičovského príspevku. Je to potvrdenie o ukočení materskej dovolenky. Budete ho potrebovať pre vybavenie rodičovského príspevku na ÚPSVaR.

Formulár vám vytlačia v sociálnej poisťovni. Na požiadanie ho môže Sociálna poisťovňa zaslať aj poštou.

Sociálna poisťovňa a dôchodkové poistenie.

Štát platí poistné na dôchodkové poistenie automaticky – bez prihlasovacej povinnosti, a to do posledného dňa poskytovania materského (prípadne do dňa zániku povinného poistenia, napr. pri skončení pracovného pomeru). Po tomto dni, ak daná osoba spĺňa podmienky stanovené zákonom, môže sa prihlásiť na povinné dôchodkové poistenie fyzickej osoby starajúcej sa o dieťa do 6 rokov jeho veku. Aby dôchodkové poistenie bolo kontinuálne, je potrebné, aby sa na poistenie prihlásila najneskôr v posledný deň poberania materského s dátumom vzniku od prvého dňa po ukončení poberania materského. Ak osoba podá prihlášku po ukončení poskytovania materského neskôr (napr. mesiac po ukončení poberania materskej dávky), vznikne jej dôchodkové poistenie až odo dňa podania prihlášky, nebude ho teda mať kontinuálne.

Všeobecne platí, že dôchodkové poistenie z dôvodu starostlivosti o dieťa vzniká odo dňa prihlásenia sa na toto poistenie, najskôr však odo dňa podania prihlášky. Z tohto dôvodu odporúčame prihlášku na toto poistenie zaslať Sociálnej poisťovni ešte pred ukončením poberania dávky materské.

Na prihlásenie dôchodkového poistenia budete potrebovať:

  • Registračný list FO (fyzickej osoby)
  • Vyhlásenie fyzickej osoby, že sa riadne stará o dieťa na účely dôchodkového poistenia
  • obyčajnú (neoverenú) kópiou rodného listu dieťaťa

Potrebné tlačivá nájdete na stránke Sociálnej poisťovne. Riadne vyplnené a podpísané tlačivá je potrebné podať v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa trvalého bydliska osobne alebo prostredníctvom pošty

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR)

Rodičovský príspevok vám nebude po skončení materskej dovolenky chodiť automaticky. Treba o neho požiadať na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) na jeho oddelení štátnych sociálnych dávok, príslušnom podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby.

K vybavaniu budete potrebovať:

  • Potvrdenie o nároku na materské na účely poskytovania rodičovského príspevku - potvrednie zo Sociálnej poisťovne
  • vyplnenú Žiadosť o rodičovský príspevok (nájdete na stránke ÚPSVaR)
  • občiansky preukaz (identifikačná karta) žiadateľa
  • rodný list dieťaťa (originál a fotokópiu) alebo úradný preklad rodného listu dieťaťa alebo iného obdobného dôkazu o narodení dieťaťa vydaného v krajine narodenia dieťaťa

Zdravotná poisťovňa

Skutočnosť, že sa stávate poistencom štátu musíte do 8 dní ohlásiť svojej zdravotnej poisťovni iba ak ste fyzickou osobou, ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do šiestich rokov. Podmienka osobnej celodennej a riadnej starostlivosti je splnená aj vtedy, ak dieťa navštevuje jasle, materskú školu alebo iné obdobné zariadenie najviac štyri hodiny denne alebo dieťa navštevuje liečebno - rehabilitačné zariadenie alebo dieťa je zo zdravotných dôvodov v ústavnej starostlivosti najviac tri po sebe idúce mesiace.

Súvisiace články

Viac o prechode z materskej na rodičovskú dovolenku na modrykonik.sk

Externé linky

Použité zdroje

  1. Zákonník práce: Predpis č. 311/2001 Z. z.
  2. http://www.socpoist.sk/
  3. http://www.dovera.sk/poistenec/a216/prava-a-povinnosti-poistenca
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s prechodom z materskej na rodičovskú dovolenku

Máš skúsenosť s prechodom z materskej na rodičovskú dovolenku?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť