Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri

Výživné

Výživné je pravidelne sa opakujúca platba, ktorou povinná osoba prispieva na výživu oprávnenej osobe, ak nie je schopná sa živiť sama. Platí sa vždy na mesiac dopredu.
Výživné vyplýva z vyživovacej povinnosti:

  • rodičov k deťom
  • detí k rodičom
  • medzi ostatnými príbuznými
  • medzi manželmi
  • voči rozvedenému manželovi
  • voči nevydatej matke

Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom

Rodičom vyplýva zo zákona vyživovacia povinnosť voči svojim deťom až do chvíle, kedy sú deti schopné živiť sa sami. Podieľať sa musia obidvaja rodičia podľa svojich možností a majetkových pomerov. minimálne však vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené dieťa.
Výživné má prednosť pred ostatnými výdavkami rodiča, súd neberie do úvahy výdavky, ktoré nie je potrebné nevyhnutne vynaložiť.
Ak si rodičia dohodnú striedavú starostlivosť, môžu sa dohodnúť, že sa výživné nebude určovať alebo sa určí podľa dĺžky striedavej starostlivosti každého rodiča.
Ak má rodič príjmy iné ako zo závislej činnosti, je povinný súdu predložiť doklady na zistenie príjmu, ak tak neurobí, za jeho priemerný mesačný príjem sa považuje 20-násobok sumy životného minima.
Ak to umožnia majetkové pomery rodiča, do výživného sa zahrnie aj suma určená na tvorbu úspor pre dieťa, táto suma sa bude poukazovať na osobitný účet.
Súd určuje výšku výživného v prípade, že rodičia dieťaťa spolu nežijú alebo ak spolu žijú, ale jeden z rodičov si svoju vyživovaciu povinnosť neplní.

Vyživovacia povinnosť detí k rodičom

Deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom primeranú výživu, ak to potrebujú, v rámci svojich možností a majetkových pomerov.

Vyživovacia povinnosť medzi manželmi

Manželia majú vyživovaciu povinnosť tak, aby životná úroveň obidvoch bola v zásade rovnaká

Vyživovacia povinnosť medzi ostatnými príbuznými

Predkovia a potomkovia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť iba v prípade, ak to nevyhnutne potrebujú, pričom vyživovaciu povinnosť majú v prvom rade sú potomkovia, potom predkovia a nakoniec vzdialenejší príbuzní.

Príspevok na výživu rozvedeného manžela

Rozvedený manžel má právo žiadať od bývalého manžela príspevok na výživu, ak sa nevie o seba postarať sám, pričom sa do úvahy berú majetkové pomery bývalého manžela. Ak sa nedohodnú sami, výšku príspevku určí súd, najdlhšie však na obdobie 5 rokov od rozvodu.

Príspevok na výživu nevydatej matke

Otec dieťaťa je povinný matke dieťaťa, s ktorou nie je zosobášený, primerane prispievať na jej výživu a na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom.
Súd môže na návrh tehotnej ženy uložiť mužovi, ktorého otcovstvo je pravdepodobné, aby poskytol vopred sumu potrebnú na zabezpečenie jej výživy, príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom a sumu potrebnú na zabezpečenie výživy dieťaťa po dobu, počas ktorej by žene patrila materská dovolenka.

Viac o výživnom na modrykonik.sk

Použité zdroje

  1. Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s výživným

Máš skúsenosť s výživným?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť