Krst dieťaťa

Pár týždňov či mesiacov po pôrode dávajú veriaci rodičia svoje dieťa pokrstiť v kostole. Krst je uvedením dieťaťa do spoločenstva veriacich a je sviatosťou, pri ktorej sa bábätko stáva Božím dieťaťom.

Katolícky krst

Na vybavenie katolíckeho krstu je potrebné zistiť si úradné hodiny vo farnosti, v ktorej bude dieťa krstené a navštíviť daného správcu farnosti. (Ak majú rodičia bydlisko v inej farnosti, niekedy je potrebné aj potvrdenie od miestneho farára, že dieťa môže byť pokrstené v inej farnosti.)

O krst bábätka by mali vždy žiadať rodičia dieťaťa, prípadne jeden z nich. Kňaz, ktorý bude dieťa krstiť, dohodne termín a zapíše informácie z rodného listu dieťaťa, ktorý rodičia priniesli. Potrebné sú tiež krstné listy krstných rodičov a potvrdenie, že absolvovali birmovku. Dohodne sa termín predkrstnej náuky, na ktorú majú prísť krstní rodičia aj rodičia.

Prvé stretnutie s kňazom si môžu rodičia dohodnúť už pred pôrodom, aby mamička mohla dostať požehnanie pred pôrodom.

Čo ak rodičia nemajú svadbu v kostole?

Jedným z problémov, ktoré pri krste môžu nastať, je situácia, že rodičia dieťaťa nie sú sobášení v kostole a obávajú sa, či im kňaz pokrstenie dieťaťa neodmietne. Väčšina kňazov povzbudí rodičov k tomu, aby porozmýšľali nad svadbou, ak chcú svoje dieťa viesť vo viere a ísť mu príkladom. Samozrejme, ak existuje vážna prekážka, ktorá rodičom neumožňuje vziať sa cirkevne (napr. jeden z rodičov bol v minulosti sobášený v kostole s iným partnerom a toto manželstvo pred Cirkvou stále trvá), nemal by byť dôvod takýmto rodičom pokrstenie dieťaťa odmietnuť. Nevyhnutnou podmienkou je, aby budúci krstní rodičia boli pobirmovaní kresťania, ktorí žijú aktívne svoju vieru, chodia pravidelne do kostola, sú cirkevne zosobášení (alebo ak sú slobodní, tak žijú podľa zásad viery). Ak rodičia chcú iba krst a oni sami ani potenciálni krstní rodičia poďla viery nežijú, odporúča sa krst odložiť na neskôr, kým sa nevytvoria podmienky na to, aby krst dieťatka mohol byť rozvinutý aj v následnej kresťanskej výchove.

Krstní rodičia

Krstným rodičom môže byť jedna alebo dve osoby - muž a žena (manželský pár alebo aj dve rôzne osoby), ktoré prijímajú zodpovednosť za výchovu dieťaťa v kresťanskom duchu. Výnimočne môže byť pri krste aj tzv. svedok krstu - je to ďalšia osoba, okrem krstných rodičov, ktorú by si rodičia priali ako krstnú mamu či otca, no nespĺňa uvedené podmienky pre krstného rodiča.

Čo je potrebné priniesť na krst?

Dieťatko sa zvykne nosiť na krst v bielej perinke. Ak je väčšie, tak perinku nahradí slávnostné oblečenie v bielej farbe, prípadne spoločenské detské oblečenie, ktoré sa dá kúpiť alebo aj požičať. Biela je typická pre krst, pretože symbolizuje odpustenie hriechov.

Na krst je potrebné priniesť krstnú sviečku a košieľku, ktoré po dohode s rodičmi väčšinou zabezpečujú krstní rodičia. Dlhú úzku bielu zdobenú sviečku na krst je možné zohnať v predajniach s náboženskou literatúrou, v požičovniach detských spoločenských šiat, galantériách, či obchodoch s kojeneckým tovarom alebo cez internet. To platí aj o krstnej košieľke, na ktorú sa dáva vyšiť meno dieťatka, dátum narodenia a najmä dátum krstu. Vyšitie však nie je povinné. Krstná košieľka býva univerzálnej veľkosti, pretože dieťatku sa na krst neoblieka, iba sa naň priloží.

Za krst sa kňazom neplatí žiadna vopred určená suma, ale zvykne sa dávať príspevok na kostol. V niektorých regiónoch je tradíciou, že krstná mama zabezpečuje tortu na krstiny.

Priebeh krstu

Samotný krstný obrad trvá približne 30 minút. Rodičia by sa mali do neho aktívne zapájať tým, že odpovedajú na otázky kňaza, napr.: "Aké meno dávate svojmu dieťaťu?," "Čo žiadate od Cirkvi pre svoje dieťa?" (krst) a pod.
Krst obsahuje:

  • čítanie Božieho slova
  • zrieknutie sa zlého ducha a vyznanie viery - kňaz číta, rodičia a krstní odpovedajú "Zriekam" a "Verím"
  • samotný obrad, pri ktorom dieťa dostane na hruď pomazanie olejom a je pokrstené vyliatím svätenej vody na hlavičku a slovami "Ja ťa krstím v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého."
  • požehnanie dieťaťa i rodičov a krstných rodičov

Evanjelický krst

Sviatosť krstu svätého prisluhuje evanjelická cirkev augsburského vyznania deťom (dojčatám), deťom do konfirmačného veku, ako aj mládeži (nad konfirmačný vek) a dospelým za týchto podmienok:

Krst detí (dojčiat):

O krst dieťaťa musia požiadať rodičia, alebo aspoň jeden rodič osobne. Duchovný pastier je povinný viesť s rodičmi a krstnými rodičmi pastorálny rozhovor o význame, zmysle a záväznosti krstu svätého. Zistí, či sú rodičia pokrstení, konfirmovaní a cirkevne sobášení. Ak z rozhovoru vyplynie, že tieto podmienky nespĺňajú, vedie rodičov k rozhodnutiu, aby pre krstom dieťaťa boli oni sami najprv pokrstení a ich manželstvo ev.-kresťanským spôsobom požehnané. Krst sa neprislúži, ak aspoň jeden z rodičov nebude pokrstený a ak krstní rodičia nedostanú od rodičov písomné právo vychovávať dieťa vo viere. Vo zvláštnych prípadoch udelí výnimku príslušný senior.

V prípade, že o krst žiadajú starí rodičia alebo príbuzní, duchovný pastier rozhodne o prislúžení krstu na základe posúdenia predpokladov pre krst a výchovu dieťaťa v rodine a v spolupráci s cirkvou. V každom prípade do 15 rokov dieťaťa je potrebný súhlas zákonného zástupcu.

Krstní rodičia majú byť zásadne evanjelici a. v.. V prípade závažných dôvodov jeden z krstných rodičov môže byť členom inej kresťanskej cirkvi. Krstní rodičia ev. a. v. musia byť pokrstení a konfirmovaní a v prípade manželov – krstných rodičov aj cirkevne sobášení. Krstní rodičia z inej cirkvi musia byť pokrstení. Krstným rodičom nemôže byť ten, čo nemá pokrstené vlastné deti, alebo deti krstného rodiča ev. a.v . nasledujú vierovyznanie neevanjelického rodiča. Po vekovej stránke za krstných rodičov z ev. a. v. možno prijať člena po konfirmácii. Ak rodina trvá na krstných rodičoch, ktorí nespĺňajú horeuvedené podmienky navrhne kňaz rodine popri týchto krstných rodičoch ďalších spomedzi členov cirkevného zboru, ktorí prijmú túto úlohu menom cirkevného zboru.

Pri krste detí slobodných matiek vyžaduje sa u matky dieťaťa jej vlastný krst a konfirmácia.
Pri výkone krstu musia byť osobne prítomní rodičia i krstní rodičia dieťaťa, s ich neprítomnosťou možno súhlasiť len vo veľmi vážnych prípadoch.

Ak sú krstní rodičia (jeden z nich) v čase krstu dieťaťa vzdialení, alebo z iných dôvodov neprítomní, zastupujú ich náhradní krstní rodičia (za tých istých podmienok), ktorých treba zapísať do matriky po riadnych krstných rodičoch ako zastupujúcich.

Pri skúmaní cirkevnoprávnych predpokladov tých, čo nie sú členmi cirkevného zboru, v ktorom sa krst koná, musia títo predložiť doklady o krste, konfirmácii, prípadne cirkevnom sobáši. Cirkevný zbor modlitebne s konkrétnou pomocou podporuje duchovný rast pokrsteného.

Krst detí do konfirmačného veku:

Pri krste detí do konfirmačného veku platia podmienky ako pri krste dojčiat. Analogicky platia podmienky aj pre krstných rodičov. V pastorálnom rozhovore s rodičmi takého dieťaťa duchovný pastier pripraví dieťa ku krstu primerane veku dieťaťa, aby mohlo samo chápať a priznať sa k daru Božej milosti v krste. Ak je dieťa v konfirmačnom veku, možno ho najprv pokrstiť a potom zapojiť do konfirmačnej prípravy, alebo najprv zapojiť do konfirmačnej prípravy a potom po vyznaní viery pred konfirmáciou pokrstiť.

Krst mládeže a dospelých:

Mládež (od konfirmačného veku) a dospelých možno pokrstiť len po predchádzajúcej príprave (rozsah konfirmačnej látky). Úrad krstných rodičov v týchto prípadoch nahradia dvaja svedkovia, pre ktorých však platia rovnaké podmienky ako pri krstných rodičoch.

Krstiť treba zásadne v chráme, pokiaľ možno v rámci služieb Božích. Zo závažných dôvodov aj v zborovej miestnosti, či inom primeranom mieste. V prípade ohrozenia života dieťaťa aj v nemocnici alebo v domácnosti.

Pri takomto krste treba usilovať aspoň o prítomnosť krstných rodičov. Ak to nie je možné (dieťa je v inkubátore a do týchto miestností zdravotnícky personál nikoho okrem farára nepustí), je potrebné požiadať o prítomnosť niekoho z veriacich členov zdravotníckeho personálu.

Zásadne nemožno krstiť deti z iných cirkevných zborov (ako i mládež a dospelých). V prípade, že je farár o takúto službu požiadaný, je povinný pred krstom vyžiadať si ku krstu súhlas od farára zboru, do ktorého dieťa podľa trvalého alebo prechodného pobytu rodičov patrí.

Po vykonaní krstu je farár povinný odovzdať rodičom svedectvo o krste dieťaťa, ako aj o každom vykonanom krste (mládež, dospelí).

Krst dieťaťa inoveriacich rodičov je možný po predchádzajúcom súhlase (dišpenz) distriktuálneho biskupa.

Súvisiace články

Viac o krste dieťaťa na modrykonik.sk

Použité zdroje

  1. http://www.faraluky.sk/krst/
  2. http://www.blumental.sk/farsky-urad/sviatost-krstu/
  3. http://www.teplicka.org/krst/
  4. http://www.ecavrk.sk/cl-cirk-eku/co_by_mal_kazdy.htm
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s krstom dieťaťa

Máš skúsenosť s krstom dieťaťa?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť