Prišli k nám. Náhradné rodičovstvo

Tak a sme tu. S uderom polnoci...
magimary
21. mar 2011
Biznis s detským svetom
Viac ako polovica detí by namiesto v draho dotovaných ústavoch mohla byť v náhradných rodinách
16.03.2011 / Peter Kremský

Dieťa v detskom domove je riešenie, ktoré prináša iba problémy. O tom, že pobyt v ústave zanecháva na deťoch trvalé psychické rany, dnes sporov niet. Dokonca aj zákon prikazuje, aby všetky deti do troch rokov vyrastali v rodinách. Fakt, že to tak nie vždy je, má negatívne dosahy nielen na deti a spoločnosť, ale aj na financie. Dieťa či mladý dospelý v domove stojí štát ročne priemerne 11 800 eur. Spolu je ich v slovenských ústavoch takmer 3 500, čiže ročne stoja štát vyše 40 miliónov eur.

Mnoho, azda väčšina z nich, by pritom mohla pri lepšej organizácii sociálnej politiky vyrastať v rodinnom prostredí. Čaro alternatívnej starostlivosti v profirodinách či u pestúnov má navyše tú výhodu, že za menej peňazí sa dá robiť omnoho účinnejšia sociálna politika.

Lacnejšie, lepšie
Skúsenosti zo zahraničia podľa šéfa Občianskeho združenia Návrat Mareka Roháčka hovoria, že štátom dotovaná rodinná starostlivosť býva oproti ústavnej zvyčajne o dve tretiny lacnejšia. Profesionálni rodičia, čo sú formálne zamestnanci ústavov, vyvolávajú štátne náklady na jedno dieťa okolo 7 600 eur ročne. Teda o zhruba tretinu menej ako priemerný náklad na dieťa v ústavnej starostlivosti. Ešte nižšie náklady má štát v prípade náhradnej rodiny – zhruba 2 300 eur na rok, pri takzvanej pestúnskej starostlivosti je to 3 500 eur. U pestúnov, podobne ako v náhradnej osobnej starostlivosti, končia na základe rozhodnutia súdu deti, ktoré z rozličných právnych dôvodov nemôžu ísť na adopciu. Profesionálni rodičia sú naopak zamestnanci detských domovov a dostávajú deti na kratší čas.

Finančný prínos profesionálnych rodín a pestúnov sa nekončí pri nižších ročných nákladoch. Spočíva aj v tom, že deti v takejto starostlivosti majú vyššiu šancu na zdravý emocionálny vývoj a schopnosť v dospelosti stáť na vlastných nohách bez podpory štátu.

Pri ústavnej starostlivosti je takýto happyend možný len výnimočne. Rad psychologických štúdií dokazuje, že ak dieťa v najmladšom veku nemá príležitosť vybudovať si dôverný vzťah k jednej blízkej osobe, zvyčajne matke, má to na jeho vývoj ničivý vplyv. Vychovávateľky v domovoch môžu byť profesionálne i empatické, no ak platí, že sa pri deťoch striedajú v zmenách, dieťaťu životne dôležité rodinné prostredie nevytvoria.

V ideálnom prípade by žiadne dieťa nemalo bývať v ústave. Aj pri najlepšie zorganizovanej práci úradov však ostane časť detí, ktoré si k sebe nechce zobrať nikto. Ide o ťažko telesne alebo mentálne postihnuté deti, niektoré z nich pripútané na lôžku. Odhaduje sa, že takýchto detí s minimálnou nádejou na život v rodinnom prostredí je v ústavoch asi desať percent. „Našou úlohou je umožniť im dobré prežitie času, ktorý im ostáva,“ konštatuje nový generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) Ivan Juráš.

Na druhej strane, vláda Ivety Radičovej má v programovom vyhlásení sľub, že zvýhodní podmienky rodinám, ktoré sa chcú starať aj o postihnuté deti.

Ďalších zhruba 30 percent detí je ťažko umiestniteľných z iných dôvodov, najmä právnych. No zvyšných okolo 60 percent detí trávi život v ústavoch úplne zbytočne. K podobnému číslu došli autori štúdie Ohrozená rodina na Slovensku, ktorú vlani vypracovala organizácia Úsmev ako dar v spolupráci s ÚPSVaR.

Sociálny priemysel krajiny má od zásadného zníženia počtu detí v ústavoch ďaleko. Z celkového počtu 4 400 detí spadajúcich pod domovy vyrastalo ku koncu minulého roka v profesionálnych rodinách okolo 960. Zo zvyšných, spomínaných 3 500 detí, strávi časť v domovoch len niekoľko mesiacov. No priemerne v nich prežijú až štyri a pol roka.

Majitelia detí
Štátne úrady záujem znižovať počet detí v domovoch deklarujú. Napriek problémom sa veci pomaly hýbu k lepšiemu. Filozofia rýchlejšieho vyprázdňovania ústavov však v praxi naráža na peniaze. Presnejšie na snahu niektorých zariadení udržať si „klientov“ a zmysel svojej existencie.

„To, že sa deti nedostávajú do rodín a ostávajú v domovoch, má na svedomí zlyhávanie určených úradov v krajoch,“ hovorí o ďalšej príčine Elena Vaňová z mimovládnej organizácie Úsmev ako dar. Samotné domovy sú totiž povinné dávať deti na zoznamy na umiestnenie do náhradných rodín. Oslovovanie nádejných rodičov je už na úradoch.
M. Roháček navyše hovorí, že sú domovy, ktoré s profirodinami pracovať nechcú. Alebo nevedia. „Ak ich budeme do toho tlačiť nasilu, budú to robiť, ale zle,“ myslí si šéf občianskeho združenia.

Domovy vynašli spôsob, ako aspoň čiastočne obísť zákon prikazujúci posielať deti do troch rokov mimo ústavu do profirodín. Nazýva sa diagnostika. Riaditelia ústavov si vždy môžu nájsť nejaké podozrenie z choroby, ktoré ich oprávňuje podržať si dieťa v ústave a živiť tak obslužný personál. Nehovoriac o tom, že najmä pri úplne najmenších deťoch to môže byť práve niekoľkomesačné „diagnostikovanie“, ktoré spôsobí dieťaťu nezvratné škody. V roku 2009 bolo do ústavov umiestnených napriek úmyslu vyjadrenému v zákone o sociálnoprávnej kuratele 445 detí do troch rokov.

Čo zmení štát
Časť spomínaných problémov by mohli odstrániť zmeny v zákonoch, ktoré plánuje presadiť ÚPSVaR. Uvažuje sa nad tým, že detské domovy prejdú pod priamu správu ústredia v Bratislave. Doteraz boli pod určenými úradmi v krajských mestách. „Zabránime stavu, že ak jeden z dvoch domovov vzdialených iba pár kilometrov, ale spadajúcich pod dva rôzne kraje, má nadstav detí a druhý nadbytočné kapacity, nemôžeme ich použiť,“ vysvetľuje I. Juráš.

O 3 500 detí v domovoch sa v súčasnosti stará vyše 3 100 zamestnancov, z čoho je dvetisíc vychovávateľov a 781 pracovníkov obslužného personálu, ako sú kuchárky či údržbári. Odborných zamestnancov je len vyše tristo. I. Juráš chce znížiť počet obslužných ľudí a nahradiť ich odborníkmi – psychológmi a liečebnými pedagógmi.

Ďalšou zmenou v zákonoch má byť rozšírenie príkazu, podľa ktorého by v detských domovoch nemohli byť ani väčšie deti – až do 6 rokov. Okrem toho by mali získať osobitný štatút domovy pre ťažko postihnuté deti.

Plánuje sa aj vyjasnenie štatútu profirodičov, zlepšiť ich prípravu i odmeňovanie. Rodičia, ktorí prijmú domovácke deti, majú platy od 400 do 750 eur. Na jednej strane sú to zamestnanci detského domova, závislí od jeho riaditeľa, na druhej strane sú vystavovaní tlaku okolia. „Je to centrálne riadená rodina, ktorej do života hovoria všetci,“ hovorí E. Vaňová, ktorá je aj profesionálna matka.

Extrémny tlak je spôsobený aj takmer nulovou toleranciou k inak pochopiteľným zlyhaniam. „Keď sa vyskytnú vážne situácie ako krádeže detí alebo úteky z domu, riešenie je takmer vždy jedno – zobrať dieťa z rodiny a umiestniť do ústavu,“ hovorí.

A čo nie
Pripravované zmeny podľa E. Vaňovej veľa nevyriešia, pretože systém si stále ponechá moc. „Všetko skontrolujú, no len formálne. Dôležitý je cieľ zákona a ten im unikne,“ myslí si.
Podľa jej názoru by mal štát umožniť sprostredkovať rodinnú starostlivosť aj neštátnym subjektom. Minimálne by sa tým ukázalo, kto vie dosahovať lepšie výsledky.

Pripravované zmeny v zákonoch obchádzajú aj ambíciu zatraktívniť náhradné rodičovstvo. Navýšenie financovania náhradných rodín by ani nemuselo znamenať extra záťaž pre štátny rozpočet. Práve naopak – starostlivosť o deti v rodinnom prostredí by bola aj po zvýšení príspevkov o stovky eur mesačne stále lacnejšia ako v ústavoch.

Ešte lacnejšie, ešte lepšie
V niektorých prípadoch netreba veľa na to, aby sa dilema medzi ústavom a náhradnou starostlivosťou nemusela vôbec riešiť. „Niekoľko desiatok percent týchto rodín je schopných prijať svoje dieťa späť, ak dostanú primeranú starostlivosť,“ myslí si riaditeľ ÚPSVaR-u. Podľa M. Roháčka sa vo väčšine krajín presadzuje komunitná starostlivosť o deti. Ústavné riešenia sú typické skôr pre východnú časť EÚ.

Terénnych pracovníkov, ktorí sa starajú o rodiny v krízových situáciách, je na Slovensku podľa jeho odhadu zhruba sto. Pokrývajú približne 50 plných úväzkov. O koľko detí sa dokážu postarať, je ťažké odhadnúť. Napríklad združenie Návrat posiela do rodín zvyčajne dvojice, najmä do rómskych osád. Na druhej strane, v jednej lokalite pomáhajú aj piatim mnohopočetným rodinám.

Činnosť terénnych pracovníkov niekedy spočíva v dohliadaní na elementárne veci – napríklad aby rodičia každé ráno pripravili deťom desiatu do školy. Inokedy zas hľadajú v širšej rodine človeka schopného ohrozenej rodine pomôcť. Drobnými opatreniami a oživovaním prirodzenej rodinnej či komunitnej solidarity takto predchádzajú tomu, aby deti z ohrozených rodín skončili v ústave.

Investícia do pomoci pôvodnej rodine dieťaťa napríklad aj cez terénnych pracovníkov je tak neraz to najlacnejšie i najlepšie, čo môže štát spraviť. Štát v súčasnosti prispieva stovke terénnych pracovníkov ročne sumou okolo pol milióna eur. To podľa M. Roháčka pokrýva zhruba polovicu nákladov na plat pracovníka a réžiu, najmä dopravu a administratívu. Zvyšok organizácia hľadá cez sponzorov.

Čo sa má zmeniť
-z troch na šesť rokov sa zvýši vek detí, pri ktorých budú detské domovy povinné umiestňovať ich do rodinnej starostlivosti
-väčšia špecializácia súdov na rodinnú agendu zavedením štatútu „rodinného sudcu“
-detské domovy budú podliehať priamo centrále úradu práce
-centralizovanie zoznamov žiadateľov o adopciu

PRAMEŇ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
© 2011 TREND Holding, spol. s r.o.

najjulinkaautor
21. mar 2011
Dnes Lucinka: "Nika sa narodila z bruška od tety?"
katula1234
21. mar 2011
@najjulinka ahoj co si jej na to povedala? aj moja mladsia ma 3 roky ale tato tema je pre nu zatial nezaujimava. starsej som to vedela vysvetlit ked mala 2 roky.
natia
22. mar 2011
Dievčatá prosím vás dá sa poberať príspevok na starostlivosť a príspevok pestúnovi súčasne?? ďakujem 🙂
mexx
22. mar 2011
@natia Toto som riesila pred par dnami, a bola som tu na Koni usmernena. 🙂 Vraj uz od noveho roka nemozes poberat odmenu pestuna, ked ti vznika narok na rodicovsky prispevok (a podla veku Kubka usudzujem, ze ti vznika). Automaticky sa vraj rata s tym, ze kedze je rodicak vyssi, budes poberat ten, nakolko teraz nijako neobmedzuje to, ci si zamestnana. Takze ako pestun by si mala poberat ten prispevok na dieta a rodicak, na odmenu pestuna budes mat narok az po zaniknuti naroku na rodicak (teda az 3 roky od zverenia sudom). 😉
natia
22. mar 2011
@mexx ale ja rodičovský neberiem, lebo beriem príspevok na starostlivosť, t.j. preplácajú mi škôlku...
natia
22. mar 2011
že sa môže brať buď príspevok pestúna alebo rodičovský, to viem, to viem... ale či sa môže príspevok pestúna s príspevkom na starostlivosť..
mexx
22. mar 2011
To neviem, ako po novom, baby to tu tak brali (a niektore stale beru), ale vsetky to mali uz davnejsie tak, a neviem, ci sa da po novom vybavit takto. Pytala som sa na to aj Naty Blahovej, ale sama povedala, ze nevie presne a zisti, zatial nic. =-) Asi by ti mali povedat tety na urade, ale tie to povacsine tiez len od buka do budka tipuju, ako tak sledujem. :-N
natia
22. mar 2011
ja tak ja príspevok na starostlivosť už poberám a o príspevok pestúna som si dala teraz žiadosť, tak uvidíme...
najjulinkaautor
22. mar 2011
@katula1234 povedala som "Áno".. no čo ine??? Mne to nai necvaklo.. odpovedala som a až potom mi došlo po chvili, že vlastne aj ked sme "tetu" pred par mesiacmi spomenuli, že to neriešila... a naraz si spomenula 😃 x-)
najjulinkaautor
22. mar 2011
dobru noc
macocha
24. mar 2011
@natia tak takýto - myslím, že keď ho uvidíš, pre lenkove budem musieť zohnať iný...
natia
24. mar 2011
@macocha krásny, fakt... ale myslím, že Lenkove sa poteší a Škorica ešte viac 😉
macocha
24. mar 2011
OK, tak @lenkove dúfam, že aspoň u Teba uspejem, aj tak je skôr dievčenský. Kolieska 12 palcov, dobrý stav, vydržať by mohol aspoň 2 roky (výškovo), lebo D. na ňom dnes jazdila a v pohode. A možno sa ešte trochu dá zvýšiť. 😎
macocha
24. mar 2011
@pimpa gratulujem aj ja, drž sa u lekárky. Tešíme sa na dobré správičky 😉
dioliana1
25. mar 2011
@pimpa gratulujem 😉
pimpa
25. mar 2011
@macocha
@dioliana1
dakujem ze na mna myslite...dnes sm prisla k lekarke a sestricka mi povedala, ze je chora a mam prist az v pondelok...tak toto tajomstvo v brusku sa este bude napinat...ale vraj urobia hned aj ultrazvuk a daju mi obrazok na domov, tesim sa. Patko je strasne zlaty, stale blaboce, buduci tyzden sa stahujeme a manzel meni pracu..no same nove veci 😎 😎 😎
prave som sa zobudila po dvoch hodkach spanku 😉
5katarina7
25. mar 2011
@pimpa aj ja ti zo srdca gratulujem 🙂
maznacik007
26. mar 2011
@pimpa gratulujem.... x-) x-) x-) super sprava....
pimpa
28. mar 2011
No baby..tak dnes som bola UZV a videla som nase babetko, aj ako mu krasne bilo srdiecko 😉
ale nasla tam lekarka aj nejaky hematom, som z toho teraz dost vystrasena. Dala mi tabletky Duphaston a o tyzden mam prist zas, ci sa to uz vstrebalo..drzte palceky prosim, nech to dobre dopadne
suezana
28. mar 2011
@pimpa gratulujem x-) hematón som mala aj ja - niekoľkokrát som ležala v nemocnici kvôli tomu - dôležité je, aby nerástol - nenaplaš sa, možno budeš aj špiniť :-| ja som.... ale mám Vanesku 😉
magimary
28. mar 2011
@pimpa fanááááááááááááááááááázia!!! x-)
hematómu sa neboj, je to častý jav (a zväčša nerobí problémy)...dokonca môžeš aj (slabšie) krvácať a stále je to ešte pri hematóme bežné...ber lieky a nestrachuj sa... 😉 a dokonca sa môže i nevstrebať a tehu pokračuje ďalej ... a samozrejme myslím-e i naďalej 😉 🙂
hlavné je, že je všetko ostatné tak, ako má byť 😉 x-)
pimpa
28. mar 2011
@suezana
@magimary
ste ma potesili, aspon viem ze to byva.
magi, ty si sem inak dala minule fajn clanok, som ho cely precitala, dala som si na to cas..no tak si ma aj povzbudila, ze ked ostatne je ok, tak aj ten hematom snad nebude problem. No spinenie mam od zaciatku, aj som krvacala, ale som si lupla dva ascorutiny a prestalo to. trochu ma zneistuje, ze vraj mam mat kludovy rezim..to vsak tazko mozem lezat pri Patkovi. Snazim sa ho aspon menej dvihat. A mysliet na to krasne bijuce srdiecko, co som dnes videla 😉
yukki
28. mar 2011
@pimpa kamarátka Pimpa drž sa! 😉 Ako sa má Paťko? Čo má nové?
pimpa
28. mar 2011
@yukki
dnes som myslela na teba, ze by som ta tu chcela vidiet na fore 😉
Patko je krasny, chytry..sme zaciatocnici v peceni kolacikov z piesku, blaboce vela, viac ako baby v jeho veku, uz ma cez 2 roky. ESte doladujeme motoriku, lebo ta obratnost nasa pokulhava..ale to stihneme snad, kym pojde do skoly 😎
Teraz tak krasne hovori, ze: Paťko ma tatinka. Paťko ma maminku. Tak si vies predstavit ako nas to roztapa 🙂
yukki
28. mar 2011
@pimpa 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂
macocha
28. mar 2011
@pimpa no zlatúšika máte. Pomaly aby ste ho učili aj "Paťko má bračeka" 😉 Tešíííím sa z vás všetkých 🙂 Nech to ide čo najlepšie aj ďalej!
suezana
29. mar 2011
@pimpa 🙂 nie je zač. Mňa s tým inak hneď nechali v nemocnici - na totál kľudový režim - neviem, či to závisí od veľkosti - asi áno, takže ten pokoj je namieste. Držím palce x-) To ste mali takto "vymyslené", či tehu je prekvapko?
katula1234
29. mar 2011
@pimpa gratulujem aj ja 🙂
pimpa
30. mar 2011
Dakujem vam..no vymyslene sme nemali..od augusta sme to nechali tak volne..a teraz sme zistili, ze babo je na ceste 😉 my sme vzdy chceli aj adoptovat aj mat nejake bio deti, tak nam to vychadza zatial v takomto poradi.
Baby, dnes na mna prosim myslite..pri tom mojom kludovom rezime som dnes Paťkovi namerala teplotu 38,5 a ukazuje mi na miesto kde su oblicky, ze tam je au! a aj na nozky, na chodilovu cast...on ma tu ektopicku oblicku jednu, tak ma hned napadlo, ci sa nezapalila..neviete mi poradit? Dala som mu panadol baby a spinka teraz..uvidime ako sa to vyvine dalej 😉 . V sobotu stahujeme..no tazko byt v klude

Začni písať odpoveď...

Odošli