Náhradné výživné

2 skúsenosti

Náhradné výživné je príspevok na zabezpečenie výživy dieťaťa, ak povinná osoba si neplní vyživovaciu povinnosť stanovenú rozhodnutím súdu,alebo ak nezaopatrenému dieťaťu nevznikol nárok na sirotský dôchodok, alebo výška sirotského dôchodku nedosahuje výšku minimálneho výživného ustanoveného zákonom o rodine.

Podmienky nároku

  • neplnenie vyživovacej povinnosti povinnou osobou najmenej 3 po sebe idúce mesiace, alebo,
  • oprávnenej osobe nevznikol nárok na sirotský dôchodok, alebo jeho výška nezodpovedá minimálnemu výživnému podľa zákona.

Oprávnená osoba

  • rodič dieťaťa,
  • iná fyzická osoba, ktorej bolo nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti,
  • nezaopatrené dieťa, ak je plnoleté.

Uplatnenie nároku

Oprávnená osoba si uplatní nárok prostredníctvom písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu. Nárok na náhradné výživné sa prehodnocuje každých 6 mesiacov.

Výška náhradného výživného

  • výška výživného sa určí na základe rozhodnutia súdu, maximálne vo výške 1,2 násobku životného minima
od 1.7.2013 108,504 eur

Súvisiace články

Použité zdroje

  1. https://web.archive.org/web/20170706233850/https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/
  2. https://web.archive.org/web/20190108233412/http://www.socialnedavky.sk/
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s náhradným výživným

Máš skúsenosť s náhradným výživným?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť
dadkabr
8. nov 2018

Náhradné výživné

Dopracovať sa k tomu, aby ste dostali náhradné výživné, keď si rodič neplní vyživovaciu povinnosť určenú súdom je dlhá cesta. Najprv musíte mať právoplatné rozhodnutie súdu, nezaplatené výživné 3 po sebe idúce mesiace. Ja som prípad, kde otec detí pracuje v zahraničí, čiže aj príjem je v zahraničí. Tým pádom treba dať žiadosť na Medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (MODaM), ktorá vymáha náhradné výživne v zahraničí. Keď o to požiadate musia prejsť 3 mesiace a budete potrebovať potvrdenie od MODaM na ÚPSVaR, kde určia výšku náhradného výživného. Momentálne je najvyššia suma náhradného výživného 112,33€ t.j. 1,2 násobok životného minima na nezaopatrené dieťa. Minimálna výška náhradného výživného je 28,08€ od 01.07.2018.

Ďalej budete k žiadosti potrebovať príjem za posledných 6 kalendárnych mesiacov, kde priemerný mesačný príjem za posledných 6 kalendárnych mesiacov nepresahuje 2,2 násobok sumy životného minima. Napr. ja som sama s 2 deťmi, kde suma životného minima na 1 dospelú osobu je 205,07€ a pre 1 nezaopatrené dieťa 93,61€ (sumy platia od 01.07.2018 do 30.06.2019). Spolu je to 392,29 x 2,2 = 863,038€. Čiže túto sumu by nemal presahovať Váš príjem, aby ste mali nárok na náhradné výživné. Ak otec pracuje na Slovensku, tak sa to rieši cez exekútora, ale s tým nemám skúsenosti. Samozrejme ak Vám zaplatí nejakú sumu, je to potrebné nahlásiť na ÚPSVaR do 8 dní. Ak máte partnera a žijete s ním oficiálne na jednej adrese, tak sa príjem posudzuje spolu a tak isto, ak sa znova vydáte, príjem sa posudzuje spolu a rovnako tiež aj príjem detí ak pracujú. Uvediem príklad: Vydali ste sa a Vy máte 2 deti a partner 2 deti, z toho 1 je zárobkovo činné. Posudzuje sa teda príjem všetkých zárobkovo činných osôb a zase Váš príjem nesmie presiahnuť 2,2 násobok sumy životného minima. Tak keď si to prepočítame 205,07 plnoletá fyzická osoba + 143,06 ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba (v tomto prípade manžel a jeho zárobkovo činné dieťa) a 93,61€ nezaopatrené neplnoleté dieťa. Výpočet 205,07+143,06x2+93,61x3= 566,95€ x 2,2 násobok život. minima = 1.247,29€. Čiže Váš spoločný príjem by nemal presiahnuť sumu 1.247,29€, aby ste mali nárok na náhradné výživné.
2 poďakovania
adriannaflok
1. okt 2018

Náhradné váživné

Doteraz som to nevedela vybaviť, moja dcéra má už 17r.
0 poďakovaní