Používame cookies. Viac informácií tu. OK

Príspevok pri narodení dieťaťa

Príspevok pri narodení dieťaťa (pre deti narodené od 1.1.2014) je jednorázová štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca. Príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa je pre deti narodené po 31.12.2013 zrušený a nemožno oň požiadať.

Pre deti narodené do 31.12.2013 pozri nižšie. Na tieto deti sa vzťahuje aj Príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa

Podmienky nároku

 • narodenie dieťaťa
 • oprávnená osoba má trvalý pobyt a bydlisko na území SR

Nárok na príspevok nevzniká

Nárok na na príspevok nevzniká oprávnenej osobe ak:

 • pre dieťa neuzatvorila dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti (t.j. dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti pediatrom)
 • pred uplatnením nároku na príspevok pri narodení dieťaťa súhlasila s osvojením dieťaťa
 • dieťa bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov
 • najmenej jedno z detí oprávnenej osoby narodených pred narodením dieťaťa, na ktoré si uplatňuje nárok na príspevok, je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
 • dieťa sa narodilo mimo územia Slovenskej republiky a príslušná inštitúcia štátu, v ktorom sa dieťa narodilo, vyplatila oprávnenej osobe príspevok pri narodení dieťaťa alebo inú dávku toho istého druhu
 • je maloletá a nemá súdom priznané rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k osobnej starostlivosti o dieťa,
 • od 4. mesiaca tehotenstva do pôrodu sa nezúčastňovala raz za mesiac na preventívnych prehliadkach u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo alebo na obdobných prehliadkach v cudzine (za účasť v príslušnom mesiaci sa považuje aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ústavnej zdravotnej starostlivosti)
 • po pôrode opustila zdravotnícke zariadenie bez súhlasu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Oprávnená osoba

 • matka, ktorá dieťa porodila
 • otec dieťaťa, ak matka dieťaťa zomrela alebo po matke dieťaťa bolo vyhlásené pátranie, alebo dieťa bolo zverené do výchovy otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu

Uplatnenie nároku

Oprávnená osoba si uplatní nárok na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu podaním písomnej žiadosti alebo podaním žiadosti elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom.

Žiadosť obsahuje osobné údaje oprávnenej osoby a dieťaťa, ktorými sú:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nie je pridelené,
 • adresa trvalého pobytu.

K žiadosti je potrebné priložiť aj nasledovné potvrdenia:

 1. Potvrdenie detského lekara
 2. Potvrdenie gynekológa
 3. Vyhlásenie žiadateľa
 4. Vyhlásenie o bydlisku

Výplata príspevku

Príspevok pri narodení dieťaťa vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v hotovosti na adresu na území Slovenskej republiky alebo na bankový účet do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola podaná žiadosť. Nárok na príspevok zaniká uplynutím 6 mesiacov od narodenia dieťaťa.

Výška príspevku

 • 829,86 Eur, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní
 • 151,37 Eur, ak ide o dieťa narodené zo štvrtého pôrodu a ďalšieho pôrodu alebo ak ide o dieťa z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa nedožilo 28 dní

Ak sa súčasne narodili dve deti alebo sa súčasne narodilo viac detí a najmenej dve z nich sa dožili 28 dní, suma príspevku pri narodení dieťaťa sa zvyšuje o 75,69 Eur na každé dieťa, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní.

Pre deti narodené do 31.12.2013

Príspevok pri narodení dieťaťa je jednorázová štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca.

Podmienky nároku

 • narodenie dieťaťa
 • oprávnená osoba má trvalý pobyt na území SR

Oprávnená osoba

 • matka, ktorá dieťa porodila
 • otec dieťaťa, ak matka dieťaťa zomrela alebo po matke dieťaťa bolo vyhlásené pátranie, alebo dieťa bolo zverené do výchovy otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu
 • osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu

Uplatnenie nároku

Oprávnená osoba si uplatní nárok prostredníctvom písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu.

Výplata príspevku

Príspevok pri narodení dieťaťa vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v hotovosti alebo na bankový účet do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola podaná žiadosť. Nárok na príspevok zaniká uplynutím 6 mesiacov od narodenia dieťaťa.

Povinnosti oprávnenej osoby

 • preukázať splnenie podmienok nároku
 • použiť príspevok na pokrytie výdavkov súvisiacich so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca

Výška príspevku

 • 151,37 eur (od 1.1.2009)
 • ak sa súčasne narodili 2 a viac detí, zvyšuje sa príspevok o 75,69 eur na každé dieťa, ktoré sa dožilo 28 dní.

Súvisiace články

Použité zdroje

 1. Zbierka zákonov č. 383/2013, ZÁKON z 23. októbra 2013 o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dostupné online: http://www.zbierka.sk/
 2. https://web.archive.org/web/20170706233850/https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/
 3. https://web.archive.org/web/20190108233412/http://www.socialnedavky.sk/
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s príspevkom pri narodení dieťaťa

Máš skúsenosť s príspevkom pri narodení dieťaťa?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť