Používame cookies. Viac informácií tu. OK

Zmena mena a priezviska

V praxi rozlišujeme dve kategórie zmien mena alebo priezviska:

 1. zmena, na ktorú nie je potrebné povolenie
 2. zmena, na ktorú je potrebné povolenie obvodného úradu

Používanie mena a priezviska upravuje zákon NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov. Zákonom NR SR č. 564/2008 Z. z. došlo k zmene a doplneniu zákona o mene a priezvisku s účinnosťou od 1. 1. 2009.

Zmena, na ktorú nie je potrebné povolenie

Sú bez poplatku a robia sa priamo na matričnom úrade na základe písomného vyhlásenia. Uvedené zmeny sa vykonávajú v matrike na základe písomného vyhlásenia osoby, o ktorej meno alebo priezvisko ide, alebo zákonného zástupcu. Pri zmene mena alebo priezviska maloletého staršieho ako 15 rokov je potrebný aj jeho písomný súhlas s úradne osvedčeným podpisom.

Zmena mena bez povolenia

 • zmena cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak
 • zmena mena dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení
 • zmena mena z dôvodu zmeny pohlavia

Zmena priezviska bez povolenia

 • po rozvode manželstva (do 3 mesiacov po právoplatnosti rozsudku o rozvode)
 • po nadobudnutí plnoletosti spočívajúcu v používaní len jedného z dvoch alebo viac priezvisk
 • spočívajúcu v zápise ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania
 • spočívajúcu v úprave priezviska v súlade so slovenským pravopisom, alebo s pravopisom jazyka národnostnej menšiny
 • dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení
 • z dôvodu zmeny pohlavia
 • maloletého dieťaťa, ktorého rodičia uzavreli manželstvo po jeho narodení, na priezvisko určené pre ich ostatné deti
 • maloletého dieťaťa, ktorého otec nie je známy, na priezvisko určené pre ostatné deti jeho matky a jej manžela

Zmena, na ktorú je potrebné povolenie obvodného úradu

Na povolenie zmeny mena alebo zmeny priezviska je príslušný obvodný úrad podľa trvalého, prípadne posledného trvalého pobytu štátneho občana Slovenskej republiky na území Slovenskej republiky; ak štátny občan Slovenskej republiky takýto pobyt nemal, na povolenie zmeny mena alebo zmeny priezviska je príslušný Obvodný úrad Bratislava.

Zmenu mena alebo zmenu priezviska možno povoliť, najmä ak ide o meno a priezvisko hanlivé alebo z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Zmenu priezviska možno povoliť len na základe spoločnej žiadosti oboch manželov, ak sa jedna o zmenu priezviska:

 • manželov, ktorí majú spoločné priezvisko; zmena priezviska sa vzťahuje aj na priezvisko spoločných maloletých detí, aj keď neboli zahrnuté do žiadosti,
 • jedného z manželov, ktorí nemajú spoločné priezvisko, na priezvisko jeho manžela, pričom spoločné priezvisko nadobúdajú aj ich spoločné detí, aj keď neboli zahrnuté do žiadosti,
 • jedného z manželov, ktorí majú spoločné priezvisko, na priezvisko, ktoré používal pred prijatím spoločného priezviska,
 • jedného z manželov, ktorý prijal spoločné priezvisko a ako druhé žiada prijať priezvisko, používal pred uzavretím manželstva,
 • jedného z manželov, ktorí si pri uzavretí manželstva ponechali svoje doterajšie priezviská, a ktorý žiada k svojmu doterajšiemu priezvisku prijať priezvisko spoločných detí, na ktorom sa dohodli pri uzavretí manželstva; priezvisko spoločných detí sa uvádza ako prvé v poradí,
 • jedného z manželov, ktorý prijal pri uzavretí manželstva súhlasným vyhlásením spoločné priezvisko a ako druhé v poradí si ponechal svoje doterajšie priezvisko, na spoločné priezvisko,
 • jedného z manželov, ktorý prijal pri uzavretí manželstva súhlasným vyhlásením spoločné priezvisko a ako druhé v poradí si ponechal svoje doterajšie priezvisko, na doterajšie priezvisko.

Fyzickej osobe, u ktorej prebieha zmena pohlavia, povolí obvodný úrad používať neutrálne meno a priezvisko na základe žiadosti a potvrdenia zdravotníckeho zariadenia, v ktorom liečba k zmene pohlavia prebieha.

Súvisiace články

Viac o zmene mena a priezviska na modrykonik.sk

Externé linky

Použité zdroje

 1. http://www.minv.sk/
 2. http://www.staremesto.sk/sk/content/matrika/section:citizen
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti so zmenou mena a priezviska

Máš skúsenosť so zmenou mena a priezviska?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť