Zmena priezviska dieťaťa

Zmena priezviska dieťaťa je v zmysle §35 Zákona o rodine podstatnou otázkou výchovy maloletého dieťaťa, o ktorej rodičia vždy rozhodujú spoločne bez ohľadu na to, či je alebo nie je dieťa zverené jednému z nich do osobnej starostlivosti. Po nadobudnutí plnoletosti dieťaťa nie je možné zmeniť jeho priezvisko.

Na povolenie zmeny priezviska dieťaťa je príslušný obvodný úrad podľa trvalého pobytu maloletého dieťaťa. Žiadosť o zmenu priezviska maloletého dieťaťa podávajú jeho rodičia, ak sú jeho zákonnými zástupcami, ako spoločnú žiadosť. Ak ide o maloletého staršieho ako 15 rokov, musia k žiadosti priložiť jeho písomný súhlas so zmenou s jeho úradne osvedčeným podpisom. Ak o zmenu priezviska maloletého žiada iba jeden z jeho rodičov, k žiadosti priloží aj písomný súhlas druhého rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom. V oboch prípadoch sa teda vždy vyžaduje súhlas oboch rodičov so zmenou priezviska. Pokiaľ druhý rodič so zmenou priezviska nesúhlasí, k žiadosti sa priloží namiesto jeho písomného súhlasu právoplatné rozhodnutie súdu nahrádzajúce jeho súhlas.

Ak jeden z rodičov so zmenou nesúhlasí

Pokiaľ sa o podstatnej otázke výchovy (kde patrí aj zmena priezviska) maloletého dieťaťa rodičia nedokážu dohodnúť, rozhodne na návrh niektorého z nich súd. Súd tak rozhoduje o nahradení vôle, resp. súhlasu druhého rodiča, čo pri zmene priezviska znamená, že rozhoduje o udelení súhlasu k podaniu žiadosti o zmenu priezviska na obvodný úrad.

Návrh na udelenie súhlasu so zmenou priezviska maloletého dieťaťa (ďalej ako „návrh na súd“) sa podáva na miestne príslušnom súde, ktorým je okresný súd, v ktorého obvode má maloleté dieťa svoje bydlisko. Písomný návrh na súd môžete podať osobne v podateľni okresného súdu, alebo ho poslať doporučene poštou na adresu sídla súdu.

Návrh na súd by mal obsahovať najmä:

 • Osobné údaje navrhovateľa − rodiča, ktorým je ten, kto návrh na súd podáva s uvedením jeho mena, priezviska, trvalého bydliska a štátnej príslušnosti. Rovnako je potrebné uviesť osobné údaje odporcu − rodiča, ktorým je ten, proti ktorému návrh smeruje a osobné údaje maloletého dieťaťa.
 • Z návrhu musí byť zrejmé, že sa domáhate udelenia súhlasu k podaniu žiadosti na zmenu priezviska maloletého dieťaťa a z akých dôvodov. Dôvody je nevyhnutné podrobne špecifikovať tak, aby z nich bolo zrejmé, že zmena priezviska maloletého dieťaťa je v jeho najlepšom záujme.
 • Návrh na súd musí byť podpísaný navrhovateľom a opatrený dátumom a miestom podpisu.
 • K návrhu na súd je potrebné priložiť najmä nasledovné prílohy:
  • rodný list maloletého dieťaťa,
  • listinné a iné dôkazy preukazujúce dôvody, pre ktoré má byť zmena priezviska maloletého dieťaťa v jeho najlepšom záujme,

iné dôkazy podľa okolností prípadu.

Po podaní návrhu na súde, súd vo veci nariadi ústne pojednávanie, na ktorom predovšetkým vykoná výsluch oboch rodičov a ďalšie dokazovanie vo veci. Rovnako vypočuje aj kolízneho opatrovníka, ktorým je miestne príslušný ÚPSVaR, ktorý zastupuje v tomto konaní maloleté dieťa.

Keďže zmena priezviska dieťaťa je závažným zásahom do jehopráv, súd udelí súhlas k podaniu žiadosti o zmenu priezviska výlučne v prípade, ak je zmena priezviska v najlepšom záujme dieťaťa. K takémuto rozhodnutiu môžu súd viesť najmä nasledovné dôvody:

 • Rodič, proti ktorému návrh smeruje, dlhodobo nemá záujem stretávať sa s dieťaťom. Pokiaľ dieťa po rozchode, príp. rozvode rodičov žije len s jedným rodičom, tak druhý rodič buď na základe rodičovskej dohody alebo rozhodnutia súdu realizuje styk s dieťaťom, aby sa aj týmto spôsobom podieľal na výchove dieťaťa. Pokiaľ však tento rodič nemá záujem stretávať sa s dieťaťom, tak je zrejmé, že dlhodobým odlúčením dochádza k ich vzájomnému odcudzeniu.
 • Rodič, proti ktorému návrh smeruje, dlhodobo nejaví záujem o vývin a životný osud dieťaťa. Súd napríklad zisťuje, či sa rodič zaujíma o zdravotný stav dieťaťa, príp. o jeho výsledky v škole, krúžky a záujmy.
 • Rodič, proti ktorému návrh smeruje, dlhodobo zanedbáva svoju vyživovaciu povinnosť k dieťaťu.
 • Názor dieťaťa. Súd vždy prihliada pri tak závažnej otázke, ako je zmena priezviska, aj na názor dieťaťa, samozrejme, primerane jeho veku a rozumovým schopnostiam. Pokiaľ je dieťa útleho veku a nedokáže posúdiť túto otázku, tak súd na jeho názor neprihliada.

Súd posudzuje vyššie uvedené dôvody každý jednotlivo a zároveň v ich súbehu a to tak, aby v konečnom rozhodnutí dokázal objektívne určiť, či tieto dôvody sú natoľko závažné a trvalé, že v záujme dieťaťa bude zmena priezviska dieťaťa.

Pokiaľ súd dospeje k názoru, že zmena priezviska je v záujme dieťaťa, tak udelí súhlas s podaním žiadosti na zmenu priezviska dieťaťa na príslušnom obvodnom úrade. V opačnom prípade návrh zamietne.

Dôvodom pre zmenu priezviska v žiadnom prípade nie je samotná skutočnosť, že dieťa nesie iné priezvisko ako rodič. Z tohto dôvodu by matka mala dobre zvážiť, či si zmení po rozvode svoje priezvisko alebo nie.

Súvisiace články

Viac o zmene priezviska dieťaťa na modrykonik.sk

Externé linky

Použité zdroje

 1. https://web.archive.org/web/20180323141033/http://www.hurtaj.sk/
 2. http://www.etrend.sk/
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti so zmenou priezviska dieťaťa

Máš skúsenosť so zmenou priezviska dieťaťa?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť