Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri

Môj sused bezdomovec

junova
19. apr 2014

Dobrý večer, nad nami žije suseda alkoholička so synom, ktorý si občas vypije. Ide o to, že ona pije už roky, ale nikdy sme s nimi nemali problémy. Pretože ich držal nakrátko jej manžel, ktorý nepil. Pred rokom zomrel na rakovinu. Ona ostala žiť so synom, ktorý keď si vypije je agresívny, kričí, búcha dverami a kľudne aj o pol noci. Jeho podarena mamička celé dní posedava na lavičke s bezdomovcami. Po smrti manžela si ich začala vodiť domov. Väčšinou jedného. Väčšinou je kľud, ale občas je u nich buchot, ako napríklad dnes, ja neviem, či sa bili, krik, búchanie dverami. Počula som buchnut dvere, vykukla som z okna a pravdaže išiel od nej bezdomovec. Ľudia sa hnevajú, že môžeme od nich niečo chytiť vo výťahu. A ja mám smolu, že mám dve malé deti 4 roky a 8 mesiacov, ktoré mi budia cez deň aj v noci. Čo robiť? Volať policajtov aj cez deň? Máme veľké šťastie na susedov. Pod nami bývajú dôchodci, ktorý majú každý druhý týždeň vnúčatá u seba cez deň aj v noci, 6 a 10 rokov. Absolútne ich nezvladaju, nechajú ich behať do pol noci, kričať, buchat. Manžel hovorí, nech ani jednému susedovi nič nepoviem, že to nepomôže a budú nám robiť naschvál. Ako by ste to riešili vy? Keby som nemala bábätko, ľahšie by som to brala.

nativanativa
19. apr 2014

@junova ja by som sa snažila upozorniť políciu, nech si s nimi narobia poriadky, ide predsa v prvom rade o vaše zdravie . Kto vie akým prenášačom môže byť taký bezdomovec, fuj už pri pomyslení na ten smrad sa mi dvíha žalúdok. Nech si s nimi policajti urobia poriadok - nie nadarmo majú na autách - pomáhať a chrániť 😀. Ak sa vyjadria k tomu že s týmto nič nemôžu urobiť, pretože je to v rozpore s obmedzovaním slobody, tak možno petícia.... Skúsila by som to takto najskôr

miska01nr
19. apr 2014

Zažili sme a nikomu to teda neprajem. Vobec som sa netešili, ze sme s muzom a malou sami, neznášanlivý sme ten byt, dom a susedov hlavne. Odsťahovali sme sa hned ako sa dalo,aby sme neplatili daň z predaja nehnuteľnosti a teraz sme velmi spokojní . Susedia su super, okolie nádherne a hlavne klud a no stres 🙂 moja rada je odsťahovať sa, nic nepomôže uvidis. Polícia ma zviazané ruky v tomto. ☹

ritusuk
19. apr 2014

@junova

§ 49
Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech,
b) inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví,
c) úmyselne uvedie nesprávny alebo neúplný údaj pred štátnym orgánom, pred orgánom obce alebo pred organizáciou za účelom získania neoprávnenej výhody,
d) úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním

Obťažujú vás susedia neprimeraným hlukom? Znepríjemňujú vám bývanie iným spôsobom? Podľa Občianskeho zákonníka sa však vlastník alebo nájomca veci, teda bytu alebo domu, musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv.

Preto nesmie susedov obťažovať nadmerným hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami. Právo na ochranu pokojného užívania bytu či domu má jeho vlastník, ale aj nájomca. Čo môžete robiť, ak vás susedia neprimerane obťažujú?

Môžete sa obrátiť so sťažnosťou na príslušnú mestskú časť (obec) – podľa miesta bydliska. Obec má právomoc predbežne zásah do pokojného stavu zakázať alebo uložiť povinnosť niečoho sa zdržať alebo uviesť situáciu do pôvodného stavu. Obec tak urobí vydaním rozhodnutia v správnom konaní, neskúma ale právny stav, obmedzuje sa len na zisťovanie či nastal zrejmý zásah do pokojného stavu napríklad ohliadkou na mieste. Toto rozhodnutie je predbežné a jeho účelom je poskytnutie ochrany pred zrejmým zásahom do práva, zabezpečenie pokoja a poriadku. Ochrana sa poskytne tam, kde zrejmý zásah trvá alebo existuje nebezpečenstvo z jeho opakovania.

Konanie sa začína na návrh majiteľa alebo nájomcu. Z návrhu musí byť zrejmé, kto ho podáva (meno adresa prípadne štátne občianstvo alebo dátum narodenia), akej veci sa týka (občianske spolunažívanie – obťažovanie susedov nad mieru primeranú pomerom napríklad hlukom) a čo navrhuje (zákaz obťažovania susedov napríklad hlučnou hudbou počas celého dňa a noci). Treba opísať, čo sa deje, čo susedia robia. Návrh je potrebné podať písomne alebo ústne do zápisnice – v podateľni. Proti rozhodnutiu starostu v správnom konaní je možné podať opravný prostriedok. Odvolanie nemá odkladný účinok. Právoplatné rozhodnutie možno vykonať. Návrh možno podať odo dňa zásahu do pokojného stavu až do doby, keď sa stav, vzniknutý rušením, sám nestane pokojným. Predbežné opatrenie je vždy opatrením dočasným. Obec nerozhoduje o náhrade škody, o tej rozhoduje vždy súd.

Môžete podať aj žalobu na súd. Žaloba na určenie povinnosti zdržať sa zásahov do vlastníckeho práva, ak je byt v nájme, vtedy ide o povinnosť zdržať sa zásahov do práva pokojnej držby, konkrétne môže ísť napr. o žalobu na určenie povinnosti zdržať sa obťažovania hlukom nad mieru primeranú pomerom. Pred podaním žaloby by ste najprv mali, ideálne písomne, susedov na rušenie upozorniť a vyzvať ich, aby s tým prestali (kópiu výzvy si treba nechať, použije sa ako dôkaz). Ak susedia aj napriek vašej výzve ďalej pokračujú v rušení, podáte jeden alebo oba spomínané právne prostriedky. Pri súdnom konaní dochádza k samotnému riešeniu sporu o právo.

Môžete využiť oba prostriedky – návrh na správne konanie pred obcou a návrh na súd. Súdne konanie môže nasledovať kedykoľvek po vydaní predbežného opatrenia obcou alebo aj pred jeho vydaním. Správne konanie je však rýchlejšie, aj keď rozhodnutie má povahu predbežnú a dočasnú. Súdne rozhodnutie je však rozhodnutím o práve, po nadobudnutí právoplatnosti je konečné.

Ak rozhodnutie povinný nebude rešpektovať dobrovoľne, po uplynutí lehoty na dobrovoľné splnenie povinnosti (spravidla tri dni) sa stáva rozhodnutie vykonateľné, čiže nastupuje takzvané donútenie. V tomto prípade by išlo o výkon uložením pokuty, aj opakovane, prostredníctvom pracovníka obecného úradu, v prípade súdneho rozhodnutia prostredníctvom exekútora. Na začatie exekúcie treba podať návrh. Podanie návrhu na súd je spoplatnené sumou 16,50 eura. Pokiaľ susedia svojím správaním zasahujú do pokojného užívania bytu aj domu viacerým susedom, môžete podať hromadnú žalobu.

Občiansky zákonník nie je však jediný právny predpis, ktorý obmedzuje užívacie právo vlastníka alebo nájomcu vzhľadom na vlastníkov a nájomcov susedných nehnuteľností. Podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov platí, že „ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome svojím konaním zasahuje do výkonu vlastníckeho práva ostatných vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov v tomto dome takým spôsobom, že obmedzuje alebo znemožňuje výkon vlastníckeho práva iným tým, že hrubo poškodzuje byt alebo nebytový priestor, spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu, spoločné nebytové priestory, príslušenstvo alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome, alebo neplní povinnosti uložené rozhodnutím súdu, môže súd na návrh spoločenstva alebo niektorého vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome nariadiť predaj bytu alebo nebytového priestoru“. Týmto spôsobom sa postupuje cez správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov podľa toho, ako má bytový dom upravenú správu.

Vlastník alebo nájomca musí rešpektovať aj účel, na ktorý je byt určený stavebným úradom. Byt je určený rozhodnutím stavebného úradu vydaným na základe stavebného zákona na účely bývania. To znamená, že vlastník bytu ani nájomca ho nemôže užívať na iné účely ako bývanie napríklad na podnikanie. Pri porušení tejto povinnosti sa možno obrátiť na stavebný úrad alebo na súd. Úpravu práv a povinností vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome obsahuje aj zmluva o spoločenstve vlastníkov bytov. Práva a povinnosti nájomcu sú upravené v Občianskom zákonníku a v nájomnej zmluve. Sankciou za porušenie môže byť výpoveď z nájmu.

Pokiaľ susedia robia nadmerný hluk v nočných hodinách, porušujú paragraf 47 zákona o priestupkoch – rušenie nočného pokoja – príslušným orgánom na riešenie je polícia a obvodný úrad.

Zdroj: Bratislavská Občianska poradňa

bianca
19. apr 2014

@junova akoze keby sa bili tak by si to vedela.Zasa to tak neprezivaj.Keby som mala sledovat kazde buchnutie dvier tak dovi dopo.7 rokov som zila pod agresorom a nasilnikom a viem o com to je ked je to fakt o zivot.To ze sa ludia hadaju este neznamena ze na nich treba volat policajtov.A treba sa trosku vzit aj do koze dochodcov.To ze tvoje deti teraz nerobia bordel este neznamena ze raz nebudu.Som zvedava ako by sa ti to potom pacilo keby ta suseda rozoberala dakde na modrom slonikovi

junova
autor
19. apr 2014

@nativanativa No už sme sa bavili so susedmi, že spiseme petíciu.

junova
autor
19. apr 2014

@miska01nr aj ja nahovaram muža, aby sme sa odsťahovali skôr, ako tam bude pelech všetkých bezdomovcov okolia.

junova
autor
19. apr 2014

@ritusuk Ďakujem za info

junova
autor
19. apr 2014

@bianca ich vnučka má len o rok viac ako moja dcéra a o ôsmej už musí ísť do postele a byť ticho. Tvoje deti tiež behajú pi byte do pol noci a hrajú naháňačku? A podľa mňa sa nad nami občas bezdomovci bijú, je tam strašný buchot, krik, syn kričí na matku ty pi..., ty ku... zabijem ta. Keď nevieš ako to u nás je, neries. Ja pýtam rady, nie posmech.

sandri
19. apr 2014

Minimalne sa skus s nimi porozpravat. S alkoholickou si asi velmi nepomozes, ale skus aspon tych dochodcov poprosit, nech trosku tie vnucata skludnia. Nehovorim, ze im mas vynadat, normalne slusne ich poziadaj o dodrziavanie nocneho pokoja...

bianca
19. apr 2014

@junova niesom si vedomia ziadneho posmechu.Ziadneho pochopenia zo srany policie ani bytoveho zdruzstva sa nedockas.To ti hovoim dopredu.Co z toho ze pridu porobit poriadky.Nam suseda vysela z balkona co ju drahy partner chcel vysmarit z 9 poschodia a nic nespravili.Vykazali ho z bytu na 48 hodin,ona trestne oznamnie nepodala,.Nikto s nimi neporadil.

junova
autor
19. apr 2014

@bianca Veď ja sa bojím, že čosi od tých bezdomovcov chytím s deťmi. Asi nepomôže ani petícia, len odsťahovať sa.

junova
autor
19. apr 2014

@sandri Veď ja s každým jednam slušne.

bianca
19. apr 2014

@junova treba pozistovat ci nema (podla mna urcite bude mat ) dlh na druzstve.Za to by sa dalo potiahnut.Ani nie peticiu ale podat podnet na presetrenie a dolozit vysku dlhu.Urcite bude zadlzena i voci mestu na daniach i odpade.Tak by ju mohli delozovat co je sice strasne ale po pravde bud pojdete vy alebo oni.

janinah
19. apr 2014

@junova škoda energie na nejaké jednačky či petície,odsťahujte sa

nativanativa
19. apr 2014

@junova otázne je ale keď sa budete chcieť odsťahovať, či niekto ten byt kúpi po tom všetkom čo sa tam deje...

junova
autor
19. apr 2014

@bianca a keď tebe spalo dieťa a nad tebou tlieskali dverami pri hádke a kričali bola si v pohode? A čo sa týka dôchodcov pod nami, mne nevadí keď cez deň kričia ale v noci?

junova
autor
19. apr 2014

@bianca ok, ďakujem

junova
autor
19. apr 2014

@nativanativa zatiaľ je to len občas a veľa ľudi v meste ešte nevie, že si vodí k sebe bezdomovcov. Štve ma, že mame prerobeny byt a keď sa to rozkrikne, klesne cena bytu.

bambulka248
19. apr 2014

Ahoj. Myslim ze si velmi nepomôžes. My mame vo vchode schizofrenicku ktora v ktorukolvek dennu ci nocnu hodinu otvori okno a vykrikuje. Poviem ti teda, ze slovnik ma pestry. X krat sme volali políciu a oni jej zavolali sanitku a do tyzdna bola späť. Ked sme spisali aj peticiu na bytovom tak ju zobralu na 6 mes prec a teraz je tu zas. Nemozu jej zobrat byt ktory vlastni ani ju odtial vyhnat.

nika80
19. apr 2014

V našom vchode sme mali 2 byty v jednom rodina fetakov a v druhom sa schádzali bezdomovci. Na obidvoch bytoch boli dlhy, tak išli do dražby a teraz tu už mame konečne kľud. Tiež som sa bála, aby sme niečo nechytili, lebo koľkokrát bola na schodoch krv, moč a niekedy aj grcka. Skús si zistiť či platia nájom a možno by sa s tým dalo niečo urobiť

junova
autor
19. apr 2014

@bambulka248 aj alkoholička má byt v osobnom vlastníctve a má invalidný dôchodok a bezdaci od nej ťahajú peniaze a chodia sa i nej kúpať.

junova
autor
19. apr 2014

@nika80 a keby platili nájom, dá sa niečo s tým robiť? Ja sa ich normálne bojím, kvôli nim sme si dali bezpečnostné dvere. Pretože minulý rok v našom vchode vykradli tri byty. A myslim si, že to boli jej kamoši.

nika80
19. apr 2014

@junova to ti neviem povedať, možno nejaký právnik by ti veďel poradiť.

maminuska
19. apr 2014

@junova nemusíš mat ani bezdákov alebo inak neprispôsobivých , stačí ked sa susedia nenávidia ako ked som ja bývala kedysi v Žiline v paneláku. Lomili sa ako hadi , srali si pred dvere,liali si vodu pod dvere , domová schodza bez bitky sa nezaobišla, ale keby to jeden pár voči druhému ale to bolo tak že 1 /3 bytovky proti druhej 1/3 a tá 1/3 bola nestranná , sa nestarala a len trpla kto ju kde odchytí a bude do nej hustit 😠.Tolko priestupokových čo sa na obvodnom urade riešilo , no možno aj 50, mne pomohlo až odstahovanie.

maminuska
19. apr 2014

@junova a ked som sa stahvala do Trenčína, tak prvé čo som pri kupe bytu sa pýtala, že aké su tam vo vchode vztahy. A boli skvelé - oproti príjemný susedia, vedla príjemný susedia, žiadny krik , žiadny smrad .. pohoda, nikto sa do nikoho nestaral , nikto nikoho neotravoval .

somjankad
19. apr 2014

@junova viem o com pises,ale len s tym alkoholom-mam oproti nam skveleho suseda ,zije s matkou a je denne v liehu-ked vypije je agresivny-po rozvode si rodicia podelili deti- dve si nechala jeho zena ,dve on... no zacal chlastat tak,ze deti v nocnu hodinu vyhanal z bytu bolo mu jedno kolko je hodin...detom nadaval... nakoniec mu socialka odobrala deti a zverila ich jeho mame... no problem sa zhorsil natolko,ze ked je pod vplyvom pride o pol noci, zacne trieskat na dvere babka sa boji otvorit dvere... takze pravidelne mame nocny budicek- ja aj deti... parkrat volali susedia aj policiu- vezmu ho, vyspi sa ,dostane pokutu,ktoru zas musi zaplatit babka,lebo on nema z coho... kolko sa ta zena naplace...

junova
autor
19. apr 2014

@maminuska v dobrom susedov závidím

junova
autor
19. apr 2014

@somjankad no veru, alkohol je metla ľudstva. Pritom suseda má vysokú školu a takto sa spustila. Celé roky pije a kamoši sa s bezdakmi.

somjankad
19. apr 2014

@junova aj ten tu je vysokoskolak-vojak z povolania,len prepadol chlastu

junova
autor
19. apr 2014

@somjankad ona je pani učiteľka v škôlke. A jej syncek je na jej obraz.