Používame cookies. Viac informácií tu. OK

Špecifické poruchy učenia

Špecifické poruchy učenia alebo vývinové poruchy učenia sú definované ako neočakávaný a nevysvetliteľný stav, ktorý môže postihnúť dieťa s priemernou aj nadpriemernou inteligenciou. Charakteristické je pre ne oneskorenie v jednej alebo viacerých oblastiach učenia. Obvykle sa diagnostikujú od veku 8 rokov, kedy dieťa nastúpilo do školy. Často sa však prejavia až neskôr, keď už je vyžadovaná intenzívnejšia školská práca dieťaťa.
Poruchy učenia bývajú často doprevádzané aj poruchou pozornosti.

Formy špecifických porúch učenia

Pre menej známe vývinové poruchy učenia pozri: Ostatné poruchy učenia

Čo robiť, ak máme podozrenie, že príčinou problémov dieťaťa v učení sú vývinové poruchy učenia

  1. Na každej škole pôsobí výchovný poradca, ktorý poskytuje rodičom a žiakom bezplatné poradenské služby. V prípade podozrenia na prítomnosť vývinovej poruchy učenia sa odporúča rodičom, aby požiadali o vyšetrenie dieťaťa v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), alebo v centre špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) podľa rajonizácie.
  2. Ak problémy avizuje triedny učiteľ, vyplní podklady pre psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenie žiaka. Na tomto tlačive rodičia svojim podpisom vyjadria súhlas – nesúhlas s vyšetrením dieťaťa vo vyššie uvedených odborných inštitúciách. Pri súhlase sa tlačivo doručí do centra. Rodič môže s dieťaťom prísť na vyšetrenie do centra aj na vlastnú žiadosť.
  3. Po vyšetrení dieťaťa (je bezplatné) psychológom a špeciálnym pedagógom, rodičia (do 30 dní) obdržia správu zo psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia.

Ak vyšetrenie potvrdí, že príčinou problémov v učení sú špecifické vývinové poruchy učenia, v správe sa odborníci vyjadria aj k tomu, či je potrebné, aby dieťa bolo individuálne začlenené (integrované) ako žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP).

  1. Na základe správ z odborných vyšetrení – triedny učiteľ vypracuje pre žiaka individuálny výchovno-vzdelávací program (IVVP), v ktorom sa uvádzajú konkrétne požiadavky na úpravu prostredia triedy, učebných postupov, učebných plánov a učebných osnov na organizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu a požiadavky na zabezpečenie kompenzačných pomôcok, špeciálnych učebných pomôcok a personálnej pomoci.

Súvisiace články

Viac o špecifických poruchách učenia na modrykonik.sk

Použité zdroje

  1. http://www.poruchy-uceni.cz/poruchy_uceni.php
  2. https://psychologickecentrum.sk/clanky/
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti so špecifickými poruchami učenia

Máš skúsenosť so špecifickými poruchami učenia?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť